Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 15.12.2005

U z n e s e n i e č. 27/2005

 U z n e s e n i e č. 27/2005

 

z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 15. decembra 2005

 
 Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách
 
 1. b e r i e n a v e d o m i e
  1. správu o stave a plnení úloh požiarnej ochrany v meste v roku 2005
  2. správu o stavebnej činnosti na území mesta za II. polrok 2005 
  3. vyhodnotenie plnenia účelu zmluvy medzi mestom a ZCR Vysoké Tatry za III. štvrťrok 2005
  4. informáciu o ďalšej činnosti Kancelárie projektu obnovy Vysokých Tatier
    
 2. s c h v a ľ u j e
  1. rozpočet mesta na rok 2006 podľa predloženého návrhu
  2. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2006 
  3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2006 s doplnením o kontrolu poskytovania dotácií v roku 2005 a kontrolu činností VPS vykonávaných pre mesto a iné subjekty 
  4. úpravu rozpočtu mesta na rok 2005 podľa predloženého návrhu 
  5. úpravu rozpočtu VPS na rok 2005 podľa predloženého návrhu 
  6. Zásady pre prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve mesta s
   nasledovnými úpravami:
   - v čl. 4 doplniť ods. 2 o „alebo viac ako 5 rokov býva v zariadení typu ubytovňa, slobodáreň a pod. bez možnosti získania trvalého pobytu na území mesta“
   - v čl. 4 doplniť ods. 3 o „a občania bývajúci v objektoch vo vlastníctve mesta, ktoré vyžadujú rekonštrukciu, prestavbu, prípadne sú určené na iné využitie“
   - v čl. 4 upraviť ods. 4 takto: „Pri výbere žiadateľa sa posudzuje či sú jeho majetkové a sociálne pomery také, že nie je schopnývyriešiť si svoju bytovú situáciu sám.“
   - v čl. 4 doplniť v ods. 5 v zátvorke slovo „maloleté“
   - čl. 5 doplniť o nový ods. 11, ktorý znie: „Ak sa preukáže, že nájomca uviedol v žiadosti o pridelenie nájomného bytu alebo v dotazníku nepravdivé údaje, bude to dôvod na zrušenie nájomnej zmluvy.“ 
  7. Zásady pre prideľovanie pozemkov vo vlastníctve mesta s týmito zmenami:
   - v čl. 4 ods. 1 znie:“ Žiadosti o pridelenie mestského pozemku na výstavbu domu sa budú posudzovať podľa nasledovných kritérií žiadateľa:“
   - v čl. 4 ods. 1 písm. b/ upraviť: „Trvalý pobyt na území mesta najmenej 10 rokov, prípadne mať v minulom období nepretržitý trvalý pobyt aspoň 5 rokov na území mesta“
   - v čl. 4 v ods. 1 písm. c/ vypustiť text za zátvorkou
   - v čl. 4 v ods. 1 písm. d/ vypustiť text v zátvorke
   - v čl. 4 v ods. 2 za čiarkou doplniť slová „rodiny s ŤZP“
   - v čl. 4 vypustiť ods. 5
   - v čl. 5 ods. 1 za slovo dotazníkmi doplniť o „a so stanoviskami mestských výborov“ 
  8. prevod nehnuteľností v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nový
   Smokovec do bezpodielového spoluvlastníctva D. B. s manželkou takto:
   rodinný dom č. 19205 za cenu podľa znaleckého posudku, pozemok pod rodinným domom parc. č. 451/1 o výmere 71 m2 za cenu 100,-Sk/m2, garáž č. 19204 za cenu podľa znaleckého posudku, pozemok pod garážou parc.č. 450/15 o výmere 31 m2 za cenu 800,-Sk/m2 a dvor, pozemok parc. č. 450/1
   o výmere 234 m2 za cenu 1 600,-Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 1 308 400,-Sk 
  9.  prevod vlastníctva pozemku, parc. č. 268 o výmere 147 m2 – druh pozemku zastavaná plocha v k.ú Starý Smokovec, mestská časť Starý Smokovec do výlučného vlastníctva spoločnosti SPORTCENTRUM URBANOVIČ, s.r.o. Starý Smokovec za cenu 800,-Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 117 600,-Sk
  10. prevod vlastníctva pozemku, parc. č. 4518/21 o výmere 10 m2 – druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nový Smokovec do bezpodielového spoluvlastníctva O. G. s manželkou za cenu 1 600,-Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 16 000,-Sk
  11. prevod vlastníctva nehnuteľností ČOV a pozemku, parc. č. 513/3 o výmere 1 346 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Kotlina do výlučného vlastníctva Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad za cenu l,- Sk
  12. pravidlá pre udelenie výročných cien
  13. Rozpis prostriedkov na zabezpečenie jednotlivých činností ZCR v
   roku 2006 podľa predloženého návrhu
  14. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Vysoké Tatry 
    
 3. z r u š u j e
  v ods. 5 písm. g/ v Zmene č. 1 zásad odmeňovania poslancov a členov komisií slová v zátvorke za bodkočiarkou: „nevzťahuje sa na spoločenské, kultúrne a športové podujatia na ktoré sú poslanci pozvaní
   
 4. ž i a d a
  1. Podtatranskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Poprad o odpustenie
   prevádzkových nákladov ČOV v Tatranskej Kotline za rok 2005
  2. spracovateľa Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Vysoké Tatry predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva akčný a finančný plán realizácie PHSR
 

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka