Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 7.9.2006

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m
33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 7. septembra 2006 o 14. 00 hodine
vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :


1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Správa o plnení rozpočtu mesta k 30. 6. 2006
4. Správa o plnení rozpočtu VPS k 30. 6. 2006
5. Správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30. 6. 2006
6. Informáciu o použití príspevku mesta pre ZCR za II. štvrťrok 2006
7. Prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2006
8. Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2006
9. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2006
10.Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do
Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách v decembri 2006
11.Návrh nariadenia mesta, ktorým sa vymedzujú miesta na umiestňovanie
plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebnej kampane v Meste
Vysoké Tatry
12.Správa o poskytnutých dotáciách na kultúru a šport v II. štvrťroku 2006
13.Správa komisie pre výber žiadateľov o pridelenie nájomných bytov vo
vlastníctve mesta
14.Návrh na mimoriadne odmeny poslancom – členom komisie pre výber
žiadateľov o pridelenie nájomných bytov
15.Informácia o zriadení Zariadenia sociálnych služieb v meste
16.Prevádzkový poriadok pohrebísk v Meste Vysoké Tatry
17.Prevody vlastníctva
18.Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta do správy VPS
19.Návrh na odpis pohľadávok
20.Návrh zmluvy medzi mestom a ZCR na rok 2007
21.Interpelácie poslancov
22.Diskusia
23.Schválenie uznesenia
24.Záver
                                                               Ing. Ján M o k o š
                                                                      primátor

Uznesenie č. 33/2006

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách zo 7. septembra 2006

 

 Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 
 1. b e r i e n a  v e d o m i e 
   
  1. správu o plnení rozpočtu mesta k 30. 6. 2006 
  2. správu o plnení rozpočtu VPS k 30. 6. 2006 
  3. správy o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30. 6. 2006
  4. informáciu o použití príspevku mesta pre ZCR za II. štvrťrok 2006 
  5. prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2006 
  6. správu o činnosti mestskej polície za I. polrok 2006 
  7. správu o poskytnutých dotáciách v II. štvrťroku 2006 
  8. správu komisie pre výber žiadateľov o pridelenie nájomných bytov vo vlastníctve mesta 
  9. informáciu o zriadení Centra sociálnych služieb

 2. s c h v a ľ u j e 
  1. úpravu rozpočtu mesta na rok 2006 s touto zmenou bodu 10: 
   • zvyšujú sa kapitálové výdavky na presťahovanie Materskej školy Dolný Smokovec o 440 tis. Sk
   • zvyšujú sa príjmy z finančných operácií – prevody z rezervného fondu o 440 tis. Sk 
   • znižujú sa bežné výdavky na údržbu majetku mesta o 100 tis. Sk
   • znižujú sa bežné príjmy – daň za ubytovanie o 100 tis. Sk
  2. poskytnutie dotácie Futbalovému klubu Vysoké Tatry vo výške 180 000,- Sk
  3. mimoriadne odmeny poslancom členom komisie pre výber žiadateľov o pridelenie nájomných bytov vo výške 5 000,- Sk každému poslancovi – členovi komisie 
  4. Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Vysoké Tatry 
  5. prevod vlastníctva pozemku parc č. 28/10 o výmere 2 309 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica do výlučného vlastníctva Ing. Vladimíra Košťála za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. za cenu 3 694 400,- Sk
  6. prevod vlastníctva majetku SO 05 a SO 06 – plynové prípojky pre novostavby Bytový dom č. 1 a Bytový dom č. 2 v Tatranskej Lomnici pre SPP, a.s. Bratislava za cenu 140 109,30 Sk 
  7. zverenie majetku mesta do správy Verejnoprospešných služieb Vysoké Tatry podľa predloženého návrhu 
  8. odpísanie pohľadávok mesta na úseku miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad podľa predloženého návrhu 
  9. odpis pohľadávok Verejnoprospešných služieb podľa predloženého návrhu

 3. s ú h l a s í

  so zriadením bezodplatného vecného bremena na pozemkoch parc. č.260/10 a 260/14 v k.ú. Tatranská Lomnica vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry v prospech SPP, a.s. Bratislava na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí – trasovania plynových prípojok pre novostavby Bytový dom č. 1 a Bytový dom č. 2 v Tatranskej Lomnici

 4. u r č u j e

  podľa § 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov pre voľby do Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách v roku 2006 volebné obvody a počet poslancov v nich takto:
 • Volebný obvod č. 1 – tvoria mestské časti Podbanské a Štrbské Pleso
  počet poslancov: 1
 • Volebný obvod č. 2 – tvorí mestská časť Vyšné Hágy
  počet poslancov: 1
 • Volebný obvod č. 3 – tvoria mestské časti Nová Polianka a Tatranská
  Polianka
  počet poslancov: 1
 • Volebný obvod č. 4 – tvoria mestské časti Tatranské Zruby, Nový
  Smokovec, Starý Smokovec a Horný Smokovec
  počet poslancov: 2
 • Volebný obvod č. 5 – tvorí mestská časť Dolný Smokovec
  počet poslancov: 2
 • Volebný obvod č. 6 – tvoria mestské časti Tatranská Lesná, Tatranská
  Lomnica, Tatranské Matliare a Kežmarské Žľaby
  počet poslancov: 3
 • Volebný obvod č. 7 – tvorí mestská časť Tatranská Kotlina
  počet poslancov: 1

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka