Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 24.1.2007

P o z v á n k a


Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční v stredu – 24. januára 2007 o 14. 00 hodine vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Návrh na zvolenie členov komisií 
 4. Návrh na delegovanie zástupcov mesta do rady školy v školách a školských zariadeniach
 5. Schválenie sobášiaceho 
 6. Návrh Plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2007 
 7. Návrh na Zmenu č. 1 Štatútu mesta 
 8. Návrh na Zmenu č. 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva 
 9. Návrh na Zmenu zásad odmeňovania poslancov a členov komisií mestského zastupiteľstva
 10. Návrh na vyradenie Školskej jedálne pri MŠ Nový Smokovec zo siete škôl a školských zariadení
 11. Žiadosť o poskytnutie dotácie
 12. Prevod majetku zo správy VPS na mesto
 13. Aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
 14. Interpelácie poslancov
 15. Diskusia
 16. Schválenie uznesenia
 17. Záver

                                               Ing. Ján M o k o š
                                                     primátor

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 2/2007

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 24. januára 2007


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 1. berie na vedomie

  Informáciu o príprave aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Vysoké Tatry
   
 2. volí
  1. členov finančnej komisie v zložení: Ing. Jozef Janiga, Alexander Gálfy, Ing. Michal Krolák, Ing. Jozef Celušák, Ing. Dana Škutová, Ing. Alžbeta Nedorostová
  2. členov komisie školstva, kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnych vecí v zložení: Alena Jankulíková, Mgr. Marcela Kottmannová, Mária Múdra, Oľga Chalupková, MUDr. Pavol Repovský, Elena Dolinková
  3. členov komisie požiarnej ochrany v zložení: Ján Bogačík, Ing. Stanislav Kováč, Štefan Krigovský, Ján Mudrák
  4. členov komisie správy mestského majetku, životného prostredia a stavebnej činnosti v zložení: Ing. Peter Líška, Daniela Kordová, PaedDr. Robert Gálfy, PhDr. Ján Jankura, Štefan Gallik, Ján Kulík, Rastislav Brabec
  5. členov komisie cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov v zložení: Ing. Renáta Olekšáková, Ing. Jana Kalinčíková, Ing. Zuzana Šedivá, Mgr. Danka Velecká, Ing. Peter Chudý, Ing. Marián Šturcel, Ing. Vladimír Košťál, Miroslav Dziak
    
 3. deleguje

  do rady školy v školách a školských zariadeniach na území mesta týchto poslancov a zamestnancov mesta
  MŠ Štrbské Pleso – Daniela Kordová
  MŠ Vyšné Hágy – Milan Manik
  MŠ Nový Smokovec – Ing. Jana Kalinčíková
  MŠ Dolný Smokovec – PaedDr. Anna Spišiaková
  MŠ Tatranská Lomnica – Jozef Grivalský 
  MŠ Tatranská Kotlina – Ján Bogačík
  ZŠ Vyšné Hágy – Milan Manik
  ZŠ Dolný Smokovec – Pavol Stano, Ing. Renáta Olekšáková, Ing. Mária Fábryová
  ZŠ Tatranská Lomnica – Ing. Jozef Janiga, Ing. Igor Plučinský, JUDr. Mária Gálfyová
  ZUŠ Tatranská Lomnica – Jozef Grivalský
  SOU SS Horný Smokovec – Ing. Peter Líška
  MŠ a ZŠ pri Šrobárovom ústave DTaRCH Dolný Smokovec – PaedDr. Anna Spišiaková
   
 4. schvaľuje
  1. sobášiaceho – poslanca mestského zastupiteľstva Pavla Stana
  2. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách na rok 2007, s úpravou termínov rokovania vždy vo štvrtok v príslušnom mesiaci s výnimkou mesiaca júl
  3. Zmenu č. 1 Štatútu mesta Vysoké Tatry s doplnením čl. 18 o odsek 10, ktorý znie: „Členstvo v komisii zanikne, ak sa člen komisie bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát zasadnutia komisie.“
  4. Zmenu č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
  5. Zmenu zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách s touto úpravou v písmene e/: „ príspevok na telefón polročne: 2 000,- Sk predsedom mestských výborov“
  6. poskytnutie dotácie Organizačnému výboru VCS na 52. ročník medzinárodných lyžiarskych pretekov Veľká cena Slovenska vo výške 50 000,- Sk
  7. prevod majetku zo správy Verejnoprospešných služieb na mesto podľa predloženého návrhu
    
 5. ukladá

  predsedom komisií prerokovať v komisiách za účasti zástupcov TIRA a KOVT Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a možnosti jeho aktualizácie
  zodpovední: Pavol Stano, Ing. Igor Plučinský, Daniela Kordová, PaedDr. Anna Spišiaková
  termín: do 28. 2. 2007
   
 6. splnomocňuje

  primátora mesta Ing. Jána Mokoša rokovať vo veci vstupu mesta Vysoké Tatry do obchodnej spoločnosti HRON – AIR, s.r.o. so sídlom Kuzmányho 16, Banská Bystrica za účelom zabezpečenia pravidelného leteckého spojenia Letiska Poprad – Tatry s Prahou zriadením novej linky Poprad – Sliač – Praha a späť

                                                Ing. Ján M o k o š

                                                              primátor

Výsledky hlasovania na zasadnutí č. 200701 - 2. zasadnutie MZ Mesta Vysoké Tatry

( Poznámka: )
Predsedajúci: Ing.Ján Mokoš Konaného dňa 24.01.2007
HlasovanieBod jednaniaPrítomníZa
1 2.schválenie programu MZ 11 11
2 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 11 10
3 6.Návrh Plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2007-poslanecký návrh 11 11
4 8.Návrh na Zmenu č. 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva 8 5
5 8.Návrh na Zmenu č. 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva 11 11
6 8.Návrh na Zmenu č. 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva čl. 4 10 5
7 9.Návrh na Zmenu zásad odmeňovania poslancov a členov komisií mestského zastupiteľstva o zmene v bode e. 11 11
8 10 Návrh na vyradenie Školskej jedálne pri MŠ Nový Smokovec zo siete škôl a školských zariadení posl navrh 11 4
9 A berie na vedomie bod Informáciu o príprave aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Vysoké Tatry 11 11
10 b/1 volí členov finančnej komisie v zložení: Ing. Jozef Janiga, Alexander Gálfy, Ing. Michal Krolák, Ing. Jozef Celušák, Ing. Dana Škutová, Ing. Alžbeta Nedorostová 11 11
11 b/2volí členov komisie školstva, kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnych vecí v zložení: Alena Jankulíková, Mgr. Marcela Kottmannová, Mária Múdra, Oľga Chalupková, MUDr. Pavol Repovský, Elena Dolinková 11 11
12 b/3volí členov komisie požiarnej ochrany v zložení: Ján Bogačík, Ing. Stanislav Kováč, Štefan Krigovský, Ján Mudrák 11 11
13 b/4volí členov komisie správy mestského majetku, životného prostredia a stavebnej činnosti v zložení: Ing. Peter Líška, Daniela Kordová, PaedDr. Robert Gálfy, PhDr. Ján Jankura, Štefan Gallik,Ján Kulík, Rastislav Brabec 11 11
14 b/5volí členov komisie cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov v zložení: Ing. Renáta Olekšáková, Ing. Jana Kalinčíková, Ing. Zuzana Šedivá, Danka Velecká, Ing. Peter Chudý, Ing. Marián Šturcel, Ing. Vladimír Košťál, Miroslav Dziak 11 11
15 c/1deleguje do rady školy v školách a školských zariadeniach na území mesta týchto poslancov a zamestnancov mesta MŠ Štrbské Pleso­Daniela Kordová,MŠ Vyšné Hágy­Milan Manik,MŠ Nový Smokovec­Ing.Renáta Olekšáková, MŠ Dolný Smokovec­PaedDr.Anna Spišiaková, MŠ Tatranská Lomnica­Jozef Grivalský, MŠ Tatranská Kotlina­Ján Bogačík, ZŠ Vyšné Hágy­Milan Manik, ZŠ Dolný Smokovec­Pavol Stano, Ing. Jana Kalinčíková, Ing. Mária Fábryová, ZŠ Tatranská Lomnica­Ing.Jozef Janiga, Ing.Igor Plučinský, JUDr.Mária Gálfyová, ZUŠ Tatranská Lomnica­Jozef Grivalský, SOU SS Horný Smokovec­Ing. Peter Líška, MŠ a ZŠ pri Šrobárovom ústave DTaRCH Dolný Smokovec­PaedDr.Anna Spišiaková 11 1
16 c/1deleguje do rady školy v školách a školských zariadeniach na území mesta týchto poslancov a zamestnancov mesta MŠ Štrbské Pleso­Daniela Kordová,MŠ Vyšné Hágy­Milan Manik,MŠ Nový Smokovec­Ing.Jana Kalinčíková, MŠ Dolný Smokovec­PaedDr.Anna Spišiaková, MŠ Tatranská Lomnica­Jozef Grivalský, MŠ Tatranská Kotlina­Ján Bogačík, ZŠ Vyšné Hágy­Milan Manik, ZŠ Dolný Smokovec­Pavol Stano, Ing. Renáta Olekšáková, Ing. Mária Fábryová, ZŠ Tatranská Lomnica­Ing.Jozef Janiga, Ing.Igor Plučinský, JUDr.Mária Gálfyová, ZUŠ Tatranská Lomnica­Jozef Grivalský, SOU SS Horný Smokovec­Ing. Peter Líška, MŠ a ZŠ pri Šrobárovom ústave DTaRCH Dolný Smokovec­PaedDr.Anna Spišiaková 11 11
17 d/1schvaľuje sobášiaceho ­ poslanca mestského zastupiteľstva Pavla Stana 11 10
18 d/2schvaľuje plán zasadnutí mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách na rok 2007, s úpravou termínov rokovania vždy vo štvrtok v príslušnom mesiaci s výnimkou mesiaca júl 11 11
19 d/3schvaľuje zmenu č. 1 Štatútu mesta Vysoké Tatry s doplnením čl. 18 o odsek 10, ktorý znie: äČlenstvo v komisii zanikne, ak sa člen komisie bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát zasadnutia komisie.ô 11 11
20 d/4schvaľuje zmenu č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách 9 9
21 d/5schvaľuje zmenu zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách s touto úpravou v písmene e/: ä príspevok na telefón polročne. 2 000,- Sk predsedom mestských výborovô 11 11
22 d/6 schvaľuje poskytnutie dotácie Organizačnému výboru VCS na 52. ročník medzinárodných lyžiarskych pretekov Veľká cena Slovenska vo výške 50 000,- Sk 11 11
23 d/7schvaľuje prevod majetku zo správy Verejnoprospešných služieb na mesto podľa predloženého návrhu 11 11
24 e/súhlasí s vyradením Školskej jedálne pri Materskej škole Nový Smokovec zo siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania 11 3
25 f/ ukladá predsedom komisií prerokovať v komisiách za účasti zástupcov TIRA a KOVT Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a možnosti jeho aktualizácie zodpovední:Pavol Stano, Ing.Igor Plučinský, Daniela Kordová, PaedDr.Anna Spišiaková 11 11
26 g/splnomocňuje primátora mesta Ing. Jána Mokoša rokovať vo veci vstupu mesta Vysoké Tatry do obchodnej spoločnosti HRON ­ AIR, s.r.o. so sídlom Kuzmányho 16, Babská Bystrica za účelom zabezpečenia pravidelného leteckého spojenia Letiska Poprad ­ Tatry s Prahou zriadením novej linky Poprad ­ Sliač ­ Praha a späť 11 11
 Daniela Kordová  Prítomná
 Milan Manik Prítomný
 Ing. Peter Líška Prítomný
 Pavol Stano Prítomný
 Ing. Jana Kalinčíková Prítomná
 PaedDr. Anna Spišiaková Prítomná
 Ing. Renáta Olekšáková Prítomná
 Jozef Grivalský Prítomný
 Ing. Igor Plučinský Prítomný
 Ing. Jozef Janiga Prítomný
 Ján Bogačík Prítomný

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VYSOKÝCH TATRÁCH


Z á p i s n i c a

Z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 24. januára 2007


Zahájenie: 14.00 hod.
Ukončenie: 18:00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listinyProgram:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Návrh na zvolenie členov komisií 
 4. Návrh na delegovanie zástupcov mesta do rady školy v školách a školských zariadeniach 
 5. Schválenie sobášiaceho 
 6. Návrh Plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2007 
 7. Návrh na Zmenu č. 1 Štatútu mesta 
 8. Návrh na Zmenu č. 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva 
 9. Návrh na Zmenu zásad odmeňovania poslancov a členov komisií mestského zastupiteľstva 
 10. Návrh na vyradenie Školskej jedálne pri MŠ Nový Smokovec zo siete škôl a školských zariadení 
 11. Žiadosť o poskytnutie dotácie 
 12. Prevod majetku zo správy VPS na mesto 
 13. Aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
 14. Interpelácie poslancov 
 15. Diskusia 
 16. Schválenie uznesenia 
 17. Záver

 

 1. Otvorenie

  Primátor Ing. Ján Mokoš privítal všetkých na 2. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konštatoval, že na dnešnom zasadnutí je z 11 poslancov prítomných 11 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopé.

  Primátor predložil poslancom na schválenie program rokovania. Z prítomných 11 bolo za 11 poslancov.

 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

  Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Kordová, Ing. Jana Kalinčíková, Jozef Grivalský.
  Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Renáta Olekšáková a Ing. Jozef Janiga. 
 3. Návrh na zvolenie členov komisií
  Ing. Ján Mokoš – upozornil poslancov na nový materiál ktorý im bol predložený pri prezentácií, ktorí je aktualizovaný o nových členov. Tieto návrhy predniesli predsedovia komisií na stretnutí v pondelok 22. januára. 

 4. Návrh na delegovanie zástupcov mesta do rady školy v školách a školských zariadeniach
  Materiál bol prerokovaný bez pripomienok. 
 5. Schválenie sobášiaceho
  Ing. Ján Mokoš - k tomuto bodu ste nedostali písomný materiál. Navrhujem, aby za sobášiaceho bol schválený poslanec Pavol Stano. Tento návrh zapracuje návrhová komisia do uznesenia. 
 6. Návrh Plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2007
  Dr. Spišiaková - navrhla, aby boli zasadnutia vo štvrtok. Primátor dal hlasovať z 11 poslancov bolo 11 poslancov za. Návrh bol prijatý 

 7. Návrh na Zmenu č. 1 Štatútu mesta
  Materiál bol prerokovaný bez pripomienok. 

 8. Návrh na Zmenu č. 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva
  Ing. Kalinčíková – doplniť č. 4 ods. 5 – návrh programu sa zverejňuje ..doplniť aj na internetových stránkach mesta aspoň 7 pracovných dní. 2. bod v čl. 5, odst. 6 – materiály na rokovanie musia byť doručené ..........a zverejnené na internetovej stránke mesta – 7 pracovných dní pred zasadnutím MZ“, čl. 9, ods. 8 – aj uznesenia MsV, komisii MZ a MR sa zverejňujú na internetovej stránke mesta najneskôr 3 pracovné dni po zasadnutí.
  P. Stano - v prvom sa nemení nič iné len počet dní z 3 na 7. My dostávame materiály 10 dní pred MZ – nevidím problém. Zverejnenie na internetovej stránke – tak tieto materiály by mali byť zverejnené na internete. V ďalšej požiadavke –zápisnice, stanoviská sú súčasťou materiálu. Pre mňa ako predsedu MsV a fin. komisie nie je problém.
  Ing. Mokoš – 7 pracovných dní je veľmi problematické, hlavne z organizačného hľadiska.
  Ing. Janiga – zápisnice MsV – 3 pracovné dni nie sú reálne – nedá sa to splniť. Zápisnice obsahujú aj veci, ktoré sa netýkajú MZ. Bol by som rád, keby sa o každom návrhu – zmene hlasovalo osobitne.
  JUDr. Gálfyová – čl. 4 ods. 5 – 3-dňová lehota – takto je dikcia zákona o obecnom zriadení, a aspoň tie dni nemeniť. Oznámenie dávame skôr. Držme sa dikcie zákona. Zákon nehovorí o pracovných dňoch ale o dňoch. Čo sa týka uznesení – zápisnice z komisií a MsV – prečítali ste si štatút a rokovací poriadok – komisie a MsV sú poradné orgány a ich stanoviská pre MZ nie sú záväzné. Uveďme vec na správnu a právnu vec.
  Primátor dal hlasovať o poslaneckom návrhu p. Janigu – „hlasovať o každom návrhu – zmene jednotlivo o čl. 4, čl. 5 a čl. 6“. Z prítomných 11 poslancov bolo za 11 poslancov. Návrh bol prijatý.
  Hlasovanie o čl. 4 – návrh Ing. Kalinčíkovej – z prítomných 11 5 za, 2 proti, 1 sa zdržal
  Ing. Kalinčíková – navrhujem stiahnuť poslanecký návrh. 

 9. Návrh na Zmenu zásad odmeňovania poslancov a členov komisií mestského zastupiteľstva

  P. Stano – nejde o žiadne navýšenie prostriedkov na odmeny poslancov, ide len o iné prerozdelenie. A odlíšenie u tých, ktorí majú aj iné funkcie. Zároveň by som chcel povedať, že ide o spravodlivejšie rozdelenie odmien.. Závisí od toho, ako si budú deliť účasť na svojich zasadaniach. Navrhujem, po dohode – zmenu v bode e/, príspevok na telefon polročne 2000 predsedom MsV a poslancom 1000,-Sk polročne.
  Dávam poslanecký návrh – zmenu v bode e/ ako som to povedal. Primátor dal hlasovať o poslaneckom návrhu. Z prítomných 11 poslancov bolo „za“ 11 poslancov.
  Ing. Plučinský – náš MsV dal návrh, aby poslanci vrátane predsedov nedostali ani korunu, aby sa našla iná forma. Hovorili sme o tom na stretnutí s predsedom. Našla sa nejaká forma?
  Ing. Janiga – bod f/ - /na základe prehľadu účasti predloženého na MsÚ/ ja som mal osobne problém. Chcem sa pýtať - kto prekladá prehľad o účasti.
  JUDr. Gálfyová – do komisií do ktorých boli delegovaní MZ – tam je to jasné. Iné komisie, dostane delegačku, alebo pozvánku. A na základe toho urobíte prehľad.
  Ing. Mokoš – keď to bude dlhodobejšie prefotíme prezenčnú listinu.
  Ing. Janiga – je potom aj spätná kontrola. 
 10. Návrh na vyradenie Školskej jedálne pri MŠ Nový Smokovec zo siete škôl a školských zariadení
  Ing. Kalinčíková - predkladám poslanecký návrh stiahnuť tento materiál z rokovania z toho dôvodu, že som bola oslovená rodičmi z tejto MŠ a chceli by sme sa aktívnejšie podieľať na finančnom hodnotení tejto situácie a analýze, ktorá je spracovávaná, aby sme aj my dali odporúčanie pre kolegov. Chcela by som len nejaký čas, aby sme mali priestor na vyjadrenia MsV a finančnej komisie. Vždy treba vysvetliť a komunikovať dopredu a nebude problém prijať nejaké stanovisko.
  P. Stano – podľa tohto materiálu – vedenie škôlky o tomto informované. Školská rada mohla s týmto zaoberať. Vo všetkých jednotriednych MŠ sa strava zabezpečuje týmto spôsobom. Potom by sme mali diskutovať o tomto aj v ostatných škôlkach. Najvážnejšia vec – tak ako pred 2 rokmi, keď bola petícia, že sa ide predávať MŠ N. Smokovec – čo bolo nepravdivé, dnes chodia za mnou mamičky a niekto ich stresuje, že 1.9. bude zrušená MŠ a deti budú presťahované do MŠ D. Smokovec – to hraničí s trestným činom. Nikdy nikto nehovoril o rušení MŠ v Novom Smokovci. Školská rada bola niekoľkokrát informovaná, že je uznesenie MsV , že žiadame od rodičov od N.Polianky až Horný Smokovec – zachovať škôlku. Aj napriek tomu sú ľudia, ktorí šíria takúto správu o zrušení MŠ. Dnes boli za mnou 2 mamičky. Na týchto správach o rušení MŠ nie je nič pravda.
  JUDr. Gálfyová – chcem ozrejmiť niektoré veci. Toto čo tu predložila poslankyňa. Zákon hovorí, aké kroky je potrebné urobiť a čo predložiť ak ide o vyraďovanie školských zariadení zo sietí. Takýmto podkladom nie je stanovisko rodičov, zákon hovorí čo má byť a takým dokladom je stanovisko – orgánom tejto samosprávy je mestská školská rada. Nie je pravda že v decembri sme k tomu pristúpili. Od septembra bola p. riaditeľka uzrozumená, že sa stala jednotriedka a že sa to bude riešiť dovozom stravy z iného zariadenia. 4 mesiace sa o tom vedelo. Povedala som, že riaditeľka si mala zvolať rodičovské združenia – na jednej strane je mesto primátor, rodičia a riaditeľ, ktorý je spojivkom. Takáto situácia bola aj v MŠ v Dolnom Smokovci, veci sa vyjasnili k spokojnosti z oboch strán. Do MŠ sa vozí strava už 3 týždne. Pripravuje sa analýza, nemáme uzatvorený rok 2006. Mzda riaditeľky ŠJ je ročne 18O tis., náklady na prevádzku – 190 tis. ŠJ, 360 tis. Sk ročne. Ten pán ktorý dováža stravu platíme mu 3000,-mesačne – tá úspora bude 300 tis. Nevidím dôvod odsúvať to. Stanovisko MŠR máme, ďalej súhlas musí byť MZ, posúva sa to na Krajský úrad do Prešova a potom až na Ministerstvo a až potom keď vydá súhlasné rozhodnutie, bude MZ rozhodovať o vyradení. Možno stratíme čas, pretože ministerstvo má 60 dní na rozhodnutie. Ide o to, aby sme to právne dali na správnu mieru.
  Ing. Kalinčíková - som rada, že mi to bolo vysvetlené. Ale vraj deti sú hladné, keď je tam kuchárka, tá by mohla aj navariť.
  Ing. Mokoš – je pravda, že záležitosti si treba vysvetliť a nie šíriť nepodložené veci, ktoré ústia na ohovárania a medzi rodičmi stresy. Mesto má záujem, aby zostala škôlka zachovaná. Čo sa týka ŠJ už je len 1 škôlka v Tatranskej Lomnici a možno aj tam dôjde k tomu, čím sa zaoberala aj MŠR že budeme dovážať aj tam stravu.
  JUDr. Gálfyová – bolo avízované, veľmi ťažko varí pre taký malý počet detí. Stalo sa, že chodilo 8 detí a pre ne sa varilo. Nič sa nemení deti sa 3-krát denne stravujú. Avízovala som p. riaditeľke, že zvoláme stretnutie s rodičmi. Zrušenie ŠJ nemá nič spoločné so zrušením MŠ.
  Ing. Mokoš – dal hlasovať o poslaneckom návrhu – stiahnuť bod 10 z rokovania MZ.
  Z prítomných 11 poslancov bolo „za“ 4 poslanci – návrh nebol prijatý.
 11. Žiadosť o poskytnutie dotácie
  Ing. Janiga - ten rozpis požiadaviek budeme mať predložený na fin. komisiu, aby sme všetko neminuli do marca a potom budeme upravovať rozpočet.
  Ing. Mokoš – je úloha z porady, že sa urobí rozpis a bude predložený rozpis aj s našimi návrhmi.
  Materiál bol prerokovaný bez pripomienok. 
 12. Prevod majetku zo správy VPS na mesto
  Pavol Stano – na objasnenie – ide o to, že VPS dostali veľa techniky a majú vysokú výšku odpisov a oni ich musia vytvárať. Mesto si vedie odpisy ale nemusí vytvárať reprodukčný fond. Ak by sme to nevzali, VPS by mala nevyrovnaný rozpočet.
  Ing. Janiga - prebehli rokovania medzi mestom a VPS – čo sa týka údržby komunikácií, je zmluvný vzťah.
  Ing. Danko – bude sa to riešiť mandátnou zmluvou.
  Ing. Mokoš – požiadal prednostku, dať to do úloh z vedenia aj s termínom – vytvoriť mandátnu zmluvu. 
  Ing. Kalinčíková – bude úspora pri VPS.
  Ing. Fábryová – požiadavka od VPS na mesto bola vysoká, dostali nižší príspevok od mesta, je to schválené v rozpočte. 
 13. Aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
  Materiál prerokovaný bez pripomienok. 
 14. Interpelácie poslancov
  Interpelácie neboli zo strany poslancov. 
 15. Diskusia
  Ing. Jozef Janiga – diskusia ku komisiám čo sa týka členov a počtov. V minulosti sa nám osvedčilo, že menej členov boli produktívnejšie komisie. Chcem požiadať pracovníkov MsÚ, aby v zmysle štatútu vypracovali návrhy štatútov komisií, kde by bolo jedno pravidlo, že ak sa člen 3-krát nezúčastní, bude automaticky vyradení z členstva komisie. Nebude tento návrh predkladať predseda komisie.MsV. Chcem požiadať, aby tieto informácie boli dané aj cez Tatranský dvojtýždenník.
  Druhá vec – bol som oslovený občanmi Tatr. Lomnici – že si má zlikvidovať informačnú tabuľu z verejného osvetlenia. Má na to rozhodnutie, podpísané primátorom a platné do 31. 12. 2007. Prečo sa to stalo.
  Ing. Mokoš – ide z hľadiska estetizácie, dal som preveriť, či má platné povolenie a budeme s ňou rokovať. Nepovolili sme iným firmám rozmiestnenie na verejné osvetlenie, preto náš list. Chceme zamedziť aj čiernemu umiestneniu reklám.
  JUDr. Novoroľníková – akcia kontroly reklám sa ešte neukončila. MsP to prešetruje. Jednotlivé prípady sa budú osobitne riešiť.
  P. Stano – dostali sme harmonogram na prípravu materiálov na budúce MZ ako aj prílohu programu. Pozrite sa na to. Pred tým to určovala MR. Teraz majú to všetci poslanci, ak majú návrh, že k niektorým materiálom by sa mala vyjadriť aj iné komisia, bolo by dobré to dnes urobiť.
  JUDr. Gálfyová – navrhol si spracovať štatút komisií. Štatút mesta – je tu pasáž čo sa týka komisií MZ, aké majú poslanie, zloženie, proces schádzania sa. Navrhla by som znovelizovať ustanovenie a doplniť tam , že v prípade že sa 3-krát nedostaví bez ospravedlnenia bude zbavený mandátu. Doplníme to
  Ing. Brabec – zareagujem na pár vecí – ŠJ N. Smokovec – zariadenia zriadené mestom a má zastupcu – okrem MŠ N. Smokovec, preto navrhujeme tento návrh. P. Stano hovorí, že sú fámy, keď neschvália nášho poslanca do školskej rady, tak čo si máme o tom myslieť. Kapitálové prostriedky – sú nulové, takže nie je na novú škôlku. Každý z vás je nominovaný do školskej rady okrem Jany Kalinčíkovej. Návrh k internetových stránok – aby sa zvýšila transparentnosť mesta. Štatút mesta právomoci primátora. Návrh bol prerokovaný s právnikom a je správny, materiály ktoré dostali poslanci by mali byť na
  internete. Znovu dáme ten návrh. Čo sa týka ŠJ – bude sa rušiť aj v T. Lomnici – my sme proti tomu ako sa to robí – spôsob – nebolo stanovisko MsV, školskej komisie. Nebolo rokované. Aktíva mesta by sa mohli využiť inak, aby boli finančne menej náročné. Keď sa škôlka sťahovala v Pod lese, bolo to katastrofálne. My ako rodičia máme problém, že máme nedôveru k výkonnému orgánu, pretože neguje akékoľvek informácie. O čo nás žiadame aby do 30 dní bola urobená finančná analýza a aby sme boli toho súčasťou.
  Ing. Mokoš – zavádzate verejnosť, ktorá je tu. Že nebola zvolená – tým zavádzate, pretože nebolo hlasovanie. Hľadajme skôr spoluprácu. Ja o tom nerozhodujem, hlasujú 11 poslanci. Po druhé hovoríte, že primátor si osvojil MR – nie – poslanci sa nedohodli a ani 1 MsV nechcel ustúpiť. My ideme v súlade so zákonom. Urobil som na viac to, že sme vám predložili návrh, a nemusím sa s Vami stretnúť, ale chcem, aby sa to s predsedami vydiskutovali, potom by to mali prerokovať vo svojich mestských výborov. Nezobral som si právomoc, robím to kvôli dobrej veci. Majú harmonogram, termíny, aj čo sa bude predkladať a ideme podľa toho.
  p. Brabec – to znamená, že prešli právomoci na primátora.
  JUDr. Gálfyová – zákon o obecnom zriadení umožňuje MZ zriadiť MR – čiže môže. Podľa zákona je mestská rada poradným orgánom primátora. Primátor ani mestské zastupiteľstvo nie sú viazané stanoviskom MR. MR bola len poradným orgánom.
  Ing.Mokoš – ak ste prišli roznášať zavádzajúce informácie – dajte konštruktívny návrh a poďme sa o tom baviť. Stretnutie robíme na takej úrovni, ako keď bol MR. Nepretáčajme to. Mali by sme robiť veci čo najlepšie. Dávate návrhy, aby sa to zlepšilo. Spojme sily – či už je školstvo, sociálne, zdravotníctvo, cestovný ruch, ochrana prírody, aby sme riešili veci čo najlepšie aj možností, ktoré mesto má. Ak by sme mali v rozpočte, tak by sme to dali do tej škôlke. Ale o všetkom rozhodnú poslanci. Skúsme aj vystúpenia aj návrhy konštruktívne riešiť. Aj pripomienky berieme aj ako námety.
  p. Kukol – k bodu č. 10- k vyjadreniu p. Stana. Som jedným z autorom petície – necítim potrebu ospravedlňovať sa bývalým poslancom, nemáte pravdu v tom, že sa neuvažovalo, to že ste nehovorili na MZ, že nebolo plánované. Keď som bol osobne odniesť petíciu primátorovi, povedal mi, že má kupcu, ktorý kúpi škôlku.
  Ing. Mokoš – povedal som , že najprv postaví novú škôlku, po presťahovaní, potom sa podpíše. Nová škôlka bude stať napr. 15 mil. a stará 10 mil., on to uhradí, ak by to bolo naopak tak on doplatí. Viete koľko rokovaní absolvujem. Všetko ide do komisií, a do MZ.
  p. Kukol – ďalšia vec – pre Dr. Gálfyovú – môžete to mať ošetrené v zákone, aby ste zrušili jedáleň, ide nám o to, aby ste s rodičmi komunikovali, nikto z mesta neprišiel a nerokoval, ide o slušnosť a tá tu absentovala. Terajšia budova škôlky- existuje písomný záväzok primátora, že účel budovy nebude meniť 8 rokov a je to z júla 2005.
  Ing. Janiga – odpredaj MŠ – na MsÚ príde veľa žiadostí – ak by každá žiadosť bola považovaná za úmysel, boli by sme niekde inde. Tá žiadosť bola ku škôlke, ale sme sa s týmto nezaoberali. K ostatnému sa nebudem vyjadrovať.
  P. Stano – existuje platné uznesenie MsV, že škôlka pre rodičom detí sa musí zachovať. Nikto žiadne uznesenie o zrušení škôlky nezmenil a nikto sa tým nezaoberal.
  JUDr. Gálfyová – p. riaditeľka ŠJ a MŠ od septembra vedeli, že nemá dlhé trvanie ŠJ, Mali informovať o tomto rodičov. Nechápem potom na čo sú tam p. riaditeľky keď nekomunikujú s rodičmi. Na jednej strane rodič, na druhej mesto a primátor, a v strede riaditeľka. Nedávajte vinu za toto nám tu, ale pozrite sa ako viazne informácia medzi rodičmi a riaditeľkou.
  P. Martiček – v D. Smokovci – MŠ – tiež viazla informácia. Čo sa týka spokojnosti – nie sme spokojní, deti nám chorľavejú. Mesto Vysoké Tatry – disponuje kapacitmi lôžkovými – toto zachráni mesto – veď nová stala 2 mil. Sk. Toto zachránime Vysoké Tatry – keď prepustíme 2 zamestnankyne. Škôlka v D. Smokovci – najprv sa presťahovala a potom sme dostali analýzu. A čo sme my občania, nemusíte mať náš súhlas?
  Ing. Mokoš – skúsme sa pozitívnych vecí držať. Znova opakujem – ten človek, ktorý mal záujem o budovu škôlky zomrel. Tu je rozdiel, že sme chceli novú škôlku postaviť, nemuseli by chodiť cez cestu, bolo by tam zázemie aj pre dôchodcov a pre športovcov. Nič nebolo by zlé, ale by sme len získali. Urobte túto ponuku niektorí podnikatelia z Tatier. Podrobne vysvetlil aj zámer talianskej firmy, ktorá mala záujem o túto budovu.
  Bolo by to na základe zmluvy o budúcej zmluve.
  K p. Martičekovi – boli chyby, čo sa týka škôlky v MŠ D. Smokovec. V tomto meste p. prednosta mi hovoril, prečo to riešim s MsV? Veď ty máš právomoc. Ale my to prejednávame, napr. pamätné miesto, hľadali sme priestory. Dali ste mandát poslancom, ktorí Vás zastupujú, aby rozhodli, na to je zákon.
  A. Gálfy – nemôžem počúvať reči o škôlke o zámene. Veľmi zlý gazda by uvažoval vymeniť budovu 10 mil. za 10 mil. Táto budova je klenotom Tatier a na dražbe by sa získalo určite viac. Na mieste na ktorom stojí ju nenahradíte nikde.
  Ing. Mokoš – ja som povedal príklad 10 mil., však nebol súdnoznalecký posudok. Prišla žiadosť, nemôžem to zahodiť do koša, radili sme sa s MsV, komisiou, a už sa predáva.
  Ja si zvykám, že som predal škôlku v T. Lomnici, vil na Sibíri a pod. Ak ju nepredáme, do opravy MŠ N. Smokovec treba minimálne 10 mil. Sk. Ak by výstavba by stala napr. 30 mil. a odhad by bol 50 tak spoločnosť by rozdiel doplatila.
  P. Stano – včera sme sedeli na formálnom stretnutí, kde sme upozornili na súčasný stav. Dnes je prihlásených 24 detí, chodí 18. Musí sa hľadať spôsob, ako budovu využiť. Jedná z možností bola aj táto talianska spoločnosť. Možno bude iná možnosť.
  Ing. Janiga – keď niekto dá ponuku, neznamená, že mesto predáva. Aj tá ponuka, ktorá prišla, dostali sme len ako list, ale sa s tým nehýbalo. O všetkom rozhoduje MZ. Pán Gálfy bude členom komisie a bude mať možnosť sa vyjadrovať k takýmto žiadostiam.
  P. Kordová – ja som zo Št. Plesa – MŠ na Š. Plese krásna budova, keď sme sa museli sťahovať, plakali sme, teraz máme novú škôlku, krásne priestory. Choďte a spýtajte sa na Št. Pleso, či sú nespokojný. Oslávili sme 50 výročie založenia a ani 1 nepovedal, že sme zle urobili. Stále sa strava dovážala, nutričná hodnota bola výborná, aj keď podmienky boli. Ale našli jednoduchšie riešenie. Nehľadajte vo všetkom špekulácie. S nami s rodičmi sa s nami rozprával p. riaditeľka, písali sme listy, mali sme rodičovské združenia a museli sme sa rozhodnúť.
  J. Gál – poinformoval o tom, čo sa stalo v našom meste, t.r. sa prehnala víchrica, ktorá poškodila majetok mesta – Dom služieb. Strecha bola opravovaná po kalamita. Prvý odchod bol na 1 mil., už teraz je len na starej streche až 2,5 mil. Sk, došlo k porušeniu statiky. Oprava 700 tis. Sk. Objednali sme statický posudok. Je potrebná nová konštrukcia stropu. Na základe posudku, bude urobená projektová dokumentácia
  a rozpočet. Ďalej boli poškodené – vila Alica .- vykonali sme zabezpečovacie práce. Táto budova je určená na rekonštrukciu. Ďalšie objekty – centrum služieb v Dolnom Smokovci, ďalej strecha v penzióne Pod lesom. Zdravotné stredisko na Štrbskom Plese došlo k podfúknutiu strechy, nie sú dostatočné podchytené. Aj na toto sa spracováva odborný posudok ak aj na budovu SOU pri ceste /je to mestská budova/. Bude na to treba finančné prostriedky. Boli poisťovací agendy – a budú hradiť podľa zmluvy.
  p. Olekšáková – vrátim sa k MŠ – mňa by zaujímalo – dnes vyraďujeme ŠJ, ako bude dlho prebiehať proces znovu zaradenia do siete, pretože keď sa spustí bytová výstavba, budú sa uprednostňovať rodiny s deťmi.
  JUDr. Gálfyová – tak ako vyradenie, tak aj zaradenie do siete.
  P.Plachý – Kancelária pre obnovu Vysokých Tatier – k materiálu č. 13 – návrh ak sa berie na vedomie a nie je vybratý dodávateľ, my by sme radi ponúkli tieto služby. Nie je jasné, v čom spočíva aktualizácia. Je tam stav 2005 a my by sme potrebovali v roku 2006. Máme pripravené zásoby projektov v hodnote 2 mld. Korún, preto by bolo dobré, keby to riadila naša kancelária.
  Ing. Mokoš – návrh uznesenia: - poslanci berú na vedomie a MsV majú prerokovať program PHS a možnosti jeho aktualizácie. Mala by tu byť súčinnosť, pretože ak sa to bude aktualizovať, tak potom veci z hľadiska praktického a národnostrategického rámca do podmienok mesta mali byť zapracované.
  P. Hágovský – tento materiál č. 13 – 6. 12 bol schválený národnostrategický rámec. Veci sa dostávajú do pohybu. Ide o odštartovanie diskusie, ako ďalej sa budú veci realizovať. Sú tam základné dokumenty, bol spracovaný do roku 2005 za daných podmienok v danom čase a je v záujme ho znovu otvoriť. V prvom kole bolo potrebné, aby noví poslanci sa s daným materiálom oboznámili.
  P. Stano – ponuka kancelárie obnovy V. Tatier je vítaná.
  P. Alexyová – poďakovala p. primátorovi a kompetentných pracovníkov za riešenie situácie v ZS Tatanská Lomnica – lekár dospelých. Chcem sa spýtať, či emfória je na mieste. Vraj hľadáte priestory, kde sa dá situácia zachrániť. Je možné hovoriť ľuďom vTatranskej Lomnici, že je pozitívna perspektíva.
  Ing. Mokoš – je potrebné dodržať aj zmluvu, už beží vypovedná lehota. Vzniklo prechodné obdobie a riešili sme to ako sa dalo. A aj samozrejme robíme všetko preto, aby p. doktorka, o ktorú občania bojujú, vykonávala lekársku službu v Tatranskej Lomnici.
  Informoval poslancov o zasadnutí predstavenstva Letisko Poprad-Tatry a spoločnosti Hron air s.r.. Ak bude treba aby MZ schválilo mandát primátorovi, aby rokoval o podmienkach vstupu do leteckej spoločnosti Hron. Chceme aby linka Praha-Sliač-Poprad bola prinesie to určite prínos.Bude lietať každý deň od pondelka do nedele. Podiel mesta by mal byť 3 %.
  P. Stano – do uznesenia k bodu 13 – doplniť ukladaciu časť, ktorá by sa týkala úlohy pre Kanceláriu obnovy Tatier na základe vystúpenia p. Plachého.
 16. Schválenie uznesenia
  Po prerokovaní všetkých bodov rokovania mestského zastupiteľstva, návrhová komisia predložila na schválenie uznesenie č. 2/2007, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
 17. Záver
  Po schválení uznesenia, primátor Ing. Ján Mokoš sa poďakoval všetkým za účasť a 2. zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

  Zapísala: Anna Jurečková


  Ing. Ján M o k o š                  JUDr. Jana Novoroľníková
        primátor                  poverená zastupovaním prednostu
  Overovatelia zápisnice:

  Ing. Jozef Janiga ...........................................

  Ing. Renáta Olekšáková ...........................................

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka