Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutie zo dňa 4.2.2010

Uznesenie

Mestsk é  zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e   č. 32/2010

z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
zo 4. februára 2010

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách


A/ berie na vedomie

 1. kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 2. správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2009
 3. správu o vybavovaní sťažností za II. polrok 2009
 4. správu o činnosti Mestskej polície Vysoké Tatry za rok 2009
 5. správu o poskytnutých dotáciách v IV. štvrťroku 2009
 6. prehľad o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2009
 7. informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR na vybraný projekt a o prijatých opatreniach

 

B/ zrušuje

 1. bod 3 písm. B/ v uznesení č. 30/2009
 2. bod 4 písm. B/ v uznesení č. 30/2009
 3. bod 4 písm. C/ v uznesení č. 30/2009
 4. bod 23 písm. B/ v uznesení č. 31/2009
 5. body 1 a 2 písm. E/ v uznesení č. 30/2009


C/ súhlasí

 1. so zmenou navrhnutou poslancom Pavlom Stanom k vyhodnoteniu stanovísk a pripomienok uplatnených k návrhu územného plánu Mesta Vysoké Tatry pre regulačný blok S 78 na maximálnu podlažnosť 2+1
 2. s vyhodnotením stanovísk a pripomienok uplatnených k návrhu územného plánu Mesta Vysoké Tatry
 3. aby sa prevod vlastníctva nebytových priestorov v objekte Tatranské kultúrne centrum s.č. 65, parc. č. 292 v k.ú. Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva Waltera Marxa a manželky Petry Marx realizoval v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
 4. aby sa prevod vlastníctva stavby – Autobusová čakáreň Podbanské s. č.1509 postavenej na parc. č. 11256 v k.ú. Pribylina realizoval v súlade s § 9a ods. 1 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to priamym predajom za cenu podľa znaleckého posudku
 5. aby sa prevod vlastníctva pozemku parc. č. 191/8 o výmere 1040 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva Róberta Turjaníka a manželky Márie Turjaníkovej, rod. Rosinovej realizoval v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. aby sa prevod vlastníctva pozemku parc. č. 191/5 o výmere 750 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Jany Gajanovej rod. Ištvanovej a manžela Mgr. Jána Gajana realizoval v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. aby sa prenájom objektu s.č. 6 v Dolnom Smokovci, parc. č. 76/1, 76/3, 75/6 v k. ú. Starý Smokovec realizoval v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa


D/ konštatuje, že

 1. návrh územného plánu mesta Vysoké Tatry bol v zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov dohodnutý s dotknutými orgánmi štátnej správy
 2. návrh územného plánu Mesta Vysoké Tatry preskúmal a posúdil Krajský stavebný úrad v Prešove, ktorý podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vydal k nemu súhlasné stanovisko
 3. do územnoplánovacej dokumentácie boli premietnuté vydané právoplatné územné a stavebné rozhodnutia bez súhlasu mestského zastupiteľstva, ktoré musí akceptovať existujúci stav, pretože by vystavilo mesto riziku právnych a finančných následkov; z rovnakého dôvodu mestské zastupiteľstvo musí akceptovať aj tie rozhodnutia o námietkach a pripomienkach, ktorých sa takto vytvorený stav dotýka

 

E/ odvoláva

 1. Ing. Jána Mokoša z členstva v Predstavenstve spoločnosti Letisko Poprad – Tatry, a.s.
 2. Ing. Adriana Janíčka z členstva v Dozornej rade spoločnosti Letisko Poprad – Tatry, a.s.


F/ schvaľuje

 1. poskytnutie dotácie Telovýchovnej jednote Vysoké Tatry na projekt „TJ Vysoké Tatry – reprezentácia Mesta Vysoké Tatry“ vo výške 1 550 €
 2. poskytnutie dotácie Lyžiarskemu klubu Tatranská Lomnica na projekt „Ďalšia etapa rozvoja športových aktivít detí a mládeže zameraná na lyžovanie v Lyžiarskom klube Tatranská Lomnica“ vo výške 1 500 €
 3. poskytnutie dotácie Futbalovému klubu Vysoké Tatry na projekt „Podpora činnosti FK Vysoké Tatry v roku 2010“ v celkovej výške 3 800 €, z čoho je účelovo určená dotácia vo výške 2 656 € na kosenie ihriska
 4. poskytnutie dotácie Futbalovému klubu Tatranská Lomnica na projekt „Príspevok na činnosť FK Tatranská Lomnica“ v celkovej výške 2 800 €, z čoho je účelovo určená dotácia vo výške 1 992 € na kosenie ihriska
 5. poskytnutie dotácie Telovýchovnej jednote Slovan Tatranská Kotlina na projekt „Činnosť futbalového klubu v roku 2010“ v celkovej výške 1 700 €, z čoho je účelovo určená dotácia vo výške 1 328 € na kosenie ihriska
 6. preradenie žiadosti Organizačného výboru VCS s projektom „55. ročník VCS v zjazdovom lyžovaní“ do kategórie malých projektov s maximálnou možnosťou poskytnutia dotácie do 1 000 € na základe rozhodnutia primátora
 7. poskytnutia dotácie neziskovej organizácii Vysoké Tatry – Horse area Tatranská Lomnica, n.o. na projekt „Memoriál Ing. Ž. Bornemiszu – Majstrovstvá Slovenska v military“ vo výške 1 500 €
 8. poskytnutie dotácie Rastislavovi Pistrákovi – RAP-ART na projekt „Festival mládežníckych orchestrov a zborov Shengenský poludník – Eurorchestries Slovakia 2010“ vo výške 1 100 €
 9. udelenie Ceny Mesta Vysoké Tatry za celoživotné dielo prof. Ing. Ivanovi Vološčukovi, DrSc.
 10. udelenie mimoriadnej ceny Mesta Vysoké Tatry posádke vrtuľníka pri príležitosti 30. výročia leteckej tragédie v Mlynickej doline
 11. územný plán Mesta Vysoké Tatry podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov so zmenou podlažnosti v regulačnom bloku S 78 na maximálnu podlažnosť 2+1 a technickou opravou v regulačnom bloku S 25
 12. úpravu rozpočtu mesta na rok 2010 podľa predloženého návrhu
 13. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 191/8 o výmere 1040 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva Róberta Turjaníka a manželky Márie Turjaníkovej, rod. Rosinovej za cenu 137 €/m2 /4127 Sk/m2/, t.j. celkovo za cenu 142 480 € /4 292 352,50 Sk/
 14. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 191/5 o výmere 750 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Jany Gajanovej rod. Ištvanovej a manžela Mgr. Jána Gajana za cenu 137 €/m2 /4 127 Sk/m2/, t.j. celkovo za cenu 102 750 € /3 095 446,50 Sk/
 15. prevod nehnuteľností – miestnych komunikácií v k.ú. Štrba z vlastníctva VPS Vysoké Tatry, s.r.o. do vlastníctva Mesta Vysoké Tatry za cenu 7056,83 € /212 594 Sk/ podľa prílohy
 16. doplnenie prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Vysoké Tatry
 17. Ing. Jána Mokoša za člena Predstavenstva v spoločnosti Letisko Poprad – Tatry, a.s.
 18. Ing. Romana Smejkala za člena Dozornej rady v spoločnosti Letisko Poprad – Tatry, a.s.


G/ zriaďuje

v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. 1. 2010
1. Denné centrum Nový Smokovec
2. Denné centrum Dolný Smokovec
3. Denné centrum Tatranská Lomnica
4. Denné centrum Tatranská Kotlina


H/ ukladá prednostovi mestského úradu

 1. zabezpečiť zverejnenie záväznej časti územného plánu Mesta Vysoké Tatry vyvesením na úradnej tabuli mesta, ako aj iným v meste obvyklým spôsobom po dobu 30 dní a doručenie dotknutým orgánom štátnej správy

Zodpovedný: Ing. Juraj Hudáč

Termín: 15. 2. 2010

 1. zabezpečiť, aby územný plán Mesta Vysoké Tatry bol opatrený schvaľovacou doložkou

Zodpovedný: Ing. Juraj Hudáč
Termín: do 3 mesiacov od schválenia

 

 
Ing. Ján M o k o š
primátor

 

Uznesenie č. 32/2010 na stiahnutie Uznesenie MZ č 32 - 2010.pdf Uznesenie MZ č 32 - 2010.pdf (37.6 kB)

dnes je: 9.2.2016

meniny má: Zdenko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka