Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 26.5.2005

U z n e s e n i e č. 21/2005

 

z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 26. mája 2005

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách
 
 1. b e r i e  n a  v e d o m i e
  1. správu o plnení rozpočtu mesta k 31. 3. 2005
  2. správu o plnení rozpočtu VPS k 31. 3. 2005 
  3. správu o hospodárení TKC k 31. 3. 2005
  4. vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2004/2005 
  5. prípravu na letnú turistickú sezónu 2005 
  6. správu o výsledkoch hospodárenia TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2004 
  7. správu o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2004 
  8. informáciu o stave súdneho sporu Miroslav Baďurik a spol. /Bývalé urbárske spolumajiteľstvo Milbach, pozemkové spoločenstvo/ s mestom Vysoké Tatry 
  9. vyhodnotenie plnenia účelu zmluvy medzi mestom a ZCR za I. štvrťrok 2005 
    
 2. s c h v a ľ u j e
  1. úpravu rozpočtu mesta na rok 2005 takto:
   - body 1 až 6 a body 8 a 9 podľa predloženého návrhu
   - bod 10 – zvyšujú sa bežné výdavky na Polikliniku – materiál
   a služby o 15 tis. Sk
  2. úpravu rozpočtu VPS na rok 2005 podľa predloženého návrhu 
  3. plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2005 s doplnením o kontrolu výberového konania na schválený úver 7 mil. Sk 
  4. prevod spoluvlastníckeho podielu mesta na spoločných častiach a spoločných zariadeniach objektu č. 86, postaveného na parc. č. 238/5 v k.ú. Tatranská Lomnica o výmere 4,1 m2 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 238/5 zastavaná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica o výmere 2,2 m2 do vlastníctva Miroslavy Števkovej za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 10 080,- Sk
  5. prevod vlastníctva obytnej miestnosti č. 1 nachádzajúcej sa v objekte „Ubytovňa a garáže“ č. 553, mestská časť Tatranská Lomnica, k tomu prislúchajúci podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach za cenu 175 319,- Sk a podiel na pozemku parc. č. 238/6 v k.ú. Tatranská Lomnica o výmere 9,14 m2 za cenu 12 284,- Sk do bezpodielového spoluvlastníctva Márie Vatahovej a manžela 
  6. prevod vlastníctva obytnej miestnosti č. 2 nachádzajúcej sa v objekte „Ubytovňa a garáže“ č. 553, mestská časť Tatranská Lomnica, k tomu prislúchajúci podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach za cenu 175 319,- Sk a podiel na pozemku parc. č. 238/6 v k.ú. Tatranská Lomnica o výmere 9,14 m2 za cenu 12 284,- Sk do výlučného vlastníctva Ibolye Mihályovej 
  7. prevod vlastníctva garáže č. 1 nachádzajúcej sa v objekte „Ubytovňa a garáže“ č. 553, mestská časť Tatranská Lomnica, k tomu prislúchajúci podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach za cenu 164 186,- Sk a podiel na pozemku parc. č. 238/6 v k. ú. Tatranská Lomnica o výmere 9,56 m2 za cenu 12 849,- Sk do bezpodielového spoluvlastníctva MUDr. Mariána Farkaša a manželky 
  8. prevod vlastníctva garáže č. 2 nachádzajúcej sa v objekte „Ubytovňa a garáže“ č. 553, mestská časť Tatranská Lomnica, k tomu prislúchajúci podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach za cenu 164 186,- Sk a podiel na pozemku parc. č. 238/6 v k. ú. Tatranská Lomnica o výmere 9,56 m2 za cenu 12 849,- Sk do bezpodielového spoluvlastníctva Milana Štrbu a manželky 
  9.  prevod vlastníctva garáže č. 3 nachádzajúcej sa v objekte „Ubytovňa a garáže“ č. 553, mestská časť Tatranská Lomnica, k tomu prislúchajúci podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach za cenu 164 186,- Sk a podiel na pozemku parc. č. 238/6 v k. ú. Tatranská Lomnica o výmere 9,56 m2 za cenu 12 849,- Sk do výlučného vlastníctva Miroslavy Števkovej 
  10. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 4505/136 o výmere 7 m2 – druh pozemku zastavaná plocha, v k. ú. Starý Smokovec, mestská časť Nový Smokovec do bezpodielového spoluvlastníctva Štefana Zgodavu a manželky za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 11 200,- Sk 
  11. prevod vlastníctva čakárne SAD č. 55 a pozemku parc. č. 42/55 o výmere 73 m2 – druh pozemku zastavaná plocha, v k.ú. Štrbské Pleso, mestská časť Štrbské Pleso do vlastníctva Petra Čecha za cenu 216 800,- Sk
  12. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 531/11 o výmere 560 m2 – druh pozemku ostatná plocha, v k. ú. Štrbské Pleso, mestská časť Štrbské Pleso do vlastníctva KŠP – LDH, s.r.o. Bratislava za cenu za cenu 1 600,- Sk/m2. t.j. celkovo za cenu 896 000,- Sk,
  13. prevod vlastníctva pozemkov parc. č. 233/28 o výmere 734 m2, druh pozemku – ostatná plocha, parc. č. 233/29 o výmere 31 m2, druh pozemku – ostatná plocha, parc. č. 233/30 o výmere 87 m2, druh pozemku–ostatná plocha, parc. č. 233/31 o výmere 249 m2, druh pozemku – ostatná plocha, v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica vo vlastníctva firmy VABA, a.s. Púchov za cenu 4 000,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 4 404 000,-Sk                                                                                                      
 3. s ú h l a s í
  1. so zriadením záložného práva v prospech Slovenskej agentúry
   cestovného ruchu k parcelám a stavbám, uvedeným v prílohe
   uznesenia, pre účely realizácie projektu Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu v meste Vysoké Tatry
  2. s predĺžením pracovnej zmluvy pracovníčky Útvaru hlavného
   kontrolóra na dobu neurčitú do 31. 12. 2005
    
 4. z r u š u j e
  bod. 8 písmena B/ uznesenia č. 15/2004
   
 5. u k l a d á
  1. prednostovi mestského úradu predložiť na najbližšie zasadnutie
   mestského zastupiteľstva, v súvislosti s realizáciou akcie Obchodná ulička Starý Smokovec, informáciu o návratnosti investície, vyšpecifikovaní účelovosti prevádzok, možnosti spoluúčasti nájomcov formou predplatenia nájmu a o výsledkoch výberu nájomcov
   zodpovedný : Ing. Jozef Vilim
   termín: 7. 7. 2005
  2. prednostovi mestského úradu pripraviť realizáciu výstavby trvalých sociálnych zariadení v Tatranskej Kotline v rámci pripravovanej štúdie predmetného územia
   zodpovedný: Ing. Jozef Vilim
   termín: 30. 11. 2005
 

Ing. Ján M o k o š
primátor

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka