Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 5.9.2007

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m


8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
v stredu – 5. septembra 2007 o 14. 00 hodine
vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Návrh rozvoja cestovného ruchu v lokalite Eurocamp FICC 
 4. Urbanistická štúdia Olympijských hier nepočujúcich v roku 2011 
 5. Správa o plnení rozpočtu mesta k 30. 6. 2007 
 6. Správa o plnení rozpočtu VPS k 30. 6. 2007 
 7. Správy o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30. 6. 2007 
 8. Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 30. 6. 2007 
 9. Prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2007
 10. Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2007
 11. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2007
 12. Návrh na transformáciu VPS
 13. Návrh nariadenia, ktorým sa zrušuje nariadenie č. 29/1994 o predaji bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta v znení neskorších nariadení
 14. Návrh nariadenia o verejnom poriadku, ochrane a tvorbe životného prostredia
  na území mesta Vysoké Tatry
 15. Návrh na zrušenie pracovných miest v zariadeniach mesta
 16. Návrh zásad pre udeľovanie výročných cien v meste Vysoké Tatry
 17. Prevody vlastníctva
 18. Spolufinancovanie projektu „Tatranská škola regionálneho rozvoja“
 19. Informácia o pokyne na dopracovanie Územného plánu mesta
 20. Interpelácie poslancov
 21. Diskusia
 22. Schválenie uznesenia
 23. Záver                                  Ing. Ján M o k o š
                                        primátor

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č.   8/2007

z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 5. septembra 2007Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 1. berie na vedomie
  1. návrh rozvoja cestovného ruchu v lokalite Eurocamp FICC
  2. Urbanistickú štúdiu Olympijských hier nepočujúcich v roku 2011
  3. správu o plnení rozpočtu mesta k 30. 6. 2007
  4. správu o plnení rozpočtu VPS k 30. 6. 2007
  5. správu o plnení rozpočtu ZŠ Dolný Smokovec k 30. 6. 2007
  6. správu o plnení rozpočtu ZŠ Tatranská Lomnica k 30. 6. 2007
  7. správu o plnení rozpočtu ZUŠ Tatranská Lomnica k 30. 6. 2007
  8. informáciu o použití príspevku mesta pre ZCR k 30. 6. 2007
  9. prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2007
  10. správu o činnosti mestskej polície za I. polrok 2007
  11. informáciu o majetku mesta Vysoké Tatry v k.ú. Štrbské Pleso
  12. informáciu o projekte „Tatranská škola regionálneho rozvoja“
  13. Pokyny pre dopracovanie riešenia ÚPN Mesta Vysoké Tatry 
 2. schvaľuje
  1. úpravu rozpočtu ZŠ Dolný Smokovec na rok 2007 podľa predloženého návrhu
  2. úpravu rozpočtu ZŠ Tatranská Lomnica na rok 2007 podľa predloženého návrhu
  3. úpravu rozpočtu mesta na rok 2007 podľa predloženého návrhu
  4. úpravu rozpočtu VPS na rok 2007 podľa predloženého návrhu
  5. príspevok spoločnosti HRON-AIR, s.r.o. na vykrytie straty vo výške 165 tis. Sk
  6. postup na vytvorenie obchodnej spoločnosti s.r.o. podľa predloženého návrhu
  7. Zásady pre udeľovanie výročných cien v Meste Vysoké Tatry s touto úpravou: v bode 4.3. sa vypúšťa slovné spojenie „v minimálnom počte 2“ 
  8. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 84/1 o výmere 682 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Štrbské Pleso, mestská časť Štrbské Pleso, za cenu 800,- Sk, t.j. celkovo za cenu 545 600,- Sk do výlučného vlastníctva Športového klubu polície Štrbské Pleso
  9. prevod pozemku parc. č. 564/13 o výmere 21 m2 v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nová Polianka do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Tibora Bekeša a manželky Márie za cenu 800,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 16 800,- Sk 
  10. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 125/1 o výmere 585 m2. druh pozemku – ostatná plocha a parc. č. 126 o výmere 260 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, spolu 845 m2 v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Barnášových za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 1 352 000,- Sk
  11. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 4132/25 o výmere 196 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 4132/24 o výmere 1 055 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, spolu 1 251 m2 a budovy Heliportu v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nový Smokovec do výlučného vlastníctva Horskej záchrannej služby za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 2 001 600,- Sk + 80 321,- Sk za budovu podľa znaleckého posudku
  12. prenájom pozemkov parc. č. 341/1 o výmere 947 m2, druh pozemku – zastavaná plocha, parc. č. 354/3, druh pozemku – zastavaná plocha o výmere 163 m2, parc. č. 355/1 o výmere 314 m2, druh pozemku – zastavaná plocha, parc. č. 356/7 o výmere 235 m2, druh pozemku – zastavaná plocha, parc. č. 338/9 o výmere 10 m2, druh pozemku – zastavaná plocha, v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nový Smokovec vo vlastníctve Kúpeľov Nový Smokovec, a.s. do nájmu mesta Vysoké Tatry, spolu o výmere 1 669 m2 za 1,- Sk
  13. odkúpenie pozemkov parc. č. 353/2 o výmere 82 m2, druh pozemku – ostatná plocha a parc. č. 312/1 o výmere 470 m2, druh pozemku – zastavaná plocha, spolu 552 m2 v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nový Smokovec, vo vlastníctve Kúpeľov Nový Smokovec, a.s. do výlučného vlastníctva mesta Vysoké Tatry za cenu 800,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 441 600,- Sk
  14. spoluúčasť Mesta Vysoké Tatry na financovaní projektu “Tatranská škola regionálneho rozvoja“ vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov projektu 
  15. zmenu organizačnej štruktúry v časti zariadenia mesta takto: s účinnosťou od 6. 9. 2007 sa zrušuje pracovné miesto pestúnky v Materskej škole Tatranská Lomnica a pracovné miesto správcu ubytovacieho zariadenia v Zdravotnom stredisku na Štrbskom Plese
 3. splnomocňuje

  JUDr. Antona Blahu na zastupovanie Mesta Vysoké Tatry v právnej veci týkajúcej sa rozhodnutia Správy katastra v Poprade o zmene priebehu hranice medzi Obcou Štrba a k.ú. Štrba na jednej strane a Mestom Vysoké Tatry a k.ú. Štrbské Pleso na strane druhej, rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici a rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v uvedenej veci, najmä na vypracovanie ústavnej sťažnosti, návrhov, podnetov a stanovísk pre tretie orgány, zastupovanie v rokovaniach so štátnymi orgánmi a inštitúciami podľa pokynov Mesta Vysoké Tatry, na zastupovanie pred súdmi všetkých stupňov vrátane Ústavného súdu SR


                                                   Ing. Ján M o k o š
                                                                      primátor

Výsledky hlasovania na zasadnutí č. 200707 - 8. zasadnutie MZ Mesta Vysoké Tatry

Predsedajúci: Ing.Ján Mokoš Konaného dňa 05.09.2007
HlasovanieBod jednaniaPrítomníZa
1 1.vypustenie bodov 17 a. 17 h 9 9
2 2. Zaradenie bodu 20 do programu MZ 9 9
3 2. schválenie programu MZ 9 9
4 3. Navrh komisie 9 7
5 13. Schválenie nariadenia 8 8
6 14. Schvalenie nariadenia o verejnom poriadku, ochrane a tvorbe životného prostredia na území mesta Vysoké Tatry 9 9
7 Aberie na vedomie body a/1 až a/13 9 9
8 B/1schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ Dolný Smokovec na rok 2007 podľa predloženého návrhu 9 9
9 B/2schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ Tatranská Lomnica na rok 2007 podľa predloženého návrhu 9 9
10 B/3schvaľuje úpravu rozpočtu mesta na rok 2007 podľa predloženého návrhu 9 9
11 B/4schvaľuje úpravu rozpočtu VPS na rok 2007 podľa predloženého návrhu 9 9
12 B/5schvaľuje príspevok spoločnosti HRON-AIR, s.r.o. na vykrytie straty vo výške 165 tis. Sk 9 9
13 B/6schvaľuje postup na vytvorenie obchodnej spoločnosti s.r.o. podľa predloženého návrhu 9 9
14 B/7schvaľuje založenie obchodnej spoločnosti typu s.r.o. so 100 % účasťou mesta pod obchodným menom äVPS Vysoké Tatry, s.r.o. s hlavným predmetom podnikania údržba verejných komunikácií a zelene 9 3
15 B/10 schvaľuje Zásady pre udeľovanie výročných cien v Meste Vysoké Tatry s touto úpravou: v bode 4.3. sa vypúšťa slovné spojenie v minimálnom počte 9 9
16 B/11 schvaľuje prevod vlastníctva pozemku parc. č. 84/1 o výmere 682 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Štrbské Pleso, mestská časť Štrbské Pleso, za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 1 091 200,- Sk, /alternatíva: za cenu 800,- Sk, t.j. celkovo za cenu 545 600,- Sk/ do výlučného vlastníctva Športového klubu polície Štrbské Pleso 9 0
17 B/11 schvaľuje prevod vlastníctva pozemku parc. č. 84/1 o výmere 682 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Štrbské Pleso, mestská časť Štrbské Pleso, za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 1 091 200,- Sk, /alternatíva: za cenu 800,- Sk, t.j. celkovo za cenu 545 600,- Sk/ do výlučného vlastníctva Športového klubu polície Štrbské Pleso 9 9
18 B/12 schvaľuje prevod pozemku parc. č. 564/13 o výmere 21 m2 v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nová Polianka do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Tibora Bekeša a manželky Márie za cenu 800,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 16 800,- Sk 9 9
19 B/13 1schvaľuje prevod vlastníctva pozemku parc. č. 66/5 o výmere 2 972 m2, druh pozemku ­ ostatná plocha v kú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica, do výlučného vlastníctva GRAFOBAL GROUP, a.s. Bratislava, za cenu 5 000,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 14 860 000,- Sk 9 0
20 B/13 2schvaľuje prevod vlastníctva pozemku parc. č. 66/5 o výmere 2 972 m2, druh pozemku ­ ostatná plocha v kú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica, do výlučného vlastníctva GRAFOBAL GROUP, a.s. Bratislava, za cenu 7 000,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 20 804 000,- Sk 9 1
21 B/14 1schvaľuje prevod vlastníctva pozemku parc. č. 125/1 o výmere 585 m2. druh pozemku ­ ostatná plocha a parc. č. 126 o výmere 260 m2, druh pozemku ­ zastavaná plocha a nádvorie, spolu 845 m2 v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Barnášových za cenu 2 500,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 2 112 500,- Sk 9 2
22 B/14 2schvaľuje prevod vlastníctva pozemku parc. č. 125/1 o výmere 585 m2. druh pozemku ­ ostatná plocha a parc. č. 126 o výmere 260 m2, druh pozemku ­ zastavaná plocha a nádvorie, spolu 845 m2 v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Barnášových za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 1 352 000,- Sk 9 8
23 B/15 schvaľuje prevod vlastníctva pozemku parc. č. 4132/25 o výmere 196 m2, druh pozemku ­ zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 4132/24 o výmere 1 055 m2, druh pozemku ­ zastavaná plocha a nádvorie, spolu a budovy Heliportu v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nový smokovec do výlučného vlastníctva Horskej záchrannej služby za cenu 1 600,- Sk/m2, spolu 1 251 m2, t.j. celkovo za cenu 2 001 600,- Sk + 80 321,- Sk za budovu podľa znaleckého posudku 9 7
24 B/16 schvaľuje prenájom pozemkov parc. č. 341/1 o výmere 947 m2, druh pozemku ­ zastavaná plocha, parc. č. 354/3, druh pozemku ­ zastavaná plocha o výmere 163 m2, parc. č. 355/1 o výmere 314 m2, druh pozemku ­ zastavaná plocha, parc. č, 356/7 o výmere 235 m2, druh pozemku ­ zastavaná plocha, parc. 338/9 o výmere 10 m2, druh pozemku ­ zastavaná plocha, v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nový Smokovec vo vlastníctve Kúpeľov Nový Smokovec, a.s. do nájmu mesta Vysoké Tatry, spolu o výmere 1 669 m2 za 1,- Sk 9 9
25 B/17 schvaľuje odkúpenie pozemkov parc. č. 353/2 o výmere 82 m2, druh pozemku ­ ostatná plocha a parc. č. 312/1 o výmere 470 m2, druh pozemku ­ zastavaná plocha, spolu 552 m2 v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nový Smokovec, vo vlastníctve Kúpeľov Nový Smokovec, a.s. do výlučného vlastníctva mesta Vysoké Tatry za cenu 800,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 441 600,- Sk 9 9
26 B/18 schvaľuje spoluúčasť Mesta Vysoké Tatry na financovaní projektu ôTatranská škola regionálneho rozvojaô vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov projektu 9 9
27 B/19 schvaľuje zmenu organizačnej štruktúry v časti zariadenia mesta takto: s účinnosťou od 6. 9. 2007 sa zrušuje pracovné miesto pestúnky v Materskej škole Tatranská Lomnica a pracovné miesto správcu ubytovacieho zariadenia v Zdravotnom stredisku na Štrbskom Plese 9 9
28 Csplnomocňuje JUDr. Antona Blahu na zastupovanie Mesta Vysoké Tatry v právnej veci týkajúcej sa rozhodnutia Správy katastra v Poprade o zmene priebehu hranice medzi Obcou Štrba a k.ú. Štrba na jednej strane a Mestom Vysoké Tatry a k.ú. Štrbské Pleso na strane druhej, rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici a rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v uvedenej veci, najmä na vypracovanie ústavnej sťažnosti, návrhov, podnetov a stanovísk pre tretie orgány, zastupovanie v rokovaniach so štátnymi orgánmi a inštitúciami podľa pokynov Mesta Vysoké Tatry, na zastupovanie pred súdmi všetkých stupňov vrátane Ústavného súdu SR 9 9
 Daniela Kordová  Prítomná
 Milan Manik Prítomný
 Ing. Peter Líška Neprítomný
 Pavol Stano Prítomný
 Ing. Jana Kalinčíková Neprítomná
 PaedDr. Anna Spišiaková Prítomná
 Ing. Renáta Olekšáková Prítomná
 Jozef Grivalský Prítomný
 Ing. Igor Plučinský Prítomný
 Ing. Jozef Janiga Prítomný
 Ján Bogačík Prítomný
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH
 
Z Á P I S N I C A
 
Z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 5. septembra 2007
 
 
 
Zahájenie: 14.00 hod.
Ukončenie: 19.00 hod.
 
  
Prítomní:
 • Poslanci MZ:       9
 • Ostatní:               15
 
Program:
 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnicie
 3. Návrh rozvoja cestovného ruchu v lokalite Eurocamp FICC
 4. Urbanistická štúdia Olympijských hier nepočujúcich v roku 2011
 5. Správa o plnení rozpočtu mesta k 30.9.2007
 6. Správa o plnení rozpočtu VPS k 30.9.2007
 7. Správy o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30.6.2007
 8. Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 30.6.2007
 9. Prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2007
 10. Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2007
 11. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2007
 12. Návrh na transformáciu VPS
 13. Návrh nariadenia, ktorým sa zrušuje nariadenie č. 29/l994 o predaji bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta v znení neskorších nariadení
 14. Návrh nariadenia o verejnom poriadku, ochrane a tvorbe životného prostredia na území mesta Vysoké Tatry
 15. Návrh na zrušenie pracovných miest v zariadeniach mesta
 16. Návrh zásad pre udeľovanie výročných cien v meste Vysoké Tatry
 17. Prevody vlastníctva
 18. Spolufinancovanie projektu „Tatranská škola regionálneho rozvoja“
 19. Informácia o pokyne na dopracovanie Územného plánu mesta
 20. Splnomocnenie
 21. Interpelácie poslancov
 22. Diskusia
 23. Schválenie uznesenia
 24. Záver
 

1. Otvorenie

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Mokoš, primátor mesta Vysoké Tatry. Konštatoval, že na dnešnom zasadnutí je z 11 poslancov prítomných 9 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Pred schválením programu predložil tieto návrhy:
-Ing. Ján Mokoš navrhol
-  stiahnuť z programu rokovania materiál uvedený pod bodom 17/a -  odkúpenie Čistiarne odpadových vôd a to z toho dôvodu, že Jednotný majetkový fond  nedodal  podklady, ktoré sú potrebné pre odsúhlasenie odpredaja.
-  stiahnuť z programu rokovania materiál uvedený pod bodom 17/h – zámena pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica a to z toho dôvodu, že došlo k určitým zmenám, musia  byť doložené nové geometrické plány
 
Hlasovanie o návrhoch o stiahnutie uvedených materiálov: z prítomných 9 poslancov bolo „za“ 9 poslancov.
  
Ing. Ján Mokoš - navrhol zaradiť do programu rokovania materiál uvedený ako bod 20 – splnomocnenie pre Dr. Blahu. Materiál poslanci dostali  pri prezentácii.
Hlasovanie o doplnenie programu: z prítomných 9  poslancov bolo za  9 poslancov
 
Po týchto doplňujúcich schválených návrhoch, primátor dal schváliť program dnešného MZ.
Hlasovanie: z  prítomných    9  poslancov bolo za schválenie programu  9 poslancov.
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnicie
Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Jozef Janiga, Daniela Kordová, Pavol Stano.
 
Za overovateľov zápisnice boli určení: Dr. Anna Spišiaková a Ing. Igor Plučinský
 

3. Návrh rozvoja cestovného ruchu v lokalite Eurocamp FICC

Zástupca firmy Milan Balážik predstavil zámery v lokalite Eurocamp. Poďakoval za možnosť prezentovať pred MZ ich zámery. Predstavil aktuálnu situáciu v Eurocampe, ako bol postavený pred 30 rokmi a odvtedy neboli urobené žiadne investície. Komfort nezodpovedá štandardu, preto je aj nižšie využitie kapacít. Vyzdvihol silné stránky lokality. Výhodou je nerušený výhľad na Tatry a inžinierske siete. Mám na to 10 minút, tak sa sústredím na dôležitejšie veci. Uvažovali sme o 2 alt. – rekonštrukcia, alebo niečo nové. Treba tam niečo nové, čo vydrží 20-30 rokov. Potrebujeme zariadenie, ktoré bude spĺňať 4 predpoklady – v rámci ÚP obce /turistika, šport/, životné prostredie, architektúra, chceli by sme zariadenie, ktoré by bolo prevádzkované počas celého roka.
Uvažujeme o hoteli 140 lôžkový so 4 hviezdičkami, apartmanové domy s výhľadom na panorámu Tatier, riešenie dopravy, vznikla by dopravné tepna, časť pod zemou. Areál je rozdelený cestou. Návrh je spojiť územie spojovacím celkom.
P. Stano – ostane tam plocha aj na kempovanie?
P. Balážik – kemp v súčasnosti je prevádzkovateľný 2-3 mesiace v roku. Máme za to, že ten priestor sa dá využiť efektívnejšie. V súčasnosti sme v štádiu vízie a začíname ďalšie práce. Je možné uvažovať o zachovaní časti pre kempovanie, z hľadiska celého konceptu by boli tie 2 spôsoby rekreácie protichodné.
P. Stano – ale malo by sa kempovanie zachovať.
p. Balážik – využiteľnosť kempingov, nie je vysoká. 1 camp v Tatrách by stačil.
Ak by ste mali nejaké dotazy , na MsÚ majú naše kontakty, kedykoľvek sa môžete na nás obrátiť.
 
4. Urbanistická štúdia Olympijských hier nepočujúcich v roku 2011
Konateľ spoločnosti predstavil štúdiu- budú konané tieto hry prvý krát na Slovensku. Olympiáda bude rozdelená do 3 oblastí – Jasná – zjazd. lyžovanie, Poprad, Mikuláš a Kežmarok – hokej a Štrbské Pleso pre prípravu ďalších severských disciplín. Majetko-právne vzťahy sú v štádiu dohodnutom. Boli vytypované a schválené všetkými inštitúciami. Na Št. Plese sú 3 lokality, ktoré mali slúžiť pre výstavbu.
  
1. lokalita – oblasť parkoviska – vstupný areál do centra, ďalšia časť Olympijskej dediny – na Mlynickej doline a hlavné jadro by malo byť v areáli terajších skokanských mostíkoch. Tieto 3 časti podrobne popísal.
 

5. Správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2007

Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.
 
6. Správa o plnení rozpočtu VPS k 30.9.2007
 
Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.
 
7/a – 7/c Správy o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30.6.2007
 
Materiály boli prerokované bez pripomienok.
 

8. Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 30.6.2007

Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.
 
9. Prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2007
 
Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.
 

10. Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2007

Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.
 
 
11/a a 11/b Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2007
 
Materiály bol prerokované bez pripomienok.
 
12. Návrh na transformáciu  príspevkovej organizácie VPS na s.r.o. so 100 %-nou majetkovou účasťou mesta.
 
Ing. Danko – je vplatnosti nový zákon a zriaďovateľ je povinný urobiť toto opatrenie, zrušiť príspevkovú organizáciu.
P. Stano – zákon ešte neplatí, transformácia nie je správny výraz, pretože jedna organizácia  sa zruší a nová vznikne. Je to vážna vec. Mali sme v minulosti zriadenú komisiu, ktorá pripravovala podklady na transformáciu VPS. Na finančnej  komisii sme sa niekoľkokrát zaoberali transformáciou VPS,  navrhli sme, aby riaditeľ pripravil transformáciu k 1.1.2008, s tým, že MZ bude informovať na dnešnom MZ. 21. 8. sme sa znovu zaoberali a navrhli  sme aby MZ primátora požiadalo zabezpečiť  aby prechod zabezpečenia  samosprávnych funkcií nemal za následok zníženie, kvalitu a rozsah služieb. Aby sa urobil optimálny cenník. Podklady, ktoré sme dostali ako poslanci, nie sú celkom dostatočné na posúdenie tohto ekonomického dopadu. Obavy vyplývajú z vyčíslenej požiadavky na pripravovaný rozpočet. Žiadané navýšenie s prechodom nie je reálne. Mali by sme vedieť, aký to bude mať dopad, keď nebudeme mať na to prostriedky. Aký to bude mať dopad na kvalitu a rozsah služieb. Vieme, že VPS robí služby na majetku, ktoré mestu nepatria. Bude to mať dopad aj na činnosť MsÚ – práce treba objednávať, kontrolovať vykonanie a pod. Sú to otvorené otázky, na ktoré nedostaneme odpoveď. Náš MsV doporučil schváliť, ale vytvoriť komisiu. Ak by sme dnes neschválili založenie spoločnosti. Finančná  komisia navrhovala, aby si VPS zobrala činnosť okolo parkovísk, s tým, že by sa dali do nájmu a tým by sa nedostali pod 50% nepodnikateľskej činnosti a tým by neporušovali zákon a organizácia by fungovala ďalej. Ale problém by sme nevyriešili ale tlačili pred sebou.
 
 
13. Návrh nariadenia, ktorým sa zrušuje nariadenie č. 29/l994 o predaji bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta v znení neskorších nariadení
 
K predkladanému návrhu neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie:  z  prítomných 8 poslancov bolo za“ 8“ poslancov.
Nariadenie bolo prijaté.
 

14. Návrh nariadenia o verejnom poriadku, ochrane a tvorbe životného prostredia na území mesta Vysoké Tatry

K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie: z  prítomných 9 poslancov bolo „za“ 9 poslancov.
Nariadenie bolo prijaté.
 
15. Návrh na zrušenie pracovných miest v zariadeniach mesta
Ing. Janiga – po technickej stránke – je to zrušenie pracovného pomeru v kompetencii primátora, alebo zmeniť organizačnú štruktúru? Návrh uznesenia mi nesedí.
JUDr. Gálfyová – v organizačnej štruktúre mesta, figuruje aj MŠ, a tam je nakreslené 1 miesto štruktúry. Škrtáme to miesto, doplníme návrh uznesenia.
 

16. Návrh zásad pre udeľovanie výročných cien v meste Vysoké Tatry

Dr. Spišiaková -  na komisii školstva, kultúry a športu a sme sa dohodli urobiť malú zmenu v bode 4, bod. 3 - ....“v minimálnom počte 2“ – vypustiť.
Ing. Mokoš – návrh bude zapracovaný do uznesenia.
 

17. Prevody vlastníctva

 
17/a Odkúpenie Čistiarne odpadových vôd Tatranská Lesná do vlastníctva  mesta, Prevod Čistiarne odpadových vôd do vlastníctva Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s.
 
Materiál bol stiahnutý z rokovania.
 
  
17/b Prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Štrbské Pleso – do výlučného vlastníctva Športového klubu polície Štrbské Pleso
 
P. Stano – technická poznámka – uznesenia na ktorých sme sa dohodli o predkúpnom práve na 10 rokov o odpredaj pozemku na istý účel – tie do uznesenia dávať nemusíme, lebo sú súčasťou nášho nariadenia. Požiadam p. právničku a toho, kto pripravuje zmluvy, aby to bolo vkladané do každej kúpno-predajnej zmluvy.
Ing. Mokoš – jedná sa len o voľné plochy, nie o zastavané.
P. Stano – potom to ošetríme aj v nariadení.
Poslanci s týmto návrhom súhlasili, že len voľné plochy, nie zastavané.
 
17/c Prevod pozemku v k.ú. Starý Smokovec, m.č. Nová Polianka do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Tibora Bekeša a manž. Márie
 
Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.
 
17/d Prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica do výlučného vlastníctva GRAFOBAL GROUP a.s.
 
Materiál prerokovaný bez pripomienok.
 
 
17/e Prevod pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Barnášových
 
Materiál prerokovaný bez pripomienok.
 
17/f Prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Starý Smokovec, m.č. Nový Smokovec do výlučného vlastníctva Horskej záchrannej služby
 
I. Mazureková – hodnota stavby je 80 320,-Sk.
Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.
 
17/g  a – Prenájom pozemku v k.ú. Starý Smokvec, m.č. Nový Smokovec vo vlastníctve Kúpeľov Nový Smokvec a.s. do nájmu Mesta Vysoké Tatry
 
P. Stano – iniciatíva vyšla z nášho MsV aby sme mohli zabezpečiť rekonštrukciu chodníka z eurofondov, preto do vlastníctva mesta, a kúpele sa zaviazali, že sa budú o to starať.
Materiál bol prerokovaný bez ďalších pripomienok.
 
17/g – b – Odkúpenie pozemkov v k.ú. Starý Smokovec, časť Nový Smokovec vo vlastníctve Kúpelov Nový Smokvec a.s. do výlučného vlastníctva Mesta Vysoké Tatry
P. Stano -  Bod b – bol to náš úmysel – vytvoriť pri poliklinike parkovacie miesta pre zamestnancov a uvoľnila by sa spodná plocha pred poliklinikou, kde denne zápasíme s nedostatkom parkovacích miest pre pacientov.. Bol by to prínos aj pre občanov. Kúpele navrhovali 1 600,-Sk/m2, my sme navrhli za 800,-Sk/m2.
 
 
17/h Zámena pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica medzi mestom Vysoké Tatry a Stavebným a bytovým družstvom Vysoké tatry „v likvidácii“
 
Materiál bol stiahnutý z rokovania.
 
17/i  Majetok Mesta Vysoké Tatry v k.ú. Štrbské Pleso - informácia
Iveta Mazureková – materiál doplňujem  ešte o 1 žiadosť na odkúpenie „centrálneho parkoviska“ Štrbské Pleso.
 

18. Spolufinancovanie projektu „Tatranská škola regionálneho rozvoja“

P. Stano – nebolo jasné, či tieto prostriedky  5 mil. Sk, ktoré sme schvaľovali budú  ako kapitálové výdavky, alebo či ide o prostriedky z bežných výdavkov. Pretože rozpočet  je napätý.
Ing. Péter – sú to bežné výdavky, takže nedá sa to z toho pokryť.
Budeme hľadať riešenie, aby bola možná úprava rozpočtu.
Ing. Janiga – 88 frekventantov – koľko môžeme využiť. A bolo by dobré, aby to bolo aj v „slovenskom jazyku“, aby sme to vedeli pochopiť.
p. Kravčík  -  pripravili sme tento projekt s kanceláriou pre obnovu Tatier a zmyslom je posilniť vzdelávanie v rámci mesta. Bolo by dobré spolupracovať s Regionálnym združením miest a obcí a 44 by bolo z mesta. Mali by sa do toho zapojiť aj poslanci. Systém vzdelávania je tak vymyslený aby bola  kapacita a vzniknuté produkty.  Preto sú tam aj ŠL TANAPu, ochrana prírody a mesto Vysoké Tatry. Celý program by bol do roku 2020 a balíky aby boli naštartované a priniesli prínos.
Ing. Fábryová – úpravu sme nepredpokladali, pretože suma nie je jasná, nakoľko nebola podpísaná zmluva. Uvidíme ako sa budú vyvíjať príjmy a výdavky.
Ing. Mokoš – oslovíme ďalších partnerov – ŠL TANAPu, Regionálne združenie miest a obcí,  aby sme získali prostriedky. KOVT písomne osloví týchto partnerov.
 

19. Informácia o pokyne na dopracovanie Územného plánu mesta

Ing. Plučinský – vymedzenie riešeného územia nebude sa to týkať Štrbského Plesa.
Ing. Jablonská – v tomto pokyne sa ukladá  zvolávať pracovné stretnutia. Urobí sa záznam, kde Št. Pleso sa vylúči – podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu a ten bude prílohou územného plánu.
 
 
20. Splnomocnenie JUDr. Antona Blahu na zastupovanie Mesta Vysoké Tatry
Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.
 
21. Interpelácie poslancov
 
Neboli žiadne interpelácie.
 

22. Diskusia

Ing. Janiga – chcem požiadať náčelníka MsP aby dohliadli na parkovanie pred Sintrou v Tatranskej Lomnici – pravidelne parkujú  autá na dlažbe, je tam určitá zóna pri stánkoch, stoja tam deti, mamičky, dôchodcovia, a porušuje sa značka  zákaz vjazdu. Ďalej viackrát som stretol skupinu túlavých psov  odbočka na Starú Lesnú a Tatranská Lomnica.
P. Stano – MZ na poslednom zasadnutí schválilo  komisiu na prešetrenie sťažnosti p. Billíka z Dolného Smokovca. Komisia zasadala 3-krát, zápisnice boli zaslané poslancom a všetkým zainteresovaným. Za činnosťou komisie treba urobiť bodku. P. Billíkovi sa chcem ospravedlniť verejne, škoda, že dnes tu nie je prítomný,  že sa pri vybavovaní  jeho sťažnosti stretol s ľahostajnosťou , s čím súhlasím a konštatujem, že to bolo tak -  ako zo strany správcovskej spoločnosti Tatry-Teplo, tak i zo strany hlavného kontrolóra. Chcel som sa za samosprávu ospravedlniť. Konštatovali sme, že došlo k viacerým pochybeniam, ktoré už nie je možné riešiť vzhľadom na čas. Pohľadávku treba vymáhať súdnym vymáhaním od p. Billíka – o čom mám pochybnosti, či Tatry-Teplo to obháji pred súdom. Nie je v zápisnici uvedený návrh opatrení, ktoré by sme  mali zabezpečiť, aby sa občania nedostali do pozície, že upozorňujú na problémy a nedostatky a nikto sa s tým dlhšie nezaoberá, alebo im nikto neodpovie. To by sa nemalo stávať. Mali by sme sa zaujímať opatreniami. Komisia sa chce stretnúť s vedením mesta a Tatry-Teplom a posúdiť, ako je zabezpečený spôsob komunikácie s verejnosťou. Valné zhromaždenie Tatry-Teplo by malo pravidelne dostávať informácie o riešení sťažností a pripomienok občanov. Poslanci MZ by mali zaviazať, a stretnúť sa s hlavným kontrolórom, aby sa taký „lacný „ prístup, aký sme našli v materiáloch a uviedli v zápisnici,  už neopakoval ani z jeho strany ani zo strany mestských organizácií.
Ďalej by som chcel vedieť, ako je to pokračuje s rekonštrukciou železničnej zastávky na Sibíri. Už je jeseň, prší a nič sa nedeje.
Mali sme rozpracovaný projekt o využití spodnej časti MŠ Nový Smokovec. Rokoval som s p. Figlárovou. Požiadala má, že chce informovať o projekte, ktorý by tam chceli mať a skúšobnú dobu na prevádzku tohto projektu.
Jozef Grivalský – ako to vyzerá s Kúpeľným domom v Tatranskej  Lomnici a hotelom  Lomnica?
P. Fidlárová – projekt Bambino – stručne uviedla projektový zámer. Poslanie, partnerov, realizácia projektov. Našou cieľovou skupinou by boli obyvatelia V. Tatier, návštevníci V.Tatier a hoteliéri.  Partneri by boli  Mesto V.Tatry, ZCR, a materské centrá a ďalší rad subjektov. Cieľom je aj znížiť náklady mesta na prevádzkovanie tohto objektu. Aktivity – organizácia vzdelávacích, kultúr., športových, a pod. Budú realizované prostredníctvom Materských centier, ktoré sú v sieti a jednotlivcov, ktorí majú skúsenosti s prácou. Obsah by bol počas celého roka. 1. modul – náhodní klienti, 2. modul – vzdelávací a animačný pobyt. 3. modul – komunitný program pre mamičky vo Vysokých Tatrách. Skombinovali by sme prosociálne aktivity s komerčnými. Pripravujeme programy pre deti, pre mamičky s deťmi. Sú to aktivity ktoré prebiehajú v centrách, sú úspešné a sú žiadané. Projekt by prebiehal v 3 fázach – l. fáza 3 mesiace – predstavenie projektu partnerom, uzatvorenie dohody a zmluvy o prenájme, oslovenie sponzorov, databáza služieb a pod., reklama a pod.
2. fáza – harmonogram a obsah naplnenia v súčinnosti s hoteliérmi.
3. fáza – v spolupráci s mestom pripravovať projekty napomáhať kvalitnému poskytovaniu služieb, skvalitňovaniu priestorov a okolia budov.
Naše združenie využíva financie z grantov, z hospodárskej činnosti, príspevky dotácie, zbierky a pod.
P. Stano – naša predstava, dáme do prenájmu a budú sa podieľať na vykurovaní a podpora bude z našich príspevkov.
Ing. Mokoš – odpoveď na Kultúrny dom v Starom Smokovci – beží 1. etapa do 1.11. – denne je povolený výjazd 2 áut – likviduje sa vnútorná časť, 2. etapa 1.12 – likvidovaná celá stavba.
Kúpeľný dom – mali začať búracie práce, nie rekonštrukcia. Tam sa to zdržalo kvôli zámene pozemkov a výšky ceny. Je to seriózny partner a majú záujem, aby sa to čím skôr urobilo. Hotel Lomnica – čo sa dá, tlačíme na nich.
Ing. Jablonská – hotel Lomnica má 2-ročný termín, nie je pokročený. Majú povolené zazimovanie od pamiatkárov. Kúpeľný dom – je tam EJA, dopravné napojenie, je problém s križovatkou. Dom kultúry v St. Smokovci – majú nové alternatívne návrhy.
Ing.Mokoš – zastávka Sibír – oni len teraz robia výber a jedná sa o 300 tis. investíciu.
Ing. Jablonská – problém je v tom, že železnice  majú svoj stavebný úrad, my môžeme len vyzývať.
Bruženák – riaditeľ pretekov Košice-Tatry-Košice. Toho roku ste prejavili dôveru a prispeli fin. príspevok 50 tis. Sk na Vašu propagáciu.  Ohlas bol veľký. Ako dôkaz toho, že sme urobili pre propagáciu dosť – máme CD kde je nahraté , chcem poďakovať Vám poslancom a p. primátorovi, ktorí zanietenie podporil túto akciu. V mene organizačného výboru odovzdal primátorovi ďakovný list.
Ing. Mokoš .- to ocenenie nepatrí len mne,  ale  aj podnikateľom v našom meste, ktorí poskytli ubytovanie, stravu a pod.
p. Šuchta, občan Tatranskej Lomnice – nadviazal na vystúpenie p. Stana – čo robí dozorná rada Tatry-Tepla, či riešili sťažnosti občanov? Hlavný  kontrolór má asi veľa roboty. Dával som jednu sťažnosť bola  odstúpená hl. kontrolórovi. Čakal som vyše pol roka prišiel som na MZ ešte ku konci volebného obdobia a poslanec Ing. Budzák sa pýtal, kontrolóra, či moja sťažnosť  je opodstatnená, a povedal, že „áno je“. Povedal mi, že mi ju dá ústne, alebo osobne mi ju donesie. A čakám už dosť dlho.
Ďalšia otázka je – zúčastnil som sa Verejnej schôdzi s občanmi  v Tatranskej Lomnici – bol som zhrozený, prečo sa tieto stretnutia robia. Boli sme tam svedkami hodinovej  výmeny názorov 1 občianky – zdravotnej sestry  so zamestnankyňou mesta, o čom to je?  Naši poslanci by mali skladať účty. Boli sme na MsV, aby 3-krát do roka poslanci urobili stretnutie, nemusia tam byť zamestnanci mesta ale poslanci nech skladajú účty, a informovať nás napr. o kauze Št. Plese a pod. Ľudia diskutujú a sťažujú sa a tie odpovede na 90 % sa vôbec nerealizujú.
Otázky dávame, a odpoveď nie je žiadna. Aj čo sa týka dozornej rady Tatry-Teplo – je tam člen aj p. Grivalský – konečne urobiť nápravu a občanom dať odpoveď.
Ing. Mokoš – dozornú radu Tatry-Teplo nemá, pretože majetok je v nájme. Máme konateľa – Ing. Kručay a Ing. Fábryová. Práca išla dopredu v Tatry-Teple. Každý by si mal plniť svoje povinnosti, a mali by sme viac času na rozvoj mesta.
Máme tam len valné zhromaždenie sú tam poslanci a robia to dobrovoľne a zadarmo aj Ing. Fábryová. Zasadnutia  mestského zastupiteľstva sú verejné,  informácie a materiály  dávame cez TD, na  webovú stránku mesta . My tlačíme MsV aby zhromaždenia boli také, že ja by som tam bol hosť a naši zamestnanci tam ani nechodili. Aby poslanci dávali odpočet na týchto zhromaždeniach.
Ing. Šramek, občan Tatranskej Lomnice  – za spoločenstvo bytov Alpinka Tatr. Lomnica – V návrhu ÚP, ktorý sme pripomienkovali je nesprávne uvedená  funkcia parcely „CR“ – pravda je taká, že je tam funkcia „funkčná zeleň“ a objektu Alpinka je pridelený  CR a je to „bytový dom“. Upozornili sme na to, a stále to nie je zmenené. Ďalej nie je v ÚP zakreslená prístupová cesta k uvedenému objektu a od roku l893 tam tá cesta stále je a je funkčná a nie je zakreslená. Žiadame opätovne opraviť tieto údaje v súlade so skutočnosťou a pravdou – objektu ako aj cesty a parcely. Chcel by som termín a aby to bolo opravené na všetkých vyhotoveniach ÚP.
Ing. Jablonská – máte pravdu, stala sa chyba, spracovateľ si priznal chybu, v konečnom čistopise, ktorý bude do konca roka spracovaný a do konca mája b.r. prerokovaný to tam bude určite opravené. Cesty a pozemky okolo vily – patria fyzickej osobe a nemá právo ani mesto, ani spracovateľ zakresliť cestu. Tá cesta ale bude zakreslená, pretože podľa posledného stavu je tam cesta zakreslená, má samostatné parc. číslo a celá parcela až po cestu ku tenisovým kurtom má samostatné parcelé číslo . Zóna cestovného ruchu– okolo objektu Alpínka ale aj celé centrum od cesty Slobody od parku až po kabínkovú lanovku – patrí CR – v ÚP sa definujú celé plochy, nie malé plôšky, zeleň bude len v centrálnom parku. Slúži CR aj zeleň ktorá tam je, neznamená, že tá zeleň sa bude likvidovať. ÚP bude opätovne predstavený a znovu sa bude pripomienkovať. Ak nebudú akceptované pripomienky zo zákona  dostanete písomnú odpoveď.
Ing. Fris – obyvatelia objektu horáreň majú  problém jedná sa o parcelu 4133/17 na ktorej stojí horáreň Nový Smokovec 16. ŠL nám odpredali byty aj budovu, lenže je to na pozemkoch bývalého urbariátu Mlynica. Vznikol nasledovný problém. Od marca som bol v kontakte s urbariátom Mlynica. Lenže začiatkom júna prišiel na ŠL dopis od Veroniky Rusnákovej  a p. Danko – ktorí sú na polovicu vlastníkmi tejto parcely a žiadajú od nás nájom. Neviem či to dostali v reštitúcii. Snažil som sa s p. Dankom spojiť. Nebavil sa so mnou, že mi odpovie písomne. Od začiatku leta začalo pri horárni parkovať auto so ŠPZ Bratislava a boli voči nám nepríjemný. Vraj je to ich  pozemok. Jedná sa o auto ktoré patri spoločnosti HOH – Bratislava, zast. Ing. Michalom Hollým. Máme nejakú ochranu mesta, nad novými dobívateľmi „západu“ alebo nie?
Ing. Mokoš – sú to občiansko- právne záležitosti – asi sa len obrátiť na súd.
JUDr. Novoroľníková – sú to súkromné vlastníctva a občiansko- právne vzťahy, nemôže mesto aktívne vstupovať, len byť nápomocné pri zisťovaní dokumentácie napr. cez kataster.
Ing. Jablonská – k príspevku p. Frisa, nový vlastník požiadal o konzultáciu na meste  – chce tam penzión – odkázala som ho na MsV a na komisiu. Reakcia bola, že je tam funkcia bývania a prístupová cesta a tento problém musí byť poriešený občiansko-právne.
 P. Martiček – na internete nemôžu byť očíslované materiály? Tak ako to dostávajú poslanci?
Ing. Janiga – obsah sa nedá dať reálne 100-ne určiť, môžu sa materiály vypustiť, alebo doplniť, ide o operatívnosť.       
p. Martiček – ohľadne ÚP – v Tatrách sa stavia – za Palackou – apartmánový dom v ÚP je určenie športovisko a podnikanie. Keď sa mení plocha využitia, mala by sa urobiť zmena čiastkového plánu?
Ing. Jablonská – ak bude schválený plán bude sa musieť meniť a robiť čiastková zmena. Ak nie je plán schválený, robí sa to územným rozhodnutím a to sa riadi stavebným zákonom. Neschvaľuje to MZ.Nemáme platný územný plán, ten platil do roka 2006.
Ing. Martiček – je plán predaja majetku mesta?
Ing. Mokoš – MZ zvažuje čo sa predá, ide to cez komisie. Všetky pozemky boli pod zastavanou plochou, okrem Tatranskej Lomnice. Nie je to hromadné, máme poradovníky na rodinné domy v Tatr. Lomnice.
p. Gallik, Nový Smokovec -   stanovisko mesta k rozhodnutiu Najvyššieho súdu – čiastočne bola daná odpoveď v poslednom TD, ale je to holé konštatovanie, mám pocit, že informovanosť obyvateľstva je slabá. 2. vec – 5. 4. som napísal otázku v liste – dostal som odpoveď, ktorú považujem a neadekvátnu. P. Krafčík – hovoril o fondoch, ktoré pripravujú pre mladých ľudí. Mesto by malo mať  víziu, ako omladzovať toto mesto. 3. otázka – apartmánové byty – zamýšľal som sa nad tým, keď som sa dozvedel, že mesto nemá možnosť určovať,  čo to bude ak to bude a povoľujú stavby len na hotel s apartmánmi. Majiteľ takého objektu je podnikateľ. Ako podnikateľ si plní  povinnosti – miestny poplatok za ubytovacie služby. Ak by to tak nebolo, bol by to výsmech tých, ktorí si túto povinnosť plnia. Ing. Plučinský – povedal – že ukáže čas a doba, a apartmánové byty budú  slúžiť na cestovný ruch. Verím, že sa pracuje na tom, aby bol presadená novela zákona o dani z nehnuteľnosti, len kedy to bude? Keď to bude všetko rozpredané. Objekty, ktoré povoľujete na prestavby aby slúžili na to, na čo boli určené, pretože z toho aj mesto žije. Nemali by sme prijať nariadenie mesta, aby sa tieto apartmánové byty nerozrástali?
Ing. Mokoš – rozhodnutie Najvyššieho súdu ohľadne Štrbského Plesa, nechcel som písať veľa do novín, v súčasnosti je to  prechodné obdobie. Snažili sme sa vysvetliť občanov ako to je a včas dostanú ako to bude potom.
Miestny poplatok – za ubytovanie – snažíme sa na VÚC-ke aj na Asociácii horských sídiel – ako to odbúrať, keby bol zákon o CR a súčasť toho nech je zákon ZCR.  Daň z nehnuteľnosti, zobral to za svoje ZMOS, rokuje sa s vládou. Robíme novelizáciu nariadenia o komunálnom odpadu, aby platili za celý rok.
Ing. Fábryová – daň z nehnuteľnosti – sú 3  výrazy – hotely, apartmánové byty a apartmánové domy. Pripravili sme návrhy a dali na ZMOS aby sa to zakomponovalo. p. p. Šramk – hovoril som o tom, že v návrhu ÚP ktorý je 2 roky, je nepravdivá informácia a nie je problém to opraviť. Aby to bolo aj na internete, je to otázka pár minút.
Ing. Mokoš – nechajme to na tom tíme architektov.
P. Martiček – p. Mazureková – v materiáli – odpredaj Heliportu – dal som ponuku na likvidáciu garáže, prečo to tam bolo zapracované?
I.Mazureková – bolo to len ako informácia
 

23. Schválenie uznesenia

Ing. Janiga predložil návrh uznesenia, ktorý poslanci schválili a uznesenie č. 8/2007 tvorí prílohu tejto zápisnice.
 

24. Záver

Po prerokovaní všetkých bodov rokovania a schválení uznesenia, primátor Ing. Ján Mokoš sa poďakoval za účasť a 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách ukončil.
 
 
Zapísala: Anna Jurečková
 
 
 
 
 
Ing. Ján    M o k o š                                         Ing.   Štefan   P é t e r
       primátor                                                                prednosta
 
Overovatelia zápisnice:
 
PaedDr. Anna Spišiaková   ...............................
 
Ing. Igor Plučinský              ...............................

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka