Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 6.11.2008

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 6. novembra 2008 o 10. 00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 4. Správa o plnení rozpočtu mesta k 30. 9. 2008
 5. Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 30. 9. 2008
 6. Návrh zmluvy medzi mestom a ZCR na rok 2009
 7. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2008
 8. Príprava na zimnú turistickú sezónu 2008/2009 
 9. Správa o poskytnutých dotáciách za II. štvrťrok 2008
 10. Preschválenie zadania návrhu územného plánu mesta
 11. Operačný plán zimnej údržby na rok 2009
 12. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2008
 13. Prevody vlastníctva
 14. Upresnenie rozpočtových nákladov výstavby bytového domu Nový Smokovec
 15. Zverenie nehnuteľného investičného majetku do správy VPS, s.r.o.
 16. Zásady prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Vysoké Tatry
 17. Interpelácie poslancov
 18. Diskusia
 19. Schválenie uznesenia
 20. Záver
                                                                                    Ing. Ján M o k o š
                                                                                          primátor

Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

Uznesenie č. 18/2008

z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
zo 6. novembra 2008


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 

 1. berie na vedomie
  1. kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  2. plnenie rozpočtu mesta k 30. 9. 2008 
  3. informáciu o použití príspevku mesta pre ZCR k 30. 9. 2008 
  4. správu o vyhodnotení letnej turistickej sezóny 2008 
  5. správu o príprave na zimnú turistickú sezónu 2008/2009 
  6. správu o poskytnutých dotáciách v III. štvrťroku 2008 
  7. správu o výstavbe 22 bytových jednotiek v bytovom dome Nový Smokovec v roku 2008 a upresnenie rozpočtových nákladov na výstavbu 
  8. oboznámenie sa s integrovanou stratégiou rozvoja územia v pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva /MAS/ „Tatry – Pieniny LAG“
 2. súhlasí
  1. s prijatím dlhodobého úveru od ŠFRB vo výške 21 775 000,- Sk na
   výstavbu 22 nájomných bytov v Novom Smokovci v celkovom rozpočtovom náklade 36 668 969,70 Sk pri splnení podmienok stanovených Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2007 § 5 a v zmysle nariadenia vlády SR č. 432/2007 zo dňa 12. 9. 2007
  2. s požiadaním o dotáciu na rozvoj bývania vo výške 7 258 000,- Sk od
   Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na obstarávanie 22 nájomných bytov v Novom Smokovci s celkovým rozpočtovým nákladom 36 668 969,70 Sk pri splnení podmienok stanovených Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2007
  3. s požiadaním o dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti vo výške
   686 000,- Sk z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na realizáciu a rozšírenie miestnej komunikácie v súvislosti s výstavbou 22 nájomných bytov v Novom Smokovci s celkovým rozpočtovým nákladom 36 668 969,70 Sk pri splnení podmienok stanovených Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2007
  4. s použitím vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo
   výške 6 949 969,70 Sk na výstavbu technickej vybavenosti a ostatných objektov súvisiacich s výstavbou 22 nájomných bytov v Novom Smokovci, v zmysle podpísaných zmlúv so ŠFRB, MVRR SR a zhotoviteľom stavby
  5. s prevodom hmotného investičného majetku – Polovegetačné panely –
   Záchytné parkovisko Dolný Smokovec za cenu 1,- Sk
  6. so vstupom Mesta Vysoké Tatry do projektu Cesta
  7. so zaradením Mesta Vysoké Tatry do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva /MAS/ „Tatry – Pieniny LAG“
 3. schvaľuje
  1. zmluvu medzi Mestom Vysoké Tatry a ZCR Vysoké Tatry o zabezpečení podpory a rozvoja cestovného ruchu na území Mesta Vysoké Tatry na roky 2009 – 2010 – 2011 a rozpis použitia finančného príspevku na rok 2009 v minimálnej čiastke 2 600 000,- Sk
  2. Operačný plán zimnej údržby pre Mesto Vysoké Tatry v zimnej sezóne 2008/2009 podľa predloženého návrhu
  3. úpravu rozpočtu mesta na rok 2008 podľa predloženého návrhu
  4. peňažný vklad Mesta Vysoké Tatry vo výške 174 tis. Sk do základného imania spoločnosti HRON-AIR, s.r.o., ktorým sa zvýši základné imanie spoločnosti pri zachovaní 3 % - ného obchodného podielu Mesta Vysoké Tatry 
  5. prevod nehnuteľného majetku – autobusová zastávka Podbanské vo vlastníctve Obce Pribylina do vlastníctva Mesta Vysoké Tatry za cenu 1,- Sk 
  6. spôsob financovania výstavby nájomného domu s počtom 22 bytových jednotiek v Novom Smokovci 
  7. zverenie nehnuteľného investičného majetku mesta do správy VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 
  8. Zásady o prevodoch vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Vysoké Tatry, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia 
 4. zaväzuje sa

  po schválení opravných uznesení vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky na splácanie úveru /istiny + úroku/, t.j. vyčleniť prostriedky na rozvoj bývania vo výške mesačných splátok požadovaného úveru v príslušnom roku a zabezpečiť ich pravidelné splácanie počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB
 5. poveruje

  primátora Mesta Vysoké Tatry Ing. Jána Mokoša hlasovať na valnom zhromaždení za zvýšenie základného imania spoločnosti HRON-AIR, s.r.o. a v prípade schválenia zvýšenia základného imania valným zhromaždením podpísať s tým súvisiace právne dokumenty


                                                                           Ing. Ján M o k o š 
                                                                                 primátor

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýNeprítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Materiály k zasadnutiu

Predkladané správy

  

  Predkladané správyPredkladá
01.Kontrola plnenia uzneseníHlavný kontrolór
02.Správa o plnení rozpočtu mesta k 30.9.2008Prednosta MsÚ
03.Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 30.9.2008Predseda ZCR
04.Návrh zmluvy medzi mestom a ZCR na rok 2009Predseda ZCR
05.Vyhodnotenie letnej turistickej sezónyPredseda komisie CR a MV
06.Príprava na zimnú turistickú sezónu 2008/2009Predseda komisie CR a MV
07.Správa o poskytnutých dotáciách za III.štvrťrok 2008Prednosta MsÚ
08.Schválenie územného plánu mestaPrednosta MsÚ
09.Návrhy nariadení o miestnych daniachPrednosta MsÚ
10.Operačný plán zimnej údržby na rok 2009Riaditeľ VPS
11.Návrh na úpravu rozpočtuPrednosta MsÚ
12.Prevody vlastníctvaPrednosta MsÚ

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka