Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 4.9.2008

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m
17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 4. septembra 2008 o 14. 00 hodine


vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 
 4. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2008 
 5. Správa o vybavovaní sťažností za I. polrok 2008 
 6. Správa o plnení rozpočtu mesta k 30. 6. 2008 
 7. Správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30. 6. 2008 
 8. Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 30. 6. 2008
 9. Prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2008
 10. Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2008
 11. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2008 
 12. Informácia o príprave územia v k.ú. Tatranská Lomnica a k.ú. Starý Smokovec na účely výstavby rodinných domov
 13. Prevody vlastníctva
 14. Návrhy nariadení mesta
 15. Zverenie nehnuteľného investičného majetku do správy VPS, s.r.o.
 16. Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta pre vysokohorské chaty
 17. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry mestského úradu
 18. Delegovanie zástupcu mesta do rady školy v základných školách
 19. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva
 20. Interpelácie poslancov
 21. Diskusia
 22. Schválenie uznesenia
 23. Záver

                                                                  Ing. Ján M o k o š
                                                                         primátor

Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 17/2008

zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
zo 4. septembra 2008

            Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 1. berie na vedomie
  1. kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  2. správu o vykonaných kontrolách za I. polrok 2008 
  3. správu o vybavovaní sťažností za I. polrok 2008 
  4. správu o plnení rozpočtu mesta k 30. 6. 2008 
  5. správu o plnení rozpočtu Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec k 30. 6. 2008 
  6. správu o plnení rozpočtu Základnej školy Tatranská Lomnica k 30. 6. 2008 
  7. správu o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica k 30. 6. 2008 
  8. informáciu o použití príspevku mesta pre ZCR Vysoké Tatry k 30. 6. 2008 
  9. prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2008 
  10. správu o činnosti mestskej polície za I. polrok 2008 
  11. informáciu o príprave územia v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica na účely výstavby rodinných domov 
  12. informáciu o príprave územia v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nový Smokovec na účely výstavby rodinných domov
 2. zriaďuje

  Spoločný stavebný úrad Vysoké Tatry s pôsobnosťou pre Mesto Vysoké Tatry, Obec Nová Lesná, Obec Ždiar a Obec Tatranská Javorina
 3. schvaľuje
  1. úpravu rozpočtu mesta na rok 2008 takto:
   - body 1 až 7 a 9 a 11 bez zmeny
   - bod 8 s touto úpravou:
   znižujú sa kapitálové výdavky položka 0111 711001 – majetkoprávne
   vysporiadanie pozemkov o 233 tis. Sk

   zvyšujú sa kapitálové výdavky položka 0640 717002 rozšírenie
   verejného osvetlenia o 233 tis. Sk
  2. prevod pozemku parc. CKN č. 26/5 o výmere 159 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica do vlastníctva Raftim, s.r.o. Hotel Tatry Tatranská Lomnica za cenu 5 000,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 795 000,- Sk 
  3. riešenie prevodu pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica schváleného uznesením č. 16/2008 písm. C/ bod 4 
  4. zverenie nehnuteľného investičného majetku mesta do správy VPS Vysoké Tatry, s.r.o. podľa preloženého návrhu 
  5. rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta pre vysokohorské chaty podľa variantu B 
  6. zmenu organizačnej štruktúry Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci podľa predloženého návrhu 
  7. Zmenu č. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
 4. deleguje
  1. Mgr. Darinu Jatiovú do Rady školy v Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec
  2. Ing. Petra Michelčíka do Rady školy v Základnej škole Tatranská Lomnica
 5. zrušuje

  bod 3 písm. C/ uznesenia č. 16/2008
 6. volí

  Milana Maníka a Ing. Renátu Olekšákovú za členov finančnej komisie
 7. vyhlasuje, že

  do 31. 12. 2008 sa nebude zaoberať prevodmi vlastníctva a dlhodobými nájmami /nad 5 rokov/ v k.ú. Tatranská Lomnica a v k.ú. Starý Smokovec, okrem pozemkov určených na výstavbu rodinných domov a polyfunkčných objektov

                                                                                     Ing. Ján M o k o š
                                                                                           primátor

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaNeprítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

Materiály k zasadnutiu

Predkladané správy

 

  Predkladané správy Predkladá
01. Kontrola plnenia uzneseníHlavný kontrolór
02.Správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2008Prednosta MsÚ
03.Správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30.6.2008Riaditelia ZŠ a ZUŠ
04.Informácia o použití príspevku ZCR k 30.6.2008Predseda ZCR
05.Prehľad o nájmoch uzatvorených v I.polroku 2008Prednosta MsÚ
06.Správa o činnosti mestskej polície za I.polrok 2008Náčelník MsP
07.Návrh na úpravu rozpočtuPrednosta MsÚ
08.Prevody vlastníctvaPrednosta MsÚ

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka