Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 10.7.2008

Pozvánka

 P o z v á n k a

 Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 10. júla 2008 o 14. 00 hodine

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

P r o g r a m :

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 
  4. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2008 
  5. Správa o poskytnutých dotáciách za II. štvrťrok 2008 
  6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2008 
  7. Prevody vlastníctva 
  8. Vyhodnotenie spôsobu podpory CR mestom Vysoké Tatry 
  9. Správa o priebehu likvidácie mestskej príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Vysoké Tatry 
  10. Návrh nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta 
  11. Spolufinancovanie projektov z Operačného programu Životné prostredie 
  12. Interpelácie poslancov 
  13. Diskusia 
  14. Schválenie uznesenia 
  15. Záver

 

Ing. Ján M o k o š
primátor

Uznesenie

Mestské za stupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 16/2008

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 10. júla 2008

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 

 1. berie na vedomie
  1. kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  2. správu o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2008
  3. správu o poskytnutých dotáciách v II. štvrťroku 2008
  4. správu o vyhodnotení spôsobu podpory cestovného ruchu mestom Vysoké Tatry 
  5. správu o likvidácii príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Vysoké Tatry 
    
 2. súhlasí 
  1. s predložením žiadosti mesta Vysoké Tatry o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os č. 3 Ochrana ovzdušia a inimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia III. A na realizáciu projektu „Zvýšenie kvality ovzdušia využitím BAT technológií pri údržbe miestnych komunikácií na území mesta vysoké Tatry“, na Ministerstvo životného prostredia SR
  2. s predložením žiadosti mesta Vysoké Tatry o nenávratný finančný
   príspevok z Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os č. 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu na realizáciu projektu „Zavedenie systému tatranského separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Vysoké Tatry – TASEZ BRO“, na Ministerstvo životného prostredia SR 
 3. schvaľuje
  1. úpravu rozpočtu mesta na rok 2008 s vypustením bodu 4
  2. prevod pozemkov parc. CKN č. 16/45 o výmere 745 m2, druh pozemku ostatná plocha a parc. č. 16/46 o výmere 293 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, do vlastníctva Ing. Juraja Hirnera za cenu 2 500,- Sk/m2, t.j. 1 038 m2 celkovo za cenu 2 595 000,- Sk
  3. prevod pozemku parc. CKN č. 26/5 o výmere 70 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica do vlastníctva Raftim, s.r.o. Hotel Tatry Tatranská Lomnica za cenu 5 000,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 350 000,- Sk 
  4. prevod pozemku parc. CKN č. 66/7 o výmere 1 670 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva Ladislava Hadnagyho a manželky za cenu 2 500,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 4 175 000,- Sk 
  5. prevod pozemkov parc. CKN č. 16/43 o výmere 328 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 16/44 o výmere 249 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 26/11 o výmere 351 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, bez zmeny funkcionality, do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Vladimíra Hubača a maželky v podiele ½ a Mgr. Miloša Varadyho a manželky v podiele ½, za cenu 1 600,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 1 484 800,- Sk 
  6. prevod pozemku parc. CKN č. 4 132/12 o výmere 566 m2, druh pozemku zastavaná plocha v k.ú. Starý Smokovec do vlastníctva SPORTCENTRUM GALFY, s.r.o. za cenu 1 100,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 622 600,- Sk 
  7. prevod budovy postavenej na par. č. 4132/10 o výmere 170 m2, zapísanej na LV č. 1 v k.ú. Starý Smokovec do vlastníctva AIR TRANSPORT EUROPE, s.r.o. za cenu podľa znaleckého posudku 230 000,- Sk 
  8. prevod stánkov postavených na parc. č. 3486/2 o výmere 195 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 3917 v k.ú. Štrba do vlastníctva KAFFEX, s.r.o. Hotel Toliar Štrbské Pleso za cenu podľa znaleckého posudku 4 130 000,- Sk 
  9. spolufinancovanie projektu „Zvýšenie kvality ovzdušia využitím BAT technológií pri údržbe miestnych komunikácií na území mesta Vysoké Tatry“ vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov rozpočtu projektu z vlastných zdrojov rozpočtu mesta
  10. spolufinancovanie projektu „Zavedenie systému tatranského separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Vysoké Tatry – TASEZ BRO“ vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov rozpočtu projektu z vlastných zdrojov rozpočtu mesta 
 4. žiada primátora
  1. zabezpečiť disponibilné zdroje na účte mesta vysoké Tatry vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu „Zvýšenie kvality ovzdušia využitím BAT technológií pri údržbe miestnych komunikácií na území mesta Vysoké Tatry“ k termínu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo životného prostredia SR
  2. zabezpečiť disponibilné zdroje na účte mesta vysoké Tatry vo výške polufinancovania oprávnených výdavkov projektu „Zavedenie systému tatranského separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Vysoké Tatry – TASEZ BRO“ k termínu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo životného prostredia SR 
 5. zrušuje

  bod 7 písm. B/ uznesenia č. 15/2008

                                                                                           Ján M o k o š
                                                                                              primátor

Hlasovanie

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováNeprítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaNeprítomný
Ján BogačíkPrítomný

 

Zápisnica

Materiály k zasadnutiu

Predkladané správy

 

 Predkladané správy Predkladá
01.Kontrola plnenia uzneseníHlavný kontrolór
02.Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I.polrok 2008Prednosta MsÚ
03.Správa o poskytnutých dotáciach za II.štvrťrok 2008prednosta MsÚ
04.Návrh na úpravu rozpočtuPrednosta MsÚ
05.Prevody vlastníctvaPrednosta MsÚ
06.Vyhodnotenie spôsobu podpory CR mestom Vysoké TatryPredseda komisie CR a MV

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka