Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 3.2.2005

U z n e s e n i e č. 19/2005

U z n e s e n i e č. 19/2005

 

z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 3. februára 2005

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách
 
 1. b e r i e  n a  v e d o m i e
  1. správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2004
  2. správu o vybavovaní sťažností za II. polrok 2004
  3. správu o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2004
  4. správu o činnosti mestskej polície za rok 2004 
  5. informáciu o činnosti mestskej školskej rady 
  6. správu o hospodárení s nájomnými bytmi mesta za rok 2004 
     
 2. s c h v a ľ u j e
  1. Doplnok č. 1 k Štatútu Mesta Vysoké Tatry s touto úpravou na strane 3 v čl. 21a ods. 1 písm. g/ text v zátvorke znie: „/ napr. zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov/“
  2. Doplnok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách 
  3. Organizačný poriadok Útvaru hlavného kontrolóra mesta Vysoké Tatry 
  4. nadobudnutie pozemku parc. č. 277/3 o výmere 10 834 m2 – ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica, zapísanej na LV č. 364 do vlastníctva Mesta Vysoké Tatry odplatným prevodom za dohodnutú kúpnu cenu 100 000,- Sk 
  5. bezodplatný prevod 23 418 ks akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom v Poprade na Mesto Vysoké Tatry v zmysle rozhodnutia MSPNM SR č. 836 zo dňa 4. 9. 2002, kde bol podiel akcií a.s. určený a stanovený zaokrúhlene, a to podľa počtu obyvateľov jednotlivých obcí zisteného z údajov Slovenského štatistického úradu po sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 
  6. úhradu všetkých poplatkov spojených s prevodom akcií na Mesto Vysoké Tatry, ktoré budú prevodcovi /FNM SR/ fakturované zo strany člena centrálneho depozitára 
  7. úpravy rozpočtu mesta na rok 2005 takto:
   1. - zvyšujú sa kapitálové výdavky – nákup pozemkov o 100 tis. Sk
    - zvyšujú sa kapitálové príjmy – odpredaj majetku mesta o 100 tis. Sk
   2. - zvyšujú sa bežné príjmy – granty na zmiernenie škôd spôsobených živelnými pohromami o 20 000 tis. Sk
    - zvyšujú sa bežné výdavky – podľa účelu schváleného komisiou o 20 000 tis. Sk
  8. kofinancovanie projektu pre vypracovanie PHSR pre Mesto Vysoké Tatry vo výške 5% z celkovej výšky požadovaného nenávratného finančného príspevku z rozpočtovej položky mesta určenej navypracovanie PHSR v rámci grantovej výzvy pre operačný program Základná infraštruktúra, Priorita č. 3, Lokálna infraštruktúra, Opatrenie 3.3 – Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky
 

Ing. Ján M o k o š
primátor

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka