Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Materskej školy (MŠ), so sídlom: Vyšné Hágy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Materskej školy (MŠ), so sídlom: Vyšné HágyVytlačiť
 

Mesto Vysoké Tatry

Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry v zastúpení Ing. Jánom Mokošom, primátorom

 

vyhlasuje

 

v zmysle § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov,

 

 výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Materskej školy (MŠ), so sídlom: Vyšné Hágy 34,  059 84 Vysoké Tatry s nástupom od 1. apríla 2017 alebo dohodou.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, alebo úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, v znení neskorších predpisov,
 • vykonanie prvej atestácie zmysle platnej legislatívy,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe ku dňu výberového konania.
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • ovládanie aspoň jedného svetového jazyka výhodou
 • bezúhonnosť,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • organizačné a riadiace, osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
 • spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.
 • znalosť práce s počítačom

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z.),
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (max. rozsah 2 strany),
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 

Uzávierka žiadostí, termín doručenia, je 28.februára 2017 do 12.00 h

Prihlášky s označením „Výberové konanie, riaditeľ MŠ Vyšné Hágy  NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť na adresu: Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry. Elektronickými prostriedkami (ak nebude elektronicky podaná žiadosť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, je uchádzač povinný doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi Mestu Vysoké Tatry aj printovo do 3 dní od podania žiadosti elektronickou formou)

Email na doručenie žiadostí: lucia.petrasova@vysoketatry.sk

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, podania do podateľne, prijatia emailu.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ v Starom Smokovci, resp. dátum a čas prijatia emailu.

 

 

Vyhlasovateľ nezaradí do výberového konania tých, ktorí nesplnia požadované podmienky.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

                                                                                                 

                                                                                                      Ing. Ján Mokoš

                                                                                                           primátor


 
 

dnes je: 25.4.2018

meniny má: Marek

webygroup
ÚvodÚvodná stránka