Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Upozornenie na zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu lesov pred požiarmi

Upozornenie na zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu lesov pred požiarmi Vytlačiť
 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V POPRADE

Huszova 4430/4, 058 01 Poprad


 

Obecné a mestské úrady

Okresu POPRAD

 

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo:

      Vybavuje/linka:

               Poprad:

             -  / -

ORHZ-PP1- 246/2016

     pplk. Ing. F. Morihlatko/7870114

 07.04.2016

 

Vec:

         Upozornenie na zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu lesov pred požiarmi

         Vážení páni primátori,  pani starostky a starostovia obcí.

 

        Týmto listom si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri zabezpečení plnenia opatrení na ochranu lesov pred požiarmi. Každoročne sa s týmto problémom stretávame najmä v jarných mesiacoch kedy dochádza k vypaľovaniu suchej trávy a s tým spojené možnosti vzniku lesných požiarov.  S ohľadom na  spôsobené  materiálne škody,   ale najmä v záujme ochrany majetku a života občanov, Vás vyzývame na vzájomnú spoluprácu v preventívnej oblasti pri možnosti eliminovania vzniku týchto požiarov a škôd, a žiadame Vás informovať občanov prostredníctvom relácie v obecnom rozhlase informovať ich o nasledovnom :

        Každoročná ochrana lesov pred požiarmi je spojená aj s rizikom vzniku požiaru pri vypaľovaní suchej trávy v blízkosti lesného porastu. Vplyvom vetra alebo nezvládnutia ohňa môže dôjsť k ohrozeniu života alebo majetku.  Navyše podľa zákona č. 314/2001 o požiarnej ochrane, sa zakazuje fyzickej osobe – občanovi zakladať oheň všade tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a spôsobeniu požiaru. S tým súvisí aj zákaz vypaľovania suchej trávy. Ak sa preukázateľne zistí, že občan sa dopustil priestupku podľa zákona o požiarnej ochrane, bude postihnutý buď pokutou do 100,€ v blokovom konaní, alebo pokutou do výšky až 331,€ v priestupkovom konaní.

Avšak podľa toho istého zákona o ochrane pred požiarmi nie je zakázané fyzickým osobám – občanom spaľovať pohrabanú suchú trávu, alebo ostrihané konáre stromov na malých kôpkach, pokiaľ tým samozrejme nespôsobia požiar, kedy postih je už známy.

Naproti tomu zákon o životnom prostredí č. 223/2001 hovorí o zákaze zneškodňovania odpadu zo záhrad, parkov, cintorínov, verejnej zelene jeho pálením. Občania sa môžu bioodpadu zbaviť kompostovaním vo vlastných zariadeniach na kompostovanie, alebo v prípade organizovaného zberu bioodpadu uložením v pristavených a na to určených veľkokapacitných kontajneroch s následným uložením na určených zberných dvoroch. Nevzniká pri tom riziko požiaru, kompostovaním sa odpad zhodnocuje a navyše vám pritom nehrozia žiadne pokuty. Každý, kto má záhradu si určite môže nájsť miesto, kde odpad, ktorý v záhrade vzniká, skompostuje.

A navyše je tu ešte Občiansky zákonník č. 40 z roku 1964 v znení noviel, kde podľa § 127  „vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú obťažoval  susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv“.

Vzhľadom na skutočnosti, ktoré sa  vyskytujú pri vypaľovaní suchej trávy, vyzývame všetkých občanov, aby sa pri jarnom upratovaní zdržali akéhokoľvek pálenia suchej trávy a resp. domového odpadu s ohľadom na ochranu nielen svojho majetku ale aj života a zdravia, a životného prostredia.     

Zvlášť upozorňujeme občanov na obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, kedy môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vyhlásiť „ čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, “ a vtedy nemôžu občania v lesoparkových zónach a v lesoch zakladať oheň ani na upravených ohniskách, teda nesmú opekať, variť guláš a pod.

        Preto obecné a mestské úrady vyzývame, ak budete formou mailu oboznámení s „vyhlásením času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“, žiadame bezprostredne informovať občanov o danej skutočnosti na informačnej tabuli obecného úradu a obecným rozhlasom!

       Záverom tohto listu  z dôvodu zvýšenia efektívnosti predchádzania vzniku požiarov,  Vás žiadame o zabezpečenie hliadkovacej činnosti v blízkosti rómskych osád a na miestach, kde dochádza spravidla ku každoročnému vypaľovaniu suchej trávy na území obce resp. mesta prostredníctvom členov Obecného hasičského zboru v obci, resp. dobrovoľného hasičského zboru a členov obecnej polície v popoludňajších hodinách (cca od 15.00 do 18.00 hod) a najmä v čase pracovného voľna.

 

 

                                                                                .......................................

                                                                                 plk. Ing. Ondrej Šproch

                                                                               Riaditeľ ORHZ v Poprade

 


 
 

dnes je: 24.6.2018

meniny má: Ján

webygroup
ÚvodÚvodná stránka