Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 4.7.2007

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

v stredu – 4. júla 2007 o 14. 00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m : 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2007 
 4. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2007 
 5. Správa o vybavovaní sťažností za I. polrok 2007 
 6. Správa o poskytnutých dotáciách za II. štvrťrok 2007 
 7. Správa o vykonaní inventarizácie majetku mesta v obstaraní 
 8. Návrh na odpis dlhodobého majetku v obstaraní 
 9. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2007 
 10. Správa o postupe krokov k zmene rozhodnutia Najvyššieho súdu SR 
 11. Interpelácie poslancov 
 12. Diskusia 
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver


                                                Ing. Ján M o k o š
                                                      primátor

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 7/2007

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách zo 4. júla 2007Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 1. berie na vedomie
  1. správu o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2007
  2. správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2007
  3. správu o vybavovaní sťažností za I. polrok 2007
  4. správu o poskytnutých dotáciách v II. štvrťroku 2007 
  5. správu o vykonaní inventarizácie majetku mesta v obstaraní 
  6. správu o postupe krokov vedúcich k zmene rozhodnutia Najvyššieho súdu SR
    
 2. schvaľuje
  1. odpis dlhodobého hmotného majetku mesta v obstaraní vo výške 1 558 550,60 Sk
  2. úpravu rozpočtu mesta na rok 2007 s touto úpravou bodu 6 v bežnom rozpočte:
   - zvyšujú sa bežné príjmy – príjmy škôl bez právnej subjektivity
   o 100 tis. Sk
   - zvyšujú sa bežné výdavky – školy bez právnej subjektivity - materiál a služby o 50 tis. Sk
   - zvyšujú sa bežné výdavky – školy bez právnej subjektivity - údržba o 50 tis. Sk
  3. úpravu rozpočtu VPS na rok 2007 podľa predloženého návrhu 
  4. úpravu použitia príspevku mesta pre ZCR Vysoké Tatry na rok 2007 takto:
   - znižuje sa časť príspevku určeného na úhradu nákladov na prevádzku Informačnej kancelárie na Štrbskom Plese o 74 tis. Sk
   - zvyšuje sa časť príspevku určeného na vydanie katalógu služieb cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách na zimu 2007/2008 o 74 tis. Sk 
  5. poslancom mestského zastupiteľstva služobnú cestu do Gussingu v Rakúsku za účelom oboznámenia sa s technológiou tepelného hospodárstva s využitím obnoviteľných zdrojov energie so zameraním na biopalivá
    
 3. zriaďuje
   
  komisiu v zložení: Pavol Stano – predseda, Ing. Renáta Olekšáková a Jozef Grivalský – členovia, za účelom prešetrenia sťažnosti Petra Billika na správcovskú spoločnosť TATRY-TEPLO, s.r.o.
   
 4. splnomocňuje
   
  primátora rokovať s firmou CLENERGY o riešení tepelného hospodárstva v meste s využitím obnoviteľných zdrojov energie so zameraním na biopalivá

   
                                              Ing. Ján M o k o š
                                                    primátor

Výsledky hlasovania na zasadnutí č. 200706 - 7. zasadnutie MZ Mesta Vysoké Tatry

Predsedajúci: Ing.Ján Mokoš Konaného dňa 04.07.2007
HlasovanieBod jednaniaPrítomníZa
1 2. schválenie programu MZ 11 11
2 2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 11 11
3 3 poslanecký návrh p. Plucinský 11 4
4 5. poslanecký návrh p. Janiga - zriadenie komisie 11 11
5 9.a poslanecky navrh p. Grivalsky zvyšenie prijmov a vydavkov 11 11
6 12. Poslanecký návrh p. Kordová 11 9
7 Aberie na vedomie body a/1 až a/6 11 11
8 B/1 schvaľuje odpis dlhodobého hmotného majetku mesta v obstaraní vo výške 1 558 550,60 Sk 11 11
9 B/3 schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2007 podľa predloženého návrhu 11 11
10 B/5 schvaľuje poslancom mestského zastupiteľstva služobnú cestu do Gussingu v Rakúsku za účelom oboznámenia sa s technológiou tepelného hospodárstva s využitím obnoviteľných zdrojov energie so zameraním na biopalivá 11 11
11 C zriaďuje komisiu v zložení: Pavol Stano ­ predseda, Ing. Renáta Olekšáková a Jozef Grivalský ­ členovia, za účelom prešetrenia sťažnosti Petra Billika na správcovskú spoločnosť TATRY-TEPLO, s.r.o. 11 10
12 D splnomocňuje primátora rokovať s firmou CLENERGY o riešení tepelného hospodárstva v meste s využitím obnoviteľných zdrojov energie so zameraním na biopalivá 11 11
 Daniela Kordová  Prítomná
 Milan Manik Prítomný
 Ing. Peter Líška Prítomný
 Pavol Stano Prítomný
 Ing. Jana Kalinčíková Prítomná
 PaedDr. Anna Spišiaková Prítomná
 Ing. Renáta Olekšáková Prítomná
 Jozef Grivalský Prítomný
 Ing. Igor Plučinský Prítomný
 Ing. Jozef Janiga Prítomný
 Ján Bogačík Prítomný

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH

Z á p i s n i c a
Zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 4.7.2007


Zahájenie: 14.00 hod.
Ukončenie:17.00 hod.

Prítomní:
• Poslanci MZ: 11
• Ostatní: 18

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2007 
 4. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2007 
 5. Správa o vybavovaní sťažností za I. polrok 2007 
 6. Správa o poskytnutých dotáciách za II. štvrťrok 2007 
 7. Správa o vykonaní inventarizácie majetku mesta v obstaraní 
 8. Návrh na odpis dlhodobého majetku v obstaraní 
 9. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2007 
 10. Správa o postupe krokov k zmene rozhodnutia Najvyššieho súdu SR 
 11. Interpelácie poslancov 
 12. Diskusia 
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

1. Otvorenie
7. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor Ing. Ján Mokoš. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 11 poslancov
Predložil na schválenie program rokovania MZ. Z prítomných 11 poslancov bolo za 11 poslancov.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Igor Plučinský, Ing. Renáta Olekšáková, Milan Manik
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Jana Kalinčíková a Jozef Grivalský

3. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2007
Ing. Plučinský – aktivita ktorá sa vykonáva pri hoteli Tatry v T. Lomnici nie je uvedená v tejto správe
Ing. Novák - ide o terasa, ktorá sa rieši prenájmom verejného priestranstva, nešlo to cez stavebný úrad.
Ing. Plučinský – vzhľadom na tento prípad a iné prípady, sme sa na komisii SMM, ŽP a stavebnej činnosti zaoberali námetom p . Stana a dospeli sme k riešeniu. Dávam poslanecký návrh: Komisia navrhla nasledovné riešenia: 1. informáciu o stave činnosti za obdobie medzi dvoma MZ predkladať ako súčasť materiálov; 2. na MsV budú zaslané každé požiadavky na územné konanie v jeho pôsobnosti, 3. na internetovej stránke mesta bude informácia o každej povolenej stavbe. Toto sme konzultovali s pracovníkmi a povedali, že to nebude mimoriadna záťaž pre nich.
Ing. Novák – Ing. Pitoňák povedal že nebude to problém v rámci stavebnej činnosti. Požiadavky aby každé územné konanie bolo zasielané na MsV a internet to už je v rámci kapacít úradu a v zmysle stavebného zákona, kde je 30 dňová lehota a to by bolo neúnosné.
Ing. Mokoš – to treba rozšíriť úrad, je to zásah do kompetencii primátora a štátnej správy. Na to máme orgány samosprávy. Je to prenájom pozemku podľa starých zásad, podľa nových budete o tom vy rozhodovať. Ale dávať stavebné rozhodnutia na internet, neviem.
P. Stano – ja som takú krátku správu poslal poslancom, ktorí majú internet. Návrh p. poslanca – problematiky môže byť 2 bod a to z dôvodu dodržania termínov. Bolo by dobré otvoriť diskusiu medzi poslancami. Stavebný úrad by pri podaní žiadosti vyžadoval stanovisko príslušného MsV a nezasahlo by sa do zákonom určenej doby a to by prešlo na bedrá žiadateľa. Dohodnúť rozsah vecí, ktorých sa to týka. Stavebný úrad má svoje pravidlá a stanovisko MsV môže alebo nemusí rešpektovať. Aj občania sa pýtajú.
Nech kolega zváži svoj poslanecký návrh ale mali by sme upresniť niektoré veci.
Ing. Mokoš – ak poslanci nie sú informovaní, čo sa v ich okolí robí, stačí zavolať kedykoľvek na MsÚ a dostanete informáciu.
JUDr. Novoroľníková – treba sa riadiť zákonom o obecnom zriadení – dá sa to zistiť aj na tvári miesta, z pozície poslanca MZ. Zaťaží to dosť úrad, čo sa týka 8 hod. pracovného času a v rámci neho robiť šetrenia, dohľad a administratívu. Zvážiť treba tento poslanecký návrh. Územného konania – je to prenesený výkon štátnej správy, ide len o informáciu, žiadne vyjadrenia. Pôjde len o informáciu, čo sa pripravuje, alebo čakať na stanovisko MsV.
Ing. Plučinský – hovoríme o informácii, nemienim zasahovať do stavebného konania.
Ing. Novák – odd. výstavby, nemá poroblém dať informáciu ak niekto príde. Písomne to kapacitne nemôžeme dať.
P. Stano – my by sme dali stanovisko žiadateľovi ešte skôr, než to podá na stavebný úrad.
Ing. Ján Mokoš – dal hlasovať o poslaneckom návrhu p. poslanca Ing. Plučinského
Za 4 poslanci, zdržali sa 7, proti 0 – návrh neprešiel.

4. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2007
Materiál predložený bez pripomienok.

5. Správa o vybavovaní sťažností za I. polrok 2007
Ing. Janičko – požiadal poslancov, o vytvorenie komisie na prešetrenie sťažnosti 1sťažovateľa, nakoľko podáva opätovné sťažnosti na tú istú vec, sťažnosť bola v roku 2005 opodstatnená, napadá má, tvrdí veci, ktoré nie sú pravdivé. MZ by malo vytvoriť komisiu, ktoré by tento prípad prešetrila. Jedná sa voči správcovstvu TATRy-TEPLO.
Ing. Janiga – dávam poslanecký návrh na vytvorenie 3 člennej komisie voči bodu 1/2007 – opätovná sťažnosť – nech komisiu vymenuje primátor mesta .
JUDr. Gálfyová – je to komisia dočasná, mala by byť zriadená menovite pre tento konkrétny účel.
Primátor dal hlasovať o poslaneckom návrhu Ing. Janiga – spor Tatry-Teplo a p. Bilík.
Z prítomných 11 poslancov bolo za 11 poslancov.

6. Správa o poskytnutých dotáciách za II. štvrťrok 2007
Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.

7. Správa o vykonaní inventarizácie majetku mesta v obstaraní
Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.

8. Návrh na odpis dlhodobého majetku v obstaraní
Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.

9. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2007

9/a Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2007
J. Grivalský – 2 bod – výstavba chodníka v 9/a a v 9/b je to to isté. Prečo?
Ing. Fábryová – úprava mesta je prvé a druhé je úprava rozpočtu VPS je to to isté.
J. Grivalský – bod č. 6 – do Tatranskej Lomnice máme požiadavky na žalúzie v MŠ, prečo sa to tam nezakomponovalo?
Dávam poslanecký návrh, aby sa to tam zapracovalo.
Ing. Janiga – táto požiadavka je dlhá a bude pnutie medzi škôlkami, zvýšme to na 100 tis. Sk.
Ing. Fábryová – je nereálne navýšiť príjmy. možno by sa to dalo z údržby majetku.
Ing. Mokoš – mám sponzora na stoličky, tak ručím slovom že do konca augusta nájdeme na to peniaze.
Primátor dal hlasovať o návrhu J. Grivalského – z prítomných 11 bolo za 11 poslancov.
Dr. Spišiaková – pokiaľ viem, stoličky a stoly mali byť opravené sponzorsky. Bavíme sa o požiadavke 3 ročnej a moja otázka znie, koľko nás stala lezecká stena v Tatr. Lomnici dokopy, určite to bolo 3,5 milióna, a my hľadáme 50 tis. Stále berieme peniaze, z prostriedkov, určených na centrum sociálnych služieb. Bola by som rada, aby sme túto čiastku našli v septembri a dali ju na rok 2008.

Ing. Fábryová – lezecká stena stála 3 250 tis.Sk

9/b Návrh na úpravu rozpočtu VPS v roku 2007
Materiál prerokovaný.

10. Správa o postupe krokov k zmene rozhodnutia Najvyššieho súdu SR
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

11. Interpelácie poslancov
P. Stano – na p. primátora – aký je stav z územným plánom, ako pokračujú práce, stanoviská by sa mali vrátiť na verejné prejednávanie. Keby sa to mohlo dostať na schválenie?
Ing. Mokoš – pôvodné pripomienky, ktorých bolo cez 60 sa spracovávali, zaujali sa stanoviská, a tie majú byť dokončené do konca júla, súčasne by malo byť rozhodnutie mesta, čo zapracovať do územného plánu z pôvodných pripomienok. Do konca roka by malo byť ukončené 2 kolo pripomienkovania a od januára do marca počítam by to mohlo byť schválené, pokiaľ sa nevyskytnú problémy.
Ing. Janiga – zaktualizovať tabuľku počet detí v MŠ na území mesta ku koncu šk. roku 2006/2007 a aký bude stav v novom šk. roku , ako aj normatívy.
JUDr. Gálfyová – požiadala som riaditeľky MŠ o predbežné počty na nový šk. rok. Všetky MŠ posielajú na Min. školstva zahájovacie výkazy k 15.9. a vtedy budú jasné počty. Až po tom termíne môžeme predložiť aktuálnu tabuľku.
Ing. Janiga – normatívy + to čo dopláca mesto. Stačí mi to do 30. 9.
Ing. Plučinský – interpeloval primátora – požiadal o informáciu ako sme dopadli s pozemkom po beznínovom čerpadle T. Matliare o ktorý sme sa uchádzali. A druhá vec – chodník z parku v Tatranskej . Lomnici ku Grandhoteli Praha je zavalený suťou, ktorá sa hrnie z kopca. Tabuľa tam nestačí – prosím to vyriešiť.
Ing. Mokoš – chodník ku Grandhotelu Praha Tatranská Lomnica, bolo rokovanie na úrovní prednostu MsÚ a výsledok je taký, že chodník sa uzavrie, čo je bežná vec, ľudia nech chodia inou stranou, nie je to jediný chodník k hotelu. Je to dlhodobejší proces na odstránenie tejto závady.
Pozemok pod bezninovou stanicou, dostali sme list, s otázkou či trváme na cene za 1,-Sk.
Ing. Danko – poskytneme Grandhotelu ťažký mechanizmus ale koordinovať si to bude J&T.
Ing. Novák – spracováva sa projektová dokumentácia na spevnenie svahu pri hoteli Grand, pretože tam majú aj iné zámery.
Ing. Bobovská – doplním informáciu p. primátora pozemok a nehnuteľnosť čerpacia stanica Tatranské Matliare - Slovnaft - dostali veľa ponúk na odkúpenie, preto sme mali podať novú žiadosť. Bola vyhlásená verejná dražba, kde bolo potrebné zaplatiť zábezpeku 500 tis. Sk a vyvolávacia cena je 4,5mil., preto sa mesto do tejto súťaže neprihlásilo.
Dr. Spíšiaková – interpelovala riaditeľa VPS – žiadosť o osadenie lavičiek a smetných košov na autobusovom parkovisku v St. Smokovci – bolo mi povedané, že to bude z veľkého projektu, už je sezóna, malo by to tam byť. –
Druhá vec, čo sme to dostali za tabuľku?
JUDr. Gálfyová – tabuľka sa týka školstva, je spracovaná na základe požiadavky p. prednostu, dostali to poslanci, len ako informáciu.
Ing. Bobovská – lavičky nie sú riešené na SAD v rámci projektu, musíme hľadať iné riešenie.
Ing. Danko – máme rezervu, ale musia ísť na pevnú plochu, musíme to technicky doriešiť.

12. Diskusia

D.Kordová – na základe zasadnutia Predstavenstva ZCR V. Tatry na Štrbskom Plese dňa 26.6.2007 ako poslankyňa, zastupujúca Mesto Vysoké Tatry v tomto riadiacom orgáne
ZCR podávam tento poslanecký návrh na úpravu použitia príspevku Mesta Vysoké Tatry pre ZCR na rok 2007
- navrhuje znížiť časť príspevku určenú na úhradu nákladov na prevádzku TIK, konkrétne na prevádzku TIKu na Št. Plese o 74 tis. Sk a zároveň navrhujem zvýšiť časť príspevku určenú na vydávanie katalógov služieb cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách pre potrebu propagácie Vysokých Tatier na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu, konkrétne na vydanie katalógu služieb na zimu 2007/2008 o spomínaných 74 tis. sk.
Primátor dal hlasovať z prítomných 11 poslancov bolo 9 „za, 1 sa zdržal a l proti.
Alexander Gálfy – ako stojí spor mesta Vysoké Tatry s Milbachom. Ak bude spor úspešný, je na to veľa kupcov. V Tatranskom dvojtýždenníku by to bolo dobré informovať.
Ing.Mokoš – o každom súdnom spore sú informovaní poslanci a je to aj v TD.
JUDr. Novoroľníková – oficiálne s Milbachom nie je mesto v súdnom spore, nie je podaná žiadna žaloba. Súdne opatrenia – boli zastavené konania , na pozemkovom úrade je konanie Milbachu – vyzvali ich na doplnenie podkladov a či sa vo veci pokračuje, zatiaľ nemáme informácie . Nevieme zakročiť, aby to nebolo blokované.
Ing. Mokoš – sú názory, aby sme sa spojili s Milbachom, rokovali sme s nimi pred 3 rokmi, do dnešného dňa nedali návrhy.
P. Stano – som za to, aby sme vstúpili s nimi do rokovania.
A. Gálfy – územný plán je prvoradý, a bez vyriešenia pozemkov, budú problémy, aby neboli tlaky.
Ing. Kalinčíková – k Milbachu – mohol by sa popísať skutočný stav, a mohla by sa tým zaoberať komisia SMM, aby sme mohli kolegov informovať a pripraviť si plán vyjednávania.
P. Štefanák, informoval o projekte „Chráň svoje dieťa“ dostali sme ponuku, chce Vás prísť informovať zástupca firmy v septembrovom MZ.
Ing. Mokoš – mesto to nebude stáť ani korunu a z pokút 50 % zostáva mestu a 50 % spoločnosti.
Ing. Novák – informoval poslancov o riešení tepelného hospodárstva v meste s využitím obnoviteľných zdrojom energie so zameraním na biopalivá firmou CLENERGY.
Ing. Kručay – v prvom rade je potrebné riadiť vykurovanie cez biomasu a je to jediná firma, ktorá to vie postaviť a podmienky sú prijateľné. Je to reálne o 2 roky a všetko závisí od Eurofondov.
Ing. Mokoš – malo by ma MZ poveriť na rokovaniach s touto firmou.
Ako aj súhlasiť v uznesení so služobnou cestou p. poslancov.
Ing. Líška – je to zaujímavá myšlienka, upozorním opatrnosť pri jednaní s týmito firmami, aby nám nezostalo bremeno na krku. Treba jednať, avšak už v poslednom čase Rakúsko a Nemecko veľmi podporuje a EF sú schéma, ktoré sa dajú využiť.
Ing. Kalinčíková – do MŠ prišli p. Fidlerová z Baby centra, bolo by dobré, keby sme ju vypovuli.
p. Fidlerová – prichádzame za Vami s ponukou, ohľadom využitia priestorov MŠ – pre deti – V. Tatier a turistov. Som predsedníčka SR Únia rady materských centier. V Poprade to funguje 9. rok. Vidíme v tom veľké možnosti, potenciál šírenia produktu a kontaktu s mladými rodinami. Projekt by mohol prispieť k modelom novej kultúry v našom regióne a Únia materských centier už 3 rok realizuje kampaň „vstupte k deťom“.
Únia je obč. združením, a má obrovské skúsenosti a potenciál. Radi by sme na tomto projekte participovali spoločne s mestom. Chceli by sme rozšíťiť služby, ktoré poskytujú Vysoké Tatry a zároveň posilňovať myšlienku spoločnosti, ktorá by bola priateľská k deťom, rodinám a tým slabším vrstvám obyvateľom.
P. Stano – mali sme stretnutie so zástupkyňou centra Bambino. Povedali sme si podmienky, za akých z našej strany by sme to vedeli zabezpečiť.
Vzhľadom na to, že by sme chceli nejakú záruku, aby sa tam robilo, to čo sa má, dávali by sme to na počet obyvateľov Vysokých Tatier a do konca júla by sme povedali či áno, alebo nie.
p. Fidlerová – keď by ste nám mohli poskytnúť kompletnú dokumentáciu budovy a budeme mať výsledky prieskumu, mohli by sme navrhnúť projekt v konkrétnejších rozmeroch a predstavili ho vám tu na tomto mieste.
P. Bilík – na hl. kontrolóra – 10. 3.m.r. som dal preveriť veci a do 3 mesiacov mi to nedodal, požiadal som primátora, aby sa to preverilo. Nedostával som odpoveď až v 12. mesiaci som sa s nim stretol a potom urýchlene mi to poslal. Čítal z listu. Pravdepodobne p. kontrolór to nezvládol. Vy ste kontrolór pre občanov, alebo vyvolených. Odtajil ste 1 list. Požiadal som poštu, aby mi dali doklad, že som poslal zásielku. Nie ja Vás urážam, ale vy mňa. Je mojou občianskou povinnosťou – odcitoval som list od p. Kručay .Kto teraz zavádza, keď mesačne platíme 107,-namiesto 80,-Sk, kto zavádza? Som rád, že sa tým bude zaoberať komisia.
p. Brabec – budú zverejnené dokumenty na internete?
Ing. Mokoš – na internete sú zverejnené zápisnice z MZ , ako aj materiály predkladané na MZ.
P. Stano – verejné zasadnutia sú na internete, komisie nie sú verejné, ale zápisnica je podkladom k materiálom, nie je problém zverejniť zápisnice z MsV a z komisií na internete.

13. Schválenie uznesenia
Po prerokovaní všetkých bodov rokovania mestského zastupiteľstva poslanci prijali uznesenie č. 7/2007.

14.Záver
Po schválení uznesenia, primátor Ing. Ján Mokoš sa poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a 7. zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: A. Jurečková


Ing. Ján M o k o š Ing. Štefan P é t e r
primátor prednosta
Overovatelia zápisnice:
Ing. Jana Kalinčíková ...........................................
Jozef Grivalský ...........................................

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka