Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 9.11.2006

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 9. novembra 2006 o 14. 00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Správa o plnení rozpočtu mesta k 30. 9. 2006
 4. Správa o plnení rozpočtu VPS k 30. 9. 2006 
 5. Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR za III. štvrťrok 2006 
 6. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2006 
 7. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny
 8. Príprava na zimnú turistickú sezónu 
 9. Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi mestom a ZCR na rok 2007
 10. Operačný plán zimnej údržby v meste
 11. Správa o poskytnutých dotáciách za III. štvrťrok 2006
 12. Návrh nariadenia o vyvesovaní oznámení, informácií, plagátov a iných
  tlačovín v úradných a informačných tabuliach v meste
 13. Návrh nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
  stavebné odpady
 14. Návrh nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
  stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta
 15. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry mestskej polície
 16. Interpelácie poslancov
 17. Diskusia
 18. Schválenie uznesenia
 19. Záver                                                           Ing. Ján M o k o š 
                                                                  primátor

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o vo Vysokých Tatrách

Uznesenie č. 34/2006

z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo

Vysokých Tatrách z 9. novembra 2006Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách


 1. berie na vedomie
  1. správu o plnení rozpočtu mesta k 30. 9. 2006
  2. správu o plnení rozpočtu VPS k 30. 9. 2006 
  3. informáciu o použití príspevku mesta pre ZCR za III. štvrťrok 2006 
  4. vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2006 
  5. prípravu na zimnú turistickú sezónu 2006/2007 
  6. správu o poskytnutých dotáciách v III. štvrťroku 2006 

 2. schvaľuje
  1. úpravu rozpočtu mesta na rok 2006 s týmto doplnkom: v kapitálových výdavkoch položka Autobusový prístrešok Nová Polianka sa dopĺňa o „Tatranská Lomnica, Škola v prírode 1. máj“
  2. úpravu rozpočtu VPS na rok 2006 podľa predloženého návrhu
  3. zmluvu medzi mestom ZCR na rok 2007 a rozpis finančných prostriedkov podľa predloženého návrhu
  4. operačný plán zimnej údržby

                                                    Ing. Ján M o k o š
                                                          primátor

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka