Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 22.2.2007

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 22. februára 2007 o 14. 00 hodine
vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2006 
 4. Správa o vybavovaní sťažností za II. polrok 2006 
 5. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2006 
 6. Prehľad o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2006 
 7. Správa o poskytnutých dotáciách za IV. štvrťrok 2006 
 8. Správa o hospodárení s nájomnými bytmi mesta 
 9. Žiadosti o poskytnutie dotácií
 10. Výstavba 22 bytových jednotiek Nový Smokovec
 11. Návrh nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta
 12. Návrh nariadenia o úprave nájmov bytov vo vlastníctve mesta
 13. Návrh nariadenia, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 13/2005 o poskytovaní dotácií
 14. Návrh Koncepcie rozvoja mesta Vysoké Tatry v oblasti tepelnej energetiky
 15. Prevody vlastníctva
 16. Zámeny pozemkov
 17. Návrh na vymenovanie náčelníka mestskej polície
 18. Návrh na delegovanie do mestskej školskej rady
 19. Schválenie vstupu mesta do spoločnosti HRON – AIR, s.r.o.
 20. Diskusia
 21. Schválenie uznesenia
 22. Záver                                           Ing. Ján M o k o š, v.r.
                                                   primátor

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 3/2007

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 22. februára 2007Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 1. berie na vedomie
  1. správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2006
  2. správa o vybavovaní sťažností za II. polrok 2006 
  3. správu o činnosti mestskej polície za rok 2006 
  4. prehľad o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2006 
  5. správu o poskytnutých dotáciách v IV. štvrťroku 2006 
  6. správu o hospodárení s nájomnými bytmi mesta
 2. súhlasí
  1. s predložením žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania za účelom poskytnutia podpory – úveru na výstavbu nájomného bytového domu s 22 bytovými jednotkami v Novom Smokovci
  2. s predložením žiadosti o dotáciu na rozvoj bývania – obstarávanie
   nájomných bytov na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu nájomného bytového domu s 22 bytovými jednotkami v Novom Smokovci 
  3. s predložením žiadosti o dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti na
   Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR k výstavbe nájomného
   bytového domu s 22 bytovými jednotkami v Novom Smokovci 
  4. s prijatím dlhodobého úveru zo ŠFRB vo výške 16 321 000,- Sk na
   výstavbu 22 nájomných bytov v Novom Smokovci s celkovým rozpočtovým nákladom 27 995 000,- Sk pri splnení podmienok stanovených Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2006 § 5 a v zmysle nariadenia vlády SR zo dňa 6.12.2006 č. 650/2006 
  5. s požiadaním o dotáciu na rozvoj bývania vo výške 7 015 000,- Sk z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na obstarávanie 22 nájomných bytov v Novom Smokovci s celkovým rozpočtovým nákladom 27 995 000,- Sk pri splnení podmienok stanovených Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2006
  6. s požiadaním žiadosti o dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti vo výške 653 000,- Sk z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na realizáciu a rozšírenie miestnej komunikácie v súvislosti s výstavbou 22 nájomných bytov v Novom Smokovci s celkovým rozpočtovým nákladom 27 995 000,- Sk pri splnení podmienok stanovených Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2006 
  7. s použitím vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške 4 006 000,- Sk na výstavbu 22 nájomných bytov v Novom Smokovci, z toho 48 000,- Sk na obstaranie bytov, 396 000,- na rozšírenie miestnej komunikácie a 3 562 000,- Sk na ostatné objekty technickej vybavenosti 
  8. so zachovaním nájomného charakteru 22 bytov v Novom Smokovci, najmenej po dobu 30 rokov v súlade s výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2006, § 5
  9. s ocenením nehnuteľností a s predmetom záložného práva za úver od ŠFRB a to objektu Polikliniky Nový Smokovec s. č. 27 a pozemku parc. č. 352, Dom služieb Nový Smokovec s. č. 24 v k.ú. Starý Smokovec 
  10. s vyradením Školskej jedálne pri Materskej škole Nový Smokovec zo siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania
  11. so zaradením Výdajnej školskej kuchyne pri Materskej škole Nový Smokovec do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania
 3. zaväzuje sa

  po priznaní dotácie a úveru prehodnotiť a vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky na splácanie úveru /istiny + úroku/, t.j. vyčleniť prostriedky na rozvoj bývania vo výške mesačných splátok požadovaného úveru v príslušnom roku a zabezpečiť ich pravidelné splácanie počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB
 4. schvaľuje
  1. poskytnutie dotácie Lyžiarskemu klubu Tatranská Lomnica vo výške 40 000,- Sk
  2. investičný zámer výstavby nájomného bytového domu v Novom Smokovci 
  3. spôsob financovania výstavby nájomného bytového domu v Novom Smokovci 
  4. Koncepciu rozvoja mesta Vysoké Tatry v oblasti tepelnej energetiky s touto úpravou záväzného opatrenia na strane 42 v odrážke 2:„zvážiť možnosť vstupu...“ 
  5. odplatný prevod vlastníckeho práva k elektrickým zariadeniam a rozvodom – NN káblovej prípojky realizovanej mestom Vysoké Tatry v rámci stavby „Dva Bytové domy Dolný Smokovec“ pre VSE, a.s. Košice za dohodnutú kúpnu cenu 495 165,- Sk 
  6. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 4505/95 diel 1 o výmere 2 m2, druh pozemku zastavaná plocha v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nový Smokovec do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Michala Legutkyho a manželky Dariny za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 3 200,- Sk 
  7. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 293/4 o výmere 1 100 m2 , druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Milana Plzáka a manželky Dany za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 1 760 000,- Sk so zriadením predkupného práva na spätné odkúpenie pozemkov za tú istú cenu na dobu 10 rokov 
  8. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 459/10 o výmere 1 346 m2, druh pozemku zastavaná plocha v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Starý Smokovec do výlučného vlastníctva Tatranských lanových dráh, a.s. Tatranská Lomnica za cenu 3 500,- Sk/m2, t.j. cekovo za cenu 4 711 000,- Sk so zriadením predkupného práva na spätné odkúpenie pozemkov za tú istú cenu na dobu 10 rokov a s možnosťou odstúpenia od zmluvy do 2 rokov ak sa nezačne s realizáciou investičného zámeru 
  9. zámenu pozemkov v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Dolný Smokovec takto: pozemok parc. č. 75/8 o výmere 1 081 m2, druh pozemku záhrada, vo vlastníctva mesta Vysoké Tatry sa zamieňa za pozemky parc. č. 75/4 o výmere 245 m2, druh pozemku záhrada, parc. č. 75/6 o výmere 235 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 76/3 o výmere 51 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 75/7 o výmere 52 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 75/5 o výmere 498 m2, druh pozemku záhrada, t.j. celková výmera všetkých pozemkov 1 081 m2 vo vlastníctve Márie Zeníkovej 
  10. vstup mesta Vysoké Tatry do spoločnosti HRON – AIR, s.r.o. so sídlom Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica 
  11. odplatné nadobudnutie časti obchodného podielu vo výške 6 % zo základného imania spoločnosti HRON – AIR, s.r.o., čo predstavuje splatenie peňažného vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 660 tis. Sk 
 5. vymenúva

  na návrh primátora Ing. Miroslava Kolodzeja za náčelníka Mestskej polície vo Vysokých Tatrách s účinnosťou od 23. 2. 2007
 6. deleguje

  PaedDr. Annu Spišiakovú a Danielu Mackovú do Mestskej školskej rady vo Vysokých Tatrách 
 7. ukladá
  1. predsedom komisií finančnej a školstva, kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnych vecí v spolupráci s prednostom mestského úradu vypracovať bodový systém kritérií pre poskytovanie dotácií Zodpovední: Pavol Stano, PaedDr. Anna Spišiaková, JUDr. Jana Novoroľníková. Termín: 5. 3. 2007
  2. predsedom komisií finančnej a správy mestského majetku, životného prostredia a stavebnej činnosti vypracovať a predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva Zásady hospodárenia s majetkom mesta s vytvorením cenovej mapy na určenie ceny na prevod vlastníctva a prenájom mestského majetku. Zodpovední: Pavol Stano, Ing. Igor Plučinský. Termín: 12. 4. 2007


                                                              Ing. Ján M o k o š

                                                                    primátor

Výsledky hlasovania na zasadnutí č. 200702 - 3. zasadnutie MZ Mesta Vysoké Tatry

( Poznámka: )
Predsedajúci: Ing.Ján Mokoš Konaného dňa 22.02.2007
HlasovanieBod jednaniaPrítomníZa
1 1.schválenie programu MZposlanecký návrh Ing.Plučinského vypustiť určité predaje pozemkov ( Pozn: poslanecký návrh Ing.Plučinského vypustiť určité predaje pozemkov ) 11 11
2 1.schválenie programu MZ poslanecký návrh Kordovej vypustiť bod 15 h ( Pozn: poslanecký návrh Kordovej vypustiť bod 15 h ) 11 11
31.schválenie upraveného programu MZ 1111
4 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 11 11
5 11.Návrh nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území me 11 11
6 12.Návrh nariadenia o úprave nájmov bytov vo vlastníctve mesta 11 11
7 13.Návrh nariadenia, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 13/2005 o poskytovaní dotácií-poslanecký návrh súhrnna výška nepresiahne 30 000,-Sk ( Pozn: poslanecký návrh súhrnna výška nepresiahne 30 000,-Sk ) 11 11
8 13.Návrh nariadenia, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 13/2005 o poskytovaní dotácií-poslanecký návrh-nevzťahuje sa na poskytnuté dotácie... ( Pozn: poslanecký návrh-nevzťahuje sa na poskytnuté dotácie... ) 11 11
9 13.Návrh nariadenia, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 13/2005 o poskytovaní dotácií 11 11
10 15.Prevody vlastníctvaposlanecký návrh parc.č. 459/10 za cenu 3500,-Sk/m2 s možnosťou odstúpenia od zmluvy ak sa v lehote do 2 rokov nezačne relizácia investičného zámeru ( Pozn: poslanecký návrh parc.č. 459/10 za cenu 3500,-Sk/m2 s možnosťou odstúpenia od zmluvy ak sa v lehote do 2 rokov nezačne relizácia investičného zámeru ) 11 6
11 21.poslanecký návrh na vyradenie školskej jedálne v MŠ Nový Smokovec zo siete školských zariadení, zaradenie výdajnej školskej kuchyne ( Pozn: poslanecký návrh na vyradenie školskej jedálne v MŠ Nový Smokovec zo siete školských zariadení, zaradenie výdajnej školskej kuchyne ) 11 9
12 21.Diskusia-poslanecký návrh - novelizácia Zásad nakladania s mestským majetkom ( Pozn: poslanecký návrh - novelizácia Zásad nakladania s mestským majetkom ) 11 10
13 Aberie na vedomie body a/1 až a/6 11 11
14 b/1-9súhlasí s predložením žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania za účelom poskytnutia podpory­úveru na výstavbu nájomného bytového domu s 22 bytovými jednotkami v Novom Smokovci 11 11
15 Czaväzuje sa po priznaní dotácie a úveru prehodnotiť a vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky na splácanie úveru /istiny+úroku/, t.j. vyčleniť prostriedky na rozvoj bývania vo výške mesačných splátok požadovaného úveru v príslušnom roku a zabezpečiť ich pravidelné splácanie počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB 11 11
16 d/1schvaľuje poskytnutie dotácie Lyžiarskemu klubu Tatranská Lomnica vo výške 40 000,- Sk 11 11
17 d/2schvaľuje investičný zámer výstavby nájomného bytového domu v Novom Smokovci 11 11
18 d/3schvaľuje spôsob financovania výstavby nájomného bytového domu v Novom Smokovci 11 11
19 d/4schvaľuje Koncepciu rozvoja mesta Vysoké Tatry v oblasti tepelnej energetiky s touto úpravou záväzného opatrenia na strane 42 v odrážke 2 äzvážiť možnosť vstupu...ô 11 11
20 d/5schvaľuje odplatný prevod vlastníckeho práva k elektrickým zariadeniam a rozvodom ­ NN káblovej prípojky realizovanej mestom Vysoké Tatry v rámci stavby äDva Bytové domy Dolný Smokovecô pre VSE, a.s. Košice za dohodnutú kúpnu cenu 495 165,-Sk 11 11
21 d/6schvaľuje prevod vlastníctva pozemku parc.č. 4505/95 diel 1 o výmere 2 m2,druh pozemku zastavaná plocha v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nový Smokovec do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Michala Legutkyho a manželky Dariny za cenu 1 600,-Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 3 200,-Sk 11 11
22 d/7schvaľuje prevod vlastníctva pozemku parc.č. 28/7 o výmere 160 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Róberta Turjaníka a manželky Márie za cenu 1 600,-Sk/m2, t.j.celkovo za cenu 256 000,-Sk /alt.­so zriadením predkupného právana spätné odkúpenie pozemkov za tú istú cenu na dobu 10 rokov/ 11 0
23 d/8schvaľuje prevod vlastníctva pozemku parc.č. 293/4 o výmere 1 100 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Milana Plzáka a manželky Dany za cenu 1 600,-Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 1 760 000,-Sk /alt.­so zriadením predkupného práva na spätné odkúpenie pozemkov za tú istú cenu na dobu 10 rokov/ 11 10
24 d/10schvaľuje zámenu pozemkov v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Dolný Smokovec takto: pozemok parc.č. 75/8 o výmere 1 081 m2, druh pozemku záhrada, vo vlastníctva mesta Vysoké Tatry sa zamieňa za pozemky parc.č. 75/4 o výmere 245 m2, druh pozemku záhrada, parc.č. 75/6 o výmere 235 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,parc.č. 76/3 o výmere 51 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc.č. 75/7 o výmere 52 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a parc.č. 75/5 o výmere 498 m2, druh pozemku záhrada, t.j. celková výmera všetkých pozemkov 1 081 m2 vo vlastníctve Márie Zeníkovej 11 11
25 d/11 schvaľuje vstup mesta Vysoké Tatry do spoločnosti HRON ­ AIR, s.r.o. so sídlom Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica 11 10
26 d/12 schvaľuje odplatné nadobudnutie časti obchodného podielu vo výške 6 % zo základného imania spoločnosti HRON ­ AIR,s.r.o., čo predstavuje splatenie peňažného vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 660 tis. Sk 11 6
27 e/vymenúva na návrh primátora Ing. Miroslava Kolodzeja za náčelníka Mestskej polície vo Vysokých Tatrách s účinnosťou od 23.2.2007 11 11
28 f/deleguje PaedDr. Annu Spišiakovú a Danielu Mackovú do Mestskej školskej rady vo Vysokých Tatrách 11 11
29 g/1 poslanecký návrh Ing.Lišku 11 9
30 g/1ukladá predsedom komisií finančnej a školstva, kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnych vecí v spolupráci s prednostom mestského úradu vypracovať bodový systém kritérií pre poskytovanie dotácií 11 11
31 g/2ukladá predsedom komisií finančnej a správy mestského majetku, životného prostredia a stavebnej činnosti vypracovať a predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva Zásady hospodárenia s majetkom mesta s vytvorením cenovej mapy na určenie ceny na prevod vlastníctva a prenájom mestského majetku 11 8
 Daniela Kordová  Prítomná
 Milan Manik Prítomný
 Ing. Peter Líška Prítomný
 Pavol Stano Prítomný
 Ing. Jana Kalinčíková Prítomná
 PaedDr. Anna Spišiaková Prítomná
 Ing. Renáta Olekšáková Prítomná
 Jozef Grivalský Prítomný
 Ing. Igor Plučinský Prítomný
 Ing. Jozef Janiga Prítomný
 Ján Bogačík Prítomný

MESTKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH

Z Á P I S N I C A

Z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 22. februára 2007

Zahájenie: 14.00 hod.
Ukončenie: 19.00 hod.

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. správa o kontrolnej činnosti za II. Polrok 2006 
 4. správa o vybavovaní sťažností za II. Polrok 2006 
 5. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2006 
 6. Prehľad o nájmoch uzatvorených v II. Polroku 2006 
 7. Správa o poskytnutých dotáciách za IV. Štvrťrok 2006 
 8. Správa o hospodárení s nájomnými bytmi mesta 
 9. Žiadosti o poskytnutie dotácií 
 10. Výstavba 22 bytových jednotiek Nový Smokovec 
 11. Návrh nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdromi znečisťovania ovzdušia na území mesta 
 12. Návrh nariadenia o úprave nájmov bytov vo vlastníctve mesta 
 13. Návrh nariadenia, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 13/2005 o poskytovaní dotácií 
 14. Návrh Koncepcie rozvoja mesta Vysoké Tatry v oblasti tepelnej energetiky 
 15. Prevody vlastníctva 
 16. Zámena pozemkov 
 17. Návrh na vymenovanie náčelníka mestskej polície 
 18. Návrh na delegovanie do mestskej školskej rady 
 19. Schválenie vstupu mesta do spoločnosti HRON-AIR, s.r.o 
 20. Interpelácie poslancov 
 21. Diskusia 
 22. Schválenie uznesenia 
 23. Záver
 1. Otvorenie

  3. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor Ing. Ján Mokoš.
  Konštatoval, že na dnešnom MZ je prítomných 11 poslancov – všetci a MZ je uznášania schopné. Predložil na schválenie program rokovania.

  Ing. Plučinský– po prerokovaní materiálov na stretnutí predsedov mestských výborov dávam ako predseda MsV T. Lomnica návrh stiahnuť z rokovania materiál pod poradovým číslom 15/e – prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica – p. Uhnák, ďalej návrh 15/f – prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica – Ing. Bartoň, stiahnuť materiál č. 15 g/ - prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica – Ing. Hubač, a materiál 15 /ch – prevod pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica – Kúpeľný dom p. Hierner .
  P. Mazureková – 15/e – p. Uhnák – na katastralnej mape nie je zakreslená budova Slovakie. Nedalo sa zistiť – či by zostala prístupová cesta na náš pozemok.
  15/f – Ing. Bartoň – v pozemkovej knihe sú pôvodnými vlastníkmi bytové družstvo, doba 10 rokov je napadnuteľná a bytové družstvo žiada parcelu naspäť.
  15/g – p. Hubač – je to ten istý dôvod ako p.Bartoň.
  15/ch - na základe žiadosti p. Hubača a p. Varadyho sme tento materiál stiahli z rokovania a po rokovaní s vlastníkom Kúpeľného domu, bude predložený na budúce rokovanie MZ.

  Vzhľadom na to, že na zasadnutí MZ bol občan, ktorý použil súkromnú kameru na natáčanie celého priebehu zasadnutia, primátor Ing. Ján Mokoš ho požiadal, aby sa predstavil a upozornil, že slušnosť káže, požiadať poslancov o možnosť natáčania.
  P. Saloň z Tatranskej Lomnice požiadal MZ o natáčanie ako súkromná osoba.
  p. Brabec – o tomto MZ nemôže rozhodovať, je to verejné mestské zastupiteľstvo.
  Ing. Mokoš – je slušnosť požiadať, ak požiadal, dávam hlasovať poslancom, ako rozhodnú.
  Poslanci súhlasili bez hlasovania.
  J. Grivalský – skôr ako budem hlasovať, by som chcel vedieť, koho je vlastne pozemok o ktorý majú záujem Bartoň a Hubač?
  Ing. Mokoš – pred zasadnutím ste dostali list bytového podniku . V minulosti mesto si pozemky vydržalo podľa zákona, bytové družstvo dalo žiadosť aby tento materiál bol stiahnutí, a chcú aby sa tieto veci doriešili. Zákon umožňuje do 10 rokov po vydržaní, aby sa pôvodný majiteľ odvolal, je to 9 rokov po vydržaní. Chceme niektoré veci overiť. A bude sa to riešiť v budúcom MZ.

  Primátor dal hlasovať o stiahnutí materiálov na základe návrhu Ing. Plučinského -
  15/e, f, g, ch – z prítomných 11 poslancov bolo za stiahnutie 11 poslancov. Návrh bol schválený.
  D. Kordová - navrhla stiahnuť z rokovania materiál pod poradovým číslom 15/h – prevod pozemku v k.ú. Štrbské Pleso – ŠKP Štrbské Pleso, z dôvodu, že skutočnosť nezodpovedá údajom katastrálneho úradu a podkladových materiálov na MsÚ.
  Mazureková – pozemok musí byť oddelený geometrickým plánom.
  Primátor dal hlasovať o návrhu p. poslankyne, stiahnuť z rokovania bod 15/h. Z prítomných 11 poslancov bolo za 11 poslancov.
  Návrh bol prijatý.

  Primátor dal hlasovať o schválení programu MZ, z prítomných 11 poslancov bolo „za“ 11 poslancov.
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  Do návrhovej komisie boli zvolení: Pavla Stana, Dr. Annu Spšiakovú a Ing. Igora Plučinského.
  Za overovateľov zápisnice boli určení: Milan Maník a Jozef Grivalský. 
 3. správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2006
  Materiál bol prerokovaný bez pripomienok. 
 4. správa o vybavovaní sťažností za II. Polrok 2006
  Materiál bol prerokovaný bez pripomienok. 

 5. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2006
  Materiál bol prerokovaný bez pripomienok. 
 6. Prehľad o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2006
  Materiál prerokovaný bez pripomienok. 
 7. Správa o poskytnutých dotáciách za IV. štvrťrok 2006
  Dr. Spišiaková – príspevok pre ZCR 21 500,- - na akcie pre zahraničných návštevníkov počas zimnej sezóny prečo dostali?
  Ing. Fábryová – jednalo sa o Silvestra 2005 – bolo dohodnuté že program sa bude spolufinancovať s podnikateľmi na Št. Plese. Chceli sme túto dotáciu poskytnúť FISu, oni to odmietli, program zabezpečovala firma z Košíc, im sme tento príspevok nemohli poskytnúť, preto sme oslovili ZCR, zobrali to na seba a na konci roka sa to nestihlo uhradiť, vzniklo to ako pohľadávka voči mestu a preto sme to realizovali a poukázali až v roku 2006. 
 8. Správa o hospodárení s nájomnými bytmi mesta
  Ing. Kalinčíková – aký je postup, keď je dlhodobo neplatičom.
  Ing. Kručay – mesto môže vysťahovať neplatiča. Každého jedného neplatiča riešime samostatne. 
 9. Žiadosti o poskytnutie dotácií
  P. Stano - vzhľadom na to, že v minulosti sme viackrát upravovali rozpočet a podľa schváleného rozpočtu by sme mohli uspokojiť žiadosti na 20 % , tak finančná komisia e s komisiou školstva, kultúry a športu sa dohodli, že predložíme na budúce MZ – prílohu k zásadám alebo novelizáciu nariadenia na poskytovanie dotácii, kde by sme zohľadnili bodový systém, kde by sme viac podporili prácu s mládežou a deťmi. Preto navrhujeme, aby sa dnes nezaoberalo MZ so žiadosťami, okrem Lyžiarskeho klubu Tatr. . Lomnica, ktorým by sme poskytli príspevok vo výške 20 % ich žiadosti s tým, že ak budú vypracované kritériá a podarí sa navýšiť čiastku v mestskom rozpočte, by sa Lyžiarskemu klubu prostriedky doplnili dodatočne. 
 10. Výstavba 22 bytových jednotiek Nový Smokovec
  Ing. Bobovská – chcem podať novú informáciu, že máme urobené znalecké posudky a nie je potrebné zakladať 3 nehnuteľnosti – ale budú stačiť dve a to Poliklinika a Dom služieb.

  Pavol Stano – na konci roku 2005 sme usporiadali stretnutie s občanmi, kde sme predložili tento zámer a obyvatelia dotknutej bytovky vlani podali námietku, ktorá bola v konečnom dôsledku stavebným úradom zamietnutá a nepodaril sa stihnúť termín podania žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania. Situácia sa opakuje aj tohto roku, znovu sa termín na ŠF RB sa nestihol. Hovorili sme s p. Kručayom, že sme pripravení obyvateľom pomôcť pri riešení problémov so zateplením, alebo opravou strechy. Mesto to nemôže robiť, je to v rozpore s pravidlami ale pomôžeme získať výhodný úver alebo iný spôsob financovania. Chcem apelovať na to, máme 300 žiadostí o byty, mali by sme vo výstavbe pokračovať. Všade kde staviame sú námietky. Do konca budúceho roku skončí regulované nájomné. Máme obyvateľov, ktorí nemali možnosť si kúpiť byty do osobného vlastníctva a bývajú v podnikových bytoch – ako je Lipa T. Polianka, Nová Polianka, bývalý Penzák, keď skončí regulované nájomné – dostanú sa do vážnych problémoch a sú to naši občania. Pokiaľ sa nám nepodarí realizovať výstavbu bytov budeme s prázdnymi rukami a nebudeme im mať ako pomôcť. Preto aj ich menom apelujem na tých občanov, ktorí už bývajú a majú svoje byty, aby boli solidárni.
  Ing. Kalinčíková – koľko to bude mať poschodí? Nedalo by sa to znížiť a rozšíriť?
  Ing. Bobovská – je to 4-podlažné a sme v hranici pozemku, nedá sa to rozšíriť. 
 11. Návrh nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta
  Ing. Mokoš – týka sa to podnikateľov – fyzické a právnické osoby – každoročne sú povinní bez vyzvania podať oznámenie. Zverejnili sme to v novinách – 300 podnikateľov máme v meste a 10 % sa prihlásilo. Sú tam sankcie do 20 tis. Skúste medzi podnikateľmi rozšíriť túto informáciu, aby sme nemuseli sankcionovať.
  K materiálu neboli žiadne pripomienky.
  Vzhľadom na to, že je to nariadenie, primátor dal hlasovať. Z prítomných 11 poslancov bolo „za“ 11 poslancov.
  Nariadenie bolo schválené. 
 12. Návrh nariadenia o úprave nájmov bytov vo vlastníctve mesta
  J. Grivalský - čl. 2, bod 9, písm. c/ - koľko – 1,2,10?
  Ing. Mokoš - posúdi to komisia, ale to môže schváliť aj MZ, napr. budeme potrebovať nejakého odborníka a pod.
  P. Stano –ide o výnimku z bodu 1, písm. a/ - to sa môže dať, neznamená, že musí sa dať.
  Ing. Líška – čl. 2, bod 9 , ods. c/ - obstaranie?
  jUDr. Novoroľníková – je to citácia výnosu ministerstva výstavby
  Po vysvetlení dotazov, primátor dal hlasovať o schválení nariadenia. Z prítomných 11 poslancov bolo 11 „za“. 
 13. Návrh nariadenia, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 13/2005 o poskytovaní dotácií
  p. Stano – pripravujeme všeobecnú úpravu tohto nariadenia, domnievame sa, že tieto body čl. 5, 6, 7 by bolo potrebné novelizovať už teraz – citoval z návrhu. Príspevky nad 30 tis. Sk schvaľuje MZ.
  Ing. Janiga – mám návrh – narážam na čl. I, ods. 1, č. 5 – poslanecký návrh „počas jedného kalendárneho roka môže mesto poskytnúť viacero dotácií tomu istému žiadateľovi, ak ich súhrná výška nepresiahne 30 000,-Sk“ – aby sme tých žiadateľov neobmedzili.
  2. návrh čl. 2 premenovať na „ prechodné ustanovenie“, ktoré by znelo: Toto nariadenie sa nevzťahuje na poskytnuté dotácie do nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia“
  P. Stano – v tom prípade by stačilo vypustiť bod 5 a .
  Ing. Janiga – je to technická záležitosť.
  Primátor dal hlasovať o návrhu č. 1 Ing. Janigu. Z prítomných 11 poslancov bolo „Za“ 11 poslancov. Návrh bol prijatý a bude zakomponovaný do nariadenia.

  2. poslanecký návrh - čl. II prechodné ustanovenie a čl. II by sa prečíslil na čl. III.
  Primátor dal hlasovať o 2. návrhu Ing. Janigu. Z 11 poslancov bolo 11 „za“ poslanecký návrh bol prijatý.
  Primátor dal hlasovať o schválení tohto nariadenia so schválenými zmenami. Z prítomných 11 poslancov bolo „za“ 11 poslancov. Nariadenie bolo schválené. 
 14. Návrh Koncepcie rozvoja mesta Vysoké Tatry v oblasti tepelnej energetiky

  Ing. Plučinský – obrátiť pozornosť na záver materiálu – záväzné opatrenia kde je uvedených niekoľko bodov.
  Ako napr. zabezpečiť investora na vstup do Tatry-Tepla – dôvodom je vykurovanie biomasov – je zmluva so ŠL TANAPu? Mali by ste nám priblížiť tieto veci.
  Ing. Novák – k tejto koncepcii bola vymenovaná komisia primátora – boli tam zástupcovia ministerstiev a oni prijali tieto opatrenia – systém okrskových kotolní .... týka sa to existujúcich kotolní, pretože bolo do nich investované dostatočné množstvo finančných prostriedkov a veľa bytov sa odpája a tieto okrskové kotolne majú vyšší výkon a stráca sa účel, na ktorý boli stavané, čiže efektívnosť je malá. Zabezpečiť vstup investora do spoločnosti Tatry-Teplo – mesto bude mať majoritu v tejto spoločnosti. Sú potrebné fin. prostriedky, aby sa kotolne a rozvody dali do poriadku, lebo sú zastaralé. Na stretnutí s energetickou agentúrou, bola daná žiadosť na EÚ, aby sa mohli získať fondy aj na opravu rozvodov tepla. Aj Tatry-Teplo bude potrebovať finančnú „injekciu“ aby sa mohli vylepšovať a mesto s firmou Tatry- teplo to nezvládnu samé. Biomasa – Tatry-Teplo rozbieha systém spaľovania plynom a biomasom. Ak chceme zvyšovať tento systém spaľovania biomasy je potrebné, aby dodávka biomasy bola stála. Hľadali sme spôsoby, ako zabezpečiť túto dodávku z blízkeho okolia. Komisia navrhla že na základe rokovania s ministerstvom pôdohospodárstva, že by prednostne nám Štátne lesy túto biomasu mohli dodávať.

  Ing. Plučinský - k 1. bodu – okrsková kotolňa – aj nová bytovka bude napojená. Ak budeme čerpať z Eurofondov –potrebujeme investora? A otázka pre Štátne lesy – je reálne dodávať také množstvo biomasy?
  Ing. Kručay – Ing Dubnička je tvorcom zákona, je prijatá koncepcia - biomasu treba chápať ako použitie opomuniteľných zdrojov. Firma Tatry-Teplo a investcie – je potrebné neustále investovať. Na investície nemáme. Z Eurofondov získať fin. prostriedky - o to sme sa pokúsili už 2-krát a neuspeli sme – lebo pozemok nepatrí mestu. Mesto má vypracovaný veľký zásobník projektov na Eurofondy. Biomasa – ide o legislatívny proces doladenie medzi ministerstvami.
  Ing. Mokoš – 2 bod „záväzné opatrenia“ – nie zabezpečiť, ale zvážiť.
  Ing. Janiga – stotožňujem sa s návrhom primátora – predložiť MZ.
  Ing. Líška – rokovať treba a bod je na mieste ako to bolo povedané v správe. 
 15. Prevody vlastníctva
  15/a Návrh na odplatný prevod vlastníctva k elektrickým zariadeniam a rozvodom
  Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.

  15/b Prevod vlastníctva pozemku do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Michala Legutkyho a manž. Dariny
  P. Stano – len na vysvetlenie - v predchádzajúcom volebnom období – pozemky sa predávali za 800,-Sk/m2. Ak niekto neúmyselne zasiahol mimo pozemok – tak akási forma pokuty sa predal po 1 600,-Sk. U p. Legutkyho – určite nebol zlý úmysel. Finančná komisia navrhla odpredať za 1600,-Sk/m2.
  15/c Prevod vlastníctva pozemku – p. Turjaník Róbert a manž. Márie
  P. Stano – 2 návrhy na uznesenia – na fin. komisii – pokiaľ sa obyvateľov v tej formulácii – ak obyv. býva najmenej 5 rokov aby sa dávalo predkupné právo na spätné odkúpenie pozemkov za tú istú cenu na dobu 10 rokov. Budeme to praktizovať aj pri ďalších predajoch.

  15/d Prevod vlastníctva pozemku – Milan Plzák a manž. Dana
  Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.

  15/e-15/ch – stiahnuté z rokovania

  15/i
  Ing. Mazureková – dnes doložili nový geometrický plán – pozemok pod budovou a na prístavbu. Jedná sa o 1 346 m2 zastavanej plochy.
  Jedná sa o parcely, ktoré sú uvedené aj v zápisnici finančnej komisii.
  Ing. Janiga – po rozhovore s niektorými poslancami – dávam poslanecký návrh – na jednej strane chápem obyvateľov a podnikateľov, že majú obavu o rozpínavosti danej spoločnosti. Na druhej strane rozumiem TLD – na to aby zrekonštruovala musí mať vysporiadané pozemky. Ctím si finančnú . komisiu, ktorá dala vyjadrenie k danej

  problematike a návrh uznesenia je odlišný. Dávam poslanecký návrh odpredať ..
  za 3 500,-Sk so zriadením predkupného práva ...
  P. Stano – niekedy sa želania rozchádzajú s realitou. Na finančnej komisii bola rozsiahla diskusia. Ak hodnota pozemku je 5 tis. Sk a je zaťažený pozemok, či má takú hodnotu. Vlani sme predávali v centre za 1 600,-. Osobne sa prikloním k tomuto poslaneckému návrhu. A chcem pripomenúť že v zmysle zákona som povinný dať stanovisko finančnej komisie. Keď sme vstúpili do prvých jednaní o pozemnej lanovke Hrebienok, tak sme žiadali, aby sa spoločnosť dohodla so súčasným nájomcom častí týchto priestorov, ktorému končí nájomná zmluva v apríli budúceho roka. Včera som sa stretol s oboma zástupcami. Vymenili sme si názory, čo je primerané odstupné. Ale problém je v tom, že nájomca požaduje, aby sa mu uhradila čiastka k odstupnému o technické zhodnotenie prenajatého majetku. To sa dá riešiť formou súdu. Tým pádom, že bolo ponúknuté odstupné, ktoré je primerané. 3. vec ktorú chcem navrhnúť – právny zástupca mesta nás informoval o možnosti do kúpno-predajných zmlúv zahrňovať bod – možnosť odstúpiť od zmluvy, pokiaľ sa na pozemku do určitej doby nebude realizovať dohodnutý zámer.
  Ing. Janiga, spájam to s návrhom p. Stana
  Primátor dal hlasovať o návrhu – MZ schvaľuje prevod vlastníctva pozemku o výmere 1346 m2 – zastavaná plocha v k.ú. Starý Smokovec za cenu 3 500,-Sk/m2 do výlučného vlastníctva TLD a.s. s možnosťou odstúpenia od zmluvy s mestom Vysoké Tatry ak sa v lehote do 2 rokov nezačne realizácia investičného zámeru.
  Primátor dal hlasovať z prítomných 11 poslancov bolo „za“ 6 poslancov.
  Návrh bol prijatý. 
 16. Zámena pozemkov
  Materiál bol prerokovaný bez pripomienok. 
 17. Návrh na vymenovanie náčelníka mestskej polície
  Ing. Plučinský – zoznam ostatných uchádzačov.
  Ing. Fábryová – boli prihlásení 4 uchádzači – 1 nespĺňal požiadavku p. Štefňák.
  Ing. Franický z Popradu, Ing. Miroslav Kolodzej Žakovce, JUDr. Vladimír Matúš – Veľká Lomnica. Poradie Ing. Kolodzej, 2. Matúš, 3. Franický.
  Ing. Líška – ak je prítomný p. Kolodzej, aby sa nám predstavil a povedal nám, ako si predstavuje výkon funkcie MsP.
  Ing. Kolodzej – sa predstavil poslancom MZ. 
 18. Návrh na delegovanie do mestskej školskej rady
  Materiál bol prerokovaný bez pripomienok. 
 19. Schválenie vstupu mesta do spoločnosti HRON-AIR, s.r.o
  Ing. Mokoš – k návrhu na uznesenie – je možnosť získať 6 % - či do tej výšky 6 % pôjde aj návrh uznesenia. 
 20. Interpelácie poslancov
  Ing. Plučinský –interpeloval primátora, aj ako poslanca VÚC – vo veci údržby cesty Lysá Poľana – Tatranská Kotlina – Tatranská Lomnica, je v dezolátnom stave – veľa výtlkov.
  Požiadal o informáciu, ako s pripravuje ďalšia bytová výstavba v Tatranskej Lomnici.
  Ing. Mokoš – k ceste – VÚC si zobrala úver, začali čerpať, výberové konanie bolo pozastavené. Sú tam zahrnuté cesty – havarijné, rozbité. Mám plánované stretnutie s p. Kozákom – vedúcim správy ciest Prešovského samosprávneho kraja – a o výsledkoch rokovania dám informáciu. Čo sa týka výtlkov, odd. výstavby MsÚ napíše žiadosť na opravu výtlkov na uvedenej štátnej ceste.
  Bytová výstavba v Tatr. Lomnici – môže sa rozbehnúť na tých plochách, ktoré sme mali v starom územnom pláne. Reálne to bude, keď bude schválený nový územný plán.
  Ing. Jablonská – v územnom pláne máme vytypované lokality na výstavbu, musíme čakať na jeho schválenie.
  Ing. Bobovská – v rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky na výstavby, môžeme t.r. začať s prípravou žiadostí – súhrn dokumentov a pod. na ich realizáciu, výberové konanie termín podania žiadostí je 15. február.
  P. Stano – chcem informáciu o zastávke na Sibíri, ktorá je celkom zničená.
  Ing. Jablonská – zastávka Sibír je v majetku ŽSR – informovali nás, že majú plánované fin. prostriedky v rozpočte a na jar začnú s jej opravou. 
 21. Diskusia
  Jozef Grivalský – žiadosť od OZ V. Tatry – dištancujem sa od toho a odovzdávam primátorovi mesta.
  Dr. Spišiaková – vrátim sa k problému, ktorí sme riešili na minulom MZ. Keď prešli kompetencie zo štátu na mesto, prešli aj finančné problémy. Mali sme 7 MŠ – 2 ZŠ, l malotriedna škola a 1 ZUŠ. Už vtedy sme sedeli a premýšľali nad tým, čo urobiť, aby sme to finančne zvládli, ale zároveň aby sme ponechali sieť zariadení v takom rozsahu ako boli pred tým ako prešli pod mesto. Aby sa nemuselo žiadne zariadenie rušiť.
  Zmeny v školstve sa diali prirodzené. Prvou zmenou bolo že bola zrušená MŠ v Novej Polianke. Nepatrila mestu – zriaďovateľ bola VLÚ Nová Polianka. Druhým krokom bolo vybudovanie nových priestorov pre MŠ na Št. Plese. 3. krok bolo presťahovanie ZUŠ do budovy ZŠ v Tatr. Lomnici, čím sme pomohli obidvom zariadeniam, pretože demografický vývoj klesá. Posledným krokom, ktorý sa udial, bolo presťahovanie MŠ v Dolnom Smokovci do budovy ZŠ D. Smokovec aj tu je demografický vývoj, že sa nám podarilo zachovať obidva zariadenia – počet detí je priemerne 18. Odchádza 50 žiakov a nastúpi 14 prvákov. Na minulom MZ bol podaný návrh na vyradenie ŠJ pri MŠ v Novom Smokovci. Pred MZ sme hovorili s rodičmi so zamestnancami. Od 1.9. MŠ N. Smokovec sa stala jednotriedka. V našom meste sa do takýchto jednotriedkach strava dováža. Na základe kontroly sa zistilo že pri priemernom počte 16 detí sa nedá navariť kvalitná strava a nebola dodržaná nutričná hodnota. Preto sme dali návrh na vyradenie ŠJ pri MŠ zo siete. Zakúpili sa várnice nerezové a pravidelne sa dováža strava zo ZŠ Dolný Smokovec a je to kvalitná strava. Chcela by som citovať vyhlášku č. 12l/1994 - sa ŠJ
  môže zriadiť ak sú na to podmienky a na stravovanie sa prihlási 70 strávnikov .To znamená, že porušujeme vyhlášku. Dávam poslanecký návrh na vyradenie ŠJ pri MŠ Nový Smokovec zo siete škôl, zariadení a vzhľadom na to, že musí existovať miesto na vydávane miesta – a zároveň na zaradenie výdajne stravy
  P. Stano – boli sme na stretnutí s rodičmi v MŠ a tie vzťahy nie sú dobré. Dotklo má, ako reagovali na Dr Gálfyovú – rešpekt a úcta chýbali. Zo stretnutia vyplynuli návrhy, ku ktorým by sa mali vyjadriť kompetentní pracovníci. Neviem, či deti by mali byť objektom experimentu. Existuje osvedčení spôsob zabezpečenia stravy dovozom. Pýtal som sa, či existuje dôvod, prečo takýto spôsob je pre túto škôlku nevhodný. Ak nie je, mali by sme akceptovať stanovisko Mestskej školskej rady.
  Dr. Spišiaková – okrem odd. O,Š,SV sa ku každému kroku musia vyjadriť okrem MZ – aj MŠR a komisia školstva, kultúry, športu soc. vecí a zdravotníctva. V tejto komisii sú fundovaní ľudia. Vedia o čom hovoria, lebo denno-denne robia s peniazmi. Určite všetci skôr ako rozhodnú na prvé miesto postavia deti.
  Ing. Kalinčíková – my ušetríme na mzde 1 človeka tak, či tak – keď kuchárka je tam celý deň a nakupuje, môže aj navariť. Aby sa skĺbila funkcia. Mesto to malo preveriť a ak také riešenie nie je možné musíme sa podriadiť. Zastala by som sa toho názoru, že nech tam bude ktokoľvek o budovu s bude treba starať.
  Ing. Líška – MŠ Nový Smokovec - tá téma detí je citlivá a vyvoláva emócie. Dostali sme kalkulácie a môžem konštatovať, že to čo tu bolo prezentované pracovníčkami MsÚ bolo pravdivé na vysokej úrovni a mrzí má, že to bolo spochybňované. Vysoko profesionálne hodnotím vystúpenie Dr. Spišiakovej. Vyzývam kolegov, aj keď je to citlivá téma, vžime sa do úlohy hospodárov a podporujem tento prednesený návrh.
  Ing. Mokoš –dal hlasovať o návrhu pani poslankyne Spišiakovej o vyradenie školskej jedálne v MŠ Nový Smokovec zo siete školských zariadení a zaradenie výdajne školskej kuchyne do siete.
  Primátor dal hlasovať, z prítomných 11 poslancov bolo Za 9, 1 proti, 1 sa zdržal..
  P. Stano – informoval o súčasnej situácii a existencii liečebných ústavov vo Vysokých Tatrách ako aj o iniciatíve mesta skontaktovať sa s ministrom zdravotníctva a rokovať s ním o tejto záležitosti.
  Ing. Kalinčíková – návrh na vypracovanie nových zásad s nakladaním mestského majetku a navrhujem zaviazať finančnú a majetkovú komisiu na vypracovanie nových zásad, a aby sa do tejto doby odložili všetky návrhy nájmov a odpredajov majetku
  P. Stano – fin. komisia sa už tým zaoberala na zasadnutí.
  Ing. Janiga – malo by to byť v ukladacej časti
  Ing. Kalinčíková – uložiť predsedom finančnej a majetkovej komisie vypracovať nové zásady a cenovu mapu na stanovenie ceny a prenájom mestského majetku.
  Hlasovanie - 10 za, 1 sa zdržal hlasovania.
  Ing. Janiga - zareagovať na informačný mesačník OZ Vysoké Tatry – som rád, že občania majú záujem o veci verejné a vítam túto aktivitu.
  Zareagujem na jednu vec – týka sa to čl. z mestského zastupiteľstva .....citované......
  Ja chcem povedať len toľko , že členov komisií delegovali predsedovia MsV a členom je poslanec, občan a nie združenia. Združenia majú mať iné aktivity, nech zasahovať do právomocí iných.
  P. Stano – nemal som problém stretávať s občanmi a keď som sa chcel pozrieť do stanov, vraj som si mal dať písomnú žiadosť.
  P. Brabec – som členov združenia rodičov pri MŠ a členom OZ Tatry – k téme škôlky – poďakoval za účasť na zasadnutí ŠR – Gálfyovej, Spišiakovej, Stanovi. Podklady ktoré sme dostali – zo stretnutia vzišlo – že táto sila je zbytočná a súhlasíme, aby sa šetrilo, volali sme kde sa dalo a vraj sa dá, aby fungovala aj s jednou kuchárkou. Podali sme písomné návrhy, ktoré riešia nielen ŠJ, ale aj škôlku. Navrhli sme zvýšiť poplatok za stravu. Zaplatíme preškolenie kuchárky, navrhli sme na využitie priestorov škôlky. Dali sme to písomne a do tejto chvíle nebolo na naše návrhy odpovedané, preto má prekvapil opakovaný návrh na zrušenie ŠJ. Bolo povedané, že ako bude trvať zaradenie – vraj takisto ako vyradenie – nie je pravda, musí spĺňať nové formy. 180 tis. Sk ročne – ale navrhli ste odpredať pozemok TLD za 3.5 tis., máme 2 futbalové kluby – na 4 tisíc obyvateľov a stravujeme zamestnancov MsÚ za vyše milióna.
  Ing. Mokoš – vaše čísla sú úplne zavádzajúce. Prispeli sme deťom na tenis,futbal a sankárom. Zavádzate. Máme aj T.Kotline futbalový klub takže 3. Vašu žiadosť, čo sa týka návrhov /MŠ Nový Smokovec / sme dostali v pondelok, zajtra máme k tomu pracovnú poradu a podľa zákona je lehota 30 dní na vybavenie žiadostí, ale mi to urobíme skôr.
  P. Martiček – k filmovaniu – prečo sa bránite tomua dávate hlasovať – čo sa bojíte kamery? Ďalej chcem sa opýtať, keď je mesto zle na tom, prečo dávame dotácie tenistom a futbalistom, keď nemáme a rušíme Školskú jedáleň? Rozpočet sa robí dopredu a vieme koľko sa predá a čo bude keď všetko predáme. Ako je riešený nájom a výšku nebytových priestorov. Je oddelenie, ktoré vypracováva projekty? Hlasovanie o odpredaji TLD – chcem vedieť ako kto hlasoval.
  Ing. Mokoš – televíziu mestskú nemáme, nič v tom nie je, len slušnosť toho, kto chce natáčať, aby to oznámil.
  K fondom a projektom – máme oddelenie CR a MV– na internete je to zverejnené – ktoré 4 roky pracuje na fondoch a mesto bolo aj úspešné. Výška nájmoch – je to v kompetencii primátora, sú smernice so stanovením sumy. Ustanovil som komisiu k nájmom aby mi poradili aj keď je to v mojej kompetencii.
  Dotácie dávame na akcie, ktoré poriadajú v meste aj podnikatelia, mladým športovcom, a mali by sme to stále podporovať, ale ak to nechcete nemusíme dávať.
  Ing. Fábryová – v rozpočte sa plánujú príjmy a výdavky, my sme si naplánovali – a predpokladali sme, že bude schválený ÚP mesta a bude realizovaý odpredaj pozemkov na individuálnu výstavbu. Príspevkov na rok 2007 vo výške 1 400 tis. Sk. Stravovanie, treba si pozrieť aj príjmy, pretože zamestnanec nedostane lístok zadarmo, ale si ho kupuje a zo zákona zamestnávateľ je povinný prispieť zamestnancovi na stravu a my nedávame v plnej výške
  P. Stano – na internete je rozpočet – ak chceme udržiavať majetok – musíme kapitálové príjmy zabezpečiť. Vlani sme nenaplnili rozpočet a nemohli sme plniť kapitálové výdavky. My môžeme zdvihnúť dane, a nebudeme predávať.
  p. Martiček – čo bude predávať mesto, keď nič nebude, v akých spoločnostiach je mesto a čo z toho má.
  Ing. Fábryová – máme kapitálovú účeasť PVS, Kúpele N.Smokovec, Št. Pleso, ešte sme nemali žiadny príjem.
  p.Brabec – bude sa sťahovať škôlka na Št. Plese. Kúpele vraj predali Helios?
  Ing. Mokoš – je záujem aby MŠ bola v bytovke na sídlisku – financujú to kúpele Štrbské Pleso. Neviem o tom, že by bol predaný Helios.
  p. Kordová – škôlka sa bude sťahovať do zóny kde je bytová výstavba. Bolo rozprávané s rodičmi a stotožnili sme sa že to bude najlepšie miesto.
  Kúpele a.s. – v reportéroch p. Dzurilová povedala, že kúpele zanikli. Kúpele existujú, ale politika zdravotníctva je úplne iná.
  Sýkora – hovorca JaT – TLD realizujú investcie na 5 mld. Korún a mesto by nemalo silu sa na tom podieľať. Mesto má vytvoriť priestor na podnikanie. Mesto v tomto plní svoju úlohu.
  Šóš – poslanci rozhodujú o niečom, keď nie je diskusia ukončená – myslím výstavbu novej bytovky ako aj ŠJ ste zrušili aj keď nebola diskusia.
  Ing. Janiga – proces tvorby rozhodnutí začína dole – začína na MsV – prijímame občanov a zaujímame sa o ich názory a návrhy.
  p. Sóš – osobne som dal pripomienky k ÚP na škôlku a bytovku a nedostal som odpoveď.
  p. Martiček – ľudia chcú jedno, ale rozhodli o nás bez nás.
  p. Bilík – znovu sa pýtam – sťažnosť v roku 2005 hl. kontrolórovi – týka sa to straty tepla a pred Vianocami 2005, neodpovedal mi, 19.12. sme sa stretli a odtajil môj list z februára. Nakoniec som si vyžiadal z Pošty doklad, že bol list prevzal. Jedná sa o teplo. Dostali nás do mínusu nedozvedel som sa prečo?Povedzte mi, čo som zle povedal na Tatry-Teplo, len to čo je pravda. Ing. Kručay zle informuje ľudí.
  Ing. Kručay – máte cenu dohodou a dvakrát nižšiu. Medzi nami je obchod a musíme to riešiť písomnou formou.
  Ing. Mokoš – dostal som kópiu listu od Vás.
  Dr. Spišiaková – informovala občanov o korešpondencii medzi mestom a obcou Nová Lesná vo veci príspevku na MŠ Dolný Smokovec, ako aj stanovisko obce Nová Lesná /korešpondencia sa nachádza na odd. org., školstva a sociálnych vecí/.
  Ing. Mokoš – prečítal list občianskeho združenia ktorý mu odovzdal J. Grivalský – ktorý sa od neho dištancoval a nevystúpil v interpelácii. K jednotlivým bodom primátor podal podrobné vysvetlenie. Nakoľko na zasadnutí boli prítomní zástupcovia Združenia Vysoké Tatry, požiadal ich, aby tlmočili jeho vysvetlenie.
  List je súčasťou materiálov tohto mestského zastupiteľstva. Požiadal prítomného občana
  Ja privítam stretnutie s občanmi, nikoho neodmietnem, mohli sme sa tomu vyhnúť.
  Ja si myslím že Vysoké Tatry by sme mali navonok vyzdvihovať, nie haniť.
 22. Schválenie uznesenia
  Po prerokovaní všetkých bodov rokovania, návrhová komisia predložila na schválenie uznesenie č. 3/2007, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 23. Záver
  Po schválení uznesenia, primátor sa poďakoval za účasť a 3. zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

  Zapísala: A. Jurečková

  Ing. Ján M o k o š              JUDr. Jana Novoroľníková 
         primátor               poverená zastupovaním prednostu


  Overovatelia zápisnice:

  Milan M a n i k ..........................................................

  Jozef G r i v a l s k ý ....................................................

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka