Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 12.6.2008

Pozvánka

P o z v á n k a


Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m


15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 12. júna 2008 o 14. 00 hodine


vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 
 4. Správa o plnení rozpočtu mesta k 31. 3. 2008 
 5. Vyhodnotenie činnosti VPS, s.r.o. od 1. 1. 2008 do 30. 4. 2008 
 6. Stav prípravy územného plánu mesta 
 7. Informácia o stave právnych sporov mesta 
 8. Stav aktualizácie PHSR mesta 
 9. Pravidlá hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Vysoké Tatry 
 10. Informácia o pôsobení mesta v spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta
 11. Návrh evidencie pamätihodností mesta v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
 12. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2008
 13. Prevody vlastníctva
 14. Zásady prideľovania pozemkov vo vlastníctve mesta na výstavbu rodinných domov a polyfunkčných objektov
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia
 17. Schválenie uznesenia
 18. Záver
                                                        Ing. Ján M o k o š
                                                               primátor

Uznesenia

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 15/2008

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 12. júna 2008Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

A/ berie na vedomie

 1. kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 2. plnenie rozpočtu mesta k 31. 3. 2008
 3. vyhodnotenie činnosti VPS Vysoké Tatry, s.r.o. od 1. 1. do 30. 4. 2008
 4. informáciu o stave prípravy územného plánu mesta
 5. informáciu o stave právnych sporov mesta
 6. informáciu o stave aktualizácie PHSR mesta
 7. informáciu o pôsobení mesta v spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta
 8. prezentáciu zámeru Metropolitné siete na území mesta Vysoké Tatry
 9. prezentáciu ideového podnikateľského zámeru „Lom Belianky“


B/ schvaľuje

 1. Pravidlá hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Vysoké Tatry
 2. evidenciu pamätihodností mesta Vysoké Tatry
 3. úpravu rozpočtu mesta na rok 2008 takto:
- body 1, 2, 3 a 5 podľa predloženého návrhu
- bod 4 podľa variantu B
- doplnený bod 6: - znižujú sa kapitálové výdavky – položka
0620 716 09 – PD – cyklo-lyžiarska magistrála o 1 mil. Sk a zvyšujú
sa kapitálové výdavky – položka 0451 717 001 05 – Tatranská
Lomnica rekonštrukcia MK pri b.j. 124 a 125 o 1 mil. Sk
 1. prijatie investičného úveru vo výške 10 mil. Sk z Dexia banky Slovensko, a.s. na financovanie prípravných prác rozvojových projektov mesta
 2. zabezpečenie investičného úveru vo výške 10 mil. Sk vlastnou bianko zmenkou
 3. úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec podľa variantu B
 4. prevod pozemkov parc. CKN č. 16/43 o výmere 328 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 16/44 o výmere 249 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 26/11 o výmere 351 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, zapísané na liste vlastníctva č. 1, bez zmeny funkcionality, do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Vladimíra Hubača a maželky v podiele ½ a Mgr. Miloša Varadyho a manželky v podiele ½, za cenu 2 500,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 2 320 000,- Sk
 5. prevod pozemku parc. CKN č. 234//7 o výmere 1 500 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Drahomíra Chochola a manželky, Mareka Bobulu a manželky, Petra Štulrajtera a manželky, Martina Štulrajtera a manželky, Tomáša Vojtecha, Mariána Jurečku a manželky, Romana Závackého a manželky a Sone Husovskej v podiele 1/8 za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 2 400 000,- Sk
 6. prevod pozemkov parc. č. CKN č. 435/9 o výmere 353 m2, druh pozemku zastavaná plocha, parc. č. 435/10 o výmere 149 m2, druh pozemku zastavaná plocha, parc. č. 435/11 o výmere 12 m2, druh pozemku zastavaná plocha, parc. č. 435/12 o výmere 52 m2, druh pozemku ostatná plocha, spolu 566 m2, v k.ú. Starý Smokovec do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Martina Frisa a manželky za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 905 600,- Sk
 7. prevod vlastníctva pozemkov parc. CKN č. 3486/1 o výmere 2 161 m2, druh pozemku ostatná plocha a parc. č. 3486/2 o výmere 195 m2, druh pozemku zastavaná plocha, celkovo o výmere 2 353 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 3917 v k.ú. Štrba, do vlastníctva KAFEX, s.r.o. Hotel Toliar Štrbské Pleso, za cenu 5 000,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 11 780 000,- Sk
 8. zámenu pozemkov parc. č. 459/1,. 459/3, 288/4, 288/5, 286/1, 288/1, 459/2, 459/4 a 460 o celkovej výmere 5 857 m2 vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry v k.ú. Starý Smokovec – na úpravu zjazdovej trate a sánkarskej dráhy z Hrebienka a parkoviska vedľa údolnej stanice PLD za pozemky parc. č. 4133/14 a 4133/30 o celkovej výmere 7 054 m2 vo vlastníctve TLD, a.s. v k.ú. Starý Smokovec
 9. zámenu pozemkov parc. č. 16/4, 4591/201, 4723/102, 4723/202, 4591/601, 4591/101 a časť parc. 383 o celkovej výmere 21 962 m2 vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry v k.ú. Tatranská Lomnica – bez zmeny funkcionality za pozemky parc. č. 254, 255, 270, 271/1 a 271/2 o celkovej výmere 22 174 m2 a budovy súp. č. 71, zastrešenej terasy s krbom a budovy súp. č. 263 vo vlastníctve Tatra Property, s.r.o. v k.ú. Tatranská Lomnica
 10. prevod pozemkov parc. č. 4132/27 o výmere 1 355 m2, druh pozemku zastavaná plocha, parc. č. 4132/28 o výmere 879 m2, druh pozemku zastavaná plocha a parc. č. 4132/20 o výmere 170 m2, druh pozemku zastavaná plocha, celkovo o výmere 2 404 m2 do vlastníctva AIR TRANSPORT EUROPE, s.r.o. Poprad za cenu 1 100,- Sk/m2, t, j celkovo za cenu 2 644 400,- Sk na výstavbu heliportu a odstavných plôch pre účely leteckej záchrannej služby
 11. Zásady prideľovania pozemkov vo vlastníctve mesta na výstavbu rodinných domov a polyfunkčných objektov
 12. prenájom nebytových priestorov v areáli VPS Vysoké Tatry, s.r.o. na dobu 10 rokov spoločnosti Tatramel, s.r.o. Vysoké Tatry
 13. článok 4 Zásad hospodárenia s majetkom mesta sa dopĺňa o odsek 7, ktorý znie: „7. Cenu za prevod majetku je kupujúci povinný zaplatiť najneskôr do 3 mesiacov od podpísania kúpnej zmluvy. Ak po uplynutí tejto lehoty nebude kúpna cena zaplatená, na základe upozornenia hlavného kontrolóra môže mestské zastupiteľstvo rozhodnúť o zrušení uznesenia o prevode predmetnej nehnuteľnosti.“

C/ žiada primátora

zabezpečiť vykonanie inventarizácie nehnuteľného majetku mesta a v prípade zistenia sporného vlastníctva zabezpečiť jeho vysporiadanie

D/ podporuje

zámer vybudovania chladenej sánkarskej dráhy vo Vysokých Tatrách

E/ ukladá

prednostovi mestského úradu pripraviť návrh zmluvy, ktorou bude zaviazaný Grandhotel Praha, a.s. Tatranská Lomnica na statické zabezpečenie prístupovej komunikácie k Grandhotelu Praha, a.s. Tatranská Lomnica

Zodpovedný: Ing. Juraj Hudáč
Termín: 31. 7. 2008

Ing. Ján M o k o š
primátor

 

 

Hlasovanie

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

 

Zápisnica z MZ 12.06.2008

Materiály k zasadnutiu

Predkladané správy

 

  Predkladané správy Predkladá
01.Kontrola plnenia uzneseníHlavný kontrolór
02.Vyhodnotenie činnosti činnosti VPS s.r.o od 1.1.2008
do 30.4.2008 (po jej prechode na obchodnú spoločnosť)
Riaditeľ VPS
03.Informácia o stave právnych sporov mestaPrednosta MsÚ
04.Stav prípravy územného plánu mestaPrednosta MsÚ
05.Stav aktualizácie PHSR Mesta Vysoké TatryPrednosta MsÚ
 Harmonogram prípravy rozpočtu mesta na rok 2009
(prípadne zásady tvorbu rozpočtu)
Prednosta MsÚ
06.Informácia o pôsobení mesta v spoločnostiach
s majetkovou účasťou mesta
Prednosta MsÚ
07.Návrh evidencie pamätihodnosti mesta v zmysle
§ 14 ods 4 zákona 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu
Prednosta MsÚ
08.Návrh na úpravu rozpočtuPrednosta MsÚ
09.Prevody vlastníctvaPrednosta MsÚ

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka