Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 11.12.2008

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m
19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 11. decembra 2008 o 14. 00 hodine

na Štrbskom Plese v hoteli Borovica, kongresová hala, II. poschodie.

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 
 4. Návrh rozpočtu mesta na rok 2009 
 5. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2009 
 6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2009 
 7. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za II. polrok 2008 
 8. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2008 
 9. Prevody vlastníctva
 10. Návrhy nariadení
 11. Zásady prenájmu nebytových priestorov a určenie minimálnych cien za ich
  prenájom
 12. Zmena a doplnok zásad pre udeľovanie výročných cien v Meste Vysoké
  Tatry
 13. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% celkových oprávnených nákladov
  „Premena tradičnej školy na modernú“
 14. Výstavba bytového domu 29 b.j. Zdravie II. v Hornom Smokovci
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia
 17. Schválenie uznesenia
 18. Záver                                                                Ing. Ján M o k o š
                                                                       primátor

Uznesenie

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 19/2008

z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 11. decembra 2008Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 

 1. berie na vedomie
  1. kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  2. výhľadový rozpočet mesta Vysoké Tatry na roky 2010 – 2011 podľa predloženého návrhu 
  3. výhľadový rozpočet Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec na roky 2010 – 2011 podľa predloženého návrhu 
  4. výhľadový rozpočet Základnej školy Tatranská Lomnica na roky
   2010 – 2011 podľa predloženého návrhu 
  5. výhľadový rozpočet Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica na roky 2010 – 2011 podľa predloženého návrhu 
  6. správu o stavebnej činnosti na území mesta za II. polrok 2008 
  7. informáciu o príprave projektu „Inovácia vyučovania v tatranských školách“ 
  8. správu o výstavbe 29 nájomných bytov v bytovom dome „Zdravie 2“ Horný Smokovec v roku 2009 
 2. súhlasí
  1. s predložením žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania za účelom
   požiadania úveru na výstavbu nájomného bytového domu s 29 bytovými jednotkami „Zdravie 2“ v Hornom Smokovci
  2. s predložením žiadosti o dotáciu na rozvoj bývania – obstarávanie nájomných bytov na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu nájomného bytového domu s 29 bytovými jednotkami „Zdravie 2“ v Hornom Smokovci 
  3. s predložením žiadosti o dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR k výstavbe nájomného bytového domu s 29 bytovými jednotkami „Zdravie 2“ v Hornom Smokovci 
  4. s prijatím dlhodobého úveru od ŠFRB vo výške 30 433 401 Sk / 1 010 203,80 Eur na výstavbu 29 nájomných bytov „Zdravie 2“ v Hornom Smokovci v celkovom rozpočtovom náklade 47 050 000 Sk/ 1 561 773,80 Eur pri splnení podmienok stanovených Výnosom
   Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/200 § 5 a v zmysle Nariadenia vlády SR zo dňa 6.12.2007 č. 650/2007
  5. s požiadaním o dotáciu na rozvoj bývania vo výške 10 144 467 Sk / 336 734,62 Eur z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na obstarávanie 29 nájomných bytov „Zdravie 2“ v Hornom Smokovci v celkovým rozpočtovým nákladom 47 050 000 Sk/ 1 561 773,80 Eur pri splnení podmienok stanovených Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2007 
  6. s požiadaním o dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti vo výške
   502 000 Sk/ 16 663,35 Eur z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na realizáciu a rozšírenie miestnej komunikácie v súvislosti s výstavbou 29 nájomných bytov „Zdravie 2“ v Hornom Smokovci s celkovým rozpočtovým nákladom 47 050 000 Sk/ 1,561 773,80 Eur pri splnení podmienok stanovených Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2007

   s použitím vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške 5 970 132 Sk/ 198 172,08 Eur na výstavbu 29 nájomných bytov „Zdravie 2“ v Hornom Smokovci

  7. so zachovaním nájomného charakteru 29 bytov „Zdravie 2“ v Hornom Smokovci, najmenej po dobu 30 rokov v súlade s výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2007 § 5 
  8. s ocenením nehnuteľností a s predmetom záložného práva za úver od ŠFRB a to objektu Mestské kultúrne stredisko Tatranská Lomnica súp. č. 65 ,parc. č. 292, Centrum obchodu a služieb Tatranská Lomnica súp. č. 101, parc. č. 127/1 v k.ú. Tatranská Lomnic
 3. schvaľuje
  1. rozpočet Mesta Vysoké Tatry na rok 2009 podľa predloženého návrhu
  2. rozpočet Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec na rok 2009 podľa predloženého návrhu 
  3. rozpočet Základnej školy Tatranská Lomnica na rok 2009 podľa predloženého návrhu 
  4. rozpočet Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica na rok 2009 podľa predloženého návrhu 
  5. plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách na rok 2009 
  6. plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2009 
  7. úpravu rozpočtu mesta na rok 2008 podľa predloženého návrhu 
  8. úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec na rok 2008 podľa predloženého návrhu 
  9. úpravu rozpočtu Základnej školy Tatranská Lomnica na rok 2008 podľa predloženého návrhu 
  10. prevod pozemku parc. č. 191/6 o výmere 1 500 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica, do bezpodielového spoluvlastníctva Ladislava Hadnagyho s manželkou za cenu 2 500,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 3 750 000,- Sk 
  11. zásady prenájmu nebytových priestorov, objektov a určenie cien za ich prenájom s vypustením ods. 6 v čl. 2 
  12. Zmenu a doplnok Zásad pre udeľovanie výročných cien v Meste Vysoké Tatry 
  13. finančnú spoluúčasť mesta Vysoké Tatry vo Výške 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu „Inovácia vyučovania v tatranských školách“ 
  14. investičný zámer výstavby nájomného bytového domu „Zdravie 2“ v Hornom Smokovci 
  15. spôsob financovania výstavby nájomného bytového domu „Zdravie 2“ v Hornom Smokovci 
  16. doplnenie ods. 3 v čl. 4 Zásad prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry o slová „... a iné prípady hodné osobitného zreteľa.“
 4. zaväzuje sa

  po priznaní dotácie a úveru na výstavbu 29 nájomných bytov „Zdravie 2“ v Hornom Smokovci prehodnotiť a vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky na splácanie úveru (istiny + úroku), t.j. vyčleniť prostriedky na rozvoj bývania vo výške mesačných splátok požadovaného úveru v príslušnom roku a zabezpečiť ich pravidelné splácanie počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB
 5. zrušuje

  bod 4 písmena C v uznesení č. 16/2008
 6. poveruje

  primátora Ing. Jána Mokoša, po právoplatnosti a vykonateľnosti nálezu Ústavného súdu SR, na vykonanie všetkých potrebných úkonov vo veci konania o zmene priebehu hranice medzi obcou Štrba a k.ú. Štrba na jednej strane a mestom Vysoké Tatry a k.ú. Štrbské Pleso na strane druhej, na súdoch všetkých stupňov a Správe katastra v Poprade a prevzatím kompetencií miestnej územnej samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy aj v časti Mesta Vysoké Tatry – Štrbské Pleso
 7. odporúča

  Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky predložiť Vláde Slovenskej republiky na schválenie variant č. 2 materiálu „Analýza súčasného stavu účasti regiónov na správe letísk a návrh efektívnejšieho riešenia“ s tým, že obchodný podiel štátu v obchodnej spoločnosti Letisko Poprad – Tatry, a.s. sa prerozdelí podľa výšky obchodného podielu medzi Prešovský samosprávny kraj, Mesto Poprad a Mesto Vysoké Tatry za podmienky dotácií štátu na obdobie minimálne 5 rokov                                                                           Ing. Ján M o k o š
                                                                                 primátor

Hlasovanie

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter Líškaneprítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef Janiganeprítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH

Z á p i s n i c a

Z 19. zasadnutia mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 11. decembra 2008 v hoteli Borovica na Štrbskom PleseZahájenie: 14.00 hod.
Ukončenie:18:00 hod.


Prítomní: podľa prezenčnej listiny 


Ospravedlnení: Ing. Peter Líška, Ing. Jozef Janiga

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 
 4. Návrh rozpočtu mesta na rok 2009 
 5. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2009 
 6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2009 
 7. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za II. polrok 2008 
 8. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2008 
 9. Prevody vlastníctva
 10. Návrhy nariadení
 11. Zásady prenájmu nebytových priestorov a určenie minimálnych cien za ich prenájom
 12. Zmena a doplnok zásad pre udeľovanie výročných cien v Meste Vysoké
  Tatry
 13. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% celkových oprávnených nákladov „Premena tradičnej školy na modernú“
 14. Výstavba bytového domu 29 báj. Zdravie II. v Hornom Smokovci
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia
 17. Schválenie uznesenia
 18. Záver

 

 

 1. Otvorenie
  Ing. Ján Mokoš – privítal všetkých na 19. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konštatoval, , že na dnešnom zasadnutí je z 11 poslancov prítomných 9 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

  Ešte pred schválením programu dnešného mestského zastupiteľstva predložil nasledovné návrhy:

  - navrhol zaradiť do programu rokovania ako bod 9/b materiál, ktorý ste dostali pri prezentácii – Prevod vlastníctva obytnej miestnosti č. 1 nachádzajúcej sa v objekte „Ubytovňa a garáže“ s.č. 553 v Tatranskej Lomnici do výlučného vlastníctva Márie Vatahovej
  – hlasovanie o zaradení do programu – z prítomných 9 bolo za 9 poslancov
  - zaradiť bod 15 - „analýza súčasného stavu účasti regiónov na správe letísk
  Hlasovanie: z prítomných 9 poslancov bolo 9 za.


  Pani poslankyne, páni poslanci predkladám Vám návrh programu mestského zastupiteľstva vrátane schválených zmien
  – hlasovanie o programe z prítomných 9 bolo za 9.
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  Do návrhovej komisie navrhujem schváliť týchto poslancov: Dr. Annu Spišiakovú, Pavla Stana a Ing. Igora Plučinského – hlasovanie

  Za overovateľov zápisnice určujem poslancov Ing. Olekšákovú a Jozefa Grivalského
 3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  Materiál prerokovaný bez pripomienok.
 4. Návrh rozpočtu mesta na rok 2009
  D. Kordová – poslanecký návrh – v kapitálových výdavkoch navrhujem presunúť 4 mil. zo zateplenia CS v Dolnom Smokovci na rekonštrukciu zdravotného strediska na Št. Plese. Počas odluky Št.Plesa – plynuli príjmy aj bežné do rozpočtu, v rámci kap. príjmov prišlo 16 mil. spätné výdavky do tejto m.č. z pochopiteľných dôvodov neboli zohľadňované, čo som akceptovala. Včera sme mali stretnutie s občanmi Štrbského Plesa a dávali nám do pozornosti pocit krivdy, že všetky príjmy budú späť investované. Teraz máme možnosť preukázať, že investície z rozpočtu pôjdu aj na Štrbské Pleso. Zdravotné stredisko je predmetom zlého energetického hospodárenia – je to nemenej dôležitá investícia ako ostatné. Ďalšie úpravy rozpočtu – je školstvo, ktoré potrebuje peniaze, ale chcem aj kolegov poprosiť o ústretový krok, ktorým by sme symbolicky preukázali, že finančné prostriedky pôjdu do m.č. Štrbské Pleso
  Hlasovanie: z prítomných 9 poslancov
  Dr. Spišiaková – nemôžem súhlasiť s návrhom, aj meje tok v Dolnom Smokovci je mestský, sú tam byty, táto budova bola postavená dávno a všetko je v zlom stave a druhá vec, je nepochopiteľné, že nám kolegyňa poslankyňa nenaznačila, čo chce, mala nás osloviť.

  Hlasovanie o návrhu p. Kordovej : za 2, proti0, zdržalo sa 7. Návrh nebol prijatý.
  Ing. Kordová – ak môj návrh neprešiel, nevadí, robíme v priebehu roka úpravy rozpočtu a možno ešte budú možnosti.
 5. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2009
  Prerokované bez pripomienok.
 6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2009
  Prerokované bez pripomienok.
 7. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za II. polrok 2008
  Bez pripomienok.
 8. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2008
  Ing. Fábryová – dostali ste dodatok k materiálu – sú tu presuny medzi mzdovými prostriedkami – školy, opatrovateľky, KD, MsP
  Ing.Plučinský – chcem sa opýtať, že v školskej jedálni pri ZŠ v Tatranskej Lomnici je problém s dverami, je to riešené v rámci s týchto úprav rozpočtu?
  Ing. Mokoš – je to riešené z investícií a inou cestou.
 9. Prevody vlastníctva
  9/a prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Hadnagyho Ladislava s manželkou

  Ing. Hudáč – chcem pripomenúť, že návrh uznesenia má 2 časti, nejde o odpredaj, ale o zámenu pozemkov, aby to bolo tak vnímané. Dovoľujem si na Vás apelovať, že je tu posledná možnosť, ako môžeme zachovať stav, že mesto bude hlavným hráčom v projekte, ktorý bude v centre Tatranskej Lomnici.
  Materiál prerokovaný bez pripomienok.


  9/b Prevod vlastníctva obytnej miestnosti č. 1 nachádzajúcej sa v objekte „Ubytovňa a garáže“ s.č. 553 v m.č. Tatranská Lomnica do výlučného vlastníctva Márie Vatahovej

  Materiál prerokovaný bez pripomienok.
 10. Návrhy nariadení
  10/a Návrh nariadenia č. 6/2008, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v meste Vysoké Tatry

  Materiál prerokovaný bez pripomienok.
  Hlasovanie: z prítomných 9 poslancov bolo za 9 poslancov. Nariadenie bolo schválené.


  10/b Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2008, ktorým sa mení nariadenie č. 13/2005 o poskytovaní dotácií v znení nariadenia č. 3/2007

  Materiál prerokovaný bez pripomienok.
  Hlasovanie: z prítomných 9 poslancov bolo za 9 poslancov. Nariadenie č. 7/2008 bolo schválené.

  10/c Návrh nariadenia mesta Vysoké Tatry č. 8/2008 o miestnej dani z nehnuteľností

  Ing. Pitoňáková – čl. 4, ods. 2, sme pri predkladaní návrhu dali body a/ kde sa hovorí O,23 eur za stavby podľa ods. 1 písm. a/, a b/ 0,33 eur za stavby podľa ods. 1 písm. b/ až g/ kde Požiadali sme ministerstvo aby sa k tomu vyjadrilo, a na základe ich odpovede navrhujeme sadzba tak ako to bolo v roku 2008, čiže bude znieť čl. 4, bod 2 – pri viacpodlažných stavbách je príplatok za podlažie 0,33 eur za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.
  P. stano – požiadali sme, aby sme dostali vyčíslenie o koľko by sa znížil príjem z miestnych daní, keby sa schválila čiastka 7,-Sk. Predpokladám, že aj v budúcnosti nebude rozhodovať trvalé bydlisko, ale rozhodovať, či to vlastní právnická osoba, živnostník na účely podnikania, alebo fyzická osoba. Hovorím o tom preto, že táto skutočnosť vyvoláva obavy, čím bude väčší počet vlastníkov prázdninových bytov a menej vlastníkov s bytmi s trvalým pobytom, tým budú problémy meste. Na návrh vedúcej ekonomického oddelenia sme sa pozreli na problém z opačnej strany, aby sa hľadal spôsob. Výstavbu nových apartmánových bytov by sme preto nemali považovať za rozvojovú aktivitu, ale uvedomiť si, že vytvára do budúcna predpoklady pre stagnáciu mesta. Vedenie mesta podľahlo trendu – mali by sme hľadať spôsoby, ako túto situáciu riešiť a prípadne takéto veci najprv odkonzultovať s odborníkmi.
  Ing. Olekšáková – sadzba – O,33 Eur – bola negatívna odozva zo strany viacerých rodín, ktorí žijú v rodinných domov, navrhovali sme aj riešili vo finančnej komisii. Ak je to v rozpore so zákonom, nie je to možné. Pred rokom sme odsúhlasili za poschodie 10,-Sk/m2, keď pôvodná cena bola 3,-Sk. Môj návrh je aby sadzba bola O,23 za všetky stavby pod písm. a/-d. Nevieme, aký to bude mať dopad na rozpočet. U rodinných domov to bol nárast o 100 %. Keď som pozerala na iné mestá na Slovensku, tak máme najvyššiu sadzbu.
  Ing. Fábryová – všetky budovy budú mať nižšiu daň z nehnuteľnosti a to by bol vážny zásad do rozpočtu, lebo sa to týka všetkých stavieb /domy,podnikateľské/.
  Ing. Pitoňáková, rodinný dom o výmere 100 m2 a 1 nadpodlažie platí 1 500,-Sk – to nie je horibilná suma. A je ich 230 rodinných domov. A niekde sa aj ubytováva.
  Kordová – zastávame záujmy občanov a ten nárast je neprimeraný. Pomer rodinných domov a ostatných stavieb je veľký nepomer. Je možné toto nariadenie stiahnuť, dať nám riadne podklady, aby sme sa vedeli rozhodnúť, alebo určiť inú sadzbu. Ak teraz znížime rozpočet o 2 mil, ale voči občanom – keď sa to zdvihne vysoko, je to nepomerné.
  Ing.Fábryová – ale mi nezvyšujeme, to platí.
  Ing. Mokoš – zmena je len prepočítaná na euro, musí to platiť od 1.1.

  Primátor dal hlasovať o návrhu ing.Olekšákovej – znížiť na O,23 Eu – z prítomných 9 poslancov bolo za 2 poslanci , zdržalo sa 7 poslancov. Návrh nebol prijatý
  Primátor hlasoval o zmenev čl. 4 -bod2 – Pri viacpodlažných stavbách je príplatok za podlažie 0,33 eur za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia


  Hlasovanie poslancov : za 7, l proti, 1 zdržal – návrh bol schválený
  Hlasovanie o prijatí nariadenia 8/2008 – z prítomných 9 – 8 za, 1 sa zdržal
  .

  10/dNávrh nariadenia č. 9/2008 o miestnej dani za ubytovanie
  Materiál prerokovaný bez pripomienok.
  Hlasovanie: 9 poslancov bolo „ za“ – nariadenie č. 9/2008 bolo schválené.

  10/e Návrh nariadenia č. 10/2008 o miestnej dani za psa
  Materiál prerokovaný bez pripomienok.
  Hlasovanie: z prítomných 9 poslancov bolo za 9 poslancov. Nariadenie č. 10/2008 bolo schválené.

  10/f Návrh nariadenia č. 11/2008 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
  Materiál prerokovaný bez pripomienok.
  Hlasovanie: Z 9 prítomných poslancov bolo 9 poslancov „ za“ –Nariadenie č. 11/2008 bolo schválené.

  10/g Návrh nariadenia č. 12/2008 o miestnej dani za predajné automaty
  Materiál prerokovaný bez pripomienok.
  Hlasovanie: z prítomných 9 poslancov bolo 9 za – nariadenie č. 12/2008 bolo schválené.

  10/h Návrh Nariadenia Mesta Vysoké Tatry č. 13/2008 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
  Materiál prerokovaný bez pripomienok.
  Hlasovanie: z prítomných 9 poslancov bolo za 9 poslancov. Nariadenie č. 13/2008 bolo schválené.

  10/ch Návrh nariadenia č. 14/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Ing.Pitoňáková – 2 verzie – 1. tá pôvodná sú tu len drobné štylistické zmeny, Upozorňujem na zmeny – l. – poskytnutie 70 % zníženie – v hmotnej núdzi, 2. zmena – do podmienok odpustenia určili hranicu do 90 dní a posledná zmena – poplatníci, ktorí sú vlastníci ale nemajú trvalý alebo prechodný pobyt – v minulom roku sme to určovali na základe ohlasovacej povinnosti podľa počtu dní a ľudí, čo bolo veľmi nízke, preto navrhujeme spoplatňovať podľa počtu vlastníkov alebo počtu prenájomcov.
  P. Stano – podrobnejšie sme sa tým zaoberali – navrhli sme 6 zmien – 1 bola zapracovaná tak je 5 zmien.
  Budem hovoriť po 1 zmene a formou poslaneckého návrhu aby sa poslanci vyjadrili

  4. – v čl. 5 ods. 3, písm. b – vypustiť v mieste sídla zamestnávateľa.....
  5. – v čl. 5, ods. 7 – vypustiť text
  Hlasovanie: za 9
  Ing. Mokoš – hlasujeme o vypustení v čl. 5 c v bode 1 písm. c – vypustiť
  – hlasovanie – z prítomných 9 bolo za 9 poslancov
  - v čl. 5 ods. 3 písm. b – vypustiť „ v mieste sídlazamestnávateľa...“
  - hlasovanie z prítomných 9 poslancov bolo za 9 poslancov
  - hlasovanie o vypustení v čl. 5 bod 7 – vypustiť
  – hlasovanie – z prítomných 9 bolo za 9.

  Hlasovanie o úplnom znení nariadenia: z prítomných 9 poslancov bolo za 9 poslancov. Nariadenie bolo schválené.
 11. Zásady prenájmu nebytových priestorov a určenie minimálnych cien za ich
  Prenájom

  Ing. Plučinský – návrh – vypustiť v čl. 2 bod 6
  P. Stano – finančná komisia navrhla stiahnuť materiál z rokovania. Ja to nepodám, lebo 2. časť by mala byť schválená kvôli euru.
  Ing. Hudáč – k návrhu tohto bodu 6 nás viedlo rokovanie s jedným nájomcom, boli 2 varianty riešenia, je to prijateľný návrh Ing. Plučinského.
  Hlasovanie o návrhu – v čl. 2 ods. 6 navhuje vypustiť – z prítomných 9 poslancov bolo za 7, zdržali sa 2.
  Ing. Mokoš – sú zaplatené už predané stánky na Štrbskom Plese? Ak áno v zásadách je to tam zbytočne.
  P. Stano- to tam môže ostať.
 12. Zmena a doplnok zásad pre udeľovanie výročných cien v Meste Vysoké Tatry
  Materiál prerokovaný bez pripomienok.
 13. 13/a Spolufinancovanie projektu vo výške 5% celkových oprávnených nákladov
  „Premena tradičnej školy na modernú“


  Materiál prerokovaný bez pripomienok.
 14. Výstavba bytového domu 29 báj. Zdravie II. v Hornom Smokovci
  Pavlikánová
  – žiadosti sa musia predkladať v januári a musia sa uviesť presné sumy. Situácia pri predkladaní žiadostí sa vyvíja zložito, boli vrátené stovky žiadostí a my sme boli v tej časti – staviame na Sibíri, ale uvidíme ako sa to vyvinie na 2 rok a nie sú kryté rozpočtom
  Ing. Plučinský – potešila má architektúra bytovky, ten kto zadával nehnuteľnosť na úver, požiadal, že predložené riešenie nebude mať vplyv na možného prevádzkovateľa TKC – vyslovujem nespokojnosť na prípravu územia a prípravu výstavby bytovky v Tatranskej Lomnici, máme vlastný pozemok a mali by sme to zrealizovať. Žiadam, aby sa k tomu patrične pristupovalo.
  JUDr.Novoroľníková – záložné zmluvy – nemalo by to byť prekážkou aby nájomca to mohol využívať.
  Pavlikánová – záložné právo sa dáva na časť výstavby, po kolaudácii sa to záložné právo vyčistí.
  P.Stano – bude dokončená bytovka Sibír – tam je založený Dom služieb, toto sa uvoľní a potom sa dá zameniť zalohovaný objekt v Tatranskej Lomnici za objekt v Starom Smokovci.
  Tie byty sa nerobia pre žiadateľov zo Smokovca ale z celého mesta.
  Pavlikánová – my sme súbežne začali práce pre rok 2010 rok na Tatranskú Lomnicu, už je zadaná štúdia a už sme začali na tom pracovať.
  Mali sme problém, že nemáme miesta na parkovanie – vyriešilo sa to tak, že pár garáží je pod bytovým domom a tak sme dostali 29 miest na parkovanie.
 15. Analýza súčasného stavu účasti regiónov na správe letísk
  Materiál prerokovaný bez pripomienok. Bez pripomienok.
 16. Interpelácie poslancov

  P. Stano – opýtať na 2 veci – informáciu o stave riešenia integrovaného dopravného systému v našom meste ako je známe, dochádza k rozšíreniu kapacity lyžiarskeho strediska Tatranská Lomnica, nedá sa to riešiť rozširovaním parkovacích plôch, malo by sa to urýchliť a uviesť do života.
  2. vec – či mesto Vysoké Tatry, alebo združenie podtatransých obcí má niečo spoločné s Výzvou Vysoké Tatry, a odvolávala sa aj na obyvateľov nášho mesta. Dostal som pripomienky od rozhorčených obyvateľov, že ako si to môžu zverejňovať. Informovala ma novinárka, že to bola platená reklama. K obsahu výzvy – každý kto prišiel podnikať vedel, že sa nachádza v národnom parku, že sa niektoré veci vybavujú ťažšie a to má svoje opodstatnené, lebo aj v iných parkoch vo svete sú rôzne zóny ochrany. Mesto má niečo spoločné s touto výzvou?
  Ing. Novák – integrovaný systém – spolupracujeme so Žilinskou univerzitou, budúci rok má byť spracovaná dokumentácia, je tam spoluúčasť VÚC , mesta – VÚCka by mala vyčleniť finančné prostriedky. Dá sa povedať, že je to v nedohľadne.
  Ing. Mokoš – táto platená reklama – oslovili ma aj starostov podtatranských obcí, ja som nepreveroval občanov. Cenzúru sme nemohli urobiť. Nič osobne som nevidel, aby bolo niečo v hrubom rozpore, s tým, čo v Tatrách robíme.
  P. Stano – takýto návrh je veľmi vážna vec, aby sme sa tvárili, že sa nič nedeje.
  Ing.Mokoš – ak sa s tým nestotožňujete, treba k tomu napísať vyjadrenie. Myslím, že to bola výzva, aby sme začali rokovať za okrúhlym stolom – ochranári, inštitúcie, občania, mesto.
  Dr. Spišiaková – mám 2 interpelácie:
  1. na prednostu a vedúcu ekon.odd. – preroko vali sme úpravu rozpočtu pre ZŠ Tatranská Lomnica a a ZŠ- Dolný Smokovec, žiadala o úpravu aj ZUŠ – keď sa dvom vyhovelo, prečo nie aj tej tretej škole.
  2. v akom štádiu je príprava výstavby Centra sociálnych služieb v Dolnom Smokovci?
  Ing. Fábryová – táto požiadavka nebola predložená, pretože do 100 tis. môže upraviť primátor, preto sme to nedávali do MZ ale to bolo riešené týmto spôsobom.
  Ing. Mokoš – projekt bude pripravený cez fondy EÚ, len čakáme na vyhlásenie operačného programu, ako náhle bude vyhlásený, bude podaný projekt.
  p. Pavlikánová – pripravené je všetko, výzvy budú až po novom roku – 2-krát boli odložené – taká je situácia.
  Ing. Plučinský
  1. na Mokoša – chcem požiadať aby v súvislosti s informáciami pri predstavovaní .návrhu ÚP v Tatr.Lomnici a ďalšieho predstavenia urbanistickej.štúdie v Tatranskej Lomnici – vyvolať spoločné rokovanie so zástupcami mesta a Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou. Zásobovanie s pitnou vodou je prioritou a v súčasnosti informácie ktoré vyšli, hovoria o tom, že nebude T.Lomnica napojená na prívod vody z Tepličky. Aj napriek tomu, že rokovali sme s podnikateľmi Eurocampu. Ďalší projekt, ktorý bol predstavený bude potrebovať značné množstvo vody. Dostatok vody je základným predpokladom rozvoja strediska CR a nemôže byť braná pre CR na úkor domáceho obyvateľstva. Ešte rokovať pred schválením ÚP.
  2. poprosiť o informáciu ako pokročili prípravné práce na projekte mesta Vysoké Tatry pre Jazierko v Tatranskej Lomnici – boli dobré predkpoklady podať na Eurofondy. V akom štádiu je to, a či máme šancu ešte o to požiadať.

  Ing. Mokoš – poprosím vedúceho stave.oddelenia, aby pripravil okruh problémov na rokovanie a prizveme MsV T.Lomnica a PVS – zahrnieme Tatr.Lomnicu, Tatr.Matliare a Tatranskú Lesnú.

  Ing. Hudáč – k Jazierku Tatranská Lomnica - oprášili sme starý projekt, ktorý bol robený na toto územie ešte v réžii TLD. Oslovili sme architekta, ktorý robil štúdiu – Ing. Marcinko, vyvolali sme rokovanie a pripravili sme zmluvu, na základe ktorej mal s istými zmenami pracovať na projektovej dokumentácii., aby sme stihli termíny na podanie žiadosti na eurofondy. Boli sme oslovení poslancami m.č.T.Lomnici, že by sa nemalo pokračovať na prácach na tomto projekte. My čakáme, čo ďalej, ako sa vyjadria poslanci z m.č. Tatranská Lomnica.
 17. Diskusia
  Stano – bližšia sa Vianoce a chcel by som primátora pochváliť, aj keď máme odlišné názory na niektoré veci, ale pokiaľ ide o pomoc našim spoluobčanom, tak tam nikdy primátor neváha a v rámci možnosti pomôže. Dozvedel som sa, že zo svojich vlastných prostriedkov zakúpil pre nášho spoluobčana invalidný vozík, za čo sa mu chcem verejne poďakovať.
  Podam jeden poslanecký návrh –k zásadam na prideľovanie nájomných bytov .. navrhujem doplniť ods. 3 v čl. 4 o slová“... a iné prípady hodné osobitného zreteľa“
  Hlasovanie o poslaneckom návrhu zaradiť návrh do uznesenia: z prítomných 9 bolo 8 za, 1 sa zdržal.

  p.Pavlikanová – platí vyhláška a je určený pomer na rozdeľovanie nájomných bytov. 

  JUDr. Novoroľníková – boli sme informovaní o náleze ústavného súdu vo veci Štrba – Štrbské Pleso – bol zrušený rozsudok Najvyššieho súdu a vrátené na ďalšie konanie. A v tom konaní je potrebné, aby mesto malo svoje právne zastúpenie. Máme za to, aby nás zastupovala kancelária JUDr. Blahu a doporučujem, aby pre primátora bolo MZ udelené poverenie, ktoré by znelo: poveruje Ing. Jána Mokoša, po právoplatnosti a vykonateľnosti nálezu Ústavného súdu SR, na vykonanie všetkých potrebných úkonov vo veci konania o zmene priebehu hranice medzi obcou Štrba a k.ú. Štrba na jednej strane a mestom Vysoké Tatry a k.ú. Štrbské Pleso na strane druhej, na súdoch všetkých stupňov a Správe katastra v Poprade a prevzatím kompetencií miestnej územnej samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy aj v časti Mesta Vysoké Tatry – Štrbské Pleso
 18. Schválenie uznesenia
  Po prerokovaní všetkých bodov rokovania poslanci prijali uznesenie č. 19/2008, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
 19. Záver
  Po schválení uznesenia, primátor Ing. Ján Mokoš 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva ukončil a všetkým prítomných zaželal príjemné prežitie vianočných sviatkov.


  Zapísala: Anna Jurečková
  Ing. Ján M o k o š                                                          Ing. Juraj H u d á č
        primátor                                                                       prednosta
  Overovatelia zápisnice:
  Jozef Grivalský ...............................
  Ing. Renáta Olekšáková ...............................

Materiály k zasadnutiu

Predkladané správy

        

 Predkladané správyPredkladá
01.Kontrola plnenia uzneseníHlavný kontrolór
02.Návrh rozpočtu mesta na rok 2009Prednosta MsÚ
03.Návrh zasadnutí MsZ na rok 2009Prednosta MsÚ
04.Plán kontrólnej činnosti na I.polrok 2009Hlavný kontrolór
05.Správa o stavebnej činnosti na území mesta za II.polrok 2008Prednosta MsÚ
06.Návrh na úpravu rozpočtuPrednosta MsÚ
07.Prevody vlaastníctvPrednosta MsÚ

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka