Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Pozvánka na zasadanie 26.9.2019

Pozvánka

 

Pozvánka

 

 

Podľa § 12, ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

 

 

v pondelok 26. 9. 2019 o 14:00 hod.

 

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2019
 6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou, MKOS k 30.6.2019                   
 7. Informácia o použití príspevku ZCR k 30.6.2019    
 8. Informácia o použití príspevku OO CR k 30.6.2019            
 9. Plán zimnej údržby na rok 2019/2020          
 10. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2019
 11. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 12. Schválenie Programu odpadového hospodárstva
 13. Schválenie riaditeľa-konateľa VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
 14. Odvolanie Ing. Márie Fábryovej – konateľa Tatry-Teplo s.r.o
 15. Návrh zadania urbanistickej štúdie „Rozprávkovo“ (Eurocamp – Tatranská Lomnica)
 16. Schválenie úveru mesta
 17. Schválenie Zásad pri osadzovaní pamätných tabúľ, búst a pomníkov na verejných      priestranstvách a mestských budovách mesta Vysoké Tatry
 18. Aktualizácia a vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta
 19. Schválenie VZN , ktorým sa ruší nariadenie č. 2/2014 o opatrovateľskej službe
 20. Projekt vybudovania elektrickej nabíjacej stanice v Tatranskej Lomnici
 21. Interpelácie poslancov
 22. Diskusia
 23. Záver

 

 

                                                                                                   Ing. Ján Mokoš

                                                                                                         primátor

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 2.2.2006

Uznesenie č. 28/2006

 Uznesenie č. 28/2006

 

z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 2. februára 2006

 
 Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách
 
 1. b e r i e  n a  v e d o m i e
  1. správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2005
  2. správu o vybavovaní sťažností za II. polrok 2005 
  3. správu o činnosti mestskej polície za rok 2005 
  4. správu o uzatvorených nájmoch za II. polrok 2005 
  5. informáciu o činnosti mestskej školskej rady 
  6. správu o hospodárení s nájomnými bytmi mesta 
  7. vyhodnotenie plnenia účelu zmluvy medzi mestom a ZCR za IV. štvrťrok 2005 a prehľad čerpania poskytnutého príspevku za rok 2005 
  8. akčný a finančný plán realizácie PHSR mesta
    
 2. s c h v a ľ u j e 
  1. prevod pozemku parc. č. 484/10 o výmere 850 m2, druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Kotlina do výlučného vlastníctva Jakuba Jašňáka za cenu
   2 500,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 2 125 000,- Sk
  2. prevod pozemku parc. č. 249/15 o výmere 211 m2, druh pozemku zastavaná plocha, v k. ú. Starý Smokovec, mestská časť Starý Smokovec do výlučného vlastníctva spoločnosti TATRAGASTRO, s.r.o., zastúpenej Alexandrom Gálfym za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 337 600,- Sk 
  3. prevod pozemku parc. č. 531/11 o výmere 560 m2, druh pozemku
   ostatná plocha, v k.ú. Štrbské Pleso, mestská časť Štrbské Pleso do vlastníctva KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 896 000,- Sk 
  4. Dodatok č. 1 k Zásadám prenájmu nebytových priestorov, objektov a určení minimálnych cien za ich prenájom s doplnením o nový ods. 4 ktorý znie: „Bezplatné nájmy podľa ods. 2 a 3 sa môžu poskytnúť jednému subjektu najviac 6 krát ročne.“
  5. úpravu rozpočtu mesta na rok 2006 takto:
   - znižujú sa bežné výdavky verejnej správy – údržba o 70 tis. Sk
   - zvyšujú sa kapitálové výdavky verejnej správy – kopírovací stroj o 210 tis. Sk
   - zvyšujú sa príjmy z finančných operácií – prevody z rezervného
   fondu o 163 tis. Sk
   - zvyšujú sa bežné výdavky verejnej správy – materiál o 23 tis. Sk
  6. príspevok vo výške 150 000,- Sk pre Občianske združenie Futbalový klub Starý Smokovec                                                    
 3. s ú h l a s í
   
  1. prevod pozemku parc. č. 484/10 o výmere 850 m2, druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Kotlina do výlučného vlastníctva Jakuba Jašňáka za cenu 2 500,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 2 125 000,- Sk 
  2. prevod pozemku parc. č. 249/15 o výmere 211 m2, druh pozemku zastavaná plocha, v k. ú. Starý Smokovec, mestská časť Starý Smokovec do výlučného vlastníctva spoločnosti TATRAGASTRO, s.r.o., zastúpenej Alexandrom Gálfym za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 337 600,- Sk
  3. so zachovaním nájomného charakteru 22 bytov v Novom Smokovci
   najmenej po dobu 30 rokov v súlade s Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2004 
  4. s podaním žiadosti o dotáciu na výstavbu 22 nájomných bytov v Novom Smokovci na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle Výnosu č. V-1/2004 vo výške 6 745 000,- Sk na byty v roku 2006
  5. s podaním žiadosti o dotáciu na výstavbu 22 nájomných bytov v Novom Smokovci na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle Výnosu č. V-1/2004 vo výške 1 748 620,- Sk na technickú vybavenosť k bytom 
  6. s použitím finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na výstavbu nájomných bytov v Novom Smokovci vo výške 2 911 000,- Sk na prípravu a na technickú vybavenosť k bytom, t.j. na projektovú dokumentáciu, komunikáciu, verejné osvetlenie, vodovodnú a kanalizačnú prípojku, NN elektrickú prípojku a na plynovú prípojku 
  7. s ocenením nehnuteľností a s predmetom záložného práva za úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
  8. s predložením žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania o nenávratný príspevok na jeden 2-izbový bezbariérový byt vo výške 110 000,- Sk
 4. z a v ä z u j e  s a

  po poskytnutí dotácie a úveru prehodnotiť a vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky na splácanie úveru /istiny + úroku/, t.j. vyčleniť prostriedky na rozvoj bývania vo výške mesačných splátok požadovaného úveru v príslušnom roku a zabezpečiť ich pravidelné splácanie počas trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania
 5. z r u š u j e
  1. bod 12 písm. B/ uznesenia č. 21/2005
  2. podľa § 6 ods. 2 písm. b/ zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materskú školu Nová Polianka s účinnosťou od 1. 1. 2006
 

Ing. Ján M o k o š
primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka