Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 16.5.2008

Pozvánka

P o z v á n k a

   Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

   14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

v piatok – 16. mája 2008 o 14. 00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 
 4. Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 31. 3. 2008 
 5. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2007/2008 
 6. Príprava na letnú turistickú sezónu 2008 
 7. Správa o poskytnutých dotáciách za I. štvrťrok 2008 
 8. Správa o výsledkoch hospodárenia TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2007 
 9. Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2007
 10. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2008
 11. Prevody vlastníctva
 12. Návrh financovania prípravných prác rozvojových projektov mesta
  Vysoké Tatry pre programovacie obdobie 2007 – 2013
 13. Interpelácie poslancov
 14. Diskusia
 15. Schválenie uznesenia
 16. Záver


                                                                         Ing. Ján M o k o š
                                                                               primátor

Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 14/2008

zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
zo 16. mája 2008

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

A/ berie na vedomie 

 1. kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 2. informáciu o použití príspevku mesta pre ZCR k 31. 3. 2008 
 3. správu o vyhodnotení zimnej turistickej sezóny 2007/2008 ň
 4. správu o príprave na letnú turistickú sezónu 2008 
 5. správu o poskytnutých dotáciách v I. štvrťroku 2008 
 6. správu o výsledkoch hospodárenia TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2007 
 7. správu o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2007 
 8. návrh financovania prípravných prác rozvojových projektov mesta Vysoké Tatry pre finančné obdobie 2007 – 2013

B/ schvaľuje

 1. plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2008 s úpravou bodu 2 takto: „2. Kontrola určovania a vyberania daní za rok 2007“
 2. prevod vlastníctva pozemkov parc. č. 1 o výmere 191 m2, druh pozemku zastavaná plocha, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, v k.ú. Tatranská Lomnica a parc. č. 262 o výmere 384 m2, druh pozemku zastavaná plocha, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, v k.ú. Starý Smokovec do výlučného vlastníctva Rímsko-katolíckej cirkvi Farnosť Vysoké Tatry v Novom Smokovci za cenu 1,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 575,- Sk 
 3. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 379/8 o výmere 200 m2, druh pozemku zastavaná plocha, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, v k.ú. Starý Smokovec do výlučného vlastníctva Farského úradu cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. vo Vysokých Tatrách za cenu 1,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 200,- Sk 
 4. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 307/9 o výmere 480 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 463/3 o výmere 63 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. 307/7 o výmere 658 m2, druh pozemku ostaná plocha, parc. č. 463/2 o výmere 324 m2, druh pozemku ostatná plocha, t.j. spolu o celkovej výmere 1 525 m2 v k.ú. Starý Smokovec, do podielového spoluvlastníctva Alexandra Gálfyho v podiele ¼, Viere Findurovej v podiele ¼ a Martina Kulangu v podiele ½, za cenu 2 000,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 3 050 000,- Sk
 5. úpravu rozpočtu mesta na rok 2008 podľa predloženého návrhu 
 6. Ing. Jána Mokoša za konateľa spoločnosti Futbal Tatry, s.r.o.

C/ súhlasí

 1. so zámerom zameniť navrhované pozemky v k.ú. Starý Smokovec a v k.ú. Tatranská Lomnica medzi mestom Vysoké Tatry a TLD, s.r.o. 
 2. s prípravou zámeny časti katastrálneho územia Tatranská Lomnica za časť katastrálneho územia Mlynčeky 
 3. s prijatím úveru pre financovanie prípravných prác rozvojových projektov mesta Vysoké Tatry pre finančné obdobie 2007 – 2013 

 

 

D/ vyhlasuje

že až do vyriešenia sporu o vlastníctvo s bývalým urbárskym spoločenstvom Milbach sa nebude mestské zastupiteľstvo zaoberať rozšírením intravilánu /zastavaného územia/ k.ú. Starý Smokovec, okrem zmien navrhnutých v pracovnom návrhu územného plánu a požiadaviek na jeho rozšírenie, ktoré boli zhotoviteľovi územného plánu doručené do septembra 2007, kedy mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie Pokyny na dopracovanie územného plánu

E/ žiada primátora a prednostu mestského úradu

aby až do schválenia územného plánu postupovali podľa vyhlásenia, pretože aj v čase, keď mesto nemá platný územný plán, považuje prípadné rozširovanie či zmenu funkcie časti územia mesta za koncepčnú otázku jeho ďalšieho rozvoja tak, ako je uvedené v § 11 ods. 3 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

F/ ukladá

prednostovi mestského úradu zabezpečiť

 1. dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
  verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtovýchpravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. dodržiavanie schváleného rozpočtu
 3. aby sa neuskutočňovali výdavky, na ktoré nie sú v rozpočte schválené finančné prostriedky

  Zodpovedný: Ing. Juraj Hudáč
  Termín: 31. 12. 2008

                                                              Ing. Ján M o k o š 
                                                                    primátor

 

Hlasovanie

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica z MZ 16.05.2008

Materiály k zasadnutiu

Predkladané správy

  Predkladané správy Predkladá
01.Kontrola plnenia uznesení hl.kontrolórHlavný kontrolór
02.Správa o plnení rozpočtu mesta k 31.3.2008Prednosta MsÚ
03.Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 31.3.2008Predseda ZCR
04.Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2007/2008Predseda komisie CR a MV
05.Príprava na letnú turistickú sezónuPredseda komisie CR a MV
06.Správa o poskytnutých dotáciách za I.štvrťrok 2008Prednosta MsÚ
07.Správa o výsledkoch hospodárenia TATRY-TEPLO s.r.o.
za rok 2007
Konateľ Tatry-Teplo
08.Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO s.r.o.
za rok 2007
Konateľ Tatry-Teplo
09.Plán kontrólnej činnosti na II.polrok 2008Hlavný kontrolór
10.Návrh na úpravu rozpočtuPrednosta MsÚ
11.Prevody vlastníctvaPrednosta MsÚ

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka