Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 12.4.2007

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m


4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 12. apríla 2007 o 14. 00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Záverečný účet mesta za rok 2006 
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2007 
 5. Správa o priebehu a výsledkoch inventarizácie majetku mesta 
 6. Správa o poskytnutých dotáciách za I. štvrťrok 2007 
 7. Žiadosti o poskytnutie dotácií 
 8. Návrh zásad hospodárenia s majetkom mesta 
 9. Návrh zásad prenájmov
 10. Prevody vlastníctva
 11. Zmena sídla spoločnosti a výšky odplatného nadobudnutia obchodného podielu zo základného imania spoločnosti HRON-AIR, s.r.o.
 12. Informácia o účasti mesta vo verejnej obchodnej súťaži – Škola v prírode Janka Jesenského Tatranská Lomnica
 13. Interpelácie poslancov
 14. Diskusia
 15. Schválenie uznesenia
 16. Záver


                                            Ing. Ján M o k o š
                                                  primátor

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 4/2007

zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách z 12. apríla 2007


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 1. berie na vedomie
  1. informáciu o pripravovanej výstavbe nájomného bytového domu v Novom Smokovci
  2. správu o hospodárení VPS za rok 2006
  3. správu o plnení rozpočtu ZŠ Dolný Smokovec k 31. 12. 2006 
  4. správu o plnení rozpočtu ZŠ Tatranská Lomnica k 31. 12. 2006 
  5. správu o plnení rozpočtu ZUŠ Tatranská Lomnica k 31. 12. 2006 
  6. informáciu o čerpaní príspevku mesta pre ZCR za rok 2006 
  7. správu o priebehu a výsledkoch inventarizácie za rok 2006 
  8. správu o poskytnutých dotáciách v I. štvrťroku 2007 
  9. informáciu o účasti mesta vo verejnej obchodnej súťaži – Škola v prírode Janka Jesenského Tatranská Lomnica
 2. schvaľuje
  1. záverečný účet mesta za rok 2006
  2. celoročné hospodárenie mesta za rok 2006 bez výhrad 
  3. vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2006
   - zapojením rezervného fondu vo výške 10 648 tis. Sk
   - použitím návratných zdrojov financovania vo výške 9 072 tis. Sk
  4. úpravu rozpočtu mesta na rok 2007 podľa predloženého návrhu 
  5. poskytnutie dotácie Lyžiarskemu klubu Tatranská Lomnica na projekt „Reprezentácia mesta Vysoké Tatry a LK Tatranská Lomnica v pretekoch Východoslovenskej lyžiarskej ligy a podpora činnosti lyžiarskej prípravky na rok 2007“ vo výške 40 000,- Sk 
  6. poskytnutie dotácie Futbalovému klubu Tatranská Lomnica na projekt „príspevok na činnosť Futbalového klubu Tatranská Lomnica“ vo výške 60 000,- Sk 
  7. poskytnutie dotácie Tenisovému klubu Vysoké Tatry na projekt „Zabezpečenie tréningového procesu a turnajov“ vo výške 40 000,- Sk 
  8. poskytnutie dotácie Futbalovému klubu Vysoké Tatry na projekt „Podpora činnosti FK Vysoké Tatry v roku 2007“ vo výške 100 000,- Sk 
  9. poskytnutie dotácie neziskovej organizácii Vysoké Tatry – Horse area na projekt „Memoriál Ing. Ž. Bornemiszu – MSR v military“ vo výške 70 000,- Sk 
  10. poskytnutie dotácie Klubu priateľov cyklistiky Slovan Safety Košice na projekt „63. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Košice – Tatry – Košice“ vo výške 50 000,- Sk 
  11. poskytnutie dotácie pre Sport service – František Pitko na projekt „Vysoké Tatry Tour“ vo výške 90 000,- Sk 
  12. poskytnutie dotácie Expedícii tatranských záchranárov na projekt „Expedícia Gasherbrum I – Gasherbrum II“ vo výške 35 000,- Sk 
  13. poskytnutie dotácie Horskému internetovému klubu, o.z. na projekt „HORALFEST 2007“ vo výške 80 000,- Sk 
  14. poskytnutie dotácie pre KATEX, s.r.o. na projekt „OPERNFEST TATRY 2007“ vo výške 100 000,- Sk 
  15. poskytnutie dotácie Evanjelickému a.v. cirkevnému zboru Vysoké Tatry na opravu kostola v Novom Smokovci vo výške 100 000,- Sk 
  16. prevod spoluvlastníckeho podielu 658/10000 na pozemku pod obytným domom č. 117, postavenom na parc. č. 4505/133 z celkovej výmery 468 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nový Smokovec, do výlučného vlastníctva Ing. Petra Košúta, PhD. za cenu 100,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 3 080,- Sk 
  17. prevod spoluvlastníckeho podielu 1069/10000 na pozemku pod obytným domom č. 176, postaveného na parc. č. 259/13 z celkovej výmery 156 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica, do výlučného vlastníctva Františka Malagu za cenu 800,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 13 341,- Sk 
  18. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 293 o výmere 32 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Starý Smokovec, do vlastníctva Tatramarket Poprad, s.r.o. za cenu 2 500,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 80 000,- Sk so zriadením bezodplatného vecného bremena v prospech mesta za účelom umiestnenia, prístupu a údržby altánku 
  19. vstup mesta Vysoké Tatry do spoločnosti HRON – AIR, s.r.o. so sídlom Kolkáreň č. 35, 976 81 Podbrezová 
  20. odplatné nadobudnutie časti obchodného podielu vo výške 3 % zo základného imania spoločnosti HRON–AIR, s.r.o., čo predstavuje splatenie peňažného vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 330 tis. Sk
 3. súhlasí
  1. s vyradením Materskej školy Dolný Smokovec a Základnej školy Dolný Smokovec zo siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania
  2. so zaradením Základnej školy s Materskou školou Dolný Smokovec do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania
 4. zrušuje

  body 10 a 11 písm. D/ uznesenia č. 3/2007
 5. žiada stavebný úrad

  zaviazať investorov, aby sa primerane /napr. podľa nárastu počtu lôžok/ finančne podieľali na riešení infraštruktúry, najmä na potrebnom rozšírení a iných úpravách komunikácií a chodníkov súvisiacich s ich investičným zámerom                                            Ing. Ján M o k o š

                                                          primátor

Výsledky hlasovania na zasadnutí č. 200703 - 4. zasadnutie MZ Mesta Vysoké Tatry

( Poznámka: )
Predsedajúci: Ing.Ján Mokoš Konaného dňa 12.04.2007
HlasovanieBod jednaniaPrítomníZa
1 1.schválenie programu MZ poslanecky návrh 10 10
2 1. schválenie programu MZ poslanecky návrh - p. Stano 10 10
3 1.schválenie programu MZ poslanecky návrh 2 - p. Stano 10 10
4 1.schválenie upraveného programu MZ 10 10
5 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 10 10
6 Prevody vlastníctva poslanecký návrh p. Stano 9a 10 9
7 13. Poslanecky návrh Spišikajová 10 10
8 A berie na vedomie body a/1 až a/9 9 9
9 B/1schvaľuje záverečný účet mesta za rok 2006 9 9
10 B/2schvaľuje celoročné hospodárenie mesta za rok 2006 bez výhrad 9 8
11 B/3schvaľuje vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2006 - zapojením rezervného fondu vo výške 10 648 tis. Sk- použitím návratných zdrojov financovania vo výške 9 072 tis. Sk 9 9
12 B/4schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2007 podľa predloženého návrhu 9 8
13 B/5schvaľuje poskytnutie dotácie Lyžiarskemu klubu Tatranská Lomnica na projekt äReprezentácia mesta Vysoké Tatry a LK Tatranská Lomnica v pretekoch Východoslovenskej lyžiarskej ligy a podpora činnosti lyžiarskej prípravky na rok 2007ô vo výške 40 000,-Sk 9 9
14 B/6schvaľuje poskytnutie dotácie Futbalovému klubu Tatranská Lomnica na projekt äpríspevok na činnosť Futbalového klubu Tatranská Lomnicaô vo výške 60 000,-Sk 9 9
15 B/7schvaľuje poskytnutie dotácie Tenisovému klubu Vysoké Tatry na projekt äZabezpečenie tréningového procesu a turnajovô vo výške 40 000,-Sk 9 9
16 B/8schvaľuje poskytnutie dotácie Futbalovému klubu Vysoké Tatry na projekt äPodpora činnosti FK Vysoké Tatry v roku 2007ô vo výške 100 000,-Sk 9 9
17 B/9schvaľuje poskytnutie dotácie neziskovej organizácii Vysoké tatry ­ Horse area na projekt äMemoriál Ing. Ž. Bornemiszu ­ MSR v militaryô vo výške 70 000,-Sk 9 9
18 B/10 schvaľuje poskytnutie dotácie Klubu priateľov cyklistiky Slovan Safety Košice na projekt ä63. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Košice­Tatry­Košiceô vo výške 50 000,-Sk 9 9
19 B/11 schvaľuje poskytnutie dotácie pre Sport service ­ František Pitko na projekt äVysoké Tatry Tourô vo výške 90 000,-Sk 9 9
20 B/12 schvaľuje poskytnutie dotácie Expedícii tatranských záchranárov na projekt äExpedícia Gasherbrum I ­ Gasherbrum IIô vo výške 35 000,-Sk 9 9
21 B/13 schvaľuje poskytnutie dotácie Horskému internetovému klubu, o.z. na projekt äHORALFEST 2007ô vo výške 80 000,-Sk 9 9
22 B/14 schvaľuje poskytnutie dotácie pre KATEX, s.r.o. na projekt äOPERNFEST TATRY 2007ô vo výške 100 000,-Sk 9 9
23 B/15 schvaľuje poskytnutie dotácie Evanjelickému a.v. cirkevnému zboru Vysoké Tatry na opravu kostola v Novom Smokovci vo výške 100 000,-Sk 9 9
24 B/16 schvaľuje prevod spoluvlastníckeho podielu 658/10000 na pozemku pod obytným domom č. 117, postavenom na parc.č. 4505/133 z celkovej výmery 468 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nový Smokovec, do výlučného vlastníctva Ing. Petra Košúta,PhD. Za cenu 100,-Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 3080,-Sk 9 6
25 B/17 schvaľuje prevod spoluvlastníckeho podielu 1069/10000 na pozemku pod obytným domom č. 176, postaveného na parc.č. 259/13 z celkovej výmery 156 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica, do výlučného vlastníctva Františka Malagu za cenu 800,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 13 341,-Sk 9 7
26 B/18 schvaľuje prevod vlastníctva pozemku parc.č. 447/2 o výmere 62 m2, druh pozemku záhrada v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nový Smokovec, do vlastníctva Mesta Vysoké Tatry za cenu 1 600,-Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 99 200,-Sk 9 0
27 B/19 schvaľuje prevod vlastníctva pozemku parc.č. 293 o výmere 32 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Starý Smokovec, do vlastníctva Tatramarket Poprad, s.r.o. za cenu 2 500,-Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 80 000,-Sk so zriadením bezodplatného vecného bremena v prospech mesta za účelom umiestnenia,prístupu a údržby altánku na dobu neurčitú 9 5
28 B/20 schvaľuje vstup mesta Vysoké Tatry do spoločnosti HRON ­ AIR, s.r.o. so sídlom Kolkáreň č. 35, 976 81 Podbrezová 9 9
29 B/21schvaľuje odplatné nadobudnutie časti obchodného podielu vo výške 3 % zo základného imania spoločnosti HRON­AIR,s.r.o., čo predstavuje splatenie peňažného vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 330 tis. Sk 9 9
30 D/ - zrušuje body 10 a 11 písm. D/ uznesenia č. 3/2007 9 9
31 E/1 žiada stavebný úrad zaviazať investorov, aby sa primerane /napr. podľa nárastu počtu lôžok/ finančne podieľali na riešení infraštruktúry, najmä na potrebnom rozšírení a iných úpravách komunikácií a chodníkov súvisiacich s ich investičným zámerom 9 9
32 E/2žiada stavebný úrad dodržiavať schválené Zadanie pre územný plán, najmä dodržiavať počet potrebných parkovacích plôch k investičnému zámeru,neblokovať verejné parkoviská, neznižovať funkciu verejnej zelene 9 2
 Daniela Kordová  Prítomná
 Milan Manik Neprítomný
 Ing. Peter Líška Prítomný
 Pavol Stano Prítomný
 Ing. Jana Kalinčíková Prítomná
 PaedDr. Anna Spišiaková Prítomná
 Ing. Renáta Olekšáková Prítomná
 Jozef Grivalský Prítomný
 Ing. Igor Plučinský Prítomný
 Ing. Jozef Janiga Prítomný
 Ján Bogačík Prítomný

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, uskutočneného 12. apríla 2007

Zahájenie: 14.00 hod.
Ukončenie: 19:00 hod.

Prítomní:
• Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený: Milan Manik


Program:

 1. Otvorenie 
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Záverečný účet mesta za rok 2006 
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2007 
 5. Správa o priebehu a výsledkoch inventarizácie majetku mesta 
 6. Správa o poskytnutých dotáciách za I. štvrťrok 2007 
 7. Žiadosti o poskytnutie dotácií 
 8. Návrh zásad hospodárenia s majetkom mesta 
 9. Návrh zásad prenájmov 
 10. Prevody vlastníctva 
 11. Zmena sídla spoločnosti a výšky odplatného nadobudnutia obchodného podielu zo základného imania spoločnosti HRON-AIR, s.r.o 
 12. Informácia o účasti mesta vo verejnej obchodnej súťaži – Škola v prírode Janka Jesenského Tatranská Lomnica 
 13. Interpelácie poslancov 
 14. Diskusia 
 15. Schválenie uznesenia 
 16. Záver
 1. Otvorenie
  4. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Mokoš, primátor mesta. Konštatoval,že na MZ je prítomných 10 poslancov a je uznášania schopné.
  Predložil na schválenie program rokovania MZ.
  Ing. Plučinský – predložil návrh na stiahnutie z rokovania 2 materiály – 10/c prevod vlastníctva pozemku v k.ú. T. Lomnica – Ministerstvo financií SR a to z dôvodu, že požadujeme zvolať ďalšie rokovanie so žiadateľom. Ďalej materiál č. 10/f – prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica – Štefan Uhnák – dôvod – materiál nie je kompletný, tak ako požadovala komisia.
  Primátor dal hlasovať o poslaneckom návrhnu – stiahnuť materiál 10/c a 10/f. Z prítomných 10 poslancov bolo „za“ 10 poslancov – návrh bol prijatý a materiály boli stiahnuté z rokovania MZ.
  P. Stano – poslanecký návrh na doplnenie programu a na stiahnutie . Na doplnenie programu o bod – „informácia o výstavbe nájomných bytov Sibír“ a keby mohol byť zaradený hneď po bode 3. Zároveň by som chcel stiahnuť z rokovania bod 8 a 9 – dôvod – nedošlo zatiaľ k dohode poslancov na texte a domnievame sa, že tak významný materiál požaduje viac času na spracovanie. Na stretnutí s poslancami sme sa dohodli, že navrhneme tieto materiály stiahnuť a rokovalo by sa o tom na budúcom MZ. Prosím o každom mojom návrhu rokovať zvlášť.
  Primátor dal hlasovať: 
  l. o vypustení z dnešného rokovania body 8 a 9/a a 9/b. Z prítomných 10 poslancov bolo za stiahnutie „10“ poslancov.
  2. o zaradení do programu „informáciu o stave prípravy výstavby nájomných bytov na sídlisku Sibír“
  Z prítomných 10 poslancov bolo „za“ 10 poslancov.
  Primátor dal hlasovať o celom programe aj so schválenými poslaneckými návrhmi, ktorý poslanci schválili.

  Ing. Ján Mokoš – predstavil prednostu Mestského úradu Vysoké Tatry- Ing. Štefana Pétera.
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

  Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Peter Líška, Dr. Anna Spišiaková, Ing. Jozef Janiga.
  Za overovateľov zápisnice boli určení: Ján Bogačík a Daniela Kordovú.


  3/a Informácia o stave prípravy výstavby nájomných bytov
  p. Pavlikanová informovala o príprave výstavby 22 b.j. v Novom Smokovci Sibír a zároveň pre oživenie pamäti pripomenula prijaté uznesenie MZ. Rozpočtový náklad na výstavbu bytovky je 22 mil. Žiadosť o úver zo ŠF RB je vo výške 16.3 mil. Prostriedky mesta sú v rozpočte schválené. Tieto rozpočtový náklad by mal byť pokrytý. Poukázala na problémy, ktoré vznikli. Všetky 3 žiadosti potrebné na podanie finančného vykrytia boli podané v Bratislave . Problém je v tom, že žiadosti sme podali, ale stavebné povolenie nemôžeme dodať a to z dôvodu že akékoľvek rozhodnutie – sa musí zverejniť verejnou vyhláškou. V dome č. 63 je problém s odvolávaním sa. S prípravou tejto bytovky sa začalo už v jeseni 2005. Vzhľadom na to, že sa odvolávajú pri akomkoľvek rozhodnutí, tak všetka príprava bola zmarená a začalo sa opätovne v jeseni 2006 a pokračujeme teraz. Keď sa nestane nejaký obrat v priebehu 2 týždňov, nebude môcť byť bytovka vystavená toho roku. Mám list – vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome č. 63 – zastúpovaní p. Belákovou odvolávajú sa aj napriek tomu, že je im odpovedané vždy, ako sa rieši tento problém. Neviem, ako treba zasiahnuť do toho, inak ten dom nie je možné vystavať, aj keď je v územnom pláne. Je už vystavené aj stavebné povolenie, ale nenadobudlo právoplatnosť, pretože sa stále odvolávajú.
  P. Stano - v roku 2005 sme mali stretnutie s občanmi tejto bytovky, aby sme ich presvedčili. Na minulom MZ som apeloval aj tým, že máme obyvateľov, ktorí si nemohli zakúpiť byty a budúci rok vyprší regulované nájomné, dostanú sa do bytových problémov. Hovorili sme aj s Tatry-Teplom, aby sme im pomohli pri zateplení bytovky, so strechou. Nepodarilo sa, stav je taký, aký je, nepodarilo sa ich presvedčiť. 
 3. Záverečný účet mesta za rok 2006

  Ing. Líška – k záverečnému účtu – poukazujem na účtovné výkazy, ktoré sú súčasťou ZÚ. Vychádzal som zo súvahy – zarazila má likvidita mesta – schopnosť splácať záväzky, kde sú pomerne čísla na takej úrovni, kde svedčia o platovej neschopnosti mesta. Situácia je nasledovné – krátkodobé záväzky a stav fondov – nebolo účtovaný fond reprodukcie. Finančný majetok 21 mil. Nie sú finančné kryté ani fondy, ani záväzky voči dodávateľom a zamestnancom. Počul by som odpoveď, či je taká situácia správna, ak áno, čo má mesto v úmysle robiť, aby zvrátilo túto situáciu, aké opatrenie chce prijať – splácať penále a možnosti exekúcie /to už hovorím, čo by sa mohlo stať/. Ukazovateľ minus 12 mil. – je veľmi povážlivý. K tvorbe zdrojov za min. rok – výpadok 20 mil. Sk – Granty – výpadok bežných výdavkov – 10 mil. – z fondov a grantov. Je kancelária pre OVT a je to ich záležitosť a tento stav by mal byť pre nich prioritou.
  Ing. Fábryová – k súvahe – mesto vedie podvojné účtovníctvo je to tzv. hybrid, ale nedáva to jednotný obraz, ale prejdeme na iné účtovanie a budú tam aj budúce príjmy. Dostali sme na konci roka faktúry na veľký projekt – ktorý je na SACR. Mali sme v záväzkoch 26 mil. ktorá je už zaplatená ale figurovala na konci roka. Rezervný fond zatiaľ nebol preúčtovaný, preto vychádza mínus. Tie prostriedky figurujú vo fonde reprodukcie.
  Ing. Janíčko – mesto účtuje o príjmoch a výdavkoch- jednoduché účtovníctvo. Súvahy a tlačivá sú špeciálne pre mestá a samosprávy. Ako štatutár štátnej príspevkovej organizácie máte iné účtovanie ako mestá. Tie otázky sú správne.
  Ing. Líška – je schopné mesto platiť svoje záväzky.
  Ing. Fábryová – na konci roka nastala situácia že sa neplnili kapitálové príjmy a zostali faktúry neuhradené. Preto robíme úpravu rozpočtu. Ak sa naplnia príjmy, je mesto schopné platiť záväzky.
  P. Stano – na finančnej komisii sme požiadali MsÚ aby pripravili poradie a zamerané na priority, čo sa týka kapitálových výdavkov, aby sa mesto púšťalo len do toho na čo má. Spracovaný materiál pôjde na MsV aby sa k tomu vyjadrili. Podľa môjho názoru sa nenaplnia kapitálové výdavky.
  Ing. Mokoš – možno nám pomôže aj štát, požiadali sme o to písomne, lebo Vysoké Tatry si to zaslúžia. 
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2007
  Ing. Líška – k rezervnému fondu a jeho použitiu – ako bol tvorený v minulosti, alebo len počas kalamity, lebo jeho čerpanie v roku 2006 bolo regulerné, ale rozpočet na rok 2007, kde sa počítalo s väčším čerpaním rezervného fondu, ako bola jeho výška a teraz sa upravuje. Rezervný fond ide tým pádom na nulu. Ako hospodár by som to riešil inak – obrátiť sa na fondy – ak chceme čerpať, musíme pokryť určité práce. Je veľmi zložité čakať na preplatenie. Preto ak je to tak, že bol dlhšie rezervný fond dlhšie tvorený, chcem upozorniť kolegov a predsedu finančnej komisie a zamestnancov úradu, aby dôslednejšie zvažovali výdavky mestského rozpočtu a stavali v budúcnosti na prioritách a najnutnejších veciach a skôr sa spoliehali na európske financie. Tým pádom je mesto bez možnosti vyrovnávať si stratu. A je to rizikové. 
  Ing. Mokoš – väčšina miest žije z úverov. Za posledné 4 roky sme mali vždy plusový rozpočet a to tiež nie je dobré.
  P. Stano – bývalá finančná komisia na tento problém upozorňovala, že by rezervný nemal klesnúť na nulu. Niektoré mesta to robia tak, že do kapitálových výdavkov nenavrhujú nič. A keď predajú niečo, potom presunú. U nás je situácia komplikovanejšia, máme 4 MsV, priamo pri schvaľovaní rozpočtu trvajú na tom, aby sa to tam zakompotovalo. Znovu by sa malo vytvoriť poradie priorít kapitalových výdavkov.
  Ing. Fábryová – rezervný tvoríme z prebytku hospodárenia a bol vytvorený v roku 2005 a ten prebytok sme dosiahli vďaka tomu, že bola schválená dotácia pre kúpeľné mesta a dostali sme 25 mil. Sk na bežné výdavky. Takže sme neminuli. Neuskutočnili sme obchodnú uličku. Naše mesto je minimálne zaťažené. Rozpočet na rok 2007 sa rodil ťažko, pretože požiadavky MsV boli vysoké a nebola ochota zľaviť zo svojich požiadaviek, preto sme zapojili aj rezervný fond.
  Ing. Janiga – upozorňovali sme aj v rámci rozpočtu na rok 2007 že nebudú príjmy v takej výške ako sme plánovali. Ak chceme si vytvoriť rezervný fond – budeme musieť niekde šetriť. Som zástanca rezervného fondu. 
 5. Správa o priebehu a výsledkoch inventarizácie majetku mesta
  Materiál bol prerokovaný bez pripomienok. 
 6. Správa o poskytnutých dotáciách za I. štvrťrok 2007
  Materiál bol prerokovaný bez pripomienok. 
 7. Žiadosti o poskytnutie dotácií
  J. Bendík – sú tu prítomní zástupcovia a žiadatelia, takže môžu odpovedať priamo autori projektov.
  a/ Lyžiarsky Klub – prerokované bez pripomienok.
  b/ FK Tatranská Lomnica – prerokované bez pripomienok
  c/ Tenisový klub – prerokované bez pripomienok.
  d/ FK Vysoké Tatry – prerokované bez pripomienok.
  e/ Memorial Bornemisu – prerokované bez pripomienok.
  f/ Košice-Tatry-Košice – prerokované bez pripomienok.
  g/ Sport service – Vysoké Tatry Tour – prerokované bez pripomienok.
  h/ Expedícia tatranských zachranárov– prerokované bez pripomienok.
  ch/ Horalfest – prerokované bez pripomienok.
  i/ KATEX – Opernfest Tatry 2007 prerokované bez pripomienok.
  j/ Dotácia pre Evanjelický a.v. cirkevný zbor Vysoké Tatry 
 8. Návrh zásad hospodárenia s majetkom mesta

  Materiál stiahnutý z rokovania 
 9. Návrhy zásad prenájmov

  Materiály stiahnuté z rokovania. 
 10. Prevody vlastníctva
  a/ k. ú. Starý Smokovec - Ing. Peter Košut
  P. Stano
  – poslanecký návrh, aby návrhová komisia pripravil aj 2. návrh uznesenia v tom zmysle, že sa predáva pozemok za 100,-Sk/m2 a aby sa o tom hlasovalo ako o prvom návrhu. Dôvodom je to, že manželkou Ing. P. Košutha je Žofka Maurovičová, narodila sa tu, žije tu po jej mamke je volejbalový memoriál. Sú manželia, a všetkým obyvateľom, sa tieto podiely predávali pod bytovkou za 100,-Sk/m2.
  Primátor dal hlasovať o poslaneckom návrhu p. poslanca. Z prítomných 10 poslancov boli za 9 poslanci. Návrh bol schválený.

  b/ k.ú. Tatranská Lomnica – p. František Malaga
  Materiál prerokovaný bez propomienok

  c/ k.ú. Tatranská Lomnica – MF SR
  materiál stiahnutý z rokovania.


  d/ k.ú. Starý Smokovec Ing. Budzák
  materiál prerokovaný bez pripomienok


  e/ k. ú Starý Smokovec Tatramarket
  P. Stano – pôvodne som navrhoval stiahnuť materiál, pretože sa tam nachádza historický altánok a bolo by škoda ho zlikvidovať. Dnes došlo k dohode – záujemcovia prehlásili, že altánok premiestnia na vlastné náklady. Historici hovoria, že replika nie je originál. Vo svojom projekte plánovali vybudovanie iného altánku a presunutie. Preto nevidím dôvod to neodsúhlasiť. Je tu aj predbežný súhlas Milbachu k odpredaju tejto parcely.


  f/ k.ú. Tatranská Lomnica – Štefan Uhnák
  materiál bol stiahnutý z rokovania 
 11. Zmena sídla spoločnosti a výšky odplatného nadobudnutia obchodného podielu zo základného imania spoločnosti HRON-AIR, s.r.o
  Materiál prerokovaný bez pripomienok. 
 12. Informácia o účasti mesta vo verejnej obchodnej súťaži – Škola v prírode Janka Jesenského Tatranská Lomnica
  Ing. Mokoš – zastupiteľstvo VÚC obdržalo 4 žiadosti medzi ktorými sme boli aj my žiadatelia.
  Pripravujeme materiál poslancov o zámere mesta vybudovať Centrum sociálnych služieb v Dolnom Smokovci - Pod lesom. 
 13. Interpelácie poslancov
  Ing. Renáta Olekšáková – požiadala o vyvolanie rokovania so ŽSR o prinavrátenie tatranských kariet pre obyvateľov mesta.
  Ing. Mokoš – keď sa chýlilo k zrušeniu týchto kariet, iniciovali sme stretnutie so ŽSR , ale z hľadiska ich prepočtov a stratovosti mesto neuspelo. Nie je problém vyvolať nové rokovanie. To isté nás čaká aj s Poštami. Bolo by dobré, keby sa p. poslankyňa zastavila u p. Reichwaldera a doplnili naše podklady a argumenty, ktoré sme mali na predchádzajúcom rokovaní so železnicami.
  Ing. Plučinský – interpeloval primátora – obrátili sa na mňa občania T. Lomnice, ktorí bývajú pri Jamách, kde došlo k zmene dopravného značenia. Všetci obyvatelia, ktorí tam bývajú vyslovili nespokojnosť, že musia obchádzať okolo Lomnice. Dané obrázky /cez videoprojekciu/ vystihujú situáciu zopár dní v roku, lebo teraz tam nestojí žiadne auto. Navrhujem, aby sa našla taká dopravná značka, aby to bolo aj v súlade s ich požiadavkami – dopravní inžinieri by to mali vyriešiť. Je to nevhodné parkovanie na tejto komunikácií, znehodnocujú sa chodníky. Nájsť riešenie, aby vyriešilo záujmy aj obyvateľov, nielen dopravcu lanoviek.
  Ing. Janiga – som rád, že tá značka bola vysunutá do križovatky. Súhlasím s tým, že to komplikuje život obyvateľov, ale možno by sa mala nájsť iná forma značenia.
  Ing. Mokoš – treba vypočuť aj jednu aj druhú stranu. Musíme komplexne riešiť situáciu. Bol vypracovaný projekt , kde značka nebola vysunutá. Bola podaná sťažnosť, lebo dochádzalo ku kolíziám. Týka sa to pár občanov, ktorí aj tak chodia domov od Štátnych lesov, alebo Tatranských Matliar, takže zachádzka nie je taká veľká. Títo ľudia, ktorí vás žiadajú dávajú negatívne stanoviská k tomu, aby sme vybudovali nové parkovacie plochy v m.č. Tatr. Lomnica. Ja osobne nevidím dôvod, aby sa to menilo a treba si na to len zvyknúť. Tento systém robili odborníci – dopraváci a je to v súlade s projektom.
  Ing. Plučinský – ale však máme iné parkoviská, ktoré sú prázdne – pri múzeu.
  Ing. Mokoš – prešiel som si cez sviatky všetky parkoviská a aj tie boli plné.
  Ing. Jablonská – mali sme snahu, vybaviť aspoň pre tých 5 ľudí ktorí tam bývajú výnimku, ale to sa nedá.
  Ing. Líška – interpeloval primátora – vzhľadom na Záverečný účet mesta a tak ako som to uviedol v rozprave, došlo k 100 % výpadku príjmov rozpočtovaných z fondov EÚ a vo svojom krátkom volebnom programe – som sľúbil, že budem podporovať čerpanie z Eurofondov – chcem sa spýtať aké nástroje využíva mesto na získavanie projektov z eurofondov?
  A druhá záležitosť – činnosť kancelárie pre rozvoj vysokých Tatier a- žiadam písomne odpovedať, ako je KOVT napojená na rozpočet mesta, aká je funkcia, ako je zazmluvnená činnosť s mestom, jej náplň a výsledky doterajšej činnosti tejto kancelárie.
  Ing. Mokoš – prestupové fondy sú ukončené – dobieha ich realizácie. Predsedovia MsV dostali zásobník projektov, ktoré chceme podávať v rokoch 2007-2014, ktoré vypracovala KOVT. V minulom období sme 10 – 12 projektov podávali ročne. Najväčší projekt sme získali v rámci celého Slovenska jediný. Je zrealizovaný do 40 % a tomto týždni sa započali ďalšie práce a mal by sa na jeseň ukončil. KOVT – má pripravené 5 oblastí na ich realizáciu. Už sme mali tretiu kontrolu z finančného úradu.
  Kancelária obnovy V. Tatier s ekonomickým oddelením pripraví Vám prehľad o čerpaní, ako aj kontrolách vykonaných na tieto zbierky.
  Čo sa týka MsÚ a podávanie projektov – máme referentku na oddelení CR a MV.
  Ing. Líška – chcem pomôcť v tejto agende získavania eurofondov zamestnancom aj mestu.
  J. Grivalský – šírili sa fámy o zrušení laboratória v Novom Smokovci. Nebolo mesto zaviazané dodržiavať tieto služby? Prečo mi nikto nevedel povedať – právnička, ani predseda Msv, ani predsedníčka komisie, že sa ide rušiť, Keď áno, tak prečo. 2. otázka – dostavba garáži v T. Lomnici – v minulosti sme to žiadali, dostali sme odpoveď ale doposiať sa nič nedialo. Na SAD je vyvesená tabuľa cestovného poriadku, ktorá je v katastrofálnom stave – treba s tým niečo urobiť.
  Ing. Mokoš – laboratórium v Novom Smokovci – treba sa obrátiť na p. Mackovú – ona to má v náplni, od nej by ste dostali odpoveď . Včera som podpisoval zmluvu s firmou zo Žiliny, pretože vznikli problémy s prevádzkou laboratória . A bolo dohodnuté, že preberie toto laboratórium a pracovníčka sa stane zamestnankyňou firmy. Obráťte sa na p. Mackovú, ona Vám poskytne podrobnú informáciu.
  2. časť – čo sa týka Polikliniky, mali sme povinnosť zachovať 10 rokov zdravotnícke služby. Na Poliklinike oproti tomu, ako sme ju prebrali od VÚC-ky, sme rozšírili rozsah poskytovaných zdravotníckych služieb.
  P. Stano – keď som sa dozvedel o probléme, týkajúceho sa zrušenia laboratória, obrátil som sa na p. Mackovú, o vysvetlenie, a navrhol som, aby zvolala stretnutie lekárov z Polikliniky. Systém spočíva v tom, že denne sa bude odoberať krv do pol deviatou a odvezie sa do Popradu, v piatok bude laborantka tu keď je diabetická poradňa. Lekári s týmto spôsobom súhlasili.
  J. Grivalský – len aby sme nedopadli ako s Gnozou v Tatranskej Lomnici?
  Ing. Mokoš – kauza „Gnóza“ riešenie je v právomoci VUCky, denne sme to riešili, urobili sme maximum, žiaľ zákony sú také. A ľudia sú vraj spokojní s Dr. Begom. Aj napriek tomu, že nemáme právo na to právo, raz do týždňa robí p. Macková kontrolu.
  Ing. Jablonská - výstavba garáži v Tatranskej Lomnici, požiadali sme o výrub stromov, žiaľ dostali sme zápornú odpoveď.
  Ing. Mokoš – povoľme aspoň toľko garáži, koľko sa dá bez výrubu stromov.
  K cestovnému poriadku – tabuľa SAD Tatranská Polianka , žiadam kompetentných pracovníkov písomne vyzvať SAD na zjednanie nápravy.
  P. Štefaňák, MsP – opakovane tabuľa s cestovným poriadkom bola poškodzovaná, preto sme umiestnili cestovný poriadok do informačnej tabule mesta – pri telefónnej búdke.
 14. Diskusia
  P. Stano – poďakoval primátorovi, a Tatranskému dvojtýždenníku za pomoc, týkajúcu sa existencie liečebným ústavom uskutočnením tlačovky. Podarilo sa nám uchovať pracovné miesta a lôžka. Mesto urobilo to, čo mohlo.
  V zápisnici z MsV sme navrhli aby do návrhu na uznesenie bolo zakomponované, a a je to aj môj poslanecký návrh, že MZ žiada stavebný úrad, aby zaviazal investorov, aby sa primerane /napr. podľa nárastu počtu lôžok/ finančne podieľali na riešení infraštruktúry, najmú na potrebnom rozšírení a iných úpravách komunikácií a chodníkov súvisiacich s ich investičným zámerom. Objekty sa menia na apartmánové bývanie – obávam sa že táto zmena postihne charakter mesta. Zmena funkcie by nebola zodpovedná, najmä keď nemáme platný územný plán. Druhý poslanecký návrh ........dodržiavať ÚP.....v zápisnici z MsV – dávam návrh na hlasovanie – zapracovať do uznesenia.
  Dr. Spišiaková – m.r. keď sa rozhodovalo o presťahovaní MŠ do ZŠ Pod lesom, uvažovalo sa o vytvorení jedného právneho subjektu. Vzhľadom na to, že boli zvolení noví poslanci, delegovaní aj do rád škôl, chcela som oboznámiť poslancov s touto situáciou . Nakoľko do expedície materiálov sme nestihli zabezpečiť všetky vyjadrenia, zaslala som osobne poslancom túto informáciu. Preto dávam poslanecký poslanecký návrh - MZ vo Vysokých Tatrách súhlasí s vyradením MŠ Dolný Smokovec a Základnej školy Dolný Smokovec zo siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania a so zaradením Základnej školy s Materskou školou Dolný Smokovec do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania

  Primátor dal hlasovať o návrhu Dr. Spišiakovej. Z prítomných 10 poslancov bolo „za“ 10 poslancov.

  Ing. Plučinský – chodník v Tatranskej Lomnici z parku ku Grandu je zasypaný, blíži sa sezóna, ako sa rieši?. A mám dotaz - kedy sa započne s prípravou výstavby bytovky v Tatranskej Lomnici?
  Ing. Danko – situácia, ktorá vznikla na chodníku ku Grande – zosuv pôdy vznikla pri povodni m.r. Bolo jednanie s hotelom Grand, urobil sa geoprieskum, mesto zafinancovalo zmapovanie situácie, vyčíslila sa hodnota na stabilizovanie svahu – náklady na 100-tisíce. Príčinou zosuvu pôdy je zrejme prístavba Grandu.
  Ing. Mokoš – požiadal riaditeľa, aby na chodníku umiestnili tabuľku s informáciou– že chodník je v zlom stave v dôsledku zosuvu pôdy.
  Ing. Jablonská - výstavba bytovky v T. Lomnici – v rozpočte mesta sú naplánované prostriedky na projekt. Dokumentácia bude do konca apríla . Vybraná lokalita – na konci sídliska – kde končia existujúce posledné bytovky.
  Ing. Plučinský – my sme navrhovali lokalitu za potokom.
  Ing. Jablonská – táto lokalita je lesný fond v správe ŠL TANAPu.
  Ing. Líška – k Záverečnému účtu - výrobné náklady do 50 % musia byť kryté tržbami. Neuvažuje sa s nejakou zmenou právnej formy, aby kreativita tvorby tržieb bola zabezpečená väčšia? 
  P. Stano – minulého roku bol pripravený návrh na transformáciu Verejnoprospešných služieb ale nebol dopracovaný do detailov na jednotlivé strediská. Uvedomujeme si, že časom transformácia VPS bude predmetom rokovania.
  Ing. Janiga – chceli sme, aby malo na tej spoločnosti aj vplyv mesto, hlavne pri stratových strediskách. Podklady neboli tak dopracované, aby sme to prijali.
  Ing. Janiga – zareagoval na informačný mesačník OZ Tatry – kto je vydávateľ tohto mesačníka?
  Odpoveď OZ Pre Tatry.
  Diskusný príspevok je prílohou materiálov na rokovanie MZ
  P. Stano – aj ja som požiadal OZ pre Tatry, aby zverejnili aj moje stanovisko k ich vyjadrenia.
  Ing. Janičko – prefotil 2 sťažnosti a odovzdal MZ pretože boli Vám adresované – a oznámil, že bude konať v zmysle zákona o sťažnostiach.
  Ing. Mokoš – v minulosti podnikatelia chodili za mnou, vždy som si našiel napriek zaneprázdnenosti na nich čas, dnes je smutné, že neprídu občania a podnikatelia osobne za mnou ale dopisujú si so mnou cez noviny.
  Ing. Kalinčíková – keď sa dá poslanecký návrh, ako dal Ing. Janiga na minulom MZ, ako sa to dá ovplyvniť? Týkalo sa to odpredaja pozemkov pre J&T. My sme vtedy nemali podklady aké mal poslanec. Ako inak som mala na to reagovať. Osobne som si myslela, že to nemôže prejsť. Potom ma prekvapil návrh na vyradenie ŠJ – rokovali sme, pýtala som sa JUDr. Gálfyovej, či to pôjde na rokovanie MZ , odpovedala mi, že vraj ona to nepredkladá, avšak potom poslankyňa Dr. Spišiaková predložila poslanecký návrh a prešlo to. Dá sa to ešte zastaviť? Ako sa mám postaviť pred voličov, išla som odtiaľ veľmi sklamaná. Preto vznikajú takéto nálady medzi občanmi.
  Dr. Gálfyová – rokovací poriadok majú všetci poslanci. V MŠ na rokovaní som bola a keď sa ma p. poslankyňa spýtala, či sa to bude predkladať, povedala som nie, pretože na to sú tu poslanci a dosť zrozumiteľne som to vysvetlila . Čo sa týka pozastavenia -
  všetky doklady týkajúce sa ŠJ pri MŠ Nový Smokovec išli na ministerstvo školstva, ktoré rozhodne.
  Ing. Janiga – poslanecký zbor tvoria poslanci zvolení občanmi. V minulosti boli schválené návrny návrhy, s ktorými som nebol stotožnený a prešli cez mestské zastupiteľstvo.
  p. Brabec –– zazneli nejaké otázky – transparetnosť stanov OZ pre Tatry – pracujeme na webovej stránke – robíme to vo voľnom čase – ospravedlňujem sa za to, že neboli vaše požiadavky pokryté. MZ je verejným orgánom a máte poskytovať určité informácie
  Kedy dostanem zápisnicu zo zasadnutia MZ 22. 2. 2007, stačí mi aj nepodpísaná.
  A Čo myslel p. Janiga, tým že sa nám to vráti?
  A. Jurečková – na základe vašej žiadosti vám boli zaslané všetky zápisnice, okrem tej z 22.2.2007, nakoľko zápisnica je platná, ak je podpísaná overovateľmi zápisnice. Poslanec Maník, ako overovateľ ju ešte nepodpísal. Po jej overení Vám ju obratom prepošlem.
  Alexander Gálfy – vy budete predávať pozemok 459/10 – máte súhlas Milbachu na tento pozemok?
  Iveta Mazureková – 459/10 – bola vytvorená z pôvodnej parcely a na to bol súhlas Milbachu.
  Alexander Gálfy – ja píšem o parcele 459/10.
  Ing. Janiga – ak sa nedá súhlas, predaj neprebehne.
  A. Gálfy – k ceste – mesto dostáva pol milióna za parkovanie – parkujú tam len návštevníci Jakubkovej lúke. Pozemky som kupoval v Starom Smokovci od firmy a za 4 500,-Sk/m2. Rekonštrukcia majetku mesta – Domu služieb, ktorý bol poškodený víchricou v januári 2007 – kto je zodpovedný za to, že to nie je riešené v poistke a berú sa na to peniaze, ktoré mali ísť na Centrum sociálnych služieb – prečo majú o to prísť?
  Ing. Mokoš – Centrum sociálnych služieb – pre vysvetlenie – boli schválené fin. prostriedky, ak by sme dostali od VÚC-ky objekt J. Jesenského v Tatranskej Lomnici – to sme nedostali – preto z týchto prostriedkov budeme riešiť Dom služieb.Požiadali sme ministerstvá o poskytnutie finančných prostriedkov na škody, ktoré vznikli víchricou.
  Ing. Fábryová – poistenie – zmluva bola uzavretá v minulosti s Českou poisťovňou. Uzavreli sme zmluvu s poisťovacím maklérom, ktorá mala všetky zmluvy prehodnotiť v akom sú stave. Stalo sa to, že z tejto poistky vypadla „víchrica“ opätovná zmluva sa stala pri výpovedi, podarilo sa zmluvu vypovedať a bolo výberové konanie na novú poisťovňu.
  P. Pitko – poďakoval za priazeň a podporu – k projektu.
  Ing. Péter – čo sa týka predaja pozemku postupovalo sa štandardným spôsobom.
  Čo sa týka zápisnice a materiálov z mestského zastupiteľstva, pracujeme na tom, aby boli zverejnené na internete. Zápisnica po podpísaní bude zverejnená a na základe Vašej požiadavky Vám odoslaná.
 15. Schválenie uznesenia
  Po prerokovaní všetkých bodov rokovania, návrhová komisia predložila na schválenie uznesenie č. 4/2007.
 16. Záver
  Po schválení uznesenia, primátor Ing. Ján Mokoš sa poďakoval za účasť a 4. zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

  Zapísala: A. Jurečková
  Ing. Ján M o k o š                         Ing. Štefan P é t e r
       primátor                                       prednosta

  Overovatelia zápisnice:

  Ján B o g a č í k ........................................
  Daniela K o r d o v á ....................................

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka