Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 3.4.2008

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m
13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 3. apríla 2008 o 14. 00 hodine
vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 4. Záverečný účet mesta za rok 2007 
 5. Správa o priebehu a výsledkoch inventarizácie majetku mesta 
 6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2008 
 7. Prevody vlastníctva 
 8. Návrh nariadenia o vyvesovaní oznámení informácií a iných tlačovín v úradných a informačných tabuliach v meste
 9. Návrh Organizačného poriadku mestského úradu
 10. Návrh na reorganizáciu škôl a školských zariadení v meste
 11. Projekt „Obnova Základnej školy Tatranská Lomnica“
 12. Schválenie Memoranda o spolupráci miest Vysoké Tatry a Spišská Belá a
  Sanatória Tatranská Kotlina
 13. Návrh na vstup mesta do spoločnosti Futbal Tatry, s.r.o. a schválenie majetkovej účasti mesta v spoločnosti
 14. Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia
 17. Schválenie uznesenia
 18. Záver
                                                                               Ing. Ján M o k o š
                                                                                      primátor

Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

Uznesenie č. 13/2008

z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 3. apríla 2008

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 1. berie na vedomie
  1. kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  2. správu o hospodárení VPS za rok 2007 
  3. správu o plnení rozpočtu Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec k 31. 12. 2007 
  4. správu o plnení rozpočtu Základnej školy Tatranská Lomnica k 31. 12. 2007 
  5. správu o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica k 31. 12. 2007 
  6. informáciu o použití príspevku mesta pre ZCR k 31. 12. 2007 
  7. správu o priebehu a výsledkoch inventarizácie majetku mesta
 2. súhlasí
  1. s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
   opatrenia 1.1 Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v Tatranskej Lomnici“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu v Tatranskej Lomnici a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Vysoké Tatry na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
  2. s realizáciou projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy
   v Tatranskej Lomnici“ po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
 3. schvaľuje
  1. záverečný účet mesta za rok 2007
  2. celoročné hospodárenie mesta za rok 2007 s výhradou 
  3. vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2007
   - zapojením rezervného fondu vo výške 16 103 tis. Sk
   - použitím návratných zdrojov financovania vo výške 5 059 tis. Sk 
  4. úpravu rozpočtu mesta na rok 2008 podľa predloženého návrhu
  5. prevod pozemku parc. č. 298/4 o výmere 115 m2, druh pozemku zastavaná plocha v k.ú Starý Smokovec do výlučného vlastníctva Ireny Anderovej za cenu 800,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 92 000,- Sk 
  6. prevod pozemku parc. č. 439/6 o výmere 327 m2, druh pozemku ostatná plocha a parc. 439/5 o výmere 161 m2, druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Starý Smokovec do výlučného vlastníctva Magdalény Starinskej za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 780 800,- Sk 
  7. prevod pozemku parc. č. 235/15 o výmere 24 m2, druh pozemku zastavaná plocha a parc. č. 235/16 o výmere 79 m2, druh pozemku zastavaná plocha v k.ú Starý Smokovec spolu 103 m2, do bezpodielového spoluvlastníctva Júliusa Rotha s manželkou v podiele ½ a Ladislava Štefka s manželkou v podiele ½ za cenu 2 000,- Sk, t.j. celkovo za cenu 206 000,- Sk 
  8. prevod pozemku parc. č. 235/4 o výmere 308 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Starý Smokovec do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Milana Dziaka s manželkou za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 492 800,- Sk 
  9. prevod nehnuteľností v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na spoločnosť Heli Hotel, s.r.o. Bratislava: pozemok za cenu 3 500,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 1 074 500,- Sk, Zrub bývalej MŠ za cenu 10 348 705,- Sk 
  10. Organizačný poriadok Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci 
  11. spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v Tatranskej Lomnici“ vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov rozpočtu projektu 
  12. Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci pri rozvoji územia Tatranskej Kotliny medzi mestom Vysoké Tatry, mestom Spišská Belá a Sanatóriom Tatranská Kotlina 
  13. vstup mesta Vysoké Tatry do spoločnosti Futbal Tatry, s.r.o. s majetkovou účasťou mesta v nemennom podiele 34 %, čo predstavuje vklad pri založení spoločnosti 68 000,- Sk 
  14. Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Vysoké Tatry 
 4. zrušuje

  bod 18 písm. B/ uznesenia č. 12/2008 
 5. ukladá 
  1. prednostovi mestského úradu zabezpečiť zosúladenie stavu zisteného inventarizáciou s účtovným stavom v položkách 3 a 6 v Správe o priebehu a výsledkoch inventarizácie majetku mesta
   Zodpovedný: Ing. Juraj Hudáč
   Termín: 30. 4. 2008
  2. hlavnému kontrolórovi predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v stanovisku k záverečnému účtu za rok 2007
   Zodpovedný: Ing. Adrian Janičko
   Termín: 16. 5. 2008


                                                                                Ing. Ján M o k o š
                                                                                      primátor

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica z MZ 03.04.2008

Materiály k zasadnutiu

Predkladané správy

  Predkladané správy Predkladá
01.Kontrola plnenia uzneseníHlavný kontrolór
02.Záverečný účet mesta za rok 2007Prednosta MsÚ
03.Správa o hospodárení VPS za rok 2007Riaditeľ VPS
04.Správa o hospodárení škôl s právnou subjektivitouRiaditelia ZŠ a ZUŠ
05.Informácia o čerpaní príspevku mesta pre ZCR za rok 2007Predseda ZCR
06.Správa o priebehu a výsledkoch inventarizácie majetku mestaPrednosta MsÚ
07.Návrh na úpravu rozpočtuPrednosta MsÚ
08.Prevody vlastníctvaPrednosta MsÚ

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka