Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 25.5.2006

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolávam 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční:

 

 vo štvrtok – 25. mája 2006 o 14. 00 hodine

 

 vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 
 P r o g r a m :
 
 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Správa o plnení rozpočtu mesta k 31. 3. 2006 
 4. Správa o plnení rozpočtu VPS k 31. 3. 2006 
 5. Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR za I. štvrťrok 2006 
 6. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2006 
 7. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2005/2006 
 8. Príprava na letnú turistickú sezónu 2006 
 9. Správa o výsledkoch hospodárenia TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2005
 10. Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2005
 11. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2006
 12. Správa o poskytnutých dotáciách v I. štvrťroku 2006
 13. Žiadosti o poskytnutie dotácií
 14. Zámena pozemkov v k.ú. Starý Smokovec medzi mestom a TLD
 15. Zámer výstavby objektu MŠ Nový Smokovec a návrh na zmenu využitia
  objektu terajšej MŠ Nový Smokovec
 16. Návrh na úpravu ceny za odpredaj pozemku v k.ú. Starý Smnokovec
 17. Interpelácie poslancov
 18. Diskusia
 19. Schválenie uznesenia
 20. Záver
 

Ing. Ján M o k o š
primátor

Uznesenie č. 31/2006

 Uznesenie č. 31/2006

 

 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách z 25. mája 2006

 
 Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách
 
 1. beriena vedomie:
  1. správu o plnení rozpočtu mesta k 31. 3. 2006
  2. správu o plnení rozpočtu VPS k 31. 3. 2006
  3. informáciu o použití príspevku mesta pre ZCR za I. štvrťrok 2006
  4. vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2005/2006 
  5. prípravu na letnú turistickú sezónu 2006 
  6. správu o výsledkoch hospodárenia TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2005 
  7. správu o energetickom hospodárení TATY-TEPLO, s.r.o. za rok 2005 
  8. správu o poskytnutých dotáciách v I. štvrťroku 2006 
  9. informáciu o investičnom zámere firmy RABIT ENGINEERING, s.r.o., v lokalite „Športcamp Tatranská Lomnica“ v k.ú. Tatranská Lomnica
 2. schvaľuje:
  1. úpravu rozpočtu mesta na rok 2006 takto: 
   1. v bode 1 zvýšenie výdavkov – príspevky na šport, kultúru, školstvo a pod. o 650 tis. Sk a zvýšenie bežných príjmov – podiel na príjmoch štátneho rozpočtu o  650 tis. Sk
   2. v bodoch 2, 3 a 4 podľa predloženého návrhu 
   3. v bode 5 alternatívu č. 2
  2. úpravu rozpočtu VPS na rok 2006 podľa predloženého návrhu 
  3. plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2006 
  4. poskytnutie dotácií na šport
   1. Tenisovému klubu Vysoké Tatry vo výške 50 000,- Sk 
   2. Expedícii tatranských záchranárov – Broad Peak vo výške
    200 000,- Sk
 

Ing. Ján M o k o š
primátor

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka