Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Pozvánka na zasadanie 28.9.2017

Pozvánka

Pozvánka

           

Podľa § 12 ods. 1 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 28. septembra  2017  o 14.00  hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ                                                             
 4. Správa o vykonaných kontrolách                                                         
 5. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2017
 6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou a Mestského          kultúrneho a osvetového stredisko k 30.6.2017
 7. Informácia o použití príspevku ZCR k 30.6.2017
 8. Informácia o použití príspevku OO CR k 30.6.2017
 9. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2017
 10. Plán zimnej údržby na rok 2017/2018
 11. Návrh na úpravu rozpočtu
 12. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 13.  Schválenie Požiarneho poriadku mesta
 14.  VZN, ktorým sa ruší nariadenie č. 6/2014 Požiarny  poriadok mesta
 15. Schválenie zriaďovateľskej listiny DHZO
 16. Doplnenie prílohy Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 17. Schválenie podania žiadosti o NFP a schválenie spolufinancovania pre projekt "Zlepšenie technického vybavenie učební fyziky, chémie a polytechnickej výchovy v ZŠ T.Lomnica"-  
 18. Schválenie podania žiadosti o NFP a schválenie spolufinancovania pre projekt " Rekonštrukcia  verejných priestranstiev - Dolný Smokovec"
 19. návrh rozpočtu OOCR pre Oblasť Vysoké Tatry
 20. Súdny spor medzi mestom Vysoké Tatry a Bývalým urbárskym spolumajiteľstvom MILBACH – pozemkové spoločenstvo – prijatie uznesenia
 21. Schválenie spolufinancovania projektu „Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacím výsledkom žiaka so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole Vyšné Hágy
 22. Rozšírenie spôsobu financovania 2 nájomných bytoviek v Tatranskej Lomnici
 23. Interpelácie poslancov
 24. Diskusia
 25. Záver

 

                                                                                              Ing. Ján Mokoš  v.r.

                                                                                                   primátor

dnes je: 21.9.2017

meniny má: Matúš

webygroup
ÚvodÚvodná stránka