Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 13.12.2007

Pozvánka

 

 P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m
11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 13. decembra 2007 o 14. 00 hodine
vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.
 P r o g r a m :
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Návrh rozpočtu mesta na roky 2008 – 2010
4. Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2008
5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2008
6. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za II. polrok 2007
7. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2007
8. Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta do správy základných škôl
9. Zverenie hnuteľného investičného majetku do správy VPS Vysoké Tatry,s.r.o.
10.Návrh na odpis pohľadávok organizácie VPS
11.Operačný plán zimnej údržby v meste na rok 2008
12.Informatívna správa o príprave štúdie výstavby Centra sociálnych služieb
13.Návrh nariadenia o miestnej dani z nehnuteľností
14.Návrh nariadenia o miestnej dani za ubytovanie
15.Návrh nariadenia o miestnej dani za psa
16.Návrh nariadenia o miestnej dani za predajné automaty
17.Návrh nariadenia o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
18.Návrh nariadenia o miestnej dani za verejné priestranstvo
19.Návrh nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
     stavebné odpady
20.Prevody vlastníctva
21.Výstavba 22 nájomných bytov Nový Smokovec
22.Interpelácie poslancov
23.Diskusia
24.Schválenie uznesenia
25.Záver                                                          
 

 Ing. Ján   M o k o š

primátor

Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

Uznesenie č. 11/2007

z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 13. decembra 2007


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 

 1. berie na vedomie
  1. správu o stavebnej činnosti na území mesta za II. polrok 2007
  2. Operačný plán zimnej údržby pre mesto Vysoké Tatry v roku 2008 
  3. informatívnu správu o príprave štúdie Centra sociálnych služieb v Dolnom Smokovci
  4. správu o výstavbe 22 bytových jednotiek v bytovom dome Nový Smokovec v roku 2008 a zmenu rozpočtových nákladov na výstavbu 
  5. informáciu o zmene Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žákovce 
 2. schvaľuje
  1. rozpočet mesta Vysoké Tatry na rok 2008 s touto úpravou: v rozpočte bežných výdavkov položku 01116637004 rozčleniť na 01 právne služby 700 tis. Sk a 02 verejné obstarávanie 100 tis. Sk
  2. výhľadový rozpočet mesta Vysoké Tatry na roky 2009 – 2010 podľa predloženého návrhu 
  3. rozpočet Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec na rok 2008 podľa predloženého návrhu 
  4. výhľadový rozpočet Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec na roky 2009 – 2010 podľa predloženého návrhu 
  5. rozpočet Základnej školy Tatranská Lomnica na rok 2008 podľa predloženého návrhu 
  6. výhľadový rozpočet Základnej školy Tatranská Lomnica na roky
   2009 – 2010 podľa predloženého návrhu 
  7. rozpočet Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica na rok 2008 podľa predloženého návrh 
  8. výhľadový rozpočet Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica na roky 2009 – 2010 podľa predloženého návrhu 
  9. alternatívny Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách na rok 2008 s vypustením prvých 2 dvoch bodov a posledných 4 bodov v každom zasadnutí a v júnovom mestskom zastupiteľstve v bode 4 upraviť termín vo vyhodnotení činnosti VPS na 30. 4. 2008
  10. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2008
  11. úpravu rozpočtu mesta na rok 2007 s vypustením bodu 1 – úprava kapitálového rozpočtu 
  12. úpravu rozpočtu VPS na rok 2007 podľa predloženého návrhu 
  13. zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta do správy Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec 
  14. zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta do správy Základnej školy Tatranská Lomnica 
  15. zverenie hnuteľného investičného majetku mesta do správy VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 
  16. odpis pohľadávok organizácie VPS podľa predloženého návrhu 
  17. Mestský operačný štáb zimnej údržby podľa predloženého návrhu 
  18. investičný zámer výstavby nájomného bytového domu v Novom Smokovci 
  19. spôsob financovania výstavby nájomného bytového domu v Novom Smokovci 
  20. Ing. Petra Nováka za člena Dozornej rady Tatranskej odpadovej spoločnosti, s.r.o. Žákovce 
  21. zmenu čl. 2 ods. 2 Zásad prenájmu nebytových priestorov, objektov a určenie minimálnych cien za ich prenájom takto: „Ak sa o nebytové priestory alebo objekty uchádza viac záujemcov, uskutoční sa výber nájomcu.“ 
  22. Ing. Adriána Janíčka za člena Dozornej rady Letisko Poprad-Tatry, a.s. 
  23. Vyhlásenie poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách k návrhu nového zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ktoré tvorí prílohu uznesenia
 3. súhlasí
  1. s pokračovaním prác na príprave Centra sociálnych služieb v Dolnom Smokovci a príprave projektovej dokumentácie navrhnutej štúdie
  2. s vypracovaním projektu Centra sociálnych služieb a predložením žiadosti o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ v súlade s výzvou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 
  3. s vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške 15 % z rozpočtových nákladov navrhovanej stavby Centra sociálnych služie
  4. predložením žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania za účelom
   požiadania úveru na výstavbu nájomného bytového domu s 22 bytovými jednotkami v Novom Smokovci 
  5. s predložením žiadosti o dotáciu na rozvoj bývania – obstarávanie nájomných bytov na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu nájomného bytového domu s 22 bytovými jednotkami v Novom Smokovci 
  6. s predložením žiadosti o dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR k výstavbe nájomného bytového domu s 22 bytovými jednotkami v Novom Smokovci 
  7. s prijatím dlhodobého úveru od ŠFRB vo výške 18 318 526,- Sk na výstavbu 22 nájomných bytov v Novom Smokovci v celkovom rozpočtovom náklade 36 685 629,- Sk pri splnení podmienok stanovených Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/200 § 5 a v zmysle nariadenia vlády SR č. 650/2007 zo dňa 6. 12. 2007 
  8. s požiadaním o dotáciu na rozvoj bývania vo výške 7 850797,- Sk z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na obstarávanie 22 nájomných bytov v Novom Smokovci s celkovým rozpočtovým nákladom 36 685 629,- Sk pri splnení podmienok stanovených Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2007 
  9. s požiadaním o dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti vo výške 686 400,- Sk z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na realizáciu a rozšírenie miestnej komunikácie v súvislosti s výstavbou 22 nájomných bytov v Novom Smokovci s celkovým rozpočtovým nákladom 36 685 629,- Sk pri splnení podmienok stanovených Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2007 
  10. s použitím vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške 9 829 906,- Sk na výstavbu 22 nájomných bytov v Novom
   Smokovci, z toho 1 171 743,- Sk na rozšírenie miestnej komunikácie a 8 658 163,- Sk na ostatné objekty technickej vybavenosti a prípravu územia 
  11. so zachovaním nájomného charakteru 22 bytov v Novom Smokovci, najmenej po dobu 30 rokov v súlade s Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2007 § 5 
  12. s ocenením nehnuteľností a s predmetom záložného práva za úver od ŠFRB a to objektu Polikliniky Nový Smokovec súp. č. 27 a pozemku parc. č. 352, Dom služieb Nový Smokovec súp. č. 24 v k.ú. Starý Smokovec 
  13. s dohodou o odstúpení mesta od kúpnej zmluvy uzatvorenej v zmysle uznesenia MZ č. 20/2005 písm. B/ body 3 a 4 a s uzatvorením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o prevode nehnuteľností uvedených v cit. uznesení 

 

 

D.  zaväzuje sa

po priznaní dotácie a úveru prehodnotiť a vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky na splácanie úveru /istiny + úroku/, t.j. vyčleniť prostriedky na rozvoj bývania vo výške mesačných splátok požadovaného úveru v príslušnom roku a zabezpečiť ich pravidelné splácanie počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB                                                                                           Ing. Ján M o k o š
                                                                                                  primátor

Hlasovanie

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

Materiály k zasadnutiu

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka