Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 7.2.2008

pozvánka

P o z v á n k a

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m
12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 7. februára 2008 o 14. 00 hodine
vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.


P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
4. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2007
5. Správa o vybavovaní sťažností za II. polrok 2007
6. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2007
7. Správa o poskytnutých dotáciách za IV. štvrťrok 2007
8. Žiadosti o poskytnutie dotácií na kultúru a šport
9. Prehľad o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2007
10.Správa o hospodárení s nájomnými bytmi mesta
11.Správa o činnosti komisií za rok 2007
12.Plán mesta na zavedenie eura
13.Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2008
14.Prevody vlastníctva
15.Schválenie ocenenia za dlhoročnú a celoživotnú prácu
16.Informácia o priebehu likvidácie VPS
17.Žiadosť o prenájom Vily Marta Horný Smokovec
18.Zverenie investičného majetku mesta Vysoké Tatry do správy VPS Vysoké
Tatry, s.r.o. s účinnosťou od 1. 1. 2008
19.Interpelácie poslancov
20.Diskusia
21.Schválenie uznesenia
22.Záver

Ing. Ján M o k o š
primátor

uznesenia

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

Uznesenie č. 12/2008

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
zo 7. februára 2008

 

      Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách


A/ berie na vedomie

 1.  kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2007
 2.  správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2007
 3.  správu o vybavovaní sťažností za II. polrok 2007
 4.  správu o činnosti mestskej polície za rok 2007
 5.  správu o poskytnutých dotáciách v IV. štvrťroku 2007
 6.  prehľad o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2007
 7.  správu o hospodárení s nájomnými bytmi mesta
 8.  správu o činnosti komisie cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov za rok 2007
 9.  správu o činnosti komisie školstva, kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnych vecí za rok 2007
 10. správu o činnosti finančnej komisie za rok 2007
 11. správu o činnosti komisie správy mestského majetku, životného prostredia a stavebnej činnosti za  rok2007
 12. správu o činnosti komisie požiarnej ochrany za rok 2007
 13. informáciu o priebehu likvidácie príspevkovej organizácie mesta Verejnoprospešné služby
 14. informáciu o procese obstarávania urbanistickej štúdie pre lokalitu Eurocamp Tatranská Lomnica


B/ schvaľuje

 1. poskytnutie dotácie vo výške 100 tis. Sk Lyžiarskemu klubu Tatranská Lomnica na projekt „Reprezentácia mesta Vysoké Tatry na pretekoch Východoslovenskej lyžiarskej ligy a Slovenského pohára žiakov juniorov“
 2. poskytnutie dotácie vo výške 70 tis. Sk Futbalovému klubu Tatranská Lomnica na projekt „Príspevok na činnosť Futbalového klubu Tatranská Lomnica“ a vo výške 60 tis. Sk na údržbu ihriska
 3. poskytnutie dotácie vo výške 50 tis. Sk Tenisovému klubu Vysoké Tatry na projekt „Zabezpečenie tréningového procesu a turnajov TK Vysoké Tatry“
 4. poskytnutie dotácie vo výške 114 tis. Sk Futbalovému klubu Vysoké Tatry na projekt „Podpora činnosti FK Vysoké Tatry v roku 2008“ a vo výške 80 tis. Sk na údržbu ihriska
 5. poskytnutie dotácie vo výške 25 tis. Sk Slovanu Tatranská Kotlina na projekt „Činnosť futbalového klubu v roku 2008“ a vo výške 40 tis. Sk na údržbu ihriska
 6. poskytnutie dotácie vo výške 59 tis. Sk Klubu priateľov cyklistiky Slovan Safety Košice na projekt „64. ročník medzinárodných cyklistických Košice – Tatry – Košice“
 7. poskytnutie dotácie vo výške 50 tis. Sk Organizačnému výboru Veľkej ceny Slovenska na projekt „53. ročník Veľkej ceny Slovenska“
 8. poskytnutie dotácie vo výške 80 tis. Sk neziskovej organizácii Vysoké Tatry – Horse area na projekt „Memoriál Ing. Ž. Bornemiszu – MSR v military“
 9. poskytnutie dotácie vo výške 100 tis. Sk Sport service Poprad na projekt „TATRY TOUR“
 10. poskytnutie dotácie vo výške 90 tis. Sk Horskému internetovému klubu na projekt „HORALFEST 2008“
 11. poskytnutie dotácie vo výške 109 tis. Sk Ing. Zuzane Párkányiovej na projekt „OPERNFEST TATRY 2008“
 12. Plán mesta Vysoké Tatry na zavedenie eura
 13. úpravu rozpočtu mesta na rok 2008 takto:                                                                   - zvyšujú sa kapitálové príjmy – položka 23301 – predaj pozemkov 2 082 tis. Sk              - zvyšujú sa kapitálové výdavky – položka 01116711001 – majetkoprávne vysporiadanie pozemkov o 2 082 tis. Sk
 14. prevod pozemku parc. č. 269/2 o výmere 913 m2, druh pozemku ostatná plocha v k. ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Romana Chodníčka s manželkou za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 1 460 800,- Sk
 15. prevod pozemku parc. č. 3692/2 o výmere 483 m2, druh pozemku zastavaná plocha v k.ú. Štrba do výlučného vlastníctva A.V. PLUS, s.r.o. Prešov za cenu 2 500,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 1 207 500,- Sk
 16. prevod pozemku parc. č. 88/12 o výmere 60 m2, druh pozemku ostatná plocha a parc. 88/20 o výmere 25 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Vladimíra Hubača a manželky Martiny za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 136 000,- Sk
 17. prevod pozemku parc. č. 88/24 o výmere 49 m2, druh pozemku zastavaná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do výlučného vlastníctva Ing. Jána Bartoňa za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 78 400,- Sk
 18. prevod pozemku parc. č. 235/4 o výmere 308 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Starý Smokovec do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Milana Dziaka s manželkou za cenu 2 500,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 770 000,- Sk
 19. udelenie Ceny mesta Vysoké Tatry za celoživotné dielo Márii Kusendovej
 20. prenájom Vily Marta Horný Smokovec na 10 rokov spoločnosti Hotel Kúpeľný dom, a.s. Tatranská Lomnica
 21. zverenie hnuteľného investičného majetku mesta do správy VPS Vysoké Tatry, s.r.o.


C/ nesúhlasí

s odpredajom Areálu VPS na Štrbskom Plese obci Štrba


D/ konštatuje, že

zmena funkcie využitia pozemku parc. č. 294/1 v k.ú. Starý Smokovec v Pracovnom návrhu ÚPN mesta nepodlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom, pretože proces územného konania bol zahájený pred schválením uznesenia č. 10/2007


E/ zriaďuje

komisiu za účelom rokovania s urbárskym spoločenstvom Milbach v zložení: Ing. Ján Mokoš, primátor, poslanci Mestského výboru Starý Smokovec a predseda komisie správy mestského majetku, životného prostredia a stavebnej činnosti


F/ deleguje

Milana Manika do Rady školy v Materskej škole Vyšné Hágy Ing. Janu Kalinčíkovú do Rady školy v Materskej škole Nový Smokovec Jozefa Grivalského do Rady školy v Materskej škole Tatranská Lomnica Jána Bogačíka do Rady školy v Materskej škole Tatranská Kotlina Milana Manika do Rady školy v Základnej škole Vyšné Hágy Ing. Igora Plučinského, PaedDr. Annu Spišiakovú, JUDr. Máriu Gálfyovú do Rady školy v Základnej škole Tatranská Lomnica        Ing. Jozefa Janigu do Rady školy v Základnej umeleckej škole Tatranská Lomnica PaedDr. Annu Spišiakovú do Rady školy v Základnej škole s materskou školou pri Šrobárovom ústave Dolný Smokovec


G/ zrušuje

bod 11 písm. B/ uznesenia č. 8/2007
Ing. Ján M o k o š
primátor

Hlasovanie

dochádzka

 

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

 

 

Zápisnica z MZ 07.02

Materiály k zasadnutiu

Predkladané správy

 

  Predkladané správy Predkladá
01.Kontrola plnenia uznesení MsZhlavný kontrolór
02.Správa o kontrólnej činnosti za II.polrok 2007Hlavný kontrolór
03.Správa o vybavovaní sťažnosti za II.polrok 2007Hlavný kontrolór
04.Správa o činnosti mestskej polície za rok 2007Náčelník MsP
05.Správa o poskytnutých dotáciích za IV.štvrťrok 2007Prednosta MsÚ
06.Žiadosti o poskytnutí dotácií na kultúru a športPrednosta MsÚ
07.Prehľad o nájmoch uzatvorených v II.polroku 2007Prednosta MsÚ
08.Správa o hospodárení s nájomnými bytmi mestaKonateľ Tatry-Teplo
09.Správa o činnosti komisií za rok 2007Predsedovia komisii
10.Plán mesta na zavedenie euraPrednosta MsÚ
11.Návrh na úpravu rozpočtuPrednosta MsÚ
12.Prevody vlastníctvaPrednosta MsÚ

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka