Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 19.9.2007

P o z v á n k aPodľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

9. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

v stredu – 19. septembra 2007 o 15.00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Založenie obchodnej spoločnosti VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
4. Prevod majetku mesta
5. Schválenie uznesenia
6. Záver


                                                Ing. Ján M o k o š, v.r.
                                                         primátor

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 9/2007

z 9. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
vo Vysokých Tatrách z 19. septembra 2007Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách


 1. s c h v a ľ u j e
  1. založenie obchodnej spoločnosti typu s.r.o. so 100 % účasťou mesta Vysoké Tatry pod obchodným menom „VPS Vysoké Tatry, s.r.o.“ s hlavným predmetom podnikania údržba verejných komunikácií a zelene k 1. 1. 2008
  2. vklad mesta Vysoké Tatry do základného imania spoločnosti VPS Vysoké Tatry, s.r.o. – hnuteľný majetok, uvedený v prílohe uznesenia, v hodnote preukázanej znaleckými posudkami 
  3. členov Valného zhromaždenia organizácie VPS Vysoké Tatry, s.r.o. v zložení: Daniela Kordová, Ing. Renáta Olekšáková, Pavol Stano 
  4. členov Dozornej rady organizácie VPS Vysoké Tatry, s.r.o. v zložení: PaedDr. Anna Spišiaková, Ing. Jana Kalinčíková, Ing. Igor Plučinský
 2. z r u š u j e
  1. príspevkovú organizáciu VPS Vysoké Tatry k 31. 12. 2007
  2. Školskú jedáleň pri Materskej škole Nový Smokovec 2, Vysoké Tatry k 31. 8. 2007 
  3. Základnú školu Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry k 31. 8. 2007 
  4. Školskú jedáleň pri Základnej škole Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry k 31. 8. 2007 
  5. Školský klub detí pri Základnej škole Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry k 31. 8. 2007 
  6. Materskú školu Dolný Smokovec 48, Vysoké Tatry k 31. 8. 2007 
  7. Výdajnú školskú kuchyňu pri Materskej škole Dolný Smokovec 48, Vysoké Tatry k 31. 8. 2007 
 3. z r i a ď u j e
  1. komisiu, ktorá bude dohliadať na likvidáciu VPS v zložení: predseda finančnej komisie, predseda komisie správy mestského majetku, životného prostredia a stavebnej činnosti, vedúca ekonomického oddelenia, vedúca oddelenia správy mestského majetku a investičnej činnosti, zamestnanec zodpovedný za metodické riadenie VPS a ekonómka VPS
  2. Školskú jedáleň Nový Smokovec 2, Vysoké Tatry ako súčasť Materskej školy Nový Smokovec 2, Vysoké Tatry od 1. 9. 2007
  3. Výdajnú školskú kuchyňu pri Školskej jedálni Nový Smokovec 2, Vysoké Tatry ako súčasť Materskej školy Nový Smokovec 2, Vysoké Tatry od 1. 9. 2007
  4. Základnú školu s materskou školou Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry od 1. 9. 2007
  5. Školský klub detí Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry ako súčasť Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry od 1. 9. 2007
  6. Školskú kuchyňu Dolný Smokovec 21/a, Vysoké Tatry ako súčasť Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry od 1. 9. 2007
  7. Školskú jedáleň Dolný Smokovec 21/a, Vysoké Tatry ako súčasť Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry od 1. 9. 2007
  8. Školskú jedáleň Dolný Smokovec 21/b, Vysoké Tatry ako súčasť Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry od 1. 9. 2007
  9. Výdajnú školskú kuchyňu pri Školskej jedálni Dolný Smokovec 21/b, Vysoké Tatry ako súčasť Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry od 1. 9. 2007
 4. u k l a d á

  riaditeľovi VPS vysporiadať pracovno-právne vzťahy zamestnancov VPS a ďalšie náležitosti súvisiace so zrušením organizácie

  Zodpovedný: Ing. Peter Danko
  Termín: 31. 12. 2007

                                                    Ing. Ján M o k o š
                                                           primátor

Výsledky hlasovania na zasadnutí č. 200708 - 9. zasadnutie MZ Mesta Vysoké Tatry

( Poznámka: )
Predsedajúci: Ing.Ján Mokoš Konaného dňa 19.09.2007
Hlasovanie    Bod jednaniaPrítomníZa
1 - poslanecký navrh - zmena programu MZ 9 9
2 - poslanecký navrh - zmena programu MZ 9 9
3 2.Schválenie programu MZ 9 9
4 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 9 9
5 A/1schvaľuje založenie obchodnej spoločnosti typu s.r.o. so 100 % účasťou mesta Vysoké Tatry pod obchodným menom äVPS Vysoké Tatry, s.r.o.ô s hlavným predmetom podnikania údržba verejných komunikácií a zelene k 1.1.2008 9 9
6 A/2schvaľuje vklad mesta Vysoké Tatry do základného imania spoločnosti VPS Vysoké Tatry, s.r.o. ­ hnuteľný majetok, uvedený v prílohe č. 1 uznesenia, v hodnote preukázanej znaleckými posudkami 9 9
7 A/3schvaľuje členov Valného zhromaždenia organizácie VPS Vysoké Tatry, s.r.o. v zložení: Daniela Kordová, Ing. Renáta Olekšáková, Pavol Stano 9 8
8 A/4schvaľuje členov Dozornej rady organizácie Vysoké Tatry, s.r.o. v zložení: PaedDr. Anna Spišiaková, Ing. Jana Kalinčíková, Ing. Igor Plučinský 9 9
9 B/1zrušuje príspevkovú organizáciu VPS Vysoké Tatry k 31.12.2007 9 9
10 B/ 2-7zrušuje Školské zariadenia 9 9
11 C/1zriaďuje komisiu, ktorá bude dohliadať na likvidáciu VPS v zložení: predseda finančnej komisie, predseda komisie správy mestského majetku, životného prostredia a stavebnej činnosti, vedúca finančného oddelenia, vedúca oddelenia správy mestského majetku a investičnej činnosti, zamestnanec zodpovedný za metodické riadenie VPS a ekonómka VPS 9 9
12

C/ 2-9

zriaďuje Školské zariadenia 9 9
13 Dukladá riaditeľovi VPS vysporiadať pracovno-právne vzťahy zamestnancov VPS a ďalšie náležitosti súvisiace so zrušením organizácie, Zodpovedný: Ing. Peter Danko, Termín: 31.12.2007 9 9
 Daniela Kordová  Prítomná
 Milan Manik Neprítomný
 Ing. Peter Líška Prítomný
 Pavol Stano Prítomný
 Ing. Jana Kalinčíková Neprítomná
 PaedDr. Anna Spišiaková Prítomná
 Ing. Renáta Olekšáková Prítomná
 Jozef Grivalský Prítomný
 Ing. Igor Plučinský Prítomný
 Ing. Jozef Janiga Prítomný
 Ján Bogačík Prítomný

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH


Z á p i s n i c a

Z 9. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 19. 9. 2007

Zahájenie: 15.00 hod.
Ukončenie: 16.00 hod.


Prítomní: 

 • poslanci: 9
 • ostatní: 11

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Založenie obchodnej spoločnosti VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
4. Prevod majetku mesta
5. Schválenie uznesenia
6. Záver


1.    Otvorenie
9. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor Ing. Ján Mokoš. Predložil na schválenie program rokovania.
P. Stano – navrhol bod 4 – prevod majetku mesta stiahnuť z rokovania MZ.
Hlasovanie o návrhu: z prítomných 9 poslancov, 9 bolo „za“.
Bod 4 bol stiahnutý z rokovania.
Dr. Spišiaková – navrhla doplniť program rokovania mimoriadneho MZ o bod č. 5 – Návrh na zrušenie a zriadenie školy a školských zariadení podľa materiálu. Toto bolo už odsúhlasené na MZ. Včera a dnes ráno prišli rozhodnutia z Ministerstva školstva, kde súhlasili s našim návrhom a k 31.8. boli zrušené tieto zariadenia a zároveň k 1.9.2007 zriadili tieto zariadenia. Vzhľadom na to, že je potrebné pripraviť urýchlene ďalšie kroky, preto tento materiál  predkladám na dnešné  MZ.
Hlasovanie: z prítomných 9 poslancov bolo „za“ 9 poslancov. Návrh bol prijatý.
Primátor dal hlasovať o programe aj s doplňujúcimi schválenými návrhmi.
Z prítomných   9 poslancov bolo za  9 poslancov.
 
2.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli zvolení:
Ing. Igor  Plučinský, Pavol Stano, PaedDr. Anna  Spišiaková
 
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ján Bogačík, Ing. Renáta Olekšáková
 
3.    Založenie obchodnej spoločnosti VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.
 
4.    Prevod majetku mesta
Materiál bol stiahnutý z rokovania mimoriadneho MZ,
3
 
5.    Návrh na zrušenie a zriadenie školy a školských zariadení
 
Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.
 
6.    Schválenie uznesenia
 
Návrhová komisia predložila na  schválenie návrhu uznesenia č.9/2007.Schválené uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.
 
7.    Záver
 
Po prerokovaní všetkých bodov rokovania a prijatia uznesenia, primátor Ing. Ján Mokoš poďakoval všetkým za účasť a 9. mimoriadne zasadnutie MZ ukončil.
 
 
Zapísala: A. Jurečková
 
  
 
Ing. Ján  Mokoš                                 Ing. Štefan   Péter
     primátor                                                       prednosta

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka