Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 12.2.2009

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m
21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 12. februára 2009 o 14. 00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 
 4. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2008
 5. Správa o vybavovaní sťažností za II. polrok 2008
 6. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2008
 7. Správa o poskytnutých dotáciách za IV. štvrťrok 2008
 8. Žiadosti o poskytnutie dotácií na kultúru a šport
 9. Prehľad o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2008
 10. Správa o hospodárení s nájomnými bytmi mesta
 11. Správy o činnosti komisií za rok 2008
 12. Návrh na udelenie ceny mesta za celoživotné dielo
 13. Návrh nariadenia o opatrovateľskej službe
 14. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
 15. Spolufinancovanie projektu „Európske mestá pre Novú vodnú kultúru“
 16. Interpelácie poslancov
 17. Diskusia
 18. Schválenie uznesenia
 19. Záver

 

                                                                                     Ing. Ján M o k o š 
                                                                                            primátor
 

Uznesenie

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 21/2009

z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 12. februára 2009

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 

 1. berie na vedomie
  1. kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  2. správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2008
  3. správu o vybavovaní sťažností za II. polrok 2008
  4. správu o činnosti mestskej polície za rok 2008
  5. správu o poskytnutých dotáciách v IV. štvrťroku 2008
  6. prehľad o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2008
  7. správu o hospodárení s nájomnými bytmi mesta
  8. správu o činnosti finančnej komisie za rok 2008
  9. správu o činnosti komisie cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov za rok 2008
  10. správu o činnosti komisie správy mestského majetku, životného prostredia a stavebnej činnosti za rok 2008
  11. správu o činnosti komisie požiarnej ochrany za rok 2008
  12. správu o činnosti komisie školstva, kultúry, športu a zdravotníctva za rok 2008
  13. informáciu o príprave projektu „Európske mestá pre Novú vodnú kultúru“ 
  14. Správu o výstavbe 29 nájomných bytov v bytovom dome „Zdravie II.“ Horný Smokovec v r. 2009
 2. súhlasí
  1. s predložením žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania za účelom požiadania úveru na výstavbu nájomného bytového domu s 29 bytovými jednotkami „Zdravie II.“ v Hornom Smokovci
  2. s predložením žiadosti o dotáciu na rozvoj bývania - obstarávanie nájomných bytov na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu nájomného bytového domu s 29 bytovými jednotkami „Zdravie II.“ v Hornom Smokovci
  3. s predložením žiadosti o dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR k výstavbe nájomného bytového domu s 29 bytovými jednotkami „Zdravie II.“ v Hornom Smokovci
  4. s prijatím dlhodobého úveru od ŠFRB vo výške 75% z obstarávacej ceny bytov t.j. 1 008 473,85 Eur /30 381 281 Sk na výstavbu 29 nájomných bytov „Zdravie II. “ v Hornom Smokovci v celkovom rozpočtovom náklade 1 623 781,39 Eur / 48 918 035,78 Sk pri splnení podmienok stanovených Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-2/2008 a v zmysle Nariadenia vlády SR zo dňa 6.12.2007 č. 650/2007
  5. s požiadaním o dotáciu na rozvoj bývania vo výške 25 % obstarávacích nákladov bytov 337 434,62 Eur /10 165 555 Sk z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na obstarávanie 29 nájomných bytov „Zdravie II.“ v Hornom Smokovci v celkovým rozpočtovým nákladom 1 623 781,39 Eur/ 48 918 035,78 Sk a požiadaním
   nenávratného príspevku na bezbariérovosť vo výške 3 830 Eur/115 382,58 Sk pri splnení podmienok stanovených Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-2/2008
  6. s požiadaním o dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti vo výške
   38 315 Eur /1 154 277,60 Sk z Ministerstva výstavby a regionálneho
   rozvoja SR a to nasledovne: - na realizáciu rozvodov verejného vodovodu 4 881 Eur /147 045,01 Sk
   - na realizáciu rozvodov verejnej kanalizácie 1 940 Eur/ 58 444,44 Sk
   - na realizáciu a rozšírenie miestnej komunikácie 31 494 Eur/ 948 788,24 Sk v súvislosti s výstavbou 29 nájomných bytov „Zdravie II.“ v Hornom Smokovci s celkovým rozpočtovým nákladom 1 623 781,39 Eur / 48 918 035,78 Sk pri splnení podmienok stanovených Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
   SR č. V-2/2008
  7. s použitím vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške 235 727,93 Eur /7 101 539,60 Sk na výstavbu 29 nájomných bytov „Zdravie II.“ v Hornom Smokovci.
  8. so zachovaním nájomného charakteru 29 bytov „Zdravie II.“ v Hornom Smokovci, najmenej po dobu 30 rokov v súlade s výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2007 § 5 a nasledovných zmien
  9. s ocenením nehnuteľností a s predmetom záložného práva za úver od ŠFRB a to objektu Mestské kultúrne stredisko Tatranská Lomnica súp. č. 65 ,parc. č. 292, Centrum obchodu a služieb Tatranská Lomnica súp. č. 101, parc.č. 127/1 v k.ú. Tatranská Lomnica
 3. schvaľuje
  1. poskytnutie dotácie vo výške 3 000 € Lyžiarskemu klubu Tatranská Lomnica na projekt „Rozvoj pozitívneho vzťahu detí a mládeže k športovaniu v kolektíve prostredníctvom podpory lyžovania a s tým súvisiacich športových činností“
  2. poskytnutie dotácie v celkovej výške 3 600 € Futbalovému klubu Tatranská Lomnica na projekt „Príspevok na činnosť FK Tatranská Lomnica“, z čoho je účelovo určená dotácia vo výške 1 992 € na kosenie ihriska
  3. poskytnutie dotácie vo výške 2 000 € Tenisovému klubu Vysoké Tatry na projekt „Podpora mládežníckeho športu“
  4. poskytnutie dotácie v celkovej výške 5 000 € Futbalovému klubu Vysoké Tatry na projekt „Podpora činnosti FK Vysoké Tatry v roku 2009“, z čoho je účelovo určená dotácia vo výške 2 656 € na kosenie ihriska
  5. poskytnutie dotácie v celkovej výške 2 000 € TJ Slovan Tatranská Kotlina na projekt „Činnosť futbalového klubu na rok 2009“ z čoho je účelovo určená dotácia vo výške 1 328 € na kosenie ihriska
  6. preradenie žiadosti Športového klubu www.skialpinizmus.sk s projektom „Podpora členov klubu v príprave a účasti na pretekoch v skialpinizme“ do kategórie malých projektov s maximálnou možnosťou poskytnutia dotácie do 1 000 € na základe rozhodnutia primátora
  7. poskytnutie dotácie vo výške 3 100 € Telovýchovnej jednote Vysoké Tatry na projekt „TJ Vysoké Tatry – reprezentácia mesta Vysoké Tatry“
  8. poskytnutie dotácie vo výške 3 000 € neziskovej organizácii Vysoké Tatry – Horse area na projekt „Memoriál Ing. Ž. Bornemiszu – Majstrovstvá Slovenska v military“
  9. poskytnutie dotácie vo výške 1 600 € Organizačnému výboru Veľkej ceny Slovenska na projekt „54. ročník Veľkej ceny Slovenska v zjazdovom lyžovaní“
  10. poskytnutie dotácie vo výške 1 900 € Sport Service – František Pitko, Poprad na projekt „Tatry tour 2009“
  11. poskytnutie dotácie vo výške 1 500 € Expedícii tatranských záchranárov na projekt „Slovenská horolezecká expedícia CHO-OJU 2009“
  12. udelenie Ceny mesta Vysoké Tatry za celoživotné dielo RNDr. Vojtechovi Rušinovi, DrSc.
  13. vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra podľa predloženého návrhu
  14. spôsob voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním 
  15. investičný zámer výstavby nájomného bytového domu „Zdravie II.“
   v Hornom Smokovci
  16. spôsob financovania výstavby nájomného bytového domu „Zdravie II.“ v Hornom Smokovci
 4. zaväzuje sa po priznaní dotácie a úveru prehodnotiť a vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky na splácanie úveru (istiny + úroku), t.j. vyčleniť prostriedky na rozvoj bývania vo výške mesačných splátok požadovaného úveru v príslušnom roku a zabezpečiť ich pravidelné splácanie počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB
 5. žiada uchádzačov o miesto hlavného kontrolóra mesta Vysoké Tatry o 3-minútovú prezentáciu svojej predstavy výkonu funkcie
 6. zrušuje v uznesení č. 19/2008: bod 8 v písm. A/, písm. B/, body 14 a 15 v písm. C/, písm. D/

   

 


                                                                                            Ing. Ján M o k o š
                                                                                                   primátor

 

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH

 

 
Z Á P I S N I C A

Z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 12. februára 2009

 

 


Zahájenie: 14.00 hod.
Ukončenie: 17.30 hod.

 

 

 


Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny

 

 


P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 
 4. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2008
 5. Správa o vybavovaní sťažností za II. polrok 2008
 6. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2008
 7. Správa o poskytnutých dotáciách za IV. štvrťrok 2008
 8. Žiadosti o poskytnutie dotácií na kultúru a šport
 9. Prehľad o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2008
 10. Správa o hospodárení s nájomnými bytmi mesta
 11. Správy o činnosti komisií za rok 2008
 12. Návrh na udelenie ceny mesta za celoživotné dielo
 13. Návrh nariadenia o opatrovateľskej službe
 14. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
 15. Spolufinancovanie projektu „Európske mestá pre Novú vodnú kultúru“
 16. Interpelácie poslancov
 17. Diskusia
 18. Schválenie uznesenia
 19. Záver

 

1.Otvorenie

Ing. Ján Mokoš - vítam Vás na 21. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konštatujem, že na dnešnom zasadnutí je z 11 poslancov prítomných 11 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Pani poslankyne, páni poslanci predkladám Vám na schválenie program dnešného mestského zastupiteľstva – hlasovanie: z prítomných 11 poslancov bolo za 11 poslancov, program bol schválený.

2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie navrhujem schváliť týchto poslancov: Pavla Stana, Dr. Spišiakovú a Ing. Jozefa Janigu
– hlasovanie: z prítomných 11 bolo za 10, 1 sa zdržal hlasovania.

Za overovateľov zápisnice určujem poslancov Danielu Kordovú a Ing. Igora Plučinského.


3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
Materiá prerokovaný bez pripomienok.
 

4.Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2008
Materiál prerokovaný bez pripomienok.
Ing. Janiga – na ďalšie MZ predložiť material ako sa s tými nedostatkami vysporiadalo, či boli vykonané nápravy.
Ing. Hudáč – upozorniť na to, že sa nachádza v stave skutočnosť, ktorá nie je na pravde, kde sa konštatuje – daňové nedplatky sa nevymáhali – predmetom kontroly boli iba výzvy. Po termíne splátok dávame výzvy a niektoré boli dané v roku 2007. V zákone č. 315 sa neuvádzajú termíny, len roky – tie vymáhame v zmysle zákona. Táto časť správy nie je tak, ako je uvedené. O nesúlade medzi inventarizáciou a súvahou, pred rokom sme o tom diskutovali, chcem uistiť, že je to v poriadku, čo sa presvedčíte pri záverečnom účte mesta.

5. Správa o vybavovaní sťažností za II. polrok 2008
P. Stano – vrátim sa k sťažnosti občianky p. Skopalovej z Horného Smokovcia , žiadam - ak sa sťažnosť rieši ústne, aby sa o tom urobil aspoň záznam. Dodnes nemá vyjadrenie k veci, nemalo by sa to v budúcnosti stavať.

6. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2008
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

7. Správa o poskytnutých dotáciách za IV. štvrťrok 2008
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

8. Žiadosti o poskytnutie dotácií na kultúru a šport
a/ Lyžiarsky klub Tatranská Lomnica
Ing. Janiga – ku všetkým materiálom – či by bolo možné, keďže v zmysle zásad na pridelenie dotácii je vyúčtovanie ajza minulý rok – nemuseli to všetci vyúčtovať a či je možné dávať do dôvodovej správy, či majú všetky náležitosti vyrovnané a vyúčtované. Aby sme nedali dotácie tým, ktorý to nevyrovnali.
J.Bendík – ešte 45 dní majú na to, aby sme im dali vyuúčtovanie. Nemôžeme na základe VZN poskytnúť príspevok , ak nemajú vyúčtovaný minuloročný. Zmluvu uzatvoríme, keď to majú vysporiadané, aj keď to dnes schválite.

b/ Futbalový klub Tatranská Lomnica
Materiál prerokovaný bez pripomienok

c/Tenisový klub Vysoké Tatry
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

d/Futbalový klub Vysoké Tatry

Materiál prerokovaný bez pripomienok.

e/TJ Slovan Tatranská Kotlina
Materiál prerokovaný bez pripomienok

f/ Športový klub skialpinizmu
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

g/TJ Vysoké Tatry

Materiál prerokovaný bez pripomienok.

h/Nezisková organizácia Vysoké Tatry – Horse area “Memoriál Ing. Ž.Bornemiszu – Majstrovstvá Slovenska v military”
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

ch/ Organizačný výbor Veľkej ceny Slovenska – 54. ročník Veľkej ceny Slovenska v zjazdovom lyžovaní
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

i/ Sport Service – František Pitko – Tatry tour 2009
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

j/ Expedícia tatranských záchranárov na project “Slovenská horolezecká expedícia CHO-OJU 2009”
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

9. Prehľad o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2008
P. Stano
– v Dome služieb v St. Smokovci, končia nájmy, bolo by dobré, aby sme sa stretli a posúdili čo ďalej s Domom služieb, aby sme nájomcom vedeli odpovedať na ich otázky, príp. pri uzatváraní zmlúv sa uzakotvilo, že keď sa nájde spôsob financovania rekonštrukcie je možné nájom ukončiť.
Ing. Mokoš – požiadal prednostu, aby zvolal stretnutie.


10.Správa o hospodárení s nájomnými bytmi mesta
P. Stano
– na finančnej komisii sme sazaoberali hlavne s Ľudovým domom. Navrhli sme pripraviť podľa nových zásad odpredaj majetku – pripraviť odpredaj alebo jeho dlhodobý nájom Ľudového domu v Tatranskej Lomnici.
Vrátim sa k schváleným uzneseniam – požiadali sme, aby oddelenie MsÚ vyzvalo p. Bartoša,či akceptuje odpredaj, pretože po uplynutí lehoty, navrhneme zrušiť uznesenie.
Ing. Janiga – na základe výstupov finančnej komisie k Ľudovému domu – bol som oslovený žiadateľmi o odpredaj tohto objektu – vedia si predstaviť aj iné riešenia. Bolo by vhodné osloviť ich , aby podali inú ponuku.


11.Správy o činnosti komisií za rok 2008
Materiál prerokovaný bez pripomienok.


12.Návrh na udelenie ceny mesta za celoživotné dielo
Materiál prerokovaný bez pripomienok

13.Návrh nariadenia o opatrovateľskej službe
K návrhu nariadenia neboli pripomienky.

Hlasovanie: z prítomných 11 poslancov bolo za 11 poslancov. Nariadenie bolo schválené.

14.Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
P. Stano
– doporučujem, aby sa do budúceho MZ pripravil návrh zmeny organizačnej štruktúry, s tým, že v ďalšom období by nebol útvar hlavného kontrolóra, ale iba kontrolór.
Ing. Plučinský – dávam poslanecký návrh – podmienky ktoré sú by sa mali dooplniť o možnosť vystúpenia každého z uchádzačov na MZ , aby sa predstavil v dĺžke 3 min.
P. Stano – do uznesenia – počas voľby hlavného kontrol´éra, bude mať uchádzač povinnosť vystúpiťmv dĺžke 3 minúty.

Hlasovanie: za poslanecký návrh z prítomných 11 poslancov bolo 11 “za”.
Ing. Hudáč –upozornil návrhovú komisiu, že sú 2 alternatívy – tajné alebo verejné hlasovanie.

15. Spolufinancovanie projektu „Európske mestá pre Novú vodnú kultúru“
p. Kravčík
– vklad mesta – aby do Tatier – nebola prekročená hranica 10%. V prípade, ak project prejde, je istá dohoda s min.živ.prostredia, že časť týchto záväzkov prevezme.
P. Stano – konštatovali sme, že by to bolo veľmi dobré, pretože obyvatelia a podnikateľké subjekty po realizácii by neplatili stočné, s ohľadom na očakávaný vývoj rozpočtu,či udržanie tohoto projektu 10 rokov bude požadovať fin,.prostriedky, bolo konštatované, že pravdepodobne nie, len bežné kosenie priestoru a pod.
Ing. Janiga – návrh uznesenia –– rozšíriť o konkrétnu sumu …….t.j. 82 158 Eur.
Hlasovanie: z 11 bolo 11 poslancov “Za”.
Ing.Plučinský – bolo to konzultované s vodárňami?
Ing.Kravčík – stočné sa im znížia –im daždové vody robia problémy. Celý system by mal vyriešiť T.Lomnica a Smokovec – ušetrili by sa dažďové vody, ušetrí to peniaze a klímu.
Ročne sa spláche 826 m3 vody. Všetci to zaplatia.

16. Interpelácie poslancov
Ing. Jozef Janiga
– prosím o stanovisko, či sa MsÚ nezaoberá možnosťou , aby Základná škola Vyšné Hágy mala právnu subjektivitu
interpelovaný: Ing. Juraj Hudáč, prednosta MsÚ
odpoveď – písomná

Ing. Igor Plučinský
1. ako pokračuje project Jazierko v T.Lomnici
Interpelovaný- Ing. Ján Mokoš, primátor
Odpoveď: Ing. Hudáč - je pripravený návrh a bude v priebehu budúceho týždeňa postúpený MsV a komisii.
 

2. uvažuje sa toho roku s opravou št. cesty – úsek v Hornom Smokovci?
Odpoveď - Ing. Mokoš – na VÚC sme dávali pripomienky aby tento úsek bol zapracovaný do harmonogramu prác, osobne som včera hovoril s p. Kozákom, aby sa našli na to finančné prostriedky.
Ing. Peter Líška - vo vzťahu k situácii v akej sa nachádzame – hospodárska kríza – väčšina subjektov vyzýva k opatrnosti na stránke výdavkov – pretože rýchle míňanie paňazí môže spôsobiť problém. Určite aj MsÚ bude robiť určité prognozovanie situácie , chcem poprosiť, aby sme boli informovaný, ako prognoza pokračuje. Dnes schvaľujeme nákladové položky – dotácie, spolufinancovanie projektov, mali by byť všetci vyzvaní na nejakú zdržanlivosť, lebo tie výpadky na strane výnosov určite prídu – daň z ubytovania a pod.
interpelovaný: Ing. Hudáč, prednosta
odpoveď: – pripravíme do budúceho MZ infornmáciu o opatreniach, ktoré MsÚ príjme. Materially, ktoré boli predložené dnes /dotácie/ sú v poriadku, v tejto dobe nie je taký pokles , aby sme obmedzili ich činnosti.


17.Diskusia
P. Pavlikanová – je to zmena uznesenia, ktoré bolo schválené 11. 12. na MZ a jedná sa o to, že v čase sme podali stavebné povolenie a vyplynuli zmeny, ktoré ovplyvnili rozpočet. Ale zajtra podávame žiadosti a uznesenie musí byť presne tak, aký je rozpočet.
Ing. Janiga – poslanecký návrh – zapracovať do uznesenia veci, súvisiace s výstavbou nájomnej bytovky Zdravie II. V Hornom Smokovci.
Musíme sa tým zaoberať, lebo nájomné bytovky súvisia s otázkou života mesta. Bola by škoda, keby sme sa neuchádzali o možnosť ďalšej výstavby.
Dávam návrh zapracovať zmeny súvisiace s výstavbou bytovky, tak ako je to predložené.
Hlasovanie: z prítomných 11 poslancov bolo za 11 poslancov.

Ing.Janiga – na interepláciu poslanca Líšku – vyslovil som obavy z rozpočtu na tento rok – hlavne v časti výdavkov. Chcem požiadať ekonómku, aby sa vytvorili rezervy a navrhnúť riešenia, projektorý tím prehodnotil projekty, aby z prevádzkových nákladov, aby rozpočet nezaťažilo na 10 rokov, aby nám rozpočet nezmizol.
J. Grivalský – materská škola v.Tatranskej Lomnici – stena medzi jedálňou a škôlkou chytá pleseň, vraj slabé vetranie – to nie je, ale pri zatepľovaní je väčšia vrstva, je mokro a stená mokva. Sú 2 poškodenia na fasáde – opraviť.
Pred rokom apol sa menila plávajúc podlaha v 2 triedach – v rámci reklamácie sa to ešte neurobilo, podlahu nadúva, lišty sú nabité klincami – fušerská práca, v jedálni malovka opadáva. V základnej škole boli menené vchodové dvere v jedálni v ZŠ – pozrite san a to, ako to vyzerá a robilá tá firma, čo robila podlahu v škôlke. Rám dverí je širší o cm, povrchová úprava – katastrofálny stav. Dávam poslanecký návrh – dvere demontovať vrátiť firme a dať tam plastové dvere, ako sú v celej škole.
Ing. Kračunová – je to v záruke a reklamovali sme to.
Ing. Hudáč – bol som sa na to pozrieť – ti dvere to sú unikát. Urobil som opatrenia voči menším dodávateľom – už nebudeme s nimi robiť. Dvere sa vymenia. K starej reklamácii – žijem v tom, že to bolo realizované.
Ing. Kračunová – reklamácie boli 4, ale stále vyskočí niečo nové.
Ing, Mokoš – investičné oddelenie – urobí kontrolý deň k odstráneniu závad.

Ing. Dzurillová – nariadenie č. 14/2008 – v č. 5 vypustený bod 6 …môže zmierniť tvrdosť zákona. Chcem podotknúť, že osoby v hotnej núdzi, nie sú ti istí, ako ZŤP – táto právomoc by mala prislúchať v plnej výške aj naďalej. 2. môj príspevok – je k zimnej sezóne vo Vysokých Tatrách – počúvam, čo hovoria návštevníci, sledujemdiania, navrhnuté opatrenia a sledujem realitu naživo. Sledovala som situáciu od spetembra 2008. Ostala som prekvapená reakciami zástupcov Cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách. Cítili sme, že sa zariadenia nezapĺňajú. Urobili sme málo krokov na to, aby sme to zastavili. Pred vianocami sme dali najavo, že sme 100 % obsadený. Silvester bol dobrý ale nie 100 %. Zimná turistická sezóna bola do 3.1. Po odchode Poliakov sa Tatry vyľudnili. Prečo ZTS dopadla tak ako dopadla – kríza, prepad zlotého, českej koruny a zavedenia eura. Pravda je taka, máme drahé služby, lanovky….Ak niekto tvrdí, že má takú sezónu ako m.r. je to klamstvo. Je kríza, ale stačí sa pozrieť do Poľska a pochopíte o čom hovorím. Na porovnanie priblížim m.č.T.Lomnicu – cez deň žije iba vrch od hotela Morava – vyššie a večer …bála by som sa vyjsť po 19 hod. Ani živá noha. Na vzorke 60 subjektov som urobila prieskum – obsadenosť na 18,5 %. 1,28 dňa priebežná dňa pobytu. Ako chceme zjednať nápravu, prečo ste dovolili urobiť medvediu službu – parkovanie pri lanovke zadarmo – tak sa centrum Tatranskej Lomnice vyľudnil. REklama je na internete, že parkovisko je zdarma. Skibus na čo premáva, veď je prázdny. Po lyžovačke sa vráti do auta a vráti sa do Poľska, alebo do Smokovca. Predpoklad na leto je slabý a treba konať. Nemám dobrý pocit a nezávidim Vám túto situáciu. ZCR má zatvorené TIK už tretí víkend. Je absurdné, aby tam robila 1 pracovníčka 7 dní v týždni. ZCR nemôže vydať katalóg, kde je tam len niekto prezentovaní.
Ing Fábryová – k poplatku za odvoz kom.odpadu – snažíme sa, aby poplatky vykryli náklady , lebo budú klesať príjmy. Nie je pravda, že týchto obyvateľom máme málo, máme ich dosť. Sú to občana, ktorí pracujú aj ako ZŤP a slušne zarábajú. Potom musíme zvyšíť cenu tohto poplatku, preto sú oslobodení len občania v hmotnej núdzi.
P. Stano – k druhej časti – som členomn dozorej rady ZCR – zišlo sa viacero nepriaznivých vplyvov, bolo mimoriadne rokovanie predstavenstva, bolo to aj zverejnené, hovorilo sa o cenách, o neorektnom spájaní Skipasu na niektoré ubytovania. V pondelok sme hovorilo o tom, že by bolo vhodné riešiť situáciu a zvolať rokovanie za okrúhlym stolom. Vysoké Tatry by sa mali trochu inak orientovať svoju propagáciu, dominantnou ponukou bol pobyt v zdravom prostredíé a sám si myslím, že dobrým impulzom pre LTS –keby sme tým, ktorí sú tu ubytovaní dali výhodu.To by malo byť predmetom diskusií.
Ing. Mokoš – ZCR išlo dopredu, asi im chýba menežér, sú tu aj myšlienky do budúcna robiť zmluvu, aby všetky parkoviska boli zadarmo, nielen pri lanovka, mali by to riešiť rokovania.
Ing. Žembová- koná sa v týchto dňoch konferencia, ktorá sa zaoberá krízou v cestovnom ruchu , včera bol štátny tajomník P.Rybárik a boli načrtnuté riešenia.
D. Kordová – nesúhlasím s tým, že nikto okolo toho nič nerobil. Na Š.Plese, sme rokovali s majiteľom 1.tatranskej, poskladali sa a prispievajú na Skibus, ak nebudú parkoviská blízko vlekov, tak lyžiarov stratíme. Parkoviská nie sú zadarmo, mesto má z nich príjem . Nepostihlo to len Tatry, ale aj iné mestá. Je prepad v reštauráciách. Nehovorme o znižovaní ceny – podnikateľ nemôžeme tlačiť dole a to z toho dôvodu, aby sme nezatvárali a neprepúšťali. Ak nám nepomôže štát – znížovanie daní, tak podnikatelia nebudú ceny znižovať.Ing. Plučinský – komunálny odpad – nie je správne, aby to mesto dotovalo, ale je tu ešte jedna cesta, či by to VPS nedokázala robiť lacnejšie.
p. Gallik – takéto podrazy ako robí TLD upredností tých ľudí , ktorí sa ubytujú v ich objektoch to je pre nás veľký podraz pre malých podnikateľov.
p. Brabec – k 2 témam – TLD – ich správanie upravuje zákon 126 – ak mániekto dominantné zariadenie a poskytuje zľavy a niekomu nie porušuje ho. K finančnej a hospodárskej kríze – aj dnes trhy v ázii padli. Na decembrovom MZ bol schválený rozpočet a na príjmovej časti mal navýšenie o 10 %. Je podľa mňa nereálny, z toho dôvodu by som doporučil zavedenie krízového riadenia fin. tokov a urobiť to už teraz. Znížiť kapitálové výdavky – a to presunutím do 2.polroku, prevádzkových nákladov, zadávanie zákáziek verejnými aukciami. Mali by sa zaviesť vernostné karty a zvýšiť dane a poplatky, vymáhanie pohľadávok – tabule hanby a pod. Netreba čakať, treba to robiť teraz.
Ing. Janiga – kap.výdavky – príjmy z predaja majetku sú fiktívne , sú v zásobníku, po naplnení sa prehodnotí. Je nutné vytvoriť režim.
Ing. Hudáč – v plnej miere súhlasím s tým čo pveda p. Brabec. Máme pripravenú zmluvu o režime obstarávania verejných zákazok formou elektronickej aukcie. Kapitálové výdavky, prevádzkové výdavky – keššov – dostali sme sa do štádia, že rozpočet je niečo pomocné a symbolické. Sledujeme si denne stav záväzkov, nenarástajú. Platí to o kap.výdavkov, nejdeme do toho, keď nevieme, že budú kryté. Prevádzkové náklady – je to rutinné – ten Váš podnet berieme a pripravíme krízový plan riadenia.

p. Horbanová – bývam v Tatrách 59 rokov – chcem sa opýtať – ako stojíme s tým Št. Plesom? Veľmi sa čudujem Sýkorovi akým právom si privlastňuje Št. Pleso. Keď bol urbár, mali len lesy, jazero si vytvorila sama príroda. Keď som prišla do V.Tatier, chodili sme sa člnkovať za 10 rokov. Dnes člnkovanie stojí 400 Sk na ¾ hodiny.
V novinách som čítala, že ste sa lúčili s obyv. Št. Plesa – neviem si predstaviť V.Tatry, bez Št. Plesa. Prečo sú Tatry take prázdne? Viete mi to vysvetliť? Je v Tatrách vývarovňa. P. Prislupský už nevarí, niekedy sme chodili k nemu. Ked som prišla do Tatier, bol okres Vysoké Tatry. Teraz je veľmi ťažko chodiť do Popradu, lebo cestovné je pre nás drahé.
Ing. Kravčík – chcem naviazať k diskusii – čo sa týka krízy – sú tu príležitosti, ktoré by sa mohli rozvinúť. Bude treba otvoriť veci – odporúčam – Tatry pre ľudí – je kniha a je tam veľmi veľa nápadov, čo by mohlo preklenúť túto situáciu.
Ing. Mokoš – odpoveď p. Horbanovej – prečo sú Tatry prázdne – sú tu objektívne aj subjektívne dôvody, strava pre dôchodcov – rokovali sme s viacerými strediskami, dohodla sa cena pre dôchodcu 70,-Sk v hoteli Smokovec.
Štrbské Pleso – súčasný právny stav je taký, že je zrušený jediný právoplatný rozsudok Najvyššieho súdu. Dnes som obdržal material – Krajská prokuratúra dáva upozornenie na porušenie zákona –nečinnosťou správy katastra Poprad. Opäť sa potvrdilo, že náš názor je správny. Je to už 100 dní, keby konala, nestalo by sa to čo sa stalo. V tomto prípade o opravu chýbného zápisu. My nechceme žiadnu zmenu, musí sa navodiť pôvodný právny vzťah. My máme povinnosť spravovať túto mestskú časť.

 

18.Schválenie uznesenia
Po prerokovaní všetkých bodov rokovania, návrhová komisia predložila na schválenie uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 21/2009, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.


19.Záver
Po schválení uznesenia primátor Ing. Ján Mokoš 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva ukončil.


Zapísala: A.Jurečková

 


      Ing. Ján M o k o š                                   Ing. Juraj H u d á č
             primátor                                                prednosta

 

Overovatelia zápisnice:

Daniela Kordová .................................

Ing. Igor Plučinský ..............................
 

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

 Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

 Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2008 Hlavný kontrolór

03

 Správa o vybavovaní sťažnosti za II. polrok 2008 Hlavný kontrolór

04

 Správa o činnosti mestskej polície za rok 2008 Náčelník MsP

05

 Správa o poskytnutých dotáciách za IV. štvrťrok 2008 Prednosta MsÚ

06

 Žiadosti o poskytnutí dotácií na kultúru a šport Prednosta MsÚ

07

 Prehľad o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2008 Prednosta MsÚ

08

 Správa o hospodárení s nájomnými bytmi mesta Konateľ Tatry-Teplo

09

 Správa o činnosti komisií za rok 2008 Predsedovia komisií

10

 Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

11

 Prevody vlastníctva Prednosta MsÚ

12 

 Príprava prevodov vlastníctva Prednosta MsÚ

Materiály k zasadnutiu

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka