Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 25.10.2005

Uznesenie č. 25/2005

 Uznesenie č. 25/2005

 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 25. októbra 2005

 
 Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách
 
 1. b e r i e  n a  v e d o m i e
  1. správu o plnení rozpočtu mesta k 30. 9. 2005
  2. správu o plnení rozpočtu VPS k 30. 9. 2005 
  3. správu o hospodárení TKC k 30. 9. 2005 
  4. správu o vyhodnotení letnej turistickej sezóny 2005 
  5. správu o príprave na zimnú turistickú sezónu 2005/2006 
  6. informáciu o nebezpečenstve premnoženia podkôrneho hmyzu v tatranských lesoch
    
 2. s c h v a ľ u j e
  1. úpravu rozpočtu mesta na rok 2005 podľa predloženého návrhu
  2. úpravu rozpočtu TKC na rok 2005 podľa predloženého návrhu 
  3. zmenu organizačnej štruktúry VPS podľa predloženého návrhu 
  4. prevod vlastníctva nebytového priestoru /WC, predsieň, šatňa/ v objekte Bytový dom v Tatranskej Lomnici č. 86, postavenom na pozemku parc. č. 238/5 v k.ú. Tatranská Lomnica, zapísanom na LV č. 479 a k tomu prislúchajúci podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a na pozemku do bezpodielového spoluvlastníctva MUDr. Mariána Farkaša a manželky Aleny za cenu 21 000,- Sk
  5. Koncepciu škôl a školských zariadení v Meste Vysoké Tatry 
  6. Zmluvu medzi mestom Vysoké Tatry a ZCR Vysoké Tatry o zabezpečení podpory a rozvoja cestovného ruchu na území Vysokých Tatier na rok 2006, s vypustením slov v čl. 2 za čiarkou:
   „ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy“
    
 3. s ú h l a s í
  1. s vyradením Materskej školy Nová Polianka zo siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania 
  2. so spolufinancovaním projektu Komunikujeme s miestnou samosprávou elektronicky v regióne východného Slovenska v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra v alikvotnej výške partnerského príspevku do výšky 5 % spolufinancovania projektu
  3. s bezodplatným prevodom 16 % podielu akcií spoločnosti Letisko Poprad – Tatry, a.s. na Mesto Vysoké Tatry 
    
 4. o d v o l á v a
  1. Františka Slovíka z funkcie preventivára požiarnej ochrany Mesta
   Vysoké Tatry
  2. Ondreja Balogha z členstva v komisii školstva, kultúry a športu na vlastnú žiadosť
      
 5. u s t a n o v u j e
  Ing. Stanislava Kováča za preventivára požiarnej ochrany Mesta Vysoké Tatry
   
 6. v o l í
  Annu Žužovú za členku komisie školstva, kultúry a športu
 

Ing. Ján M o k o š
primátor

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka