Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 20.12.2006

P o z v á n k a


Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolávam 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách

P o z v á n k a


Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m 

 zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
v stredu – 20. decembra 2006 o 14. 00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m : 

 1. Otvorenie
 2. Informácia o výsledkoch volieb primátora a poslancov Mestského
  zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách 
 3. Zloženie sľubu primátora 
 4. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva 
 5. Vystúpenie primátora 
 6. Voľba volebnej komisie, návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 7. Voľba zástupcu primátora 
 8. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov 
 9. Zriadenie mestských výborov
 10. Schválenie sobášiacich
 11. Voľba poslancov do orgánov ZCR
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

                                                     Ing. Ján M o k o š
                                                            primátor

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 1/2006

z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 20. decembra 2006

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 1. berie na vedomie
  1. výsledky volieb primátora a poslancov do mestského zastupiteľstva 
  2. vystúpenie novozvoleného primátora
    
 2. konštatuje, že
  1. novozvolený primátor Ing. Ján Mokoš zložil zákonom predpísaný sľub primátora
  2. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva: Daniela Kordová, Milan Manik, Ing. Peter Líška, Pavol Stano, Ing. Jana Kalinčíková, PaedDr. Anna Spišiaková, Ing. Renáta Olekšáková, Jozef Grivalský, Ing. Igor Plučinský, Ing. Jozef Janiga, Ján Bogačík
    
 3. zriaďuje
  1. komisiu finančnú
  2. komisiu správy mestského majetku, životného prostredia a stavebnej činnosti 
  3. komisiu cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov 
  4. komisiu školstva, kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnych vecí
  5. komisiu požiarnej ochrany
  6. komisiu na ochranu verejného záujmu 
  7. Mestský výbor Štrbské Pleso, do obvodu pôsobnosti ktorého patria mestské časti Podbanské, Štrbské Pleso a Vyšné Hágy 
  8. Mestský výbor Starý Smokovec, do obvodu pôsobnosti ktorého patria
   mestské časti Nová Polianka, Tatranská Polianka, Tatranské Zruby, Nový Smokovec, Starý Smokovec a Horný Smokovec
  9. Mestský výbor Dolný Smokovec, do obvodu pôsobnosti ktorého patrí
   mestská časť Dolný Smokovec
  10. Mestský výbor Tatranská Lomnica, do obvodu pôsobnosti ktorého
   patria mestské časti Tatranská Lesná, Tatranská Lomnica, Tatranské
   Matliare, Kežmarské Žľaby a Tatranská Kotlina
    
 4. volí
  1. Ing. Jozefa Janigu za zástupcu primátora 
  2. Pavla Stana za predsedu finančnej komisie
  3. Ing. Igora Plučinského za predsedu komisie správy mestského
   majetku, životného prostredia a stavebnej činnosti 
  4. Danielu Kordovú za predsedníčku komisie cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov 
  5. PaedDr. Annu Spišiakovú za predsedníčku komisie školstva, kultúry,
   športu, zdravotníctva a sociálnych vecí 
  6. Jozefa Grivalského za predsedu komisie požiarnej ochrany 
  7. Milana Manika za predsedu a Danielu Kordovú, Pavla Stana a Ing. Igora Plučinského za členov komisie na ochranu verejného záujmu 
  8. Danielu Kordovú a Ing. Janu Kalinčíkovú za členky Predstavenstva Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry 
  9. Pavla Stana za člena Dozornej rady Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry 
    
 5. schvaľuje

  sobášiacich – poslancov mestského zastupiteľstva Ing. Igora Plučinského a Ing. Petra Líšku 
   
 6. ukladá

  predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva návrhy na členov komisií

  zodpovední: Pavol Stano, Ing. Igor Plučinský, Daniela Kordová, PaedDr. Anna Spišiaková, Jozef Grivalský
  termín: do 31. 1. 2007
                                                        Ing. Ján M o k o š

                                                                         primátor

Výsledky hlasovania na zasadnutí č. 200601 - 1. zasadanie MZ Mesta Vysoké Tatry

( Poznámka: )
Predsedajúci: Ing.Ján Mokoš Konaného dňa 19.12.2006
HlasovanieBod jednaniaPrítomníZa
1 6.Voľba volebnej komisie, návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 10 10
2 6.Voľba volebnej komisie, návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 11 11
3 7.Voľba zástupcu primátora 11 2
4 7.Voľba zástupcu primátora-verejné hlasovanie 11 9
5 berie na vedomie body a/1-a/2 11 11
6 b/1,2konštatuje,že novozvolený primátor Ing. Ján Mokoš zložil zákonom predpísaný sľub primátora 11 11
7 c/1 zriaďuje komisiu finančnú 11 11
8 c/2 zriaďuje komisiu správy mestského majetku, životného prostredia a stavebnej činnosti 11 11
9 c/3 zriaďuje komisiu cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov 11 11
10 c/4 zriaďuje komisiu školstva, kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnych vecí 11 11
11 c/5 zriaďuje komisiu požiarnej ochrany 11 11
12 c/6 zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu 11 11
13 c/7 zriaďuje Mestský výbor Štrbské Pleso, do obvodu pôsobnosti ktorého patria mestské časti Podbanské, Štrbské Pleso a Vyšné Hágy 11 11
14 c/8 zriaďuje Mestský výbor Starý Smokovec, do obvodu pôsobnosti ktorého patria mestské časti Nová Polianka, Tatranská Polianka, Tatranské Zruby,Nový Smokovec, Starý Smokovec a Horný Smokovec 11 11
15 c/9 zriaďuje Mestský výbor Dolný Smokovec, do obvodu pôsobnosti ktorého patrí mestská časť Dolný Smokovec 11 11
16 c/10zriaďuje Mestský výbor Tatranská Lomnica, do obvodu pôsobnosti ktorého patria mestské časti Tatranská Lesná, Tatranská Lomnica, Tatranské Matliare, Kežmarské Žľaby a Tatranská Kotlina 11 11
17 d/2 volí Pavla Stana za predsedu finančnej komisie 11 10
18 d/3 volí Ing. Igora Plučinského za predsedu komisie správy mestského majetku, životného prostredia a stavebnej činnosti 11 10
19 d/4 volí Danielu Kordovú za predsedníčku komisie cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov 11 10
20 d/5 volí PaedDr. Annu Spišiakovú za predsedníčku komisie školstva, kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnych vecí 11 10
21 d/6 volí Jozefa Grivalského za predsedu komisie požiarnej ochrany 10 10
22 d/7 volí Milana Manika za predsedu a Danielu Kordovú, Pavla Stana a Ing. Igora Plučinského za členov komisie na ochranu verejného záujmu 11 8
23 d/8 volí Ing. Igora Plučinského a Danielu Kordovú za členov Predstavenstva Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry 11 5
24 d/8 Danielu Kordovú za členov Predstavenstva Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry 11 10
25 d/8 Janu Kalinčíkovu za členku Predstavenstva Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry 11 11
26 d/9 volí Pavla Stana za člena Dozornej rady Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry 11 10
27 esobášiacich 11 9
28 fukladá predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva návrhy na členov komisií zodpovední: Pavol Stano, Ing. Igor Plučinský, Daniela Kordová, PaedDr. Anna Spišiaková, Jozef Grivalský 11 11
 Daniela Kordová  Prítomná
 Milan Manik Prítomný
 Ing. Peter Líška Prítomný
 Pavol Stano Prítomný
 Ing. Jana Kalinčíková Prítomná
 PaedDr. Anna Spišiaková Prítomná
 Ing. Renáta Olekšáková Prítomná
 Jozef Grivalský Prítomný
 Ing. Igor Plučinský Prítomný
 Ing. Jozef Janiga Prítomný
 Ján Bogačík Prítomný

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách


Z á p i s n i c a

Z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 20. decembra 2006


Zahájenie: 14.00 hod.
Ukončenie: 15.00 hod.


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o výsledkoch volieb primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách 
 3. Zloženie sľubu primátora 
 4. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva 
 5. Vystúpenie primátora 
 6. Voľba volebnej komisie, návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 7. Voľba zástupcu primátora 
 8. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov 
 9. Zriadenie mestských výborov 
 10. Schválenie sobášiacich 
 11. Voľba poslancov do orgánov ZCR 
 12. Diskusia 
 13. Schválenie uznesenia 
 14. Záver

 

 1. Otvorenie: zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Ing. Ján Mokoš. Konštatoval, že na prvom zasadnutí je prítomných 11 poslancov zvolených vo voľbách 2. decembra 2006. Mestské zastupiteľstvo je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.
 2. Informácia o výsledkoch volieb primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
  Informáciu predniesla predsedníčka mestskej volebnej komisie pani Jarmila Gígeľová. Po prečítaní informácie poprosila Ing. Jána Mokoša, aby zložil sľub primátora. 
 3. Zloženie sľubu primátora
  Ing. Ján Mokoš zložil sľub primátora mesta, ktorý po podpise odovzdal predsedníčke mestskej volebnej komisie. 
 4. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
  Ing. Ján Mokoš vyzval Dr. Spišiakovú aby prečítala sľub poslanca mestského zastupiteľstva. Po zložení sľubu poslanci podpísali sľub a predsedníčka mestskej volebnej komisie odovzdala poslancom osvedčenie o zvolení. 
 5. Vystúpenie primátora
  Primátor Ing. Ján Mokoš predniesol príhovor, ktorý tvorí prílohu materiálov Mestského zastupiteľstva. 
 6. Voľba volebnej komisie , návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  Ing. Ján Mokoš – predložil návrh na zvolenie volebnej komisie v zložení: Ing. Igor Plučinský, Milan Manik a Jozef Grivalský. Poslanci návrh prijali.
  Do návrhovej komisie boli zvolení: Pavol Stano, Dr. Anna Spišiaková, Ing. Líška.
  Za overovateľov zápisnice boli určení: Daniela Kordová a Ján Bogačík. 
 7. Voľba zástupcu primátora
  Ing. Ján Mokoš – v súlade s § 13b zákona o obecnom zriadení, predložil návrh na zvolenie zástupcu primátora. Navrhol, aby za zástupcu bol zvolený Ing. Jozef Janiga. Ešte pred voľbou predložil na rozhodnutie poslancom spôsob hlasovania – tajné alebo verejné. Poslanci hlasovali za verejné hlasovanie. Za zástupcu primátora bol zvolení Ing. Jozef Janiga. 
 8. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva.
  Ing. Ján Mokoš – 6. 12. 2006 sa stretli niektorí poslanci mestského zastupiteľstva a navrhli zriadenie 6 komisií – návrh dostala návrhová komisia spolu s návrhom na zvolenie predsedov komisií a tento návrh bude zapracovaný do návrhu uznesenia /viď prílohu tejto zápisnice – uznesenie č. 1/2006/
 9. Zriadenie mestských výborov
  Ing. Ján Mokoš – z uvedeného stretnutia poslancov vzišiel aj návrh na opätovné zriadenie 4 mestských výborov v súlade so štatútom mesta. 
 10. Schválenie sobášiacich
  Ing. Ján Mokoš – navrhol aby za sobášiacich boli schválení Ing. Plučinský Igor a Ing. Líška Peter. 
 11. Voľba poslancov do orgánov ZCR
  Ing. Ján Mokoš – do Predstavenstva ZCR navrhujem zvoliť Ing. Plučinského a Danieslu Kordovú a do Dozornej rady ZCR poslanca Pavla Stana.
  Ing. Kalinčíková – navrhujem doplniť o moje meno – chcem pracovať v Predstavenstve ZCR.
  Poslanci hlasovali pri schvaľovaní uznesenia – viď prílohu tejto zápisnice. 
 12. Diskusia
  Ing. Ján Mokoš – oboznámil poslancov mestského zastupiteľstva s tým, že prednosta MsÚ Ing. Jozef Vilim požiadal o rozviazanie pracovného pomeru k 1.1.2007.
  Ing. Jozef Vilim – poďakoval sa poslancom za spoluprácu. 
 13. Schválenie uznesenia
  Po prerokovaní všetkých bodov rokovania návrhová komisia predložila na schválenie uznesenie č. 1/2006, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 14. Záver
  Po schválení uznesenia primátor sa poďakoval za účasť a 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách ukončil.

  Zapísala: A. Jurečková


  Ing. Ján M o k o š                        Ing. Jozef V i l i m
        primátor                                    prednosta

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka