Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 7.4.2005

U z n e s e n i e č. 20/2005

U z n e s e n i e č. 20/2005

 

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
zo 7. apríla 2005

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách
 
 1. b e r i e  n a  v e d o m i e
  1. správu o hospodárení VPS za rok 2004
  2. správu o hospodárení TKC za rok 2004 
  3. správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ Dolný Smokovec za rok 2004 
  4. správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ Tatranská Lomnica za rok 2004 
  5. správu o výsledkoch hospodárenia ZUŠ za rok 2004 
  6. informáciu o použití príspevku mesta pre ZCR za rok 2004 
  7. informáciu o Štúdii trvalo udržateľného rozvoja Vysoké Tatry 2005 
  8. správu o vykonaní inventarizácie majetku mesta k 31. 12. 2004
    
 2. s c h v a ľ u j e
  1. záverečný účet mesta za rok 2004
  2. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 435/6 o výmere 160 m2, zastavaná plocha v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nový Smokovec do bezpodielového spoluvlastníctva Jozefa Hnidu a manželky, za cenu 1600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 256000,-Sk
  3. prevod pozemku parc. č. 48 o výmere 307 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Štrbské Pleso, mestská časť Štrbské Pleso do vlastníctva KŠP – LDH, s.r.o. so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, za cenu 3 500,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 1 074 500,- Sk
  4. prevod zrubu MŠ, postaveného na parc. č. 48 v k.ú. Štrbské Pleso, mestská časť Štrbské Pleso do vlastníctva KŠP – LDH, s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, za cenu 1 203 580,- Sk 
  5. prevod pozemku parc. č. 531/10 o výmere 925 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Štrbské Pleso, mestská časť Štrbské Pleso do vlastníctva KŠP – LDH, s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, za cenu 3 500,- Sk/m2,t.j. celkovo za cenu 3 237 500,- Sk
  6. prijatie úveru vo výške 7 mil. Sk na dofinancovanie projektu Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu v meste Vysoké Tatry
  7. zabezpečenie úveru vlastnou bianko zmenkou
  8. úpravu rozpočtu mesta na rok 2005 podľa predloženého návrhu
    
 3. n e s c h v a ľ u j e
  • vysporiadanie hospodárskeho výsledku TKC podľa predloženého návrhu 
    
 4. s ú h l a s í
  1. s celoročným hospodárením mesta za rok 2004 bez výhrad
  2. s prípravou prevodu vlastníctva Čistiarne odpadových vôd a zbernej kanalizácie, parc. č. 513/3 v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Kotlina v prospech Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad 3. s prijatím dlhodobého úveru vo výške 18 355 800,- Sk na výstavbu 19 nájomných bytov v Tatranskej Lomnici v celkovom rozpočtovom náklade 31 363 684,- Sk a dlhodobého úveru vo výške 18 355 800,- Sk na výstavbu 19 nájomných bytov v Dolnom Smokovci v celkovom rozpočtovom náklade 30 346 844,- Sk pri splnení podmienok stanovených Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho
   rozvoja SR č. V-1/2004 § 5
  3. so zachovaním nájomného charakteru 19 bytov v Tatranskej Lomnici najmenej po dobu 30 rokov v súlade s Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2004 
  4. so zachovaním nájomného charakteru 19 bytov v Dolnom Smokovci najmenej po dobu 30 rokov v súlade s Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2004 
  5. s použitím finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške
   6 125 342,- Sk na technickú vybavenosť bytov, a to 
   1.  3 571 091,- Sk pre 19 b.j. Tatranská Lomnica – z toho 994 697,- Sk na vodu, kanalizáciu a miestnu komunikáciu
   2. 2 554 251,- Sk pre 19 b.j. Dolný Smokovec – z toho 916 837,- Sk na vodu, kanalizáciu a miestnu komunikáciu 
  6. s ocenením nehnuteľností a s predmetom záložného práva za úver od ŠFRB
    
 5. z a v ä z u j e  s a
  • vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky na splácanie úveru
   /istiny + úroku/, t.j. vyčleniť prostriedky na rozvoj bývania vo výške mesačných splátok požadovaného úveru v príslušnom roku a zabezpečiť ich pravidelné splácanie počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB
    
 6. p o d p o r u j e
  vznik Samostatného vyššieho územného celku Spiš
 

Ing. Ján M o k o š
primátor

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka