Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 6.7.2006

 P o z v á n k a

 
Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
 

 z v o l á v a m

 

32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

 vo štvrtok – 6. júla 2006 o 14. 00 hodine

 
 vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.
 
 P r o g r a m :
 
 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2006 
 4. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2006 
 5. Správa o vybavovaní sťažností za I. polrok 2006 
 6. Informácia o činnosti komisií zriadených mestským zastupiteľstvom 
 7. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2006 
 8. Žiadosti o poskytnutie dotácií 
 9. Návrh na odpredaj plynových prípojok v Dolnom Smokovci
 10. Delegovanie primátora na 16 zimné deaflympijské hry 2007
 11. Zastúpenie mesta v orgánoch spoločnosti Letisko Poprad-Tatry, a.s.
 12. Transformácia Verejnoprospešných služieb Vysoké Tatry
 13. Účelové použitie príspevku mesta pre ZCR na rok 2006
 14. Doplnok č. 2 k Rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia
 17. Schválenie uznesenia
 18. Záver
 

Ing. Ján M o k o š, v.r.
primátor

 Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 

 Uznesenie č. 32/2006

 

 z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
zo 6. júla 2006

 

 Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 

 A) berie na vedomie

 

 1. správu o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2006
 2. správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2006
 3. správu o vybavovaní sťažností za I. polrok 2006
 4. informáciu o činnosti komisie správy mestského majetku za I. polrok 2006
 5. správu o činnosti komisie školstva, kultúry a športu za I. polrok 2006 
 6. správu o činnosti finančnej komisie za I. polrok 2006 
 7. informáciu o činnosti komisie cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov za I. polrok 2006
 8. podklady na možnú transformáciu príspevkovej organizácie mesta VPS na inú formu spoločnosti

 B) shvaľuje

 

 1. úpravu rozpočtu VPS na rok 2006 podľa predloženého návrhu
 2. úpravu rozpočtu mesta na rok 2006 s týmito doplnkami: 
  1. -zvyšujú sa bežné výdavky na členov MZ–odmeny o 161 000,- Sk -zvyšujú sa bežné príjmy – podiel na príjmoch ŠR o 161 000,- Sk
  2. -zvyšujú sa bežné výdavky–údržba majetku mesta o 100 000,-Sk -zvyšujú sa bežné príjmy – daň za ubytovanie o 100 000,-Sk
 3. poskytnutie dotácií na kultúrne podujatia
  1. BELLA MUSICA – Občianskemu združeniu Košice vo výške
   250 000,- Sk
  2. Horskému internetovému klubu – Občianskemu združeniu
   Bratislava vo výške 100 000,- Sk
 4. prevod vlastníctva majetku SO 05 a SO 06 – plynové prípojky pre
  novostavby Bytový dom č. 1 a Bytový dom č. 2 v Dolnom Smokovci pre SPP, a.s. Bratislava za cenu 136 894.10 Sk 
 5. Ing. Jána Mokoša, primátora Mesta Vysoké Tatry za člena
  Predstavenstva a Ing. Jozefa Janigu, poslanca Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách za člena Dozornej rady spoločnosti Letisko Poprad – Tatry, a.s. 
 6. účelové použitie príspevku mesta Vysoké Tatry pre Združenie
  cestovného ruchu Vysoké Tatry na rok 2006 
 7. Doplnok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva vo
  Vysokých Tatrách

 C) súhlasí

 

so zriadením bezodplatného vecného bremena na pozemkoch parc. č. 55/6, 55/4, 64/1 v k.ú. Starý Smokovec vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry v prospech SPP, a.s. Bratislava na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí – trasovania plynových prípojok pre novostavby Bytový dom č. 1 a Bytový dom č. 2 v Dolnom Smokovci

 

 D) deleguje

 

Ing. Jána Mokoša, primátora Vysokých Tatier do spoločnej delegácie Slovenského deaflympijského výboru a Organizačného výboru 17. zimných deaflympijských hier 2011 vo Vysokých Tatrách na 16. zimné deaflympijské hry 2007 v Salt Lake City

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka