Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 16.5.2007

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 5/2007

z 5. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
vo Vysokých Tatrách zo 16. mája 2007Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 1. berie na vedomie
  1. informáciu o rozhodnutí Najvyššieho súdu SR v kauze Štrbské Pleso
  2. informáciu o krokoch mesta Vysoké Tatry v spore s obcou Štrba o časť katastrálneho územia Štrbské Pleso
 2. žiada primátora
  1. aby zabezpečil vykonanie všetkých krokov, ktoré by mohli viesť k zmene rozhodnutia Najvyššieho súdu SR
  2. aby pri rokovaniach so starostom obce Štrba o postupe realizácie rozhodnutia Najvyššieho súdu SR po nadobudnutí jeho právoplatnosti, boli čo najmenej dotknuté životné podmienky obyvateľov na predmetnom území                                   Ing. Ján M o k o š

                                                         primátor

Výsledky hlasovania na zasadnutí č. 200704 - 5. mimoriadne zasadnutie MZ Mesta VT

( Poznámka: )
Predsedajúci: Ing.Ján Mokoš Konaného dňa 16.05.2007
HlasovanieBod jednaniaPrítomníZa
1 1. schválenie programu MZ 10 10
2 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 10 10
3 3.Poslanecký návrh - možnosť vystúpiť na MZ 10 10
4 A berie na vedomie body a/1 až a/2 10 10
5 B/1 žiada primátora aby zabezpečil vykonanie všetkých krokov, ktoré by mohli viesť k zmene rozhodnutia Najvyššieho súdu SR 10 10
6 B/2 žiada primátora aby pri rokovaniach so starostom obce Štrba o postupe realizácie rozhodnutia Najvyššieho súdu SR po nadobudnutí jeho právoplatnosti, boli čo najmenej dotknuté životné podmienky obyvateľov na predmetnom území 10 10
 Daniela Kordová  Prítomná
 Milan Manik Prítomný
 Ing. Peter Líška Neprítomný
 Pavol Stano Prítomný
 Ing. Jana Kalinčíková Prítomná
 PaedDr. Anna Spišiaková Prítomná
 Ing. Renáta Olekšáková Prítomná
 Jozef Grivalský Prítomný
 Ing. Igor Plučinský Prítomný
 Ing. Jozef Janiga Prítomný
 Ján Bogačík Prítomný

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH


Z á p i s n i c a


Z 5. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 16. mája 2007
Zahájenie: 17.00 hod.
Ukončenie:19.30 hod.Prítomní:
Poslanci: 10
Ostatní: 9

Ospravedlnený: Ing. Peter Líška

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Analýza doterajších krokov Mesta Vysoké Tatry od začiatku kauzy Štrbské Pleso
 4. Právne možnosti mesta po rozhodnutí Najvyššieho súdu SR o zmene katastrálneho územia mesta Vysoké Tatry v mestskej časti Štrbské Pleso 
 5. Čo rozhodnutie Najvyššieho súdu SR znamená pre mesto ako pre správnu jednotku, pre jeho obyvateľov a pre podnikateľské subjekty pôsobiace na dotknutom území 
 6. Čo bude rozhodnutie súdu SR znamenať pre Mestské zastupiteľstvo Vysoké Tatry 
 7. Návrh základnej línie ďalšieho postupu Mesta Vysoké Tatry v prípade, že už nie sú možné opravné prostriedky, prípadne ak tieto nebudú mať vplyv na odklad výkonu rozhodnutia Najvyššieho súdu SR
 8. Schválenie uznesenia
 9. 9. Záver 

 

 1. Otvorenie
  Ing. Ján Mokoš – privítal všetkých prítomných na 5. mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré zvolal v súlade so zákonom o obecnom zriadení. O zvolanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva požiadalo 5 poslancov, pričom navrhli aj program rokovania. Konštatoval, že na dnešnom mimoriadnom MZ je z 11 poslancom prítomných 10 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné.
  Predložil na schválenie program rokovania. Z prítomných 10 poslancov bolo za 10 poslancov. Konštatoval, že program zasadnutia MZ bol schválený.
   
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  Do návrhovej komisie boli zvolení Ing. Igor Plučinský, Pavol Stano, Dr. Anna Spišiaková, Daniela Kordová a Ing. Jozef Janiga.
  Za overovateľov zápisnice boli určení: Jozef Grivalský a Milan Maník.bc
   
 3. Analýza doterajších krokov Mesta Vysoké Tatry od začiatku kauzy Štrbské Pleso
  JUDr. Kubovič – kauza má 10 ročnú históriu, prvá fáza sa riešila na KÚ v Poprade. Sú to 2 kauzy – Štrbské Pleso, kde si uplatnilo nárok obec Štrba a Tatr. Štrba, na ktorú si uplatňoval nárok mesto Vysoké Tatry. Obe kauzy sa začali riešiť na KÚ v Poprade a ten opakovane rozhodoval v prospech obce Štrba. Mesto Vysoké Tatry podalo odvolanie na Krajský súd do Prešova, ktorý 3-krát vyhovel a vrátil na Katastrálny úrad do Popradu – čo bolo vyhovujúce pre V. Tatry. Krajský súd v B. Bystrici rozhodol tak, že odvolaniam mesta Vysoké Tatry nevyhovel a mesto podalo odvolanie na Najvyšší súd a ten rozhodoval na poslednom pojednávaní, kde boli obidve veci spojené do jednej veci a tam Najvyšší súd potvrdil rozhodnutie Krajského súdu v B.Bystrici a potvrdil rozhodnutia Katastrálneho úradu v Poprade. Po doručení rozhodnutia Najvyššieho súdu sa rozhodnutia Katastrálneho úradu stanú pravoplatnými.
  Spory treba osobitne vysvetliť – Štrbské Pleso – nárok si uplatňovala obec Štrba – na základe ustanovení kat. zákona, ktorý umožňoval obciam nárokovať si na prinavrátenie územia. Obec Štrba tvrdila, že jej bola časť územia odňatá po roku l948 a k tomu súhlas obyvatelia nedali. Čo sa týka Tatranskej Štrby – mesto Vysoké Tatry tvrdilo, že časť bola odňatá v roku l976 bez súhlasu obyvateľov. V obidvoch prípadoch bola úspešná obec Štrba. Št. Pleso. Zákonom v roku l947 bolo vyčlenené územie pre mesto Vysoké Tatry. Zákon z roku l954 zrušil zákon z roku l947 a ako keby nanovo vytvoril územie mesta Vysoké Tatry, aj napriek tomu, že v porovnaní s rokom l947 veľmi málo územie zmenil.
  Preto obec Štrba splnila požiadavky na územie Štrbského Plesa – a to je rozhodnutie Najvyššieho súdu. Čo sa týka Tatranskej Štrby – nárok mesta V. Tatry uznali za oprávnený, ale povedali, že aj obec Štrba by si to mohla uplatniť – a pretože sa územie 2-krát odnímalo a napriek tomu, že Vysoké Tatry spĺňali požiadavky, naklonili sa k obci Štrba. Argumenty mesta Vysoké Tatry neboli vzaté na zreteľ.
  JUDr. Novoroľníková – začalo sa rokom l997 – bol hraničný termín a Štrba 30. 12. doručila návrh na správu katastra o začatí konania a v l998 2-krát dopĺňala podklady k návrhu. Skutočnosti, ktoré takýto návrh opodstatňujú boli podané. A v roku l999 Krajský súd v Prešove opakovane vrátil na správu katastra. V roku 2004 bolo vydané ďalšie rozhodnutie o ktorom rozhodovalo Krajský súd v Banskej Bystrici a potom v roku 2005 a 2006 a 3. mája 2007 bolo rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré do dnešného dňa nebolo doručené. Rozhodujúci priebeh kauzy prebiehal v rokoch l999 a od roku 2003 až do dnešnej doby.
  P. Stano – z pohľadu občanov má táto vec právnu rovinu, ale aj spoločensko-politickú rovinu a občania majú pocit, že práve táto rovina akoby sa od počiatku sporu v roku l997 podcenila a Štrba ju náležite a potichu viac využívala. Je to špecifický spor. Bolo by možné doplniť chronologicky zastupovanie mesta v tomto procese.
  JUDr. Novoroľníková – l997 – zastupovalo v spore mesto – Kancelária Vaľko partners a v roku 2003 – JUDr. Komka a v roku 2004 spolupracovala kancelária p. Hadyariho.
  P. Stano – dal poslanecký návrh, aby bolo udelené slovo p. Ing. Lukáčovi, bývalému predsedovi konštituovaného MsNV .
  Z prítomných 10 poslancov bolo za 10 poslancov.
  Ing. Lukáč, bývalý predseda MsNV – chcem sa opýtať na detaily – otázka aký je spôsob vyrovnania vlastníkov pozemkov, ktoré ležia na území Tatier.
  JUDr. Kubovič – v tejto veci nejde o vlastníctvo, ale o hranice obcí. Vlastníctvo je nedotknuté.
  Ing. Lukáč – v roku l952 som pracoval na MsNV vo V. Tatrách a v tom čase pracovníci Tanapu rokovali o súhlase a vyrovnaní pozemkov, za povereníctvo vnútra vtedy sa zúčastnil pracovník p. Kolimár a vtedy išlo nielen o vyrovnanie, ale aj súhlas a možno by tento materiál vniesol aj iné svetlo. Jednalo sa o podtatranské obce neviem s ktorými bolo jednané. Nepočul som nikde, aký je presný text rozhodnutia Najvyššieho súdu.
  Ing. Mokoš – rozhodnutie Najvyššieho súdu nám nebol doručený.
  JUDr. Kubovič – text výroku – potvrdzujú sa obidva rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici – vieme podstatu, ale nevieme presný text. K tomu súhlasu – ste mysleli obce Štrba – súhlas, bolo by zaujímavé, ale aj keby sa našiel takýto súhlas, nedal by sa použiť, lebo toto konanie je ukončené. 
   
 4. Právne možnosti mesta po rozhodnutí Najvyššieho súdu SR o zmene katastrálneho územia mesta Vysoké Tatry v mestskej časti Štrbské Pleso 
  JUDr. Kubovič – toto konanie ktoré skončilo rozhodnutiami Najvyššieho súdu je ukončené, bolo to rozhodovanie o dvoch odvolaniach a dalšie odvolanie prípustné podľa zákona nie je, ani mimoriadne opravné prostriedky – tie sú vylúčené. Po tom rozhodnutí sme urobili stručnú analýzu možností a viac menej je jedná možnosť reálna a to je posunúť kauzu ako sťažnosť na Ústavný súd , že rozhodnutie je v rozpore so zákonom. To je posledná možnosť procesná. Po doručení rozsudku bude bežať 2mesačná lehota. Podmienky podať na Ústavný súd stanovuje zákon. Tá možnosť je otvorená. Dalo by sa to riešiť prijatím nového zákona, ale ten proces a úspech ťažko vopred zaručiť a odhadnúť. Teoreticky je to možné ale veľmi náročné.
  P. Stano – má podanie na ústavný súd odkladný účinok voči rozhodnutiu Najvyššieho súdu?
  JUDr. Kubovič – nemá – dodaním rozhodnutia – začne platiť právny vzťah, odkladný účinok to nemá.
  Ing. Kubovič – ak by sa prakticky začali realizovať rozhodnutia v praxi a dotkli by sa občanov na Št. Plese a boli by ukrivdení na ľudských právach – možno podať do Strasburgu – ale je to momentálne hypotetická možnosť. Ak to nastane, musí sa to vyhodnotiť či je reálna šanca tvrdiť, že boli porušené ľudské práva. Bolo by to podanie konkrétneho občana, ktorý by sa sťažoval. Tento postup by nenapadal rozhodnutie tejto kauzy.
  Ing. Kalinčíková – porušenie zákonnosti by sa malo opierať o čo?
  JUDr. Kubovič – tých práv v ústave je veľa – napr. na Št. Plese je poslankyňa, ktorá by mohla stratiť mandát a cítili by sa dotknutá. Ale musí to byť konkrétny človek s konkrétnym problémom – v prípade sťažnosti na Strasburg.
   
 5. Čo rozhodnutie Najvyššieho súdu SR znamená pre mesto ako pre správnu jednotku, pre jeho obyvateľov a pre podnikateľské subjekty pôsobiace na dotknutom území
  Ing. Mokoš – čo to znamená pre mesto Vysoké Tatry – z tej mapy vidíte že ide o rozlohu 2 tis. ha – o to prídeme. Naše mesto má rozlohu 39 tis. ha. Je to tak významné stredisko, že to je strata. Ide Ďalej o straty príjmu, ale aj zníženie výdavkov. Všetky druhy daní z tejto m.č. by išli do Štrby. Priemer za 5 rokov – základné dane, činilo to 7 mil. 990 tis. Sk. Z príjmov – parkovné – parkovisko je mestské a na náš majetok by sa nemalo šahať. Potom máme stánky, obidva parkoviska a priestory, Zdravotné stredisko, areál VPS. Z tohto parkoviska príjmy by mali ísť do príjmu mesta. Klesnú aj výdaje na túto m.č. – ubudne nám zimná údržba. Podrobnú analýzu pripravíme pre poslancov, v príjmovej a výdavkovej časti za rok 2006. Ďalej je to strata trvalo žijúcich občanov v súčasnej dobe je tam l92 trvale žijúcich obyvateľov. To je na rozhodnutí občana, či si nechá trvalý pobyt vo V. Tatrách, alebo sa prihlási do obci Štrba. Toto rozhodnutie, je nelogické a znamená krok späť. Vláda a vládny výbor mal prehľad po kalamite, aké zámery rozvoja Vysoké Tatry majú. Naše mesto je klenot Slovenska a malo by sa riešiť rozvoj z jedného centra. Je to morálna strata pre naše mesto.
  D. Kordová – som v kurióznej situácie – som poslankyňa, kde časť voličov je už v obci Štrba. Kto môžem týchto voličom zastupovať? O aké právo sa mám oprieť, aby som bola prizývaná do obce Štrba. Môj volebný obvod prekročil medzu – idem do Podbanského a sama bývam mimo „čiary“. Aké právne kroky mám urobiť, aby som splnila sľub svojim voličom?
  JUDr. Kubovič – ten zákon, ktorý umožnil také konanie, už pár rokov neplatí a nemal žiadny návod na riešenie takýchto situácií. Každá jednotlivá vec sa bude musieť individuálne posudzovať a vykladať. Váš mandát týmto rozhodnutím nie je dotknutý. Ste poslankyňou tohto MZ, nezanikol Váš volebný obvod celý ale len časť. Z týchto konkrétnych situácií by sa dali podávať sťažnosti. Nechcem na to konkrétne odpovedať.
  P. Stano – na jednej strane sa musíme snažiť využiť všetky možnosti a na druhej strane by mala byť priorita, aby sa to obyvateľov a podnikateľských subjektov na uvedenom území čo najmenej dotklo. Treba vstúpiť do serióznych rokovaní s obcou Štrba a snažiť sa nájsť cestu, aby sa to obyvateľov dotklo čo najmenej.
  Ing. Mokoš – žijú tam občania, ktorí sa cítia srdcom Tatranci.
  Ing. Plučinský – bola znázornená mapa – bolo by dobré ukázať hranice.
  P. Kochan – geodet – ukázal presne hranicu cez diaprojektor.
  P. Stano – vlastníckych vzťahov sa to nedotýka, len hranice katastrálneho územia?
  Ing. Mokoš – áno. Predmetom žaloby neboli vlastnícke práva.
   
 6. Čo bude rozhodnutie súdu SR znamenať pre Mestské zastupiteľstvo Vysoké Tatry
  Ing. Mokoš – MZ bude v zostave ako ste. Poslankyňa p. Kordová má na Podbánskom a na Štr. Plese svojich voličov , čiže v našom meste Vysoké Tatry a je predsedníčka MsV Štrbské Pleso a Vyšné Hágy.
  JUDr. Gálfyová – volebný mandát p. Kordovej zostáva, volebný obvod tvoria m.č. Podbanské a Št. Pleso. A o tom, či budú voľby – rozhodujú iné orgány , vyhlasuje ich predseda Národnej rady. A keď by vyhlásil voľby, o volebných obvodoch bude rozhodovať len toto mestské zastupiteľstvo.
  Ing. Plučinský – otvoril som si podtatranské noviny v ktorých občianske združenie píše o tom, že bol vytvorený precedens a že ďalšie podhorské obce, ktorých časti katastra sa nachádzajú na území mesta majú žiadať o spätné prinavrátenie katastra. Je takáto možnosť otvorená.
  JUDr. Kubovič – lehota na prinavrátenie katastra bola koniec roka l997 a časť tohto zákona už nie je v zákone. Takáto možnosť momentálne nie je. Jedine že by po nejakom tlaku sa znovu novelizoval zákon s novou lehotou.
   
 7. Návrh základnej línie ďalšieho postupu Mesta Vysoké Tatry v prípade, že už nie sú možné opravné prostriedky, prípadne ak tieto nebudú mať vplyv na odklad výkonu rozhodnutia Najvyššieho súdu SR
  Ing. Mokoš – mali by sme sa pripraviť na spoločné rokovania, vedúci oddelení a prednosta sa na to pripravia.
  JUDr. Kubovič – zhrniem – už som to raz povedal a na základe žiadosti mesta sme urobili analýzu a jediná možnosť je podať sťažnosť na Ústavný súd v lehote do 2 mesiacoch po doručení rozhodnutia. Pre túto sťažnosť sú stanovené podmienky ktoré stanovuje zákon.
  Táto definícia je široká a bude na ústavnom súde aby rozhodol, či je táto situácia v rámci zákona. Toto je naše doporučenie k tej základnej línii, využiť takúto možnosť podania sťažnosti – ako jediná.
  P. Stano – právny problém – jedná vec ale druhá vec je spôsob ako – neviem si predstaviť aplikáciu rozhodnutia v praxi, keď zákon o obecnom zriadení hovorí, že kataster sa môže meniť ku dňu volieb. S týmto zákon o obecnom zriadení asi nepočítal. Bude vec robená rozhodnutím vlády, či bude potrebná zmena zákona o obecnom zriadení, aby sa mohlo rozhodnutia aplikovať. Ako by sa tá skutočnosť v zmysle zákonov dala aj realizovať.
  JUDr Kubovič – je to môj názor – nie je pre to žiadny postup v zákone stanovený. Zákon o obecnom zriadení takúto situáciu nestanovuje. Pozná rozdelenie obce na základe referenda – kde musí kopírovať volebné obdobie. Na kom bude tá realizácia – je obec Štrba. Ona si bude uplatňovať svoje práva. Asi by sa malo vyčkať a hodnotiť potom.
  JUDr. Novoroľníková – ako príklad uvediem skúsenosti s Pribylinou – katastrálny úrad – začne prepisovať parcely z k.ú. Št. Pleso do obce Štrba na ich listy vlastníctva. To bude prvé čo urobia.Tie ďalšie nasledné roky – napr. Pribylina – do dnešného dňa sú privolávaný na zásahy, krádeže a bitky – z OO PZ zo Smokovca, čo by nemali. Neexistuje na to žiadny manuál ako ďalej. Tam sa menil aj okres a kraj a určité to nevedia tieto inštitúcie.
  Ing. Mokoš – dotaz na Kuboviča – rozhodnutie Najvyššieho súdu je v súlade so zákonom o obecnom zriadení?
  JUDr.Kubovič – skôr chýba úprava a tá realizácia rozhodnutia sa môže dostať do rozporu so zákonom o obecnom zriadení – ale to sú len moje dohady.
  Ing. Janiga – akonáhle sa doručí rozhodnutie najvyššieho súdu – mesto V. Tatry by malo prestať plniť svoje funkcie na tomto území. Nemalo by dať ani korunu – smeti, osvetlenia čím budú dotknutí občania. Prikloním sa k tomu, aby sa rokovalo s obcou, aby na občanov to malo čo najmenší dopad.
  D. Kordová – nezabúdajte na to, že tam bývajú ľudia. Ak zastavíme kohútik tokov z tejto samosprávy, bola by som za rokovanie s obcou , do roviny vyjednávania. Žijem tam aj ja a ľudia. Chcem poprosiť, aby sa aj v tomto duchu niesli všetky rokovania. Brala by som to ako krajnú možnosť.
  Ing. Janiga – ak obec Štrba nebude mať záujem na dohode s mestom, fin. komisia, ani MsÚ nebudú riskovať kontrolu NKÚ.
  Ing. Fábryová – bolo povedané, že majetku sa to netýka – verejné osvetlenie je majetkom mesta. Odvoz smetí – občania platili zatiaľ nám, podnikatelia – majú zmluvu s VPS. Čiže rokovať musíme.
  P. Stano – aj keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť tak v záujme rozvoja tohto územia mal by byť obojstranný záujem na korektných vzťahov v záujme oboch strán.
  Ing. Mokoš – sú dve cesty – a to spolupráca a dohovor, alebo nie. Ja som sa stále snažil aby sme sa dohodli. Mali by sme ísť cestou rokovaní, ale nie vo všetkých otázkach to bude také jednoduché.
  Ing. Fábryová – podieľové dane – celý rok dostávame na počet obyvateľov k 31. 12. 2005.
   
 8. Schválenie uznesenia
  Poslanci mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách prijali uznesenie z 5. mimoriadneho zasadnutia MZ č. 5/2007, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
   
 9. Záver
  Po schválení uznesenia primátor Ing. Ján Mokoš sa poďakoval za účasť a 5. mimoriadne zasadnutie MZ ukončil.
   
  Zapísala: A. Jurečková

   
  Ing. Ján M o k o š                      Ing. Štefan P é t e r
        primátor                                   prednosta

  Overovatelia zápisnice:
  Jozef Grivalský  ..................................
  Milan Maník   .....................................

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka