Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 31.5.2007

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 31. mája 2007 o 14. 00 hodine

v Reštaurácii LD Solisko na Štrbskom Plese.

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Správa o plnení rozpočtu mesta k 31. 3. 2007 
 4. Správa o plnení rozpočtu VPS k 31. 3. 2007 
 5. Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 31. 3. 2007 
 6. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2006/2007 
 7. Príprava na letnú turistickú sezónu 2007 
 8. Správa o výsledkoch hospodárenia TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2006 
 9. Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2006
 10. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2007
 11. Zámer riešenia Dopravnej obslužnosti Vysokých Tatier
 12. Prevody vlastníctva nehnuteľností
 13. Spolukandidatúra mesta Vysoké Tatry na usporiadanie etáp cyklistických pretekov Girod ´Italia
 14. Návrh na vstup Mesta Vysoké Tatry do Združenia právnických osôb „TATRY-RRA“
 15. Interpelácie poslancov 
 16.  Diskusia 
 17. Schválenie uznesenia
 18. Záver                                                        Ing. Ján M o k o š 
                                                              primátor

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 6/2007

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách z 31. mája 2007Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 1. berie na vedomie
  1. správu o plnení rozpočtu mesta k 31. 3. 2007
  2. správu o plnení rozpočtu VPS k 31. 3. 2007 
  3.  informáciu o použití príspevku mesta pre ZCR k 31. 3. 2007 
  4. správu o vyhodnotení zimnej turistickej sezóny 2006/2007
  5. správu o príprave na letnú turistickú sezónu 2007
  6. správu o výsledkoch hospodárenia TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2006 
  7. správu o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2006 
  8. zámer riešenia projektu Dopravná obslužnosť Vysokých Tatier
 2. schvaľuje
  1. plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2007
  2. Harmonogram riešenia projektu Dopravná obslužnosť Vysokých Tatier 
  3. prevod pozemku parc č. 4132/11 – diel 1 o výmere 5 m2, v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nový Smokovec do výlučného vlastníctva Slovenského zväzu sánkarov Starý Smokovec za cenu 800,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 4 000,- Sk 
  4. prevod pozemku parc č. 66/6 o výmere 92 m2, druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štefana Uhnáka a manželky Zdenky za cenu 2 500,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 230 000,- Sk, do kúpnopredajnej zmluvy vložiť ustanovenie o predkupnom práve mesta na spätné odkúpenie pozemku na dobu 10 rokov 
  5. prevod pozemku parc. č. 16/6 o výmere 1 631 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc. 16/13 o výmere 67 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc č. 16/36 o výmere 37 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc, č. 16/37 o výmere 35 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 16/39 o výmere 360 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. 16/40 o výmere 20 m2, druh pozemku
   ostatná plocha, celkom o výmere 2 150 m2 v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do výlučného vlastníctva Ing. Juraja Hirnera za cenu 3 500,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 7 525 000,- Sk,
   zaviazať kupujúceho, aby do 2 rokov od vydania právoplatného stavebného povolenia začal s rekonštrukciou kúpeľného domu a do skončenia platnosti stavebného povolenia ju kolaudáciou ukončil – vrátane realizácie dohodnutých zámerov na predmetných pozemkoch, inak je povinný ponúknuť pozemky, ktoré nie sú predmetom zámeny so ŠL TANAPu, na spätný odpredaj mestu za rovnakú cenu, ako ich od mesta odkúpil, bez možnosti odpredať ich tretej osobe. 
  6. kandidatúru mesta Vysoké Tatry na etapové mesto cyklistických pretekov Giro d´Italia v horizonte najbližších 10 rokov 
  7. účasť mesta Vysoké Tatry v združení právnických osôb s názvom TATRAVIA – RRA, so sídlom: Mestský úrad Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec, vysunutou kanceláriou: Svätoplukova 1, 821 09 Bratislava, spoločne so zakladateľmi Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n.o. a Ľudia a voda, o.z., STUDIAL, spol s.r.o 
  8. úpravu rozpočtu mesta na rok 2007 takto:
   - zvyšujú sa kapitálové výdavky na rozvoj obcí – projektová dokumentácia o 5 mil. Sk
   - zvyšujú sa kapitálové príjmy z predaja majetku mesta o 5 mil. Sk 
  9. predložené Zásady prenájmu pozemkov a určenie minimálnych cien za ich prenájom 
  10. predložené Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
  11. predložené Zásady prenájmu nebytových priestorov, objektov a určenie minimálnych cien za ich prenájom
 3. splnomocňuje primátora
  1. s primátormi miest Poprad a Zakopané rokovať so zástupcami spoločností organizujúcimi cyklistické preteky Giro d´Italia
  2. zastupovať mesto Vysoké Tatry pri zakladaní nadácie „Tatry Tour“ 
  3. vymenovať členov organizačného výboru kandidatúry za mesto Vysoké Tatry 
  4. uzatvoriť sprostredkovateľskú zmluvu a ďalšie nadväzujúce zmluvy v súvislosti s kandidatúrou mesta Vysoké Tatry na organizovanie cyklistických pretekov Giro d´Italia 
 4. zrušuje
  1. doterajšie Zásady prenájmu pozemkov a určenie minimálnych cien za ich prenájom
  2. doterajšie Zásady hospodárenia s majetkom mesta
  3. doterajšie Zásady prenájmu nebytových priestorov, objektov a určenie minimálnych cien za ich prenájom

 5. rozširuje

  okruh fyzických osôb, ktorým mesto zabezpečí stravovanie, o primátora
                                                    Ing. Ján M o k o š
                                                          primátor
Výsledky hlasovania na zasadnutí č. 200705 - 6. zasadnutie MZ Mesta Vysoké Tatry
( Poznámka: Štrbské Pleso - LD Solisko )
Predsedajúci: Ing.Ján Mokoš Konaného dňa 31.05.2007
HlasovanieBod jednaniaPrítomníZa
1 - doplnenie programu MZ - 1.poslanecký návrh p. Stana 10 7
2 - doplnenie programu MZ - 2.poslanecký návrh p. Stana 10 10
3 1. schválenie programu MZ 10 10
4 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 10 10
5 12.Prevody vlastníctva nehnuteľností - poslanecký návrh p. Stano -predkupné právo 10 10
6 12.Prevody vlastníctva nehnuteľností-poslanecký návrh p. Stano 10 10
7 12.Prevody vlastníctva nehnuteľností-poslanecký návrh p. Stano -započatie rekonštrukcie do 1 roku a do 5 rokov stavbu ukončiť inak je povinnný ponúknuť pozemky, ktoré neboli predmetom zámeny na spätný odpredaj 10 10
8 13.Spolukandidatúra mesta Vysoké Tatry na usporiadanie etáp cyklistických pretekov Giro d´Italia - poslanecký návrh p.Líšku stiahnuť z rokovania tento materiál 10 2
9 18.poslanec. návrh p. Stana - doplniť do uznesenia návrh na úpravu rozpočtu 10 10
( Pozn: poslanec. návrh p. Stana - doplniť do uznesenia návrh na úpravu rozpočtu )
10 A berie na vedomie body a/1 až a/8 10 10
11 B/1schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2007 10 10
12 B/2schvaľuje harmonogram riešenia projektu Dopravná obslužnosť Vysokých Tatier 10 10
13 B/3schvaľuje prevod pozemku parc. č.4132/11 ­ diel 1 o výmere 5 m2, v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nový Smokovec ??? do výlučného vlastníctva Slovenského zväzu sánkarov Starý Smokovec za cenu 800,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 4 000,- Sk 10 10
14 B/4schvaľuje prevod pozemku parc. č.66/6 o výmere 92 m2, druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štefana Uhnáka a manželky Zdenky za cenu 2 500,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 230 000,- Sk, , do kúpnopredajnej zmluvy vložiť ustanovenie o predkúpnom práve mesta na spätné odkúpenie pozemku na dobu 10 rokov 10 7
15 B/5schvaľuje prevod pozemku parc. č.6/5 o výmere 2 972 m2, druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica, do vlastníctva GRAFOBAL GROUP, a.s. Bratislava za cenu 7 000,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 20 804 000,- Sk 10 0
16 B/5schvaľuje prevod pozemku parc. č.6/5 o výmere 2 972 m2, druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica, do vlastníctva GRAFOBAL GROUP, a.s. Bratislava za cenu 5 000,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 14 860 000,- Sk,4 000,- Sk/m2, t.j. 10 0
17 B/5sschvaľuje prevod pozemku parc. č.6/5 o výmere 2 972 m2, druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica, do vlastníctva GRAFOBAL GROUP, a.s. Bratislava z a cenu ,4 000,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 11 888 000,- Sk/ 10 0
18 B/6schvaľuje prevod pozemku parc.č.16/6 o výmere 1 631 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc. 16/13 o výmere 67 m2,druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc č. 16/36 o výmere 37 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č.16/37 o výmere 360 m2,druh pozemku ostatná plocha, parc. č.16/39 o výmere 20 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc.č.16/40 o výmere 20 m2,druh pozemku ostatná plocha, celkom o výmere 2150 m2 v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do výlučného vlastníctva Ing. Juraja Hirnera za cenu 3 500,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 7 525 000,- Sk,zaviazať kupujúceho,aby do 2 rokov od vydania právoplátneho stavebného povolenia začal s rekonštrukciou kúpeľného domu a do skončenia platnosti stavebného povolenia ju kolaudáciou ukončil­vrátane realizácie dohodnutých zámerov na predmetných pozemkoch,inak je povinný ponúknuť pozemky, ktoré nie sú predmetom zámeny so ŠL TANAPu,na spätný odpredaj mestu za rovnakú cenu,ako ich od mesta odkúpil,bez možnosti odpredať ich tretej osobe 10 10
19 B/7schvaľuje prevod pozemku parc. č.484/12 o výmere 850 m2, druh pozemku ostatná plocha, v kú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Kotlina do vlastníctva Jakuba Jašňáka za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 1 360 000,- Sk 10 0
20 B/8schvaľuje kandidatúru mesta Vysoké Tatry na etapové mesto cyklistických pretekov Giro d´Italia v horizonte najbližších 10 rokov 10 10
21 B/9schvaľuje účasť mesta Vysoké Tatry v združení právnických osôb s názvom TATRAVIA ­ RRA so sídlom: Mestský úrad Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec, vysunutou kanceláriou: Svätoplukova 1, 821 09 Bratislava, spoločne so zakladateľmi Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n.o. a Ľudia a voda, o.z. 10 10
22 B/10 schvaľuje úpravu rozpočtu mesta na rok 2007 takto: zvyšujú sa kapitálové výdavky na rozvoj obcí ­ projektová dokumentácia o 5 mil. Sk - zvyšujú sa kapitálové príjmy z predaja majetku mesta o 5 mil. Sk 10 10
23 B/12 schvaľuje predložené Zásady hospodárenia s majetkom mesta 10 8
24 B/12 schvaľuje predložené Zásady hospodárenia s majetkom mesta 10 7
25 B/13schvaľuje predložené Zásady prenájmu nebytových priestorov, objektov a určenie minimálnych cien za ich prenájom 9 6
26 C/1splnomocňuje primátora s primátormi miest Poprad a Zakopané rokovať so zástupcami spoločností organizujúcimi cyklistické preteky Giro d´Italia 10 10
27 D/2 zrušuje body D/1 -D/3 10 8
28 E/1rozširuje okruh fyzických osôb, ktorým mesto zabezpečí stravovanie, o primátora
 Daniela Kordová  Prítomná
 Milan Manik Prítomný
 Ing. Peter Líška Prítomný
 Pavol Stano Prítomný
 Ing. Jana Kalinčíková Prítomná
 PaedDr. Anna Spišiaková Prítomná
 Ing. Renáta Olekšáková Prítomná
 Jozef Grivalský Prítomný
 Ing. Igor Plučinský Neprítomný
 Ing. Jozef Janiga Prítomný
 Ján Bogačík Prítomný

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH


Z á p i s n i c a

Zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutočnilo 31. mája 2007

Zahájenie: 14.00 hod.
Ukončenie: 18.00 hod.

Prítomní:
- poslanci: 10
- ostatní: 20 


Ospravedlnený: Ing. Igor Plučinský

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Správa o plnení rozpočtu mesta k 31. 3. 2007 
 4. Správa o plnení rozpočtu VPS k 31. 3. 2007 
 5. Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 31. 3. 2007 
 6. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2006/2007 
 7. Príprava na letnú turistickú sezónu 2007 
 8. Správa o výsledkoch hospodárenia TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2006 
 9. Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2006
 10. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2007
 11. Zámer riešenia Dopravnej obslužnosti Vysokých Tatier
 12. Prevody vlastníctva nehnuteľností
 13. Spolukandidatúra mesta Vysoké Tatry na usporiadanie etáp cyklistických pretekov Girod ´Italia
 14. Návrh na vstup Mesta Vysoké Tatry do Združenia právnických osôb „TATRY-RRA“
 15. Návrh zásad hospodárenia s majetkom mesta, prenájmu pozemkov a určenie cien za prenájom a prenájmu nebytových priestorov, objektov a určenie minimálnych cien za ich prenájom 
 16. Rozšírenie okruhu fyzických osôb, ktorým mesto zabezpečí stravovanie 
 17. Interpelácie poslancov 
 18. Diskusia 
 19. Schválenie uznesenia
 20. Záver

1. Otvorenie
Nakoľko 6. zasadnutie MZ sa konalo na Štrbskom Plese, v hoteli SÓLISKO, p. poslankyňa a zároveň riaditeľka zariadenia Daniela Kordová privítala všetkých na pôde hotela a oboznámila s programom, ktorý pripravila po oficiálnom skončení zasadnutia.

6. zasadnutie MZ otvoril a viedol primátor Ing. Ján Mokoš.Konštatoval, že MZ je uznášania schopné. Na zasadnutí boli prítomní 10 poslanci. Predložil na schválenie program rokovania mestského zastupiteľstva.
P. Stano – dal 2. poslanecké návrhy, prvý - rozšíriť rokovanie o bod 15 a to : schválenie zásad prenájmu pozemkov a určenie minimálnych cien za ich prenájom, zásady hospodárenia s majetkom mesta a zásady prenájmu nebytových priestorov, objektov, a určenie minimálnych cien za ich prenájom a druhý poslanecký návrh na doplnenie programu o bod 16. - „rozšírenie okruhu fyzických osôb, ktorým mesto zabezpečí stravovanie.
Primátor dal hlasovať o 1. návrhu – z prítomných 10 poslancov bolo za 7 poslancov, 3 sa zdržali hlasovania – materiál bude prerokovaný pod bodom č. 15.
Primátor dal hlasovať o 2. návrhu – prítomných 10 poslancov bolo za 10 poslancov.
Primátor dal hlasovať o celom programe rokovania MZ aj s doplňujúcimi návrhmi – bod 15 a 16. Z prítomných 10 poslancov bolo „za“ 10 poslancov.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli zvolení: Pavol Stano, Daniela Kordová a Ján Bogačík

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Jozef Janiga a Dr. Anna Spišiaková

3. Správa o plnení rozpočtu mesta k 31. 3. 2007
Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.

4. Správa o plnení rozpočtu VPS k 31. 3. 2007
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

5. Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 31. 3. 2007
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

6. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2006/2007
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

7. Príprava na letnú turistickú sezónu 2007
Ing. Péter- včera prebehlo rokovanie vo veci „kolobežky“ Hrebienok. Výsledkom rokovania bolo to, že do konca týždňa predložia podnikatelia svoje návrhy, a spracovaný materiál sa predloží Dopravnému inšpektorátu, ktorý zaujme stanovisko.
Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.

8. Správa o výsledkoch hospodárenia TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2006 Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.

9. Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2006
Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.

10. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2007
Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.

11. Zámer riešenia Dopravnej obslužnosti Vysokých Tatier
Ing.Mokoš – pracuje komisia v zložení riaditeľ SAD, ŽSR, Žilinská univerzita, zástupca PSK a p. Reichwalder. Po Vašom schválení zašleme tento materiál na PSK.

12. Prevody vlastníctva nehnuteľností
12/a Prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Starý Smokovec – SZS Nový Smokovec
Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.

12/b – Prevodvlastníctva pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica, m.č. Tatranská Lomnica – Uhnák Štefan s manž.
P. Stano – poslanecký návrh – zakomponovať do uznesenia text: „ do kúpno-predajnej zmluvy dať ustanovenie o predkupnom práve mesta na spätné odkúpenie pozemku na dobu 10 rokov.
Primátor dal hlasovať, z prítomných 10, bolo „za“ 10 poslancov.

12/c – prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Tatr. Lomnica – GRAFOBAL GROUP
P. Stano – doplniť do návrhu uznesenia – ďalšiu 3. alternatívu a to cena 7 tis. Sk/m2 celkovo za 20 mil. 804 tis. Sk. Poradie nechávam na návrhovú komisiu. Dohody sú dve, že sa hlasuje od najvyššej po najniššiu a druhá, že sa prikloní k návrhu MsV.
Primátor dal hlasovať o poslaneckom návrhu, zakomponovať do návrhu na uznesenie 3. alternatívnu cenu.
Z prítomných 10 poslancov bolo „za“ 10 poslancov.
Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.

12/d – Prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica – Ing. Juraj Hirner
P. Stano – dávam poslanecký návrh, doplniť uznesenie na základe odporúčania finančnej komisie a to o text: „zaviazať kupojúceho, aby do jedného roka od podpisu zmluvy začal s rekonštrukciou kúpeľného domu a do 5 rokov ju kolaudáciou ukončil – vrátane realizácie dohodnutých zámerov na predmetných pozemkoch, inak je povinný ponúknuť pozemky na spätný odpredaj mestu za rovnakú cenu, ako ich od mesta odkúpil – bez možnosti odpredať ich tetej osobe.
Ing. Jablonská – Kúpeľný dom je komplikovaná stavba a kultúrna pamiatka, je tam aj cesta. Vidím tam problém. Zámenu pozemku je potrebné schváliť ministerstvom, takže sú tam dané lehoty.
P. Stano – zmenil, zaviazať v zmluve kupujúceho, aby do 1 roka od vydania stavebného povolenia začal s rekonšt. Kúpeľného domu a do 5 rokov po vydaní stavebného povolenia stavbu ukončil. Inak je povinný ponúknuť pozemky naspäť mestu za rovnakú cenu, ako ich od mesta odkúpil, ktoré neboli predmetom zámeny pozemkov so štátom.
Ing. Janiga – k návrhu p. Stana, ak bude bremeno, nezamenia pozemky so ŠL.
Ing. Líška – len jednu parcelu môžeme vylúčiť z toho bremena
JUDr. Novoroľníková – je to neštardatné znenie zakomponovať do kúpno-predajnej zmluvy.
Primátor dal hlasovať o návrhu p. poslanca Stana, z prítomných 10 poslancov bolo za 10 poslancov.

12/c Prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica, T. Kotlina – Jašňák
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

13. Spolukandidatúra mesta Vysoké Tatry na usporiadanie etáp cyklistických pretekov Girod ´Italia
Ing. Péter – príloha tohto materiálu nemala byť priložená, stalo sa to nedopatrením. Materiál je totožný s materiálom, ktorý bol predložený a schválený na MZ v Poprade.
Ing. Janiga – podporujem túto iniciatívu, bude to jedna z veľkým športových udalostí, ktorá bude mať len dobrý dopad na rozvoj, propagáciu mesta.
Ing. Kalinčíková – zaviaže nás to k financovaniu a koľko by to stálo?
Ing. Mokoš – v súčasnej dobe ide o schválenie kandidatúry. Čo sa týka financovania – problém zohnať financie na takúto akciu nebude. Okolo 70 % je financované z vysielacích práv, 25 % z reklamy a 5 % všetky samosprávy. Nová informácia je, že mesto Krakow sa zapojí do tejto aktivity, čiže nielen Zakopane, Poprad, naše mesto. Náklady na propagáciu pre naše mesto by bolo cca 200 tis. Sk. Nové informácie budeme mať, keď sa vráti p. Pitko z Francúzska a koncom mesiaca bude stretnutie zainteresovaných. Ide teraz o to, aby ste má splnomocnili rokovať. Pretože mesiac čo mesiac sa prihlasujú ďalší kandidáti.
P. Líška – k stanovisku spracovateľa na závere – je rozhodujúci mesiac na rokovanie, alebo nie, keď hovoríme o dobe 10 rokov. Mali by sme dostať viac informácií, nechcem spochybniť význam tohto podujatia, ale bolo by vhodné akceptovať návrh spracovateľa, stiahnuť z rokovania a predložiť na júl, kde budú nové informácie.
Dávam poslanecký návrh stiahnuť z rokovania MZ a dopracovať tento návrh.
Ing. Péter – odrážky spracovateľa – to bude predmetom rokovaní, ak splnomocníte primátora.
Primátor dal hlasovať o návrhu , stiahnuť materiál z rokvania. Z prítomných 10 bolo za 2. poslanecký návrh nebol prijatý.

14.Návrh na vstup Mesta Vysoké Tatry do Združenia právnických osôb „TATRAVIA-RRA“
Ing. Janiga – prosím spracovateľa, aby nám vysvetlil, čo z toho budeme mať?
Ing. Plachý - je to na základe podnetu ministra výstavby, dohodli sa s primátorom, aby vzniklo takéto združenie a tak sa dá naviazať na rozpočet ministra výstavby , kde môžu prúdiť peniaze na pomoc Vysokým Tatrám – na realizáciu projektov, štúdií a pod. Určite to bude mať prínos pre mesto.
Ing. Kalinčíková – súvisí so s podávaním projektov v septembri? Nestačí na to kancelária? Koľko nás to bude stáť.
Ing. Plachý - bude to spojitko medzi ministerstvom a kanceláriou. Na činnosť združenia dal sponzor 400 tis., ktorý je zároveň aj spoluzakladateľom – STUDIAL, spol.r.o.
Ing. Kalinčíková – mali by sme byť oboznámený s členmi združenia, aby sa nestalo, že prostredníctvom mesta získa niekto peniaze.
Ing. Plachý - je to všetko rozpísané v materiáli.


15. Zásady prenájmov pozemkov a určenie minimálnych cien za ich prenájom, zásady hospodárenia s majetkom mesta, Zásady prenájmu nebytových priestorov, objektov a určenie minimálnych cien za ich prenájom
P. Stano – tento problém začal vo februári. Mali sme 2 stretnutia s poslancami. Včera sme sa zišli a pokúsili sme sa zostaviť nejaký návrh, ktorý by mohol byť prijateľný pre väčšinu poslancov.
Zásady prenájmov pozemkov a určenie cien – oboznámil poslancov o tých ustanoveniach, ktoré sa menia oproti teraz platným zásadám.
Ing. Janičko – zásady hospodárenia s majetkom mesta – čl. 4, ods. 3 – vložiť ustanovenie o povinnosti ....tento sa mi zdá zbytočný.
P. Stano navrhujem tento bod č. 3 vypustiť.
Materiál bol prerokovaný.

16. Rozšírenie okruhu fyzických osôb, ktorým mesto zabezpečí stravovanie
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

17. Interpelácie poslancov
Ing. Janiga – interpelujem hlavného kontrolóra - či bola podaná sťažnosť p. Dzurilovej – týkajúca sa prijazdovej cesty k jej bytovke v T. Lomnici a problematika Tatry-Teplo, čo bolo prenesené na verejnej schôdzi v Tatranskej Lomnici.
Prosím písomne odpovedať!!!
P. Stano – na hlavného kontrolóra, či boli vybavené sťažnosti p. Gallika a p. Belicovej
Ing. Janičko – Gallikovi bolo odpovedané, p. Belicová je v riešení.

18. Diskusia
P. Stano – dávam poslanecký návrh, zakomponovať do návrhu na uznesenie - návrh na úpravu rozpočtu. Je to na odporúčanie finančnej komisie – zvýšiť príjmy z predaja majetku o 5 000 tis. Sk, zvyšuje kapitálové výdavky o 5 000 tis. Sk na financovanie prípravných prác rozvojových projektov mesta Vysoké Tatry k žiadostiam o financovanie realizácie týchto projektov z EU. Odôvodnenie je uvedené v zápisnici finančnej komisie, ktorú ste dostali pri prezentácii.
Ing. Fábryová - bola som na zasadnutí fi. Komisii – navrhla som, aby sa počkalo do júla, či sa reálne odpredajú pozemky. Finančná komisia trvala na tomto a že ak sa nenaplní príjem z odpredaja, budú sa zaoberať na MZ prijatím úveru.
Ing. Kalinčíková – iné mestá sa na to tiež pripravujú, a preto by sme tie peniaze mali nájsť. Mali by sme byť o tom informovaný, ako kancelária na príprave projektoch pracuje.
Ing. Mokoš – MsV dostali materiály – prehľad aktivít, ktoré sú už pripravené.
P. Stano – práve pri prejednaní s kanceláriou sme prišli s týmto návrhom, aby sme mali pripravené aj finančné prostriedky.
Ing. Líška – podporujem tento návrh, je nevyhnuté rýchle pripraviť projekty, aby sme nezaváhali, ale hneď podávali. Použiť finančné prostriedky až do fázy, zaradenie a prijatie projektu – formou zálohy a potom doplatiť. 5 mil. podporujem, aj keď umelo navyšujeme príjmy. Ak to nebude možné, uvažovať by sme mali s redukciou kapitálových výdavkov – nižšie priority vypustiť.
Ing. Jablonská – nestačí len projektovú dokumentáciu, ale aj stavebné a územné povolenia k projektom.
Primátor dal hlasovať o návrhu p, Stana, zakomponovať do návrhu uznesenia návrh na úpravu rozpočtu. Z prítomných 10 poslancov bolo za 10 poslancov.

Jozef Grivalský – autobusová stanica v Tatranskej Lomnici – chýba nápis Tatranská Lomnica, chýba osvetlenie – je tam tma. Dozvedel som sa že v rámci projektu sa nebudú chodníky v parku dlaždiť , ale bude na chodník použitý brizolit , prečo rušíme to čo máme.
Ing. Mokoš – už sa vyrába nadpis na stanicu SAD, podpísal som objednávku a je to aj v novom projekte. Osvetlenie – to sa neobjednávalo, lebo by sa malo počkať na novú stanicu.
Ing. Jablonská – osvetlenie – urobíme prostredníctvom VPS provizórne, lebo sa počíta budúci rok s výstavbou novej stanice.
Ing. Mokoš – park v Tatranskej Lomnici a chodníky – z hľadiska toho, že boli skrátené prostriedky, nebola daná plná výška na realizáciu, došlo k zmenám, že sa nerealizuje pozemok pri hoteli T. Lomnica a hlavné ťahy budú vydláždené a tie bočné budú robené brizolitom
Ing. Bobovská – pamiatkári uprednostňujú mlatový materiál.
p. Gallik – 2 otázky – kedy mi bola daná odpoveď, lebo do dnešného dňa som ju nedostal a či budú zverejnené projekty, do ktorých sa mesto zapojí a ktoré sa budú robiť.
Ing. Janičko – p. Gallikovi som včera poslal odpoveď poštou.
Ing. Janiga – je veľký zásobník akcií ktoré by sa dali realizovať, ak dnes schválime finančné prostriedky , prejde to cez mestské výboru , kde spolu s občanmi vytvoríme zoznam projektov a tie budú zverejnené na internete.

18. Schválenie uznesenia
Po prerokovaní všetkých bodov rokovania, poslanci prijali uznesenie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva č.6/2007, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

19.Záver

Po schválení uznesenia, primátor Ing. Ján Mokoš, 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa konalo na Štrbskom Plese ukončil.


Zapísala: A. Jurečková  Ing. Ján M o k o š                          Ing. Štefan P é t e r
        primátor                                       prednostaOverovatelia zápisnice:


Ing. Jozef J a n i g a .................................

PaedDr. Anna S p i š i a k o v á ................................

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka