Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 12.1.2009

Pozvánka

P o z v á n k aPodľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

20. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

v pondelok – 12. januára 2009 o 17.00 hodine

v Kongresovom centre Kúpele Nový Smokovec /kinosála/.

 

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Informácia o súčasnom stave v spore o Štrbské Pleso 
 4. Návrh na zriadenie Elokovanej triedy Materskej školy Nový Smokovec vo Vysokých Tatrách  Štrbskom Plese
 5. Diskusia
 6. Schválenie uznesenia
 7. Záver 

                                                                           Ing. Ján M o k o š, v.r.
                                                                                     primátor

Uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 20/2009
z 20. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
vo Vysokých Tatrách z 12. januára 2009

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 

A/ berie na vedomie

informáciu o súčasnom stave v spore o Štrbské Pleso

B/ schvaľuje

1. Deklaráciu Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách /príloha
č. 1/
2. námietky Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách voči neprijatiu jeho sťažnosti Ústavným súdom SR podľa čl. 127a Ústavy SR /príloha č. 2/

C/ podporuje

Spoločné vyhlásenie obyvateľov Vysokých Tatier a organizácií tretieho
sektora k sporu o katastrálne územie časti Štrbského Plesa /príloha č. 3/

D/ poveruje

primátora Ing. Jána Mokoša, po právoplatnosti a vykonateľnosti nálezu Ústavného súdu SR, na vykonanie všetkých potrebných úkonov vo veci konania o zmene priebehu hranice medzi obcou Štrba a k.ú. Štrba na jednej strane a mestom Vysoké Tatry a k.ú. Štrbské Pleso na strane druhej vo vzťahu k ústavným činiteľom, Národnej rade SR, Vláde SR, ústredným orgánom štátnej správy, orgánom štátnej správy na krajskej a okresnej úrovni a orgánom činným v trestnom konaní

E/ zriaďuje

na Štrbskom Plese Elokovanú triedu Materskej školy Nový Smokovec vo
Vysokých Tatrách


                                                                   Ing. Ján M o k o š
                                                                        primátor

Hlasovanie

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH

 

Z Á P I S N I C A


Z 20. mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 12. januára 2009 v Kongresovej sále Kúpeľov Nový Smokovec

 

Zahájenie: 17.00 hod.
Ukončenie:19.30 hod.

 

  

Prítomní:
• Podľa prezenčnej listiny

 

 
Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Informácia o súčasnom stave v spore o Štrbské Pleso
 4. Návrh na zriadenie Elokovanej triedy Materskej školy Nový Smokovec vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese
 5. Diskusia
 6. Schválenie uznesenia
 7. Záver

1. Otvorenie
20. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Mokoš, primátor mesta.

Konštatoval že na dnešnom zasadnutí je z 11 poslancov prítomných 11 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.


Pani poslankyňa, páni poslanci, predkladám Vám na schválenie program dnešného mestského zastupiteľstva
– hlasovanie z prítomných 11 poslancov bol za 11 poslancov.

 


2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie navrhujem schváliť týchto poslancov: Danielu Kordovú, Ing. Jozefa Janigu a Pavla Stana
– hlasovanie: z prítomných 11 poslancov bolo za 8, proti 0, 3 sa zdržali.

Za overovateľov zápisnice určujem poslancov: Ing. Petra Líšku a Ing. Igora Plučinského

3. Informácia o súčasnom stave v spore o Štrbské Pleso
Informáciu predniesol primátor /vypýtať od novinárky/ - príloha tejto zápisnice..

Pavol Stano – poslanec Mestského zastupiteľstva
- Chcem vysloviť poďakovanie primátorovi, že tak v ťažkej situácii, po rozhodnutí Najvyššieho súdu naďalej obhajoval záujmy mesta, nebolo to ľahké, bola potrebná nielen viera, že postoj je správny, ale bola potrebná aj istá dávka vytrvalosti a ďakujeme že naďalej obhajuješ záujmy mesta.- Pozvali sme si na toto MZ aj verejnosť, pretože mnohí z vás v práci v prospech mesta Vysoké Tatry, ktorého súčasťou je a Št. Pleso, obetovali veľkú časť aktívneho života, Štr. Pleso- za 60 rokov sa z neho stala výkladná skriňa CR. Preto sme si mysleli, že mnohých
z Vás sa dotklo, že sme pred očami celého Slovenska – označovaní za nejakých “zlodejov”, alebo že siahame niekomu na jeho majetok. Ústavný súd konštatoval, že sú porušované ústavné práva mesta V.T. a mestského zastupiteľstva. K tomuto bodu, by som si dovolil dať poslanecký návrh – do uznesenia zapracovať Deklaráciu MZ v tomto znení: --príloha zápisnice/
- Hlasovanie o poslaneckom návrhu pána poslanca Stana – z prítomných 11 poslancov bolo za 11 poslancov

2. Pavol Stano – predkladám ďalší poslanecký návrh
V druhej časti sa hovorilo o spore čo sa týka Tatranskej Štrby – podali sme sťažnosť na ústavný súd týkajúci sa Tatranskej Štrby. – táto bola odmietnutá, preto by sme mali zaujuať stanovisko a podať námietku – text námietky MZ príloha č. 2 uznesenia
P. Stano – a takisto zástupcovia 3 sektora, chceli by predniesť svoj návrh.
Hlasovanie: o 2 poslaneckom návrhu p. Stana – za 11, proti 0 – bolo schválené

4. Návrh na zriadenie Elokovanej triedy Materskej školy Nový Smokovec vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese

Ing. Líška – technickú otázku – pri návrhu novozriadenej elokovanej triedy – chcem sa spýtať na ekonomiku, či bude zvýšený nárok na ekonomiku, alebo nova trieda sa bude viedieť vysporiadať s finančnými prostriedkami, ktoré boli .
Ing. Hudáč – chcem uistiť, že financovanie je 100 % zabezpečené v rozpočte mesta.


5. Diskusia
Ing. Mokoš
– ZCR, Združenie Tatry, Klub tatrancov, lyžiarsky klub T. Lomnica, Rekre-ačnošportový klub T. Lomnica, OZ Spoznávajme Tatry Tatr.Lomnica, Futbalový klub Tatranská Lomnica, Tatr.klub kuchárov Štz. Pleso, klub seniorov V.Tatry, OZ Skala Tatranská Lomnica, títo podporili túto deklaráciu a za čo im veľmi ďakujem, že je to ich záujem o dianie v tomto meste.

p. Čulman – za občianske združenia – prečítal výzvu za občianske združenia 3 sektora. – príloha č. 3 uznesenia MZ
Ing. Mokoš – na podporu toho, čo hovoril ústavný súd, citujem …mesto vysoké Tatry existuje nepretržite od 26. 5. l947 – keď nadobudlo platnosť nariadenie č. 52 z tohoto roku.
Ja som rokoval so starostom 2-krát, potom sme mu dali harmonogram a on nesplnil.
Využívame právne kroky – aby začali konať – prokuratúra a pod. – preskúmanie nečinnosti katastrálneho úradu a obce Štrba. Podnet bol prijatý na Krajskej prokuratúre v prešove a konajú dnešným dňom. Nález ústavného súdu je vyvesený na našej stránke – www.vysoketatry.sk. Chcem zdôrazniť, že mi sa budeme chovať kultivovane, ineligentne, nebudeme hľadať zbrane, ktoré vnášajú medzi ľudí nevraživosť, osočovanie, trpezlivo vysvetľujeme občanom – aj 1.1. na Štr. Plese. Zajtra na TA3 bude beseda o 19.55 – za účasti mojej a starostu Štrby.My nechceme meniť historiu, ale mesto bolo demokraticky zriadené. Názory podnikateľov na Št. Plese, že mesto pre túto časť nič neurobila – myslím si , že najviac rozvoj získalo na MS 70, boli aj chudobnejšie roky, ale veľa sa tam vybudovalo a urobilo. S urbárom Štrba sme mali dobré vzťahy, v rámci ROEP – bolo mesto vylúčené a robila si Štrba sama a osvedčili si parcely LV 0, ktoré mali ísť do majetku štátu a správy ŠL TANAPu. To sú kroky, ktoré svedčia o tom, že sa jedná o osobné záujmy jednotlivcov, ktoré sa povýšujú nad záujmy občanov. Nebažíme po príjmoch, z ktorých by sme profitovali, je to výhoda, že môžeme presúvať prostriedky a združiť z 3 m.č. veľkých a posilniť raz jednú raz druhú z tých 15 m.č. Bol by som rád, keby sa otvorili ľuďom oči.

Ivan Bohuš ml. poznáte môjho otca, ktorý celý život robil na výskume Tanapu. Požiadal ma, aby som prečítal nasledujúce: Štrba i Štrbské Pleso ležia na pozemkoch, ktoré kráľ Belo IV. roku 1267 daroval zemanovi českého pôvodu Bohumírovi, podľa stredovekých listín Bogomelovi alebo Bogomerovi. Vo Vysokých Tatrách sa hranice tohto teritória tiahli po hrebeňoch hlavnej vetvy krivánskej rázsochy až po Hlinskú vežu, odtiaľ potom na juh po Hrebeni bášt. Patrili k nim teda Važecká, Furkotská a Mlynická dolina aj s jazerom Štrbské pleso. Rodovým sídlom feudálneho panstva bol Liptovský Ján. Okrem neho vyrástli v podhorí darovaného územia obce Važec, Východná a Štrba. Prvá písomná zmienka o Štrbe pochádza z roku 1286. Pôvodný majetkový celok sa dedičskými vzťahmi, predajmi a kúpami čoraz viacej drobil. Vlastníkmi pozemkov v neskoršom katastri obce Štrba boli pred zrušením poddanstva reprezentanti rodov Szentiványi (Svätojánsky), Smrečáni a Baán. Tatranské pozemky v oblasti Štrbského plesa boli v rukách Szentiványiovcov.
V čase zrušenia poddanstva a vyčlenenia urbárskej pozemkovej náležitosti bývalým poddaným neboli v tatranskej časti szentiványiovských pozemkov nijaké budovy. Osada Štrbské Pleso začala vyrastať až dve desaťročia po vykonanej majetkovej segregácii. Na pozemkoch, ktoré boli vyčlenené štrbským urbárnikom, ležalo však aj jazero Štrbské pleso. Štrbania sa proti jeho prideleniu rázne ohradili a v prípade, že im nevyčlenia pozemky na inom mieste, pohrozili, že vypustia vodu z „naničhodnej mláky“, aby na jej mieste získali pasienok. Zemepáni, našťastie, pripustili zmenu, aby zachránili pleso, ale štrbskí urbárnici sa aj v nasledujúcich rokoch opätovne pokúšali vymeniť tatranské pozemky za podhorské, poľnohospodárske a lúčne. Vysoké Tatry ponímali jednoznačne ako predmet a zdroj hospodárskej exploatácie, predovšetkým zásobáreň dreva a sezónny priestor pre výpas dobytka a oviec. Po zrušení poddanstva štrbskí urbárnici holorubmi jednoducho vyťažili pridelené lesy a ich neskúsenosť v lesnom hospodárstve spôsobila, že zmiešaný, rôznoveký porast vystriedali menejcenné smrekové monokultúry. Priehon obecných stád na pasienky v Mlynickej doline bol po odmietnutí pôvodne vyčlenených plôch pri Štrbskom plese možný len cez szentiványiovské a od roku 1901 erárne, štátne pozemky. Uhorský lesný erár reagoval roku 1910 na devastáciu svojich lesov štrbskými pastiermi zákazom priehonu stád cez svoje pozemky na horské pasienky v Mlynickej doline. Na nezodpovedné vypaľovanie kosodreviny a prekvitajúce pytliactvo v doline upozorňoval štátne orgány aj Uhorský karpatský spolok. Urbárnici sa odvtedy ešte nástojčivejšie snažili zbavovať tatranských pozemkov predajom, alebo výmenou za hospodársky výnosnejšie podtatranské pasienky a lesy. Samo Štrbské pleso a jeho okolie hodnotili podľa jednej zo zápisníc urbárseho spolku aj naďalej ako plochu, ktorá „ani pre ľud, ani pre zvieratá žiadneho chasnu nevydá“. Roku 1913 sa urbársky spolok veľmi radikálne zaoberal myšlienkou predaja alebo výmeny tatranských pozemkov za netatranské a poveril svojho vtedajšieho predsedu Jozefa Šprengera „dojednať odpredaj alebo čarovanie Tatier“. Jednania prerušila vojna, ale už roku 1919 zhromaždenie urbárskeho spolku obnovilo Šprengerovo poverenie. Rokovania s lesnou správou v Liptovskom Hrádku a s ministrom pôdohospodárstva Milanom Hodžom nepomohli Štrbe zbaviť sa nechcených tatranských pozemkov, pre prírodu Vysokých Tatier bolo však určitým priaznivým riešením už aj to, že od roku 1920 povolili pásť obecné stáda na dvoch štátnych plochách na úpätí Tatier.
Od roku 1872 sa pri Štrbskom plese začala rozrastať osada rovnakého mena. Jej majiteľom bol do roku 1901 svätojánsky statkár a miestny zemepán Jozef Szentiványi. Roku 1901 predal celý komplex jestvujúcich budov a pozemkov uhorskému lesnému eráru a osadu spravovali odvtedy až po nedávne časy riaditeľstvá štátnych kúpeľov – postupne uhorských, československých a slovenských. Obec Štrba na osade a jej zariadeniach nikdy majiteľsky neparticipovala a nemala konkrétny podiel ani na historickom rozvoji tatranskej osady.
Ing. Mokoš – odcitoval z materiálu – stavba Košicko-bohuníckej železnice – prechádzala severným okrajom obce– boli kompetencie na úrovni “kraja” – z vlády cez kraj, okres a potom do obcí a miest., a bolo rozšírené územie – mali by sme sa sporiť nielen o Štrbské Pleso ale aj Tatranská Štrba.

D. Kordová - svoj príhovor by som chcela obrátiť k občanom V.Tatier v mene hrstky obyvateľov Štrbského Plesa. Chcela by som poďakovať ľuďom, ktorí s hrdosťou prijali rozhodnutie Najvyššieho súdu – aj keď nás srdce bolelo. Bola som pri rokovaniach, pri odovzdávaní škôlky, prebehlo to bez toho, aby to detičky pocítili. Bola som ako predsedníčka komisie CR – výsledkom – všetci zostali členmi združenia CR – občania aj podnikatelia sú teraz rukojemníkmi súboja dvoch samospráv. Chcem poďakovať obyvateľom Št. Pleso a potlesk pre nich – nemáme to jednoduché – potešili sme sa nálezu ústavného súdu – my sme odovzdali územie obci Štrba so cťou, bez omócii, poprosili by sme aby taký istý postoj bol aj teraz z druhej strany od obce Štrba.

Ing. Dzurilová – poďakovala občanom, poslancom že prišli, primátorovi za jeho kroky – p. starosta sa chce zviditelniť – neznižme sa pod úroveň, majme svoj štít.

Dr. Treskoňová – pôsobím na št. Plese 42 rokov – nežije sa nám dobre, ale príroda stojí za to, Št. Pleso patria Vysokým Tatrám, a Tatry patria Slovensku. Nezabúdajte na nás, že nám chýba dobra cesta do kostola, chýba tovar v predajňach, vydržali sme to, a nechceme patriť inde, ako vo Vysokých Tatrách.

J. Haščák – z histórie – prvé volebné obdobie, mal som česť, že som bol primátorom, nebolo to jednoduché obdobie, pretože Tatry pred revolúciou boli na vysokej úrovni, stredom záujmu všetkých politických činiteľov. Po revolúcii prišli očakávania s tým, že mesto zostalo na prostriedkoch, ktoré samo vyprodukuje. Prvý rozpočet sa pohyboval na úrovni 28 mil. Rozpočet predtým bol 100 mil. Sk . Motivovalo ma to, že sa hovorilo o cestách. Nebolo dosť peňazí bol som oslovený, že treba urobiť niečo s cestou do areálu Snov – mesto nemalo peniaze, zvolali sme zainteresovaných – kúpele, TJ, odbory a združili sme fin.prostriedky. Jedným z tých dotknutých bola aj obec Štrba. Štrba brala nájom za Areál snov milióny. Kto jediný nebol ochotný prispieť – bola obec Štrba. . Toto je prejav vzťahu k m.č. Št.Pleso. táto časť je zaujímavá – po Majstrovstvách sveta 1970 S došlo ku konjuktúre a výstavba hotelov a infraštruktúra bola na solídnej úrovni. Preto je o to záujem. Št. Pleso pre Vysoké Tatry, čo je Václavské námestie pre Prahu. Rád by som povedal jednú vec – vždy som hovorili – že V.Tatry je cenné územie, nemali by byť ani mesto, mali byť niečim atypyckým, tak ako je územie na ktorom sa rozkladajú. Pretože každé mesto má zdroj príjmov, tak mali aj V.Tatry. Bola na úrovni liečba, rekreácia, kúpele a všetky ďalšie zariadenia. Toto všetko skončilo a jako majú V.Tatry vyvíjať činnosť s množstvom zákazov, lebo je chránené a nie je za to protihodnota? V prvom volebnom období sme začali pracovať na tom, že malo byť majetkom všetkých keď sa treba pochváliť, ale aj starať. Chceli sme presadiť zákon o Vysokých Tatrách – prešlo 16 rokov a nie je. Viem, že je pripravený návrh ale to je jediný spôslob, ktorý by vedel zabezpečiť pre toto územie to, čo toto územie má mať. Bolo by dobré osloviť premiéra, aby sa zákon o V.Tatrách dostal tam kde mal.

Ing. Mokoš – za pomoci bývaleho splnomocenstva vlády sme pripravili návrh zákona o V.Tatrách, je v paragrafovom znení ale musí byť v tom aj politická vôľa . Bol prejednaný aj v poslaneckom klube.

6. Schválenie uznesenia
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

7. Záver

Ing. Mokoš – poďakoval za účasť poslancom a všetkým občanom, ktorí prišli v takom veľkom počte a podporili mesto v tomto spore a zasadnutie mimoriadneho MZ ukončil.


Zapísala: A. Jurečková

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka