Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 8.11.2007

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m
10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 8. novembra 2007 o 14. 00 hodine
vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :

 1. Otvorenie 
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Správa o plnení rozpočtu mesta k 30. 9. 2007 
 4. Správa o plnení rozpočtu VPS k 30. 9. 2007 
 5. Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 30. 9. 2007 
 6. Žiadosť o úpravu použitia príspevku mesta pre ZCR na rok 2007 
 7. Návrh zmluvy medzi mestom a ZCR na rok 2008 
 8. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2007 
 9. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2007
 10. Príprava na zimnú turistickú sezónu 2007/2008
 11. Operačný plán zimnej údržby v meste
 12. Správa o poskytnutých dotáciách za III. štvrťrok 2007
 13. Návrh Organizačného poriadku mestského úradu
 14. Návrh Pracovného poriadku zamestnancov mesta
 15. Návrh nariadenia o príspevku na dopravu do detského domova a jeho poskytovaní
 16. Prevody vlastníctva
 17. Zverenie dlhodobého a krátkodobého hmotného majetku mesta do správy Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec
 18. Návrh na delegovanie zástupcov mesta do Rady školy v Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec
 19. Prechod práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
 20. Interpelácie poslancov
 21. Diskusia
 22. Schválenie uznesenia
 23. Záver


                                                           Ing. Ján M o k o š 
                                                           primátor

Mestské zastupiteľstv o vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 10/2007

z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 8. novembra 2007


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 1.  berie na vedomie
  1. správu o plnení rozpočtu mesta k 30. 9. 2007
  2. správu o plnení rozpočtu VPS k 30. 9. 2007 
  3. informáciu o použití príspevku mesta pre ZCR k 30. 9. 2007 
  4. správu o vyhodnotení letnej turistickej sezóny 2007 
  5. správu o príprave na zimnú turistickú sezónu 2007/2008 
  6. správu o poskytnutých dotáciách v III. štvrťroku 2007 
  7. prechod práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 0906/07/30 

 2. schvaľuje
  1. úpravu použitia príspevku mesta pre ZCR Vysoké Tatry na rok 2007 podľa predloženého návrhu
  2. zmluvu medzi mestom a ZCR Vysoké Tatry o zabezpečení podpory a rozvoja cestovného ruchu na území mesta Vysoké Tatry na rok 2008 a rozpis použitia finančného príspevku na rok 2008 vo výške 15 % zo skutočného výberu dane z ubytovania za rok 2007 kráteného o 25 % 
  3. úpravu rozpočtu mesta na rok 2007 podľa predloženého návrhu 
  4. úpravu rozpočtu VPS na rok 2007 podľa predloženého návrhu 
  5. úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec na rok 2007 podľa predloženého návrhu 
  6. Operačný plán zimnej údržby pre mesto Vysoké Tatry do 31. 12. 2007 
  7. Pracovný poriadok zamestnancov mesta Vysoké Tatry 
  8. prevod hmotného investičného majetku – prístupová komunikácia na Podbanskom, vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry do vlastníctva obce Pribylina za cenu 23 168,- Sk 
  9. prevod hmotného investičného majetku – verejné osvetlenie na Podbanskom, vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry do vlastníctva obce Pribylina za cenu 212 341,- Sk 
  10. zámenu pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica medzi mestom Vysoké Tatry na jednej strane a Jamy Tatry, s.r.o. na strane druhej nasledovne: pozemky parc. č. 78/12 o výmere 397 m2, druh pozemku lesný pozemok, parc. č. 81/20 o výmere 7 m2, druh pozemku vodná plocha, parc. č. 392/20 o výmere 87 m2, druh pozemku vodná plocha, parc. č. 78/14 o výmere 174 m2, druh pozemku lesný pozemok, parc. č. 329/19 o výmere 28 m2, druh pozemku vodná plocha, parc. č. 76/19 o výmere 24 m2, druh pozemku lesný pozemok, spolu o výmere 717 m2 vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry sa zamieňajú za pozemok parc. č. 379/1 o výmere 1724 m2, druh pozemku zastavaná plocha vo vlastníctve Jamy Tatry, s.r.o.
  11. zámenu pozemkov v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Dolný Smokovec medzi mestom Vysoké Tatry na jednej strane a MUDr. Júliusom Adamkovičom s manželkou na strane druhej nasledovne: pozemky parc. č. 55/13, diel 10 o výmere 31 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, parc. č. 55/25, diel 7 o výmere 41 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, spolu o výmere 72 m2 vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry sa zamieňajú za pozemky parc. č. 55/7, diel 1 o výmere 38 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, parc. č. 55/26, diel 8 o výmere 5 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 55/24, diel 4 o výmere 29 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, spolu o výmere 72 m2 vo vlastníctve MUDr. Júliusa Adamkoviča s manželkou 
  12. prevod Čistiarne odpadových vôd Tatranská Lesná, parc. č. 3268/10 a 3268/11 s vodným zdrojom, v k.ú. Tatranská Lomnica, vo vlastníctve Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií SR Bratislava do výlučného vlastníctva mesta Vysoké Tatry za cenu 830 000,- Sk 
  13. prevod vlastníctva Čistiarne odpadových vôd Tatranská Lesná, parc. č. 3268/10 a 3268/11 s vodným zdrojom, v k.ú. Tatranská Lomnica do výlučného vlastníctva Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad za cenu 830 000,- Sk 
  14. zverenie dlhodobého a krátkodobého hmotného majetku mesta Vysoké Tatry do správy Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec podľa predloženého návrhu 
  15. prevod majetku získaného z účelovej dotácie Recyklačného fondu pre príspevkovú organizáciu mesta Verejnoprospešné služby Vysoké Tatry, do spoločnosti Verejnoprospešné služby Vysoké Tatry, s.r.o.
 3. deleguje

  Pavla Stana, Ing. Renátu Olekšákovú a Ing. Máriu Fábryovú do Rady školy v Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec 
   
 4. súhlasí
  1. so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi mestom Vysoké Tatry a Úradom vlády SR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia vily Alica v Starom Smokovci“
  2. s vytvorením fondu z rozpočtu mesta Vysoké Tatry na udržanie
   výsledku projektu „Rekonštrukcia vily Alica v Starom Smokovci“ po jeho realizácii vo výške 1 % z ceny projektu ročne po dobu 10 rokov
 5. žiada
  1. primátora pri vydávaní záväzných stanovísk mesta dodržiavať
   - Pracovný návrh územného plánu mesta, každú zmenu predložiť na mestskému zastupiteľstvu na schválenie - vyhlášku č. 419/2001 Zb. o kategorizácii ubytovacích zariadení
  2. prednostu mestského úradu zahrnúť do rozpočtu mesta na rok 2008 finančné prostriedky na opravu komunikácie pri bytovkách č. 124 a 125 v Tatranskej Lomnici
 6. ukladá prednostovi mestskému úradu
  1. pripraviť pracovné rokovanie k návrhu aktualizácie PHSR
   Zodpovedný: Ing. Štefan Péter
   Termín: 31. 12. 2007
  2. zabezpečiť prípravu evidencie pamätihodností mesta v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu
   Zodpovedný: Ing. Štefan Péter
   Termín: 31. 3. 2008                                          Ing. Ján M o k o š 
                                                primátor
Výsledky hlasovania na zasadnutí č. 200709 - 10. zasadnutie MZ Mesta Vysoké Tatry
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie
 
Bod jednania
Prítomní
Za
1
1.
Doplnenie Programu 01
10
10
2
2.
Doplnenie Programu 02
10
10
3
2.
Program
10
10
4
3.
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
10
8
5
15.
Návrh nariadenia o príspevku 6/2007
10
10
6
22.
Poslanecký návrh 01 p. Stano
11
11
7
22.
Poslanecký návrh 02 p. Stano
11
6
8
22.
Poslanecký návrh 03 p. Stano
11
11
9
22.
Poslanecký návrh 04 p. Stano
11
10
10
22.
Poslanecký návrh - Grivalský
11
11
11
A  
berie na vedomie body a/1 až a/7
11
11
12
B/1
schvaľuje úpravu použitia príspevku mesta pre ZCR Vysoké Tatry na rok 2007 podľa predloženého návrhu
11
11
13
B/2 1
schvaľuje zmluvu medzi mestom a ZCR Vysoké Tatry o zabezpečení podpory a rozvoja cestovného ruchu na území mesta Vysoké Tatry na rok 2008 a rozpis použitia finančného príspevku na rok 2008 vo výške 2 mil. Sk
11
0
14
B/2 2
schvaľuje zmluvu medzi mestom a ZCR Vysoké Tatry o zabezpečení podpory a rozvoja cestovného ruchu na území mesta Vysoké Tatry na rok 2008 a rozpis použitia finančného príspevku na rok 2008 vo výške 15 % zo skutočného výberu dane z ubytovania za rok 2007 kráteného o 25 %/
11
11
15
B/3
schvaľuje úpravu rozpočtu mesta na rok 2007 podľa predloženého návrhu
11
11
16
B/4  
schvaľuje úpravu rozpočtu VPS na rok 2007 podľa predloženého návrhu
11
10
17
B/5
schvaľuje úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec na rok 2007 podľa predloženého návrhu
11
11
18
B/6
schvaľuje Operačný plán zimnej údržby pre mesto Vysoké Tatry do 31. 12. 2007
11
8
19
B/7
schvaľuje Organizačný poriadok Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci
11
1
20
B/8
schvaľuje Pracovný poriadok zamestnancov mesta Vysoké Tatry
11
8
21
B/9
schvaľuje prevod hmotného investičného majetku ­ prístupová komunikácia na Podbanskom, vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry do vlastníctva obce Pribylina za cenu 23 168,- Sk
11
11
22
B/10
schvaľuje prevod hmotného investičného majetku ­ verejné osvetlenie na Podbanskom, vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry do vlastníctva obce Pribylina za cenu 212 341,- Sk
11
11
23
B/11
schvaľuje zámenu pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica medzi mestom Vysoké Tatry na jednej strane a Jamy Tatry, s.r.o. na strane druhej nasledovne: pozemky parc. č. 78/12 o výmere 397 m2, druh pozemku lesný pozemok, parc. č. 81/20 o výmere 7 m2, druh pozemku vodná plocha, parc. č. 392/20 o výmere 87 m2, druh pozemku vodná plocha, parc. č. 78/14 o výmere 174 m2, druh pozemku lesný pozemok, parc. č. 329/19 o výmere 28 m2, druh pozemku vodná plocha, parc. č. 76/19 o výmere 24 m2, druh pozemku lesný pozemok, spolu o výmere 717 m2 vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry sa zamieňajú za pozemky parc. č. 379/1 o výmere 1724 m2, druh pozemku zastavaná plocha vo vlastníctve Jamy Tatry, s.r.o.
11
11
24
B/12 1
schvaľuje prevod vlastníctva pozemku parc. č. 307/9 o výmere 480 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 463/3 o výmere 63 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 307/7 o výmere 658 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č, 463/2 o výmere 324 m2, druh pozemku ostatná plocha, t.j. spolu o výmere 1 525 m2 v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Starý Smokovec do podielového spoluvlastníctva Alaxandra Gálfyho a Martina Kulangu za cenu 2 000,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 3 050 000,- Sk
11
5
25
B/12 2
schvaľuje prevod vlastníctva pozemku parc. č. 307/9 o výmere 480 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 463/3 o výmere 63 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 307/7 o výmere 658 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č, 463/2 o výmere 324 m2, druh pozemku ostatná plocha, t.j. spolu o výmere 1 525 m2 v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Starý Smokovec do podielového spoluvlastníctva Alaxandra Gálfyho a Martina Kulangu za cenu 1 800,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 2 745 000,- Sk
11
4
26
B/13
schvaľuje zámenu pozemkov v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Dolný Smokovec medzi mestom Vysoké Tatry na jednej strane a MUDr. Júliusom Adamkovičom s manželkou na strane druhej nasledovne: pozemky parc. č. 55/13, diel 10 o výmere 31 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, parc. č. 55/25, diel 7 o výmere 41 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, spolu o výmere 72 m2 vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry sa zamieňajú za pozemky parc. č. 55/7, diel 1 o výmere 38 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, parc. č. 55/26, diel 8 o výmere 5 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 55/24, diel 4 o výmere 29 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, spolu o výmere 72 m2 vo vlastníctve MUDr. Júliusa Adamkoviča s manželkou
11
11
27
B/14
schvaľuje prevod Čistiarne odpadových vôd Tatranská Lesná, parc. č. 3268/10 a 3268/11 s vodným zdrojom, v k.ú. Tatranská Lomnica, vo vlastníctve Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií SR Bratislava do výlučného vlastníctva mesta Vysoké Tatry za cenu 830 000,- Sk
11
10
28
B/15
schvaľuje prevod vlastníctva Čistiarne odpadových vôd Tatranská Lesná, parc. č. 3268/10 a 3268/11 s vodným zdrojom, v k.ú. Tatranská Lomnica do výlučného vlastníctva Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad za cenu 830 000,- Sk
11
10
29
B/16
schvaľuje zverenie dlhodobého a krátkodobého hmotného majetku mesta Vysoké Tatry do správy Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec podľa predloženého návrhu
11
11
30
B/17
schvaľuje prevod majetku získaného z účelovej dotácie Recyklačného fondu pre príspevkovú organizáciu mesta Verejnoprospešné služby Vysoké Tatry, do spoločnosti Verejnoprospešné služby Vysoké Tatry, s.r.o.
11
11
31
C
deleguje Pavla Stana, Ing. Renátu Olekšákovú a Ing. Máriu Fábryovú do Rady školy v Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec
11
10
32
D/1
súhlasí so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi mestom Vysoké Tatry a Úradom vlády SR na realizáciu projektu äRekonštrukcia vily Alica v Starom Smokovciô
11
11
33
D/2
súhlasí s vytvorením fondu z rozpočtu mesta Vysoké Tatry na udržanie výsledku projektu äRekonštrukcia vily Alica v Starom Smokovciô po jeho realizácii vo výške 1 % z ceny projektu ročne po dobu 10 rokov
 
 
 Daniela Kordová  Prítomná
 Milan Manik Prítomný
 Ing. Peter Líška Prítomný
 Pavol Stano Prítomný
 Ing. Jana Kalinčíková Prítomná
 PaedDr. Anna Spišiaková Prítomná
 Ing. Renáta Olekšáková Prítomná
 Jozef Grivalský Prítomný
 Ing. Igor Plučinský Prítomný
 Ing. Jozef Janiga Prítomný
 Ján Bogačík Prítomný
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t vo    v o Vysokých Tatrách
 
 
 
Z á p i s n i c a
 
 
 
Z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva Vysoké Tatry, uskutočneného 8. novembra 2007
 
  
Zahájenie: 14.00 hod.
Ukončenie:19.00 hod.
 
 
 
 
 
 
 
Prítomní:
-  poslanci: 11
 
 
Ospravedlnený: Ing. Peter Líška – od 16.00 hod. prítomní
 
 
 
Program:
 
 1. Otvorenie
 2. Voľba Návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Správa o plnení rozpočtu mesta k 30. 9. 2007
 4. Správa o plnení rozpočtu VPS k 30. 9. 2007
 5. Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 30. 9. 2007
 6. Žiadosť o úpravu použitia príspevku mesta pre ZCR na rok 2007
 7. Návrh zmluvy medzi mestom a ZCR na rok 2008
 8. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2007
 9. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2007
 10. Príprava na zimnú turistickú sezónu 2007/2008
 11. Operačný plán zimnej údržby v meste
 12. Správa o poskytnutých dotáciách za III. Štvrťrok 2007
 13. Návrh Organizačného poriadku mestského úradu
 14. Návrh Pracovného poriadku zamestnancov mesta
 15. Návrh nariadenia o príspevku na dopravu do detského domova a jeho poskytovaní
 16. Prevody vlastníctva
 17. Zverenie dlhodobého a krátkodobého hmotného majetku mesta do správy Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec
 18. Návrh na delegovanie zástupcov mesta do Rady školy v Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec
 19. Prechod práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
 20. Zmluva o poskytnutí  nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „Rekonštrukcia vily Alica v Starom Smokovci“
 21. Interpelácie poslancov
 22. Diskusia
 23. Schválenie uznesenia
 24. Záver
 
 
1.     Otvorenie
Ing. Ján Mokoš, privítal všetkých prítomných na 10. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konštatoval,  že na dnešnom zasadnutí je z 11 poslancov prítomných  10  poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
Ešte pred schválením programu predložil tieto návrhy na doplnenie programu rokovania dnešného mestského zastupiteľstva o materiály, ktoré ste dostali pri prezentácii:
 
- budeme hlasovať o zaradení materiálu do programu ako bod 16/e -
  prevod Čistiarne odpadových vôd s vodným zdrojom Tatranská   Lesná vo vlastníctve JMF do vlastníctva mesta a prevod   vlastníctva Čistiarne odpadových vôd s vodným zdrojom Tatranská Lesná do vlastníctva Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad
– hlasovanie : z prítomných  10 poslancov  bolo za  10 poslancov
 
-  zaradenie materiálu do programu ako bod 20 – Zmluva o poskytnutí nenávratného   finančného príspevku na realizáciu projektu „Rekonštrukcia vily   Alica v Starom  Smokovci“
hlasovanie:  z prítomných  10 poslancov bolo za  10 poslancov.
 
Ing. Ján Mokoš – predložil  na schválenie program dnešného mestského zastupiteľstva vrátane schválených doplnkov
 – hlasovanie o schválení programu: z prítomných poslancov  10 bolo za  10 poslancov.
 
 
2.     Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 
Do návrhovej komisie boli schválení títo poslanci: Ing. Jozefa Janiga, Daniela Kordová, Pavol Stano.
 
Za overovateľov zápisnice boli určení títo poslanci: Ing. Kalinčíková a Jozef Grivalský
 
3.     Správa o plnení rozpočtu mesta k 30. 9. 2007
Pavol Stano – na finančnej komisii sme navrhli zodpovednejšie postupovať pri návrhu rozpočtu na budúci rok.
Materiál bol prerokovaný bez ďalších pripomienok.
 
4.     Správa o plnení rozpočtu VPS k 30. 9. 2007
Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.
 
 
5.     Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 30. 9. 2007
Ing. Plučinský – v súvislosti s touto informáciou mám dotaz, ako to bude túto zimu s prípravou a údržbou tratí  v Tatranskej Lomnici.
Ing. Péter – v Tatranskej Lomnici sú pozemky, kde vedie trať v správe ŠL TANAPu , a preto celá činnosť je závislá od tejto skutočnosti.
Ing. Mokoš – prihlásil sa dobrovoľník, ktorý to chce robiť, je to Braňo Sykorčík z Horskej služby. Dohodli sme sa na označení tratí, ako aj odstránia drevo ale vyvoláme ešte rokovanie so všetkými zainteresovanými, rozdelíme úlohy a  bol by som rád, keby aj MsV Tatranská Lomnica  nám v tomto pomohol.
 
6.     Žiadosť o úpravu použitia príspevku mesta pre ZCR na rok 2007
Materiál prerokovaný bez pripomienok.
 
7.     Návrh zmluvy medzi mestom a ZCR na rok 2008
Materiál prerokovaný bez pripomienok.
 
8.     Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2007
8/a –  Návrh na úpravu rozpočtu mesta
Materiál prerokovaný bez pripomienok.
 
8/b Návrh na úpravu rozpočtu VPS
P. Stano – navrhli sme doplniť bod 1 o cenové ponuky dodávky sowtféru a nákladov na zaškolenie pracovníkov, pretože tiedo produkty považuje komisie na neprimerane vysoké a kaluláciu nákladov na výmenu kotla v Tatranskej Lomnici taktiež, a určite existujú aj lacnejšie riešenia problému.
Ing. Danko – máme cenové ponuky, nech kontrolór zistí či sú vysoké.
Ing. Kallinčíková – zisk sa dosiahol zo služieb od objednávateľov?
Ing. Danko – činnosť VPS je z príspevkov a z podnikateľskej činnosti.
 
8/C – Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ Dolný Smokovec
Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.
 
9.     Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2007
Materiál prerokovaný bez pripomienok.
Ing. Plučinský – počiadal som o informáciu,  koľko áut bolo ukradnutých  počas sezóny na v našom meste.
Ing. Kolodzej –nevedel som o tejto požiadavke, zistíme to na PZ SR a dáme informáciu.
 
10.  Príprava na zimnú turistickú sezónu 2007/2008
Ing. Plučinský – 15.10. bol odštartovaný projekt Tatranská škola regionálneho rozvoja? Ak áno, aké sú ďalšie možnosti aj pre nás poslancov, ak máme záujem sa tohto projektu zúčastniť?
Ing. Zamišková –áno projekt bol odštartovaný,  v decembri budú záujemcovia oslovení a začne to v januári. Garantom tohto projektu je p. Plachý.
 
11.  Operačný plán zimnej údržby v meste
Ing. Kalinčíková – dal by sa zaradiť chodník  od Siesty k bytovke č. 118 na Sibíri?
Ing. Danko – chodník  je úzky, máme obavy aby sa nepoškodil mechanizmom  – to je tá bariéra. Bola požiadavka aj na udržiavanie chodníka Smokovce – Vyšné Hágy – nakoľko na tomto chodníku sú prekážky – siete, a až kým sa nevybudujeuje, navrhujeme spevniť tento  chodník  v zime skútrom  prostredníctvom  ŠL.Tanapu.
Ing. Mokoš – dávam Vám za úlohu ako riaditeľ VPS rokovať s riaditeľom ŠL TANAPu.
P. Stano – operačný plán je platný do konca t.r. dnes sme dostali návrh rozpočtu, je v rozpočte počítané s tým, že bude tento plán pokračovať aj v januári 2008 v tom objeme ako je navrhnutý?
Ing. Fábryová – návrh rozpočtu je na základe požiadaviek oddelení a VPS. Nevieme vyšpecifikovať, záleží to aj od toho či bude snežiť, aké budú podmienky a pod.
Ing. Péter – bolo s tým počítané, spracovanie rozpočtu podliehalo iným postupom ako v minulom období,  pretože prechádza VPS na s.r.o., zaoberali sme sa s tým aj na poslednej porade vedenia.
Ing. Janiga – teda budeme schvaľovať nový operačný plán s platnosťou od 1.1. v náväznosti na rozpočet mesta.
Ing. Plučinský – mám  prosbou na p. riaditeľa – v Tatranských  Matliaroch  robíme na objednávku pluhovanie komunikácie, ktorá je svahovitá prosím rozšíriť pluhovanie maximálne, aby tam mohli chodiť ľudia.
Ing. Kalinčíková – nedostali sme poslanci návrh pasportu a spôsob  objednávky na VPS, ako sa bude postupovať po novom roku.
Ing. Danko – po tomto zasadaní sadneme nad  pasportami. Zimná údržba bude podceňovaná. Urobili sme opatrenia v organizácií. Znižujeme stavy tak, že budeme mať 1 človeka na údržbu. Vieme ísť na úkor štandardu. Máme pasporty, máme cenníky.
Ján Bogačík  – v operačnom pláne navrhujem doplniť chodník okolo  MŠ a Klubu dôchodcov ako aj od požiarnej zbrojnice k chate Jednota v Tatranskej Kotline .
Ing. Danko – doplníme to aj domčeky na ihrisko
Ing. Fábryová – stanoviť rozpočet sa dá len z údajov z minulého roku. Aj keď dostanete pasport.
Ing. Mokoš – riaditeľ VPS a p. prednosta sa stretnú k  pasportizácii.
 
12.  Správa o poskytnutých dotáciách za III. Štvrťrok 2007
Materiál prerokovaný bez pripomienok.
 
13.  Návrh Organizačného poriadku mestského úradu
Pavol Stano – som skeptický k tomu, že máme schvaľovať organizačný  poriadok skôr, než sme dostali návrh  rozpočtu na budúci rok. Navrhujem požiadať vedúcich oddelení, kde sa má navýšiť počet pracovníkov aby sa k tomu vyjadrili, pretože  keď sa budeme zaoberať s rozpočtom  na budúci rok, aby sme poznali argumenty, prečo to potrebujú . Ja by som to dal stiahnuť tento materiál, pretože neviem aký bude rozpočet.
Ing. Mokoš – zdielam Váš názor že, aj to treba vedieť, či sa to schváli, lebo by sa to malo zahrnúť do rozpočtu. Alebo môžete schváliť organizačný poriadok, ale ak neschválite rozpočet na mzdy, nebudú sa prijímať ľudia.
Ing. Fábryová – tento návrh organizačného poriadku sa týka aj  ekonomického odd. U nás nastal problém na úseky  správy daní a poplatkov, ich vymáhaním, a nakoľko sa neustále  novelizuje a úlohy nestíhame úlohy dôsledne realizovať ako máme . NKÚ kontroluje obce a mestá. Na úseku daní a poplatkov – máme neplatičov, ktorých treba neustále vyrubovať, nastáva situácia, nie je čas na kontrolu dane za ubytovanie priamo na zariadeniach. Ten človek by sa zaplatil tým, že by tá kontrola bola dôslednejšia a robila by sa častejšie. Vymáhal by aj ostatné pohľadávky mesta.
J. Bendík – oddelenie kultúry a športu – referent pre šport – táto myšlienka nie je nová. Je potrebné oddelenie  posilniť špecialistom, ktorý by koncepciu rozvoja športu vypracoval, strážil a na nej pracoval. Sú vypracované 3 náplne tohto oddelenia – mimo knižníc, a nie vždy sa dá všetko zvládnuť, aby sa dali dosiahnuť dobré výsledky.
Ing. Péter – organizačný poriadok sa týka rozšírenia o  – pult prvého kontaktu – čo si myslím, že v dnešnej dobe je to potrebné pre styk s verejnosťou.
Ing. Janiga – mne osobne chýbajú v materiáli stanoviská MsV a finančnej komisie.  Je to dosť veľký zásah a dosť oprávnený.
Ing. Plučinský – VPS prechádza na s.r.o – chýba mi tu človek, ktorý bude u nich objednávať práce a kontrolovať. Odozvy  občanov sú také, že  mesto sa nám zmenšilo o Štrbské Pleso  a zamestnancov bude pribúdať, neviem, či je to dobré.
Ing. Fábryová –na doplnenie, návrh rozpočetu je plánovaný  v súlade  s týmto návrhom organizačného poriadku. Bola som na školení ohľadne zavedenia Eura – to ťažiško bude na obciach, budeme mať povinnosť informovať ľudí,  a to by bol  ten človek na pulte prvého kontaktu.
Ing. Kalinčíková – navrhujem zapojiť do toho ZCR – čo sa týka kontroly čistoty a zadania úloh pre VPS.
Ing. Mokoš – nevidím to ako dobrý návrh – ZCR.
14.  Návrh Pracovného poriadku zamestnancov mesta
Materiál prerokovaný bez pripomienok.
 
15.  Návrh nariadenia o príspevku na dopravu do detského domova a jeho poskytovaní
Ing. Janiga – predpokladané náklady – výdavky – je to natypované?
Ž. Dlugošová – nemáme zatiaľ v našom meste  takú skupinu ľudí, aj keď sú problémové rodiny, planované to máme VZN, ale je to zo zákona a to na tvorbu úspor  a na to sme vyhradili čiastku v rozpočte.
Ing. Janiga – malo to prejsť aj cez finančnú komisiu, lebo sa týka financií.
JUDr. Gálfyová – toto VZN bolo v komisii školstva, kultúry a sociálnych vecí.
 
Primátor dal hlasovať o návrhu nariadenia. Z prítomných 10 poslancov bolo za 10 poslancov.
Návrh nariadenia bol schválený.
 
16.  Prevody vlastníctva
 
16/a Prevod hmotného investičného majetku vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry do vlastníctva Obce Pribylina
Ing. Péter – na základe požiadavky starostu obce Pribylina, mali sme včera rokovanie s ním, a prosí nás, aby to bolo schválené tak, ako je to navrhnuté, pretože sú viazaný na to v rozpočte.
Ing. Mokoš – treba dotiahnuť aj parkovacie plochy a vyvolať rokovanie.
 
 
16/bZámena pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica, m.č. Tatranská Lomnica medzi Mestom Vysoké Tatry a Jamy Tatry s.r.o
Materiál prerokovaný bez pripomienok.
 
 
16/c Prevod vlastníctva pozemkov v k.ú. Starý Smokovec do podielového spoluvlastníctva p. Alexandra Gálfyho a p. Martina Kulangu
      I. Mazureková – materiál bol doplnený o stanovisko Milbachu.
Ing. Mokoš -  k tomuto materiálu chcem len pripomenúť na   predkupné právo pre mesto, ako je to s termínmi  zahájenia a ukončenia stavby, záruky dodržania účelu pozemku, záruky pre služby. Chýba mi tu, čo pre mesto Vysoké Tatry žiadatelia urobia? Dávam do diskusie, čo s projektom, podľa ktorého sa pôjde – či prvotný, ktorý stal mesto 600 tis. Sk – či ho odkúpia, alebo sú štúdie, ktoré boli zaplatené sponzorom. Toto sú moje námety k tomuto materiálu.Na druhej strane ako sa vraví“ lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche – v súvislosti s Milbachom. Ja osobne  som presadzoval, aby to postavilo mesto a dalo do prenájmu.
P. Stano – viacerí poslanci sa na mňa obrátili s týmito otázkami, zobral som si zásady hospodárenia s majetkom mesta – čl. 4, bod 3 sa hovorí presne o tom, čo ste p. primátor hovorili je to  v zasadách, nemalo by to byť  v uznesení, ale mali by byť súčasťou zmluvy. K tým ostatným vecia, ktoré hovoril primátor. Keď sme sa s tým zaoberali minule, navrhovali sme za cenu 2 500,-Sk a riešiť spodný objekt, tie návrhy  v uznesení, sú na základe stanovísk  MsV a finančnej komisie.
 
 
16/d Zámena pozemkov v k.ú. Starý Smokvec, m.č. Dolný Smokovec medzi Mestom Vysoké Tatry a MUDr. Júliusom Adamkovičom s manž.
Materiál prerokovaný bez pripomienok.
 
16/e Prevod Čistiarne odpadových vôd s vodným zdrojom Tatranská Lesná vo vlastníctve JMF do vlastníctva Mesta Vysoké Tatry a Prevod vlastníctva Čistiarne odpadových vôd s vodným zdrojom Tatranská Lesná do výlučného vlastníctva Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. Poprad
Ing. Plučinský – stanovisko komisie SMM – preveriť či súčasťou zmluvy je aj kanalizácia a vodojem s rozvodmi?
A.Čechová – áno je to tam.
 
17.  Zverenie dlhodobého a krátkodobého hmotného majetku mesta do správy Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec
 
Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.
 
18.  Návrh na delegovanie zástupcov mesta do Rady školy v Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec
Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.
 
19.  Prechod práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
Ing. Danko – navrhujem zmeniť v návrhu uznesenia slovíčko „vklad“ premenovať na „prevod“.
           
20.  Zmluva o poskytnutí  nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „Rekonštrukcia vily Alica v Starom Smokovci“
Materiál prerokovaný bez pripomienok.
 
21.  Interpelácie poslancov
 
Ing. Kalinčíková – interpelujem primátora
ako je to so zastávkou na TEŽ – nevyzerá to, že sa to dokončí do zimy
–       bude v prevádzke zberňa prádla  v Dome služieb
-  potraviny na Sibíri – je nespokojnosť občanov so zásobovaní,  bude tam nejaká zmena alebo iný spôsob zasobovania obyvateľov.
Ing. Jablonská – podľa harmonogramu sa železnice zaviazali, že zastávka TEŽ bude do konca tohto mesiaca dokončená.
Ing. Mokoš – je to vizitka  železníc, my sme mali niekoľko rokovaní a vidíte, ako to je. Čo sa týka zberni prádla v dome služieb, mal som prísľub od starého majiteľa, že s novým majiteľom to zariadia, pretože, žiaľ došlo k zmene majiteľa Práčovňa Tatranská Lomnica, prosím A. Čechovú aby túto požiadavku opätovne prerokovala  s novým majiteľom.
Potraviny Sibír – máme žiadosť o prenájom podnikateľa, ktorý má vedľa reštauráciu, ale  a následne prišiel list od občanov, ktorí sú spokojní s terajším majiteľom.
Ing. Žembová – napriek že sme dostali petíciu občanov, ktorí podporujú terajšieho majiteľa, boli sme sa pozrieť v potravinách, je tam veľmi málo sortimentu tovaru, preto sme  oslovili  ďalších podnikateľov, nakoľko kúpna sila je tam slabá, takže sa zatiaľ 
nevyjadrili a oslovili sme obchodnú sieť Balla. Nechceme vypovedať zmluvu s jestvujúcim, pokiaľ nemáme náhradu.  Je to v riešení.
Ing. Plučinský – interpeloval  prednostu –a požiadal o  písomnú informáciu o projektoch, ktoré sú z akýchkoľkovej zdrojov realizované, spracované, spracovávané  a pripravované.
Jozef Grivalský  - interpeloval primátora, ako je to s obvodným lekárom  v Tatranskej Lomnici, neustále sa menia, a na základe toho, nemôžu dobre poznať svojich pacientov, je to neúnosný stav.
Ing. Mokoš – napísali sme list na firmu  Gnoza, ktorá má v prenájme túto ambulanciu, vyčíslili sme im , koľkí lekár sa tam  už od začiatku roka vystriedali. Zatiaľ sme nedostali odpoveď. Nenašli sme páky, aby sme zrušili túto zmluvu a riešili to k spokojností obyvateľov, ale aj  hostí a návštevníkov.
JUDr. Gálfyová –  list sme napísali Gnoze, s tým, že keď nie sú schopní zabezpezpečiť  stabilného lekára, aby ukončili nájom. Volala mi obyvateľka Tatranskej Lomnice – že sú tu  sťažnosti občanov, ale sú to ústne a  nemáme nič písomne, je potrebné, aby sa občania sťažovali na krajský úrad .
Dr. Spišiaková
 –boli  sme pozvaní  na prezentovanie architektonického návrhu Centra sociáldnych služieb v Dolnom Smokovci – myslíme si, že je to tak vážni problém a nie je možné, aby za 15 minút nám boli reprezentované návrhy a pripomienky. Taká veľká stavba si zaslúži veľa pozornosti. Pretože som aj členka komisie, ktorá to má v náplni a predsedníčka MsV, kde sa to bude stavať. Prosím, aby sa takéto prezentácie robili inokedy a bolo na to viac času. Dozvedeli sme sa, že existuje komisia, ktorá sa podieľa na realizácii projektu – my o nej nevieme a keď rozhodujeme o financiách, mali by aspoň 2 poslanci mali byť členovia komisie.
- k veľkému projektu– realizátor prisľúbil, že bude vybudovaný nový chodník z Dolného Smokovca na sídlisko Pod lesom – projekt sa ukončil, ale chodník nie je, aj keď sme  to občanom  sľúbili
-        bol skolaudovaný chodník 58 a 59 Pod lesom – kedy bude ukončená úprava a je tam potrebné navoziť zeminu.
JUDr. Gálfyová – k zvolaniu porady na prezentovanie architektonického návrhu  Centra sociálnych  služieb – bola som požiadaná jedným z členov komisie, aby som oslovila poslancov, či by mohli byť pozvaní pred zasadnutím dnešného MZ na prvé informatívne prevedenie zámeru. P. Dlugošová pravidelne informuje komisiu školstva a sociálnych vecí o krokoch, ktoré sa uskutočnili.. Takže pani poslankyňa si myslím je dostatočne informovaná . Spracovaný  materiál k tomuto zámeru  bude predložený  na vyjadrenie všetkým zainteresovaným komisiám a MsV.
Ing. Mokoš – ja som niekoľkokrát na MZ dával informácie, keď sme neuspeli v súťaži na J.Jesenského , že jediné miesto na vybudovanie Centra sociálnych služieb sú bývalé jasle v Dolnom Smokovci. Pani poslankyňa, ak chcete ísť do komisie,  môžem  vás vymenovať. Komisia nie je veľká, ale sú v nej odborníci a ľudia, ktorí majú možnosť lobingu. Chceme na to získať prostriedky aj cez  európsky sociálny fond a tam sú známosti potrebné. Nie je problém, ak máte záujem, komisia môže ísť do vašich mestských výborov a  do komisií a pod. a budú vás informovať.
Dr. Spišiaková – ja som povedala, že nevieme o komisii, nepovedala som že neviem o tom, že sa ide stavať.
 
 
9
 
Ing. Kračunová- chodník okolo bytovky č.  58 a 59 Pod lesom -  jeho výstavba bola skončená- terénne úpravy sa žiaľ kôli počasiu nemohli dokonciť, ukončia  ukončia na jar, pretože už teraz mrzne, takisto sa v okolí chodníka  navezie zemina a zatrávni.
Ing. Mokoš – chodník z Dolného Smokovca na sídlisko – nemohol byť v projekte, pretože to nie je náš pozemok, chodník môže byť náš, ale nie pozemok pod ním.
Ing. Kalinčíková – kauza nájomné bytovky na Sibíry – v akom je to stave a ako sa bude v tom postupovať, budeme stavať? Prosím písomnú odpoveď.
 
22.  Diskusia
Ing. Janiga – budem sa musieť zriecť dozornej funkcie Letiska Poprad-Tatry a žiadam aby mestské zastupiteľstvo vymenovalo nového člena do dozornej rady.
P. Stano – mám 4 poslanecké návrhy a to v súvislosti s článkami v médiách, týkajúcich sa výstavby apartmánových domov vo Vysokých Tatrách. Preto navrhujem, aby MZ prijalo k tomuto problému uznesenie:
1. Mesto V.Tatry až do schválenia ÚP sa bude riadiť schváleným územným plánom.
Ing. Mokoš – skôr vidím cestu – ktoré podmienky?
P. Stano  – rozmýšľal som aj o tomto argumente, ale je to korektné, aby sa riadilo tým, čo bolo v návrhu predložené občanom aj inštitúciám na pripomienkovanie k návrhu ÚP.
Ing. Mokoš – kto je rozhodujúci – mesto – koeficient 0,4, alebo ochrana 0,2 – kto mi poradí? Čo je rozhodujúce v tomto prípade.
Ing. Jablonská – p. Stano navrhuje, že ak budú zmeny bude to schvaľovať MZ.
P. Stano – investorovi, ktorý chce 0,4  nemôže robiť problém,  predložiť to na  MZ.
Ing. Plučinský – dotýka sa ma to ako predsedu komisie stavebnej činnosti  – čo je to pracovný návrh ÚP – je to ktorý deň, lebo územný plán  sa vyvíjal, a dotváral.
P. Stano – to čo bolo predložené občanom a inštitúciám na pripomienkovanie.
Ing. Jablonská – pracovný návrh bol daný občanom, to čo je na internete.
Ing. Mokoš – budeme sa riadiť akým koeficientom?
Ing. Jablonská – rodinné domy 0,2 a pre  CR – 0,4 – tak je to na internete.
Ing. Mokoš – je to VZN záväzné pre stavebný úrad?
Ing. Jablonská  – je to stanovisko mesta.
P. Stano – ospravedlňujem sa za slabú prípravu, takže znovu navrhujem:
1.návrh  – žiada primátora pri vydávaní záväzných stanovísk mesta dodržiavať pracovný návrj územného plánu mesta, každú zmenu predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie.
Hlasovanie: z prítomných 11 poslancov bolo za 11 – návrh bol schvalený.
2. poslanecký návrh – MZ žiada primátora pri vydávaní záväzných stanovísk mesta dodržiavať vyhlášku č. 419/2001 Zb. o kategorizácii ubytovacích zariadení
 
JUDr.Gálfyová – primátor a poslanci  zložili sľub, a tam je všetko uvedené, čiže tento návrh je bezpredmetný.
Ing. Jablonská – problém apartmány – všade v stanovisku – je zapísané – prepracovať v súvislosti s vyhláškou.
Hlasovanie: z prítomných 11 poslancov bolo za 6, proti 1, zdržali sa 4
 
3. návrh – MZ ukladá prednostovi MsÚ pripraviť pracovné rokovanie k návrhu aktualizácie k  Plánu hospodárskeho a sociálneho  rozvoja, termín– 31.12.2007
Hlasovanie: z prítomných 11 poslancov bolo  za 11
 
 4. návrh – ukladá prednostovi mestského úradu zabezpečiť prípravu evidencie pamätihodností mesta v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu
Hlasovanie: z prítomných 11 poslancov bolo „za“ 10 poslancov.
 
Jozef Grivalský – poslanecký návrh – žiada prednostu  zahrnúť do rozpočtu pre rok 2008 finančné prostriedky na   opravu  komunikácie pred domom 124 a 125 v Tatranskej Lomnici  
Hlasovanie: z prítomných 11 poslancov  bolo za 11 poslancov.
Olekšáková – kedy dostaneme rozpočet na budúci rok?
Ing. Fábryová – návrh rozpočtu na budúci rok bude predmetom schvaľovania v decembrovom MZ a  bude prerokovaný na MsV, finančnej komisii a zverejnený na internete. Zároveň by som chcela naa budúci týždeň zvolať rokovanie so zástupcami MsV  alebo všetkými poslancami – vo štvrtok 15.11.2007 o 14.00 hod. a zároveň by sme Vám predložili  aj návrhy nariadení o miestnych poplatkoch.
P. Stano –dostali sme návrh rozpočtu a žiadam, aby ho dostali všetci poslanci.
P. Brabec – v máji t.r. sme sa stretli s Vami p. primátor aj s  p. Lazarákom a dohodli sme sa na tom, že materiály predkladané na MZ budú zverejňované na internete. Je november a z 20 bodov  boli zverejnené len 4 materiály a program nebol zverejnený úplný.
Ing. Mokoš – čo sa týka zverejnenia programu, je daný program, ktorý je známy 2 týždne pred MZ  a je v právomoci poslancov a primátora dať návrh na doplnenie a po schválení poslancami sa program doplní o navrhnuté body.
JUDr. Gálfyová – pred každým MZ je spracovaný harmonogram s úlohami, ktorý doplníme o úlohu pre spracovatelov,  aby materiál po podpísaní prednostom  bol zverejnený na internete.
Ing. Mokoš – požiadal prednostu aby zistil, prečo neboli vyvesené spracovateľmi materiály.
Martiček – záväzné stanovisko na projekty – bytový dom Nový Smokovec a ku koncu sa píše o apartmánoch, asi na to narážal p. Stano. Koľko vydalo mesto stanovísk, čo by neboli zaviazané týmto návrhom?
Ing. Jablonská – to bolo 1. zaväzné stanovisko, kde sme konštatovali funkciu RD a oni žiadali bytový dom a na základe toho sme im bytový dom zamietli s tým, že to musia prerobiť.  Už sú tam ďalšie záväzné stanoviská – sú tam rekreačné objekty a to musia dať v súlade s vyhláškou. Musia to prerobiť. Je vydané nové stanovisko. Stále je platné posledné záväzné stanovisko a to bolo vydané pred mesiacom.  Doteraz boli vydané 3 – majú záväzné stanovisko, kde majú uložené prepracovať v súlade s vyhláškou. Garáže sú zamietnuté.
 
Alexander Gálfy – napadol prvý sneh a cesty sú posypané hrubým štrkom.
Ing. Danko – je to štátna komunikácia v správe SSC.
 
Ing. Kalinčíková – ako často sa dávajú dokumenty do úradných tabúľ a kto zabezpečuje ich vyvesenie?
Ing. Jablonská – podľa zákona sa dávajú do vývesiek vyhlášky.
JUDr. Gálfyová – do úradných tabúľ sa dávajú tie informácie a dokumenty mesta, kde to ukladá zákon, napr. VZN a vyvesenie je podmienkou účinnosti. Na to aby sa bežné informácie dostali k ľuďom, máme v meste nástroj a to  je Tatranský dvojtýždenník
Ing. Mokoš – keď občania chcú získať informácie, môžu sa prísť informovať na mestský úrad.
p. Novobilská – VPS prepustila 5 ľudí, začína zima aby sa nestalo, že nebudú poodmetané chodníky na Sibíri a vôbec všetky chodníky v meste.
Ing. Danko – už som vysvetľoval, že v súvislosti s prechodom na s.r.o sa redikujú aj počty zamestnancov na VPS.
p. Gallik – poukázal na megalomanské projekty výstavby apartmánových bytov, aká je vízia mesta v tejto oblasti
- mesto má schválený PHSR je to len zdrap papiera alebo záväzná smernica, pretože sa v skutočnosti deje  opak, čo je schválené v PHSR
- pri všetkých záväzných stanoviskách a schvalovačkách chýba stanovisko ochranárov
- toto vzácne územie treba riešiť prioritne, mesto nemá schválený ÚP a argumentácia, že ani iné mesta ho doteraz nemajú schválené je len výhovorka a obohratá pesnička
- je 3 roky po víchrici, na účty mesta prišla nemalá čiastka finančných prostriedkov získaných zo zbierok, prečo mesto nekúpilo z tých peňazí schátralý objekt a nezrekonštruovalo ho.
p. Šóš – ako usmerňuje mesto investorov, keď investori uvažujú o len o výstavbe apartmánových bytov v meste.
Ing. Mokoš – mesto investorov zaväzuje, že rozširia cestu, na svoj náklad zrealizujú prípojky, zafinancujú tieto veci tí, ktorí dostanú povolenie.
      p. Martiček – mal dotaz, prečo  nie sú zverejnené projekty na internete.
Ing. Jablonská – nie je to možné bez súhlasu autora projektu, pretože by bol porušený zákon o autorskom práve.
 
23.  Schválenie uznesenia
Po prerokovaní všetkých bodov rokovania návrhová komisia predložila na schválenie uznesenie, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice
 
24.  Záver
      Po schválení uznesenia primátor poďakoval za účasť a 10. zasadnutie MZ ukončil.
 
 
Zapísala: A. Jurečková
 
 
 
Ing. Ján  M o k o š                                             Ing. Štefan   P é t e r
     primátor                                                                   prednosta
 
 
Overovatelia zápisnice:
 
Ing. Jana Kalinčíková ...........................
Jozef Grivalský  ......................................

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka