Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 7.7.2005

Uznesenie č. 22/2005

Uznesenie č. 22/2005

 

z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
zo 7. júla 2005

 
 Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách
 
 1. b e r i e  n a  v e d o m i e
  1. správu o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2005
  2. správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2005
  3. správu o vybavovaní sťažností za I. polrok 2005 
  4. informáciu o činnosti komisií zriadených mestským zastupiteľstvom 
  5. informáciu o plnení uznesenia č. 21/2005 písm. E/ bod 1
    
 2. s c h v a ľ u j e
  1. prevod spoluvlastníckeho podielu mesta na spoločných častiach a spoločných zariadeniach objektu č. 86, postaveného na parc. č. 238/5 v k.ú. Tatranská Lomnica o výmere 4,1 m2 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 238/5, zastavaná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica o výmere 2,39 m2 do vlastníctva M. Š. za dohodnutú cenu 1 600,- Sk/ m2, t.j. celkovo za cenu 10 384,- Sk
  2. prevod pozemku parc. č. 88/19 o výmere 65 m2 – druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva V. H. a manželky M. za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 104 000,- Sk 
  3. schvaľuje prevod pozemku parc. č. 466/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 160 m2 v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Kotlina do výlučného vlastníctva T. M. za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 256 000,- Sk 
  4. zmenu organizačnej štruktúry mestského úradu podľa alternatívy č. 1 
  5. Zmenu č. 1 zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách podľa predloženého návrhu 
  6. úpravu rozpočtu mesta na rok 2005 podľa predloženého návrhu 
    
 3. z r u š u j e
  1. bod 4 písm. B/ uznesenia č. 21/2005
  2. bod. 3 písm. B/ uznesenia č. 23/2001
  3. príspevkovú organizáciu mesta Tatranské kultúrne centrum Vysoké Tatry k 31. 12. 2005 
    
 4. o d v o l á v a
  Oľgu Chalupkovú z funkcie riaditeľky Tatranského kultúrneho centra
  Vysoké Tatry k 31. 12. 2005
   
 5. z r i a ď u j e
  komisiu, ktorá bude dohliadať na likvidáciu Tatranského kultúrneho centra Vysoké Tatry v zložení: predseda finančnej komisie, predsedníčka komisie školstva, kultúry a športu, vedúca ekonomického oddelenia a zamestnanec zodpovedný za oblasť kultúry
   
 6. u k l a d á
  1. riaditeľke Tatranského kultúrneho centra Vysoké Tatry vysporiadať pracovno-právne vzťahy zamestnancov Tatranského kultúrneho centra Vysoké Tatry a ďalšie náležitosti súvisiace so zrušením organizácie zodpovedná: Oľga Chalupková
                                                      termín: 31. 12. 2005
  2. predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie mestského
   zastupiteľstva návrhy na odvolanie tých členov komisií, ktorí sa nezúčastňujú ich zasadnutí, prípadne návrhy na vymenovanie nových členov komisií zodpovední: Ing. Peter Chudý, Ing. Jozef Janiga, Dr. Anna Spišiaková, Dr. Jozef Majerník, Ing. Igor Plučinský, Ing. Martin Fris, Ján Kulík, Ing. Stanislav Kováč
   termín: 8. 9. 2005
    
 7. p o t v r d z u j e
  bod. 11 písm. B/ uznesenia č. 21/2005
 

Ing. Ján M o k o š
primátor

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka