Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 28.11.2006

P o z v á n k a


Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
v utorok – 28. novembra 2006 o 14. 00 hodine


vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :

 1. Otvorenie 
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Návrh rozpočtu mesta na roky 2007 až 2009 
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2006 
 5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2007 
 6. Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany v meste v roku 2006 
 7. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za II. polrok 2006 
 8. Návrh nariedenia o miestnej dani z nehnuteľností 
 9. Novelizácia nariadenia o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
 10. Interpelácie poslancov
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

                                       Ing. Ján M o k o š
                                             primátor

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o vo Vysokých Tatrách

Uznesenie č. 35/2006

z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo

Vysokých Tatrách z 28. novembra 2006


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 1. berie na vedomie
  1. správu o stave a plnení úloh požiarnej ochrany v meste v roku 2006
  2. správu o stavebnej činnosti na území mesta za II. polrok 2006
 2. schvaľuje
  1. rozpočet mesta Vysoké Tatry na roky 2007 – 2009 s touto úpravou: v kapitálovom rozpočte na rok 2007 – 2009 na strane 2 v kapitálových výdavkoch v položke „Projektová dokumentácia – KD, Alica, Flóra, Dom kultúry, Autobusová stanica“ sa vypúšťajú slová „Dom kultúry“ a vkladajú sa slová „Materská škola Tatranská Lomnica“ a v rozpočte 2007 v tejto položke sa znižujú výdavky o 1 200 tis. Sk, v položke „Rekonštrukcia MŠ“ sa zvyšujú výdavky o 1 200 tis. Sk; v položke „Bytová výstavba“ sa dopĺňajú slová „Nový Smokovec, Tatranská Lomnica a Dolný Smokovec“
  2. rozpočet Verejnoprospešných služieb Vysoké Tatry na roky 2007 – 2009 podľa predloženého návrhu
  3. rozpočet Základnej školy Dolný Smokovec na roky 2007 – 2009 podľa predloženého návrhu
  4. rozpočet Základnej školy Tatranská Lomnica na roky 2007 – 2009 podľa predloženého návrhu
  5. rozpočet Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica na roky 2007 – 2009 podľa predloženého návrhu
  6. úpravu rozpočtu mesta na rok 2006 podľa predloženého návrhu
  7. plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2007
  8. úpravu použitia príspevku mesta pre ZCR na rok 2006 podľa predloženého návrhu                                           Ing. Ján M o k o š
                                                  primátor

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka