Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 7.4.2009

Pozvánka

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m
22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
v utorok – 7. apríla 2009 o 14. 00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

Program :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 4. Záverečný účet mesta za rok 2008
 5. Správa o hospodárení VPS za rok 2008
 6. Analýza dopadu svetovej hospodárskej krízy na rozpočet mesta 
 7. Návrh na zrušenie Útvaru hlavného kontrolóra a na zmenu organizačného poriadku mestského úradu 
 8. Správa o priebehu a výsledkoch inventarizácie majetku mesta
 9. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2009
 10. Prevody vlastníctva
 11. Návrhy nariadení
 12. Súhlas so zrušením spoločnosti HRON-AIR, s.r.o. Podbrezová a jej vstupom do likvidácie
 13. Prevod akcií mesta Vysoké Tatry v spoločnosti Letisko Poprad-Tatry, a.s. na kupujúceho Slovenská republika v zastúpení Ministerstva, dopravy pôšt a telekomunikácií SR
 14. Voľba hlavného kontrolóra
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia
 17. Schválenie uznesenia
 18. Záver

 

 

                                                                          Ing. Ján M o k o š 
                                                                                 primátor
 

Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

Uznesenie č. 22/2009

z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
zo 7. apríla 2009

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 1. berie na vedomie
  1. kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  2. správu o plnení rozpočtu Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec k 31. 12. 2008
  3. správu o plnení rozpočtu Základnej školy Tatranská Lomnica k 31. 12. 2008
  4. správu o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica k 31.12.2008 
  5. informáciu o použití príspevku mesta pre ZCR k 31. 12. 2008
  6. správu o hospodárení VPS Vysoké Tatry, s.r.o. za rok 2008
  7. správu o priebehu a výsledkoch inventarizácie majetku mesta k 31. 12. 2008
 2. súhlasí
  1. s prípravou návrhov na úsporu výdavkov podľa jednotlivých programov predloženými v Analýze dopadu svetovej hospodárskej krízy na rozpočet mesta
  2. so zrušením spoločnosti HRON-AIR, s.r.o. a jej vstupom do likvidácie ku dňu 1. 4. 2009
  3. s menovaním Mgr. Petra Suju do funkcie likvidátora spoločnosti HRON-AIR, s.r.o., a to odo dňa jeho zápisu do obchodného registra
  4. so spôsobom konania likvidátora v mene spoločnosti HRON-AIR, s.r.o.: „v mene spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a priezvisku pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom likvidátor“
  5. so zmenou zakladateľskej listiny spoločnosti HRON-AIR, s.r.o. v článku 2 bod 1 – zmena obchodného mena spoločnosti, kde sa pôvodný text nahrádza textom: „Obchodným menom spoločnosti je: HRON-AIR, s.r.o. v likvidácii
 3. zrušuje
  1. Útvar hlavného kontrolóra s účinnosťou od 1. 7. 2009
  2. v uznesení č. 21/2009 v písm. C/ body 13 a 14 a písm. E/
  3. v uznesení č. 17/2008 v písm. C/ bod 2
 4. schvaľuje
  1. záverečný účet mesta za rok 2008
  2. celoročné hospodárenie mesta za rok 2008 bez výhrad
  3. vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2008 použitím návratných zdrojov financovania vo výške 8 231 tis. Sk /273 tis. €/
  4. zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci č. 1/2009 s týmito úpravami: v Čl. I sa vypúšťajú body 2 až 5, v dôvodovej správe sa z návrhov vypúšťajú body 1 a 4
  5. úpravu rozpočtu mesta na rok 2009 podľa predloženého návrhu
  6. prevod vlastníctva nehnuteľností, Ľudový dom s.č. 97, postavený na pozemku parc. č. 135 a pozemok parc. 135 o výmere 404 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Vladimíra Hubača s manželkou v podiele ½ k celku a PhDr. Jána Jankuru s manželkou v podiele ½ k celku, za cenu podľa znaleckého posudku, t.j. za cenu 182 566,55 € /5 500 000,- Sk/ v zmysle verejnej ponuky
  7. prevod 9 ks akcií spoločnosti Letisko Poprad – Tatry, a.s. v celkovej menovitej hodnote 2 987 452,69 € /90 000 000,- Sk/ na Slovenskú republiku v zastúpení Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za cenu 1 €
 5. vyhlasuje
  1. voľbu hlavného kontrolóra podľa predloženého návrhu
 6. ukladá
  1. prednostovi mestského úradu zabezpečiť vykonanie mimoriadnej
   inventarizácie všetkých účtov k 30. 6. 2009 - Zodpovedný: Ing. Juraj Hudáč
   Termín: 31. 7. 2009
  2. prednostovi mestského úradu pripraviť Koncepciu podpory cestovného ruchu v meste v spolupráci s komisiou CR a MV, finančnou komisiou, Predstavenstvom ZCR a zástupcami podnikateľského sektora mesta Zodpovední: Ing. Juraj Hudáč, Daniela Kordová, Pavol Stano, Ing.
   Peter Chudý
   Termín: 30. 4. 2009
 7. splnomocňuje

advokáta JUDr. Antona Blahu, IČO: 31 787 584, Mickiewiczova 6, 811 07 Bratislava, reg. v SAK č.0003, aby zastupoval Mesto Vysoké Tatry – Mestské zastupiteľstvo Vysoké Tatry pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky v odvolacom konaní vedenom pod č.k. 4 SžoKS 21/06 v ďalšom konaní po prijatí Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. II.ÚS 91/08-111 zo dňa 9.9.2008 vo veci sťažnosti Mestského zastupiteľstva Vysoké Tatry podľa čl. 127a Ústavy Slovenskej republiky vo veci namietaného porušenia čl. 2 ods.2 a čl. 67 ods.1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 5 Európskej charty miestnej samosprávy rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. Sžo KS 21/06 z 3.5.2007; súhlasí, aby si splnomocnený advokát ustanovil za seba zástupcu

 

 


                                                                  Ing. Ján M o k o š
                                                                        primátor
 

Hlasovanie

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH

 

 

Z Á P I S N I C A

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vysoké Tatry, uskutočneného
7. apríla 2009

 

 

Zahájenie: 14.00 hod.
Ukončenie:17.00 hod.

 

 

Prítomní:
- podľa prezenčnej listiny

 

 

P r o g r a m :
 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 
 4. Záverečný účet mesta za rok 2008
 5. Správa o hospodárení VPS za rok 2008
 6. Analýza dopadu svetovej hospodárskej krízy na rozpočet mesta 
 7. Návrh na zrušenie Útvaru hlavného kontrolóra a na zmenu organizačného poriadku mestského úradu 
 8. Správa o priebehu a výsledkoch inventarizácie majetku mesta
 9. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2009
 10. Prevody vlastníctva
 11. Návrhy nariadení
 12. Súhlas so zrušením spoločnosti HRON-AIR, s.r.o. Podbrezová a jej vstupom
  do likvidácie
 13. Prevod akcií mesta Vysoké Tatry v spoločnosti Letisko Poprad-Tatry, a.s.
  na kupujúceho Slovenská republika v zastúpení Ministerstva, dopravy pôšt a
  telekomunikácií SR
 14. Voľba hlavného kontrolóra – stiahnutý z rokovania
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia
 17. Schválenie uznesenia
 18. Záver

 

1. Otvorenie

Ing. Ján Mokoš - vítam Vás na 22. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konštatujem, že na dnešnom zasadnutí je z 11 poslancov prítomných 11 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Pani poslankyne, páni poslanci, ešte pred schválením programu dnešného mestského zastupiteľstva Vám predkladám tento návrh:stiahnuť materiál č. 14 – Voľba hlavného kontrolóra
Hlasovanie: z 11 prítomných 11 „za“- materiál bol stiahnutý z rokovania.
Návrhujem zaradiť do programu – návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Hlasovanie: z 11 prítomných bolo za 11 poslancov.
Návrh – stiahnuť z programu v bode 2 – voľba volebnej komisie:
Z prítomných 11 poslancov bolo za 11 poslancov.
 

Pani poslankyne, páni poslanci predkladám Vám na schválenie návrh programu mestského zastupiteľstva so zmenami, ktoré odhlasovali poslanci.

– hlasovanie 11 prítomných bolo 11 „za“. Program bol schválený

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie navrhujem schváliť týchto poslancov: P. Stano, Dr. Anna Spišiaková, Ing. Jozef Janiga
– hlasovanie: z prítomných 11 bolo za 11 poslancov.

 

Za overovateľov zápisnice určujem poslancov: J. Grivalský a J. Kalinčíková


3.Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva


Ing. Janičko – uznesenie č. 19 – je napísané nezrealizované – do dnešného dňa bola uhradená celá kúpna cena.
P. Stano – v súlade s návrhom p. hl. kontrolóra a v súlade so zásadami o odpredaji majetku, navrhujem do návrhu na uznesenie, zrušiť uznesenie č. 17/2008 zo 4. 9. 2008, pretože spoločnosť, ktorej sa schválil odpredaj nereagovala na výzvu. Hlasovať až pri schvaľovaní uznesenia.
Hlasovanie: z 11 prítomných bolo 11 „za“.

4. Záverečný účet mesta za rok 2008


Ing. Hudáč
– doplnil ústne materiál o skutočností, ktoré vyplývajú zo súvahy - účtovného dokumentu. Upozornil na čísla – medziročných pohybov v majetku mesta. Pasíva – je to smerom do plusu a mínusu kde je to žiadúce. Záväzky sa znížili o 7 mil. Hospodárenie mesta za minulý rok bolo veľmi dobré. Využil možnosť a poďakoval primátorovi a poslancom MZ za múdre rozhodnutia, bez ktorých by sme toto hospodárenie nemohli takto pozitívne hodnotiť, ako aj zamestnancom mesta.
Súčasťou materiálu je aj stanovisko hlavného kontrolóra.
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

5. Správa o hospodárení VPS za rok 2008
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

6. Analýza dopadu svetovej hospodárskej krízy na rozpočet mesta

P. Stano – zápas s následkami hospodárskej krízy na rozpočet mesta a teda s ohrozením plnenia jeho samosprávnych, bude dlhodobý, navrhované opatrenia sú iba začiatkom procesu, ktorému sa nevyhneme.
1. v prvom rade musíme mať častejšie a podrobnejšie informácie o vývoji rozpočtu mesta, dôsledne ich analyzovať a pripravovať opatrenia reagujúce na aktuálny vývoj. Na sledovanie tohto vývoja sme si pripravili mesačný cash flow – chcem sa poďakovať p. Brabcovi z OZ Pre Tatry za impulz aj pomoc pri jeho príprave. Verím, že sa nám systém v krátkej dobe podarí uviesť do života.
2. Samotné opatrenia by som rozdelil zhruba do troch skupín – opatrenia na zlepšovanie výberu miestnych daní, úsporné opatrenia pri čerpaní výdavkov – alebo onými slovami efektívnejšie narábanie s prostriedkami rozpočtu mesta, no a vari za najdôležitejšie považujem hľadanie spôsobov ako podporiť ekonomiku mesta, oživiť CR, návštevnosť mesta. Všetko je to proces dlhodobý a nepretržitý.

Systémovým opatrením k prvej a čiastočne aj druhej skupine je zrušenie útvaru hlavného kontrolóra a presun tohto pracovného miesta na ekonomické oddelenie – s náplňou práce kontrola a následné vymáhanie miestnych daní, kontrola správnosti zadávania prác a fakturácie pre VPS.
K druhej skupine smerujú opatrenia navrhnuté v predkladanom materiáli – znovu pripomkeniem, že nie sú konečné, podľa aktuálneho vývoja budú prichádzať ďalšie.
No a tretia skupina opatrení, teda hľadanie spôsobov na podporu oživenia CR v meste ma vedie k podaniu poslaneckého návrhu, ktorý sa dotýka časti bodu 1 a bodu 5 bežných výdavkov predloženého dokumentu.
Na porade predsedov sme konštatovali, že ten materiál je otvorený, mysleli sme si, že by bolo dobré, aby MZ berie na vedomie.
Navrhujem aby návrhová komisia do návrhu uznesenia zapracovala text: MZ ukladá prednostovi mestského úradu, aby pripravil koncepciu podpory cestovného ruchu v meste Vysoké Tatry – v spolupráci s Komisiou pre CR a MV, finančnou komisiou, Predstavenstvom ZCR a ďalších zástupcov podnikateľského sektora Mesta Vysoké Tatry. Termín do konca apríla 2009.
Uvedomujem si, že je to šibeničný termín, ale letná sezóna klope na dvere, v zásade už je čas pripravovať budúcu zimnú sezónu. O niektorých návrhov sme už hovorili, niektoré sme dostali z podnikateľského prostredia – nechcem ich bližšie špecifikovať, pretože ich treba dôkladne rozobrať, posúdiť ich účinnosť a prípadný dopad na rozpočet mesta. Zámerom toho poslaneckého návrhu je, aby sme dávali veľký pozor a z „vaničky s vodou nevyliali aj dieťa, ktoré je našou nádejou do budúcna“. Ale čšas sa kráti, naozaj treba rýchlo a premyslene konať.

Ing. Fábryová – tie opatrenia nám treba realizovať veľmi rýchlo, aby sa úspory realizovali.lebo tak nebudem vedieť, či s tým súhlasíte.
Dr. Gálfyová – MZ súhlasí s prípravou s návrhou, lebo súhlas neznamená schválenie. Konkrétne opatrenia budete schváľovať na MZ – tak to bolo včera odprezentované.
P. Stano tak súhlasím s tým textom, že ...súhlasí....

Hlasovanie: z prítomných 11 poslancov bolo za 11 poslancov.7. Návrh na zrušenie Útvaru hlavného kontrolóra a na zmenu organizačného
poriadku mestského úradu

P. Stano – poslanecký návrh –aby návrhová komisia do návrhu uznesenia pripravila alternatívny návrh – s vynechaním opatrenia uvedeného v bode 1.
Odôvodnenie: myslím, že pult prvého kontaktu je najmä pre starších obyvateľov nášho mesta veľmi dôležitý, že by sme mohli s realizáciou tohto opatrenia trochu počkať. Pre rozpočet nášho mesta je rozhodujúcou letná sezóna, možno bude lepšia ako tá zimná, možno sa ukáže, že prijaté opatrenia aj tak nie sú postačujúce, že v nich treba pokračovať – vtedy by sme sa aj k tomuto návrhu vrátili.
Zároveň tým tak trochu reagujem aj na priložené stanovisko odborovej organizácie MsÚ – aj ich hlas by sme mali pozorne vnímať, pretože možno trochu lepšie poznajú fungovanie mestského úradu.
Hlasovanie o návrhu poslanca p. Stana – z prítomných 11 bolo 10 za.
D.Kordová – nadväzujúc na bod č. 6 – dôležitosť rokovania mesta a ZCR – dávam poslanecký návrh – bod č. 4 – odložiť, kým sa zainteresovaní nestretnú. Tatry sú perlou Slovenska a ak iné destinácie majú poklesy, my máme potenciál tento dopad vyriešiť.
Ing. Hudáč – ďakujem za návrhy. Snažili sme sa začať sebou – na správe mesta, prijatie Vašich návrhov len vítam.
Hlasovanie: alternatívu do návrhu na uznesenia – stiahnuť bod 4 – týkajúce sa odd. CR a MV. Z prítomných 11 poslancov bolo za 11 poslancov.


8. Správa o priebehu a výsledkoch inventarizácie majetku mesta
Materiál prerokovaný bez pripomienok.
Ing.Plučinský – Tatranská škola, inventár je na meste?
Ing. Hudáč – áno vždy bol, bola urobená inventarizácia a je to na meste.

9. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2009
Prerokovaný bez pripomienok.

10.Prevody vlastníctva nehnuteľností, Ľudový dom, s.č. 97, v k.ú. Tatranská Lomnica

Ing. Janiga – vrátim sa k prevodu tejto nehnuteľnosti. V minulosti sa už o tom rokovalo,podporil som tento zámer. Bola vykonaná obhliadka objektu, každý je oboznámený týmto stavom. Chcem reagovať na vetu, ktorá je v správe „podmienkou predaja je akceptácia záväzku žiadateľa objekt asanovať, alebo zrekonštruovať v súlade s návrhom územného plánu .... ....je to v súlade s návrhom územného plánu“ – chcem vedieť ktorým? Alebo čo to vlastne predstavuje?
P. Stano – pre tých, ktorí hlasovali minule proti chcem len pripomenúť, že boli prijaté nové zásady odpredaja majetku, tento zámer bol zverejnený v TD, prišla jediná ponuka.
Ing. Kalinčíková – riešenie bytovej otázky, je to konečné, alebo je to dohodnuté? A tá šicia dielňa. Bolo to myslené aj predtým, lebo tí ľudia zostanú znova na meste? Pred tým to bolo tak, že oni zabezpečia byty.
P. Stano – doteraz platili náklady na energie Tatry-Teplo a obyvatelia boli dĺžnikmi. V týcho rekonštruovaných priestorov, ktorých by uhradil kupujúci, by platili mestu len nájomné a zmluvu by mali s elektrikármi, plynármi a pod.
Ing.Hudáč – snažíme sa dávať návrhy také, ktoré sú pre mesto dobré. Vtedy sme dávali návrhy, ktoré boli pre mesto dobré, vtedy ste to neschválili.

11.Návrhy nariadení


a/ Návrh nariadenia mesta Vysoké Tatry č. 2/2009 o verejnom poriadku, ochrane a tvorbe životného prostredia na území Mesta Vysoké Tatry
K predkladanému materiálu neboli žiadne pripomienky.

hlasovanie: z prítomných 11 poslancov bolo za 9, nehlasovali 2

b/Nariadenie mesta Vysoké Tatry č. 3/2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území mesta Vysoké Tatry
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

hlasovanie: z prítomných 11 poslancov bolo za 10, nehlasoval 1
 

c/ Nariadenie mesta Vysoké Tatry č. 4/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta Vysoké Tatry
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

hlasovanie: z prítomných 11 poslancov bolo za 11 poslancov.

d/Návrh nariadenia, ktorým sa vyhradzujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií v Meste Vysoké Tatry pred voľbami poslancov Európskeho parlamentu.

D.Kordová – poslanecký návrh – čl. 2 bod 2 ........v časti Štrbské Pleso – navrhujem zmeniť „za mostom vedľa Zdravotného strediska“
Hlasovanie o návrhu p. Kordovej: z prítomných 11 poslancov bolo za 11 poslancov.
Hlasovanie o celom nariadení: z prítomných 11 poslancov bolo za 10, 1 sa zdržal


12.Súhlas so zrušením spoločnosti HRON-AIR, s.r.o. Podbrezová a jej vstupom
do likvidácie
 

Prerokované bez pripomienok.

13.Prevod akcií mesta Vysoké Tatry v spoločnosti Letisko Poprad-Tatry, a.s.


na kupujúceho Slovenská republika v zastúpení Ministerstva, dopravy pôšt a
telekomunikácií SR
Prerokované bez pripomienok.

14.Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra


Prerokované bez pripomienok.


15.Interpelácie poslancov


Ing. Plučinský
– k svojej predošlej interpelácii – písomnú odpoveď –ako pokračuje príprava mestského projektu na RELAX Jazierko v Tatranskej Lomnici – prosím o ústnu a potom písomnú. Je projektová dokumentácia?
Kedy budú s jednotliv.MsV prerokované požiadavky k predloženému návrhu k ÚP z minulého roku, mali byť zosumarizované, nedostal som odpoveď.
Ing. Hudáč – Relax Jazierko – veľmi rád podám informáciu, keď budem mať stanovisko MsV v Tatranskej Lomnici, pretože je ešte jeden projekt. Nebudeme robiť na tom istom mieste 2 projekty. Na základe toho dáme odpoveď. Projektová dokumentácia je hotová, riešenie toho územia má 2 alternatívy, preto čakáme na stanovisko MsV Tatranská Lomnica.
Ing.Plučinský – potom žiadam projektovú dokumentáciu p. Marcinka.
Ing. Janiga – to je projekt J*T. – áno?
Ing. Mokoš – p. prednosta - písomne požiadať MsV T. Lomnica o stanovisko .
Ing. Hudáč – je možnosť na tento projekt čerpať eurofondy, teraz pracujeme na drobnej architektúre na sídlisku v Dolnom Smokovci, je to z tohto programu.

Ing. Mokoš – sú 2 zámery – jeden mestský, druhý iný – preto čakáme MsV aby povedal, ktorý.

P. Stano – my sme dostali na náš MsV aby sme dali stanovisko k spoločnosti, ktorá mala projekt na založenie spoločnej firmy - mesto a investor – my sme dali stanovisko – že to neodporúčame až do schválenia ÚP, pretože nie je záruka, čo by sa tam dialo.
Dr. Spišiaková – interpelujem Ing. Kručay a primátora nakoľko spoločenstvá v Dolnom Smokovci dostali prvé vyúčtovania platieb z Tatry-Tepla, kde došlo k nehoráznemu nárastu cien, navrhujem zvolať valné zromaždenie Tatry-Teplo.
2 interpelácia - v Dolnom Smokovci – vyrazila odpadová kanalizácia v jednom rodinnom dome. Dali to do poriadku, ale znova začala vyrážať na iných častiach sídliska, voda vyteká a tečie po ulici .
Ing. Kručay – čo sa týka zvýšenia cien plynu – úrad pre reguláciu odvetví nedovolila. Zvýšenie cien sa stalo ibavo fixnej mesačnej sadzbe. Na základe vyjadrenia SPP nám napísali, že ceny sa zvyšujú na základe kurzu dolára a tekutých palív, nám to zvýšili aby sme o tom vedeli. Týka sa to celej republiky. Podali sme reklamáciu a úrad pre reguláciu to posúval a nie je to doriešené. Nedoplatok 70 tis. Mali preplatky vysoké a znížili si platby. Zúčastnil som sa schôdze tejto bytovke č. 57 – pre nich je výhodnejšie vlastné kúrenie – je to problém spoločenstva. My sme bezmocní, tá fixná mesačná sadzba sa pohybuje podľa ceny nafty, benzínu. Ani dnes neviem povedať, koľko sa platí za plyn tento rok. Zvoláme valné zhromaždenie.
Ing. Mokoš – k odpadovej kanalizácii – včera sme dali riešiť to ako havarijnú situáciu.
Ing. Kračunová – problém je pri nových bytovkách a hlavne s vodárňami.
Ing. Hudáč – boli na mieste majitelia kanalizácie a zistili s presnosťou kde je havária a boli vyzvaní aby haváriu odstránili – malo by to byť zajtra.
Ing. Kručay – vodári to pred 3 týždňami upravili tak, že splašková voda je v poriadku, voda ktorá preteká, je teraz čistá dážďová voda. Bolo to predtým tak, ale zviedli to do správnej šachty. A odteká od potoka.
P. Stano – na prednostu – pred 2 rokmi sme vytypovali isté miesta, ktoré by sa mohli pripravovať na rekonštrukciu prostredníctvom projektov. Potom sa nedialo nič, znovu sme sa vrátili k našim, preverovalo sa, ktoré sú na mestských pozemkov a ktoré nie. Povedalo sa, že budú priradené k projektu drobná architektúra Dolný Smokovec. Prešli sme si to a teraz sme sa dozvedeli, že priradené nesmú byť k D. Smokovcu. My sme kvôli tomu kúpili pozemok nad Poliklinikou, zobrali sme do nájmu chodník medzi Kúpelami, pekný projekt na cintorín – financovanie cez Granty. Teraz vidíme, že sa nebude realizovať nič. Pripadá mi to ako nedôslednosť. Dá sa s tým niečo robiť, aspoň čo je na našich pozemkoch.
Ing. Mokoš – bol som zástanca toho, aby sa to spojilo. Každý deň sa menia vstupné veci. Táto kompetencia prešla pod VÚC, nerieši to ministerstvo ale vyšší územný celok. Bol by som rád, keby sa to niekde zapracovalo. Malo by sa pripraviť druhá schéma pre Starý, Nový Smokovec a pripraviť to do druhej etapy. To samé sa nám javilo s parkovným domom. Jednotlivé ministerstvá dávajú iné kritéria, alebo to dávajú neskoro a pod.
Ing. Hudáč – môžem oponovať, že „nedôslednosť“- hýbu sa hranice a my musíme prerábať. Robíme všetko preto, aby projekty boli úspešné.
Ing. Kračúnová – k výzve – je 9 bodov a aspoň 4 musia byť splnené. Chceli sme to spojiť s D. Smokovcom ale vysvetlili nám to, že sa to nemôže spájať. Medzi tým sme dali vyhotoviť projektovú dokumentáciu na Nový Smokovec, ale nájdeme iné riešenie financovania.
Ing. Janiga – zmenili sa podmienky, vstúpili sme do obdobia krízy a treba vyhodnotiť projektovú časť, tie projekty ktoré sme schválili mali by sme prehodnotiť a malo by to prejsť aj plénom, aby sme vedeli poslanci, čo sa deje.
Ing. Kalinčíková – interpelujem prednostu a chcem odpoveď písomne – žiadam o prehľad finančných nákladov na výmenu okien v MŠ Nový Smokovec
Ing. Novák – k interpelácii Ing.Plučinského – pripomienky územného plánu – stretneme sa v priebehu budúceho týždňa s Tatranskou Lomnicou. Každý MsV dal svoje pripomienky, preto sa to zvlášť s nimi preberie, a potom so všetkými poslancami.
K otázke Ľudový dom – v čase vyhlásenia verejnej ponuke bolo napísané ....riešiť ako polyfunkčný objekt – ten návrh sa týka návrhu ÚP v roku 2008,
Ing. Janiga – podľa ktorého návrhu ÚP
Novák – ktorý sa robí teraz z roku 2008
Ing. Janiga – čiže návrh ÚP ktoré sme zaviazali mesto uznesením v roku 2006 je neplatné?
Ing. Novák – je neplatné.

16.Diskusia
P. Stano – aký je stav prípravy prideľovania nájomných bytov v bytovke, ktorá by sa mala kolaudovať t.r.
Dr.Novoroľníková – začali sme s distribúciou dotazníkov – do konca budúceho týždňa, keď sa vrátia, urobí sa vyhodnotenie a potom sa zvolá komisia.
D. Kordová – poslanecký návrh – v súvislosti – kanc. Dr. Blahu aby MZ splnomocnilo advokáta JUDr. Antona Blahu, IČO: 31787584, Mickiewiczova 6, 811 07 Bratislava, reg. V SAK č. 0003, aby zastupoval Mesto Vysoké Tatry- Mestské zastupiteľstvo Vysoké Tatry pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky v odvolacom konaní vedenom pod č.k. 4 SžoKS 21/06 v ďalšom konaní po prijatí Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci namietaného porušenia čl. 127a Ústavy Slovenskej republiky vo veci namietaného porušenia čl. 2 ods. 2 a čl. 67 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 5 Európskej charty miestnej samosprávy rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. Zn. Sžo KS 21/06 z 3.5.2007; súhlasí, aby si splnomocnený advokát ustanovil za seba zástupcu.
Hlasovanie: z prítomných 11 poslancov bolo 11 za.
Ing. Plučinský – 3 veci – opýtať, či bude zvolané rokovanie medzi zástupcami m.č. T.Lomnica a Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, vzhľadom na to, že podľa návrhu ÚP – T.Lomnica nebude napojená na vodovod. S investormi sme boli informovaní o niečom inom, ako sa to bude riešiť.
2. poprosiť aby sa upravili rýchlosti v oblasti mč. T.Lomnica Eurocamp, kde je upravená činnosť výjazdu vozidiel zo stavby. Značka m.č. začína pod tým. Rýchlosť navhrujme 70 km /hod.
3. žiadam, aby príslušný pracovník mesta, sa išiel pozrieť na schody – sídlisko pod kotolňou – ku bloku január sú tam povypádavané kamene. Svetlo je tienené kosodrevinou, ktorá tam vyrástla, takže to nie je osvetlené, môže dôjsť k úrazu.
Ing. Novák – v priebehu dvoch týždňov bude rokovanie s PVS, čo sa týka ÚP vzhľadom k tomu, že je problém s vrtom Tatranské Matliare, prehodnotila PVS zásobovanie vodou – predstavila nový zámer realizácie z Tatranskej Kotliny – nové vodojemy nad Grandom a nad Jamami. Prizveme k rokovaniu aj MsV Tatranská Lomnica.
- čo sa týka rýchlosti Eurocamp– je urobené výjazdové pracovné stretnutie všetkých zainteresovaný – je to zajtra, budú sa prehodnocovať rýchlosti v celom meste. Eurocamp – tam bola požiadavka od stavebníkov a tých, ktorí tam bývajú. Preto to bolo riešenie kvôli bezpečnosti. Zajtra o 8.00 hod. je rokovanie.
- schody na sídlisku – naše oddelenie s VPS a pôjdu pozrieť na uvedené miesto a budú informovať má o tom po veľkej noci.
Ing. Hudáč – informoval o liste ktorí dostali poslanci od Ing. Ľudovít Budzák –k voľbe hlavného kontrolóra, kde okrem iného píše: „ neboli dodržané zásady rovnocennosti, keďže vo štvrtok 2.4.2009, zvolal Mestský úrad vo Vysokých Tatrách stretnutie poslancov za účelom prezentovať sa jednému z uchádzačov na voľbu hlavného kontrolóra“chcem k tomu povedať len toľko, že je to lož a klamstvo a budem Ing. Budzáka žiadať, aby Vám na to odpovedal.

p. Brabec – voľba hlavného kontrolóra –kedy bude? . Parafrázovať z listu p. Budzáka, je obyvateľom N. Smokovca. V tomto liste upozornil, že spôsob procesu vyhlásenia hl. kontrolóra bolo v rozpore so zákonom o obecnom zriadení. Ak by sa dnes uskutočnili voľby hlavného kontrolóra, by bol porušený zákon, dôvod prečo sa neuskutočnili nebolo nám zdôvodnené. S tým, že sa uskutoční 28 mája, mesto bude od 14. 4. bez kontrolóra.
Ing. Mokoš – osobne sme list od p. Budzáka dostali dnes ráno o 7.30. Samozrejme materiál sa pripravil, ale poslanci to musia najprv schváliť. Že nebudeme mať hlavného kontrolóra, či porušíme zákon, nech posúdia odborníci, keď som nastúpil do funkcie primátora, rok sme boli bez kontrolóra.
P. Stano – včera sme mali poradu predsedov, stretli sme sa prvýkrát po odložení MZ. A na porade sme požiadali Dr. Gálfyovú aby preverila stav, aby príprava nebola v rozpore so zákonom. Voľba v deň vyhlásenia sa neuskutočnila, nebolo to dobré. Pre mňa je rozhodujúce, aby sa veci dali čo najskôr do poriadku.
Ing. Janiga – stretli sme sa pred MZ poslanci a sme si vedomí toho, v akej je to rovine a snažili sme sa aby sme dali prednosť transparentnosti, ospravedlňujem sa touto cestou uchádzačom na hlavného kontrolóra , ktorí dnes prišli.
Dr. Gálfyová – nebude porušený zákon, Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a jej vykonanie sa uskutoční podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

p. Zbelová – za radu školy – Vyšné Hágy – naša rada školy na poslednom zasadnutí odpovedala na podnet MsÚ – racionalizácia školstva a šetrenia a to zlučenie ZŠ a MŠ vo Vyšných Hágoch a chcela by som vedieť, prečo sa tejto otázke MZ nevenuje, keď neustále nás MsÚ atakujú listami ohľadne šetrenia a realizácii. Žiadnu odpoveď sme nedostali, načo potom tieto listy chodia, keď sa tomu nikto venovať nechce.
Ing. Mokoš – návrh na zmenu školstva sme začali robiť keď sa tvorili normatívy, aj včera na stretnuti s predsedami MsV sme o tom diskutovali a dosť dlho, p. Spišiaková tomu venuje dosť veľa času, ale aj v tejto m.č. by ste si mali vyjasniť svoje postoje. Nie že by sa to neriešilo, je to citlivá otázka. Nie všetci máme snahu ísť do tohto a riešiť tento problém. Neriešením situácie si privodíme to čo nechceme – príde k zániku ZŠ a MŠ. Ja môžem podporiť túto myšlienku, aby sa to rýchlejšie riešilo.
Dr. Spišiaková – k príspevku p. Zbelovej – minulého roku sme vyvinuli maximálne úsilie na reorganizáciu školstva a bolo to pripravené dobre. Boli podrobne urobené finančné analýzy, bola vôľa zo strany Vyšných Hágoch a MsV podporiť túto reorganizáciu. Minulého roku to poslanci za svoje m.č. posťahovali. Pred voľbami sa zlučovala ZŠ s MŠ v Dolnom Smokovci a boli tam odporcovia. Ale mi sme už na úrovni normatívoch. Sme zapojení do projektov. Začiatkom toho roka má oslovili MŠ a ZŠ aby som do toho išla znova. Vôľa poslancov neviem aká je, stále chcú analýzy. Keďže je kríza, analýza bude horšia. Ak by sme do toho chceli ísť, malo by to ísť teraz, pretože je potrebné toľko legislatívy vybaviť, že v máji je to neskoro. Povedala som si že nevystúpim, ale dávam poslanecký návrh na vyradenie ZŠ Vyšné Hágy a MŠ Vyšné Hágy zo sieťa a na vytvorenie jedného právneho subjektku ZŠ s MŠ Vyšné Hágy.
Hlasovanie: z prítomných 3, proti 3, zdržali sa 4 – návrh poslankyne neprešiel

Ing. Kračunová – na projektovom tíme bola požiadavka – riešenie cyklomagistrály – robí sa v rámci tohto projektu EYA a bolo by lepšie, aby sa urobila po uskutočnení EY , lebo sú tam 3 varianty.
Ing. Mokoš – môj názor je odprezentovať to, inak sa dohodnite cez prestávku. Stanovisko je rozumné aby sa 1 etapa z Tatr. Lomnice začala.
p. Gerdelán
– ja nechodím tu často, pred 2 rokmi som sedel v Tatranskej Lomnici, hovoril som, že máme nevyužité rezervoáre v Tatranskej Lomnici – pod starou Lanovkou je nevyužitý, aj na Jamách – poznám to, lebo som tam robil na tých vetvách. To malo slúžiť na sánkarskú dráhu. Hovoril som na schôdzi – stačí 100 m – rezervár nad Grandom – kto predal hotel Lomnicu a Kúpeľný dom? Ja dám peniaze na známky, aby mi sekretárka napísala, kto to predal? Choďte do T. Lomnice sa pozrieť, zdevastovaný hotel, na dome je reklama na Predaj, kto bol za Kúpeľným domom- chodili sme tam plávať, mali sme tam sústredenie reprezentantov. A včera som sa bol pozrieť na starú sankársku dráhu, nikto sa o ňu nestará, hlavne, že sa dalo do trenažéra. Kde sú peniaze? Čo teraz robíte – čo sa týka sánkovania. Bol som iniciatorom, aby sa hral kourling, zohnali sme predpisy, a v Rakúsku so starými hrajú kurling, nepotrebujete metličku a dôchodcovia by mali čo robiť. Ako vyzerajú mostíky v Tatr. Lomnici, kto dal príkaz, kto dal odpíliť vežu? Napíšte mi, a budem sa sťažovať. V Roku l946 sme merali – bola tam baňa na štrk. A teraz je mostík zrušený , v lete sa tam štartovalo. Išiel som po ceste z Grandu dole a zastavili má hostia, tú su stromy spratané a dole nie sú spratané, tam sú veľké kláty. Ja som už dosť starý a niečo som urobil pre Tatry, aj môj otec.
Ing. Novák – čo sa týka vody – zásobovanie pitnou vody má spoločnosť PVS – nemáme dôvod pozerať sa a to s pohľadom ako vy. Táto spoločnosť nepôjde do projektu, ktorý by nebol funkčný. Hotel Lomnica –nebol mestký objekt, je v súkromných rukách po niekoľkých výzvach vlastníka objektu nám oznámil, že nemá dostatok financií, preto ho predáva. Kúpeľný dom – rekonštrukcia by sa mala začať do konca roka, riešime parkovacie plochy a potom sa pustí celý proces. Mostíky vlastí TJ Starý Smokovec – oni predali súkromnej osobe, tá to vykonala zrezanie v nočných hodinách, sme v priestupkovom konaní a je vyrubená pokuta.
p.Zbelová – chcem sa spýtať p.poslanca, že ako je možné, že na rade školy dával súhlasné stanovisko a teraz reagoval inak. Je nám ľúto, že zmanipuloval ostatných poslancov do svojich intríg. Jeho vystupovanie je osobný spor s p. riaditeľkou. Milan vieš nám zaručiť, že o rok ,dva, budú fungovať obidve inštitúcie.
M.Maník – zastupujem občanov Vyšných Hágoch, vy ste z Mengusoviec – rodina Balogovcov chce odkúpiť budovu MŠ. Boli sme sa pozrieť, že túto škôlku netreba predať jednej osobe, ale verejnou dražbou. Rodina Balogových nemá do dnešného dňa žiadosť o byt. Ja nemôžem súhlasiť s tým, a na minulej školskej rade som sa zdržal, keď p.riaditeľky nebudú spolu konzultovať...
Ing. Mokoš – odporúčam aby na Vyšných Hágoch poslanec zvolal verejnú schôdzu s občanmi a tam to vydiskutovať.
Ing. Hudáč – vždy som bol zástancom zlúčenia, chcem zareagovať na slová poslanca. P. riaditeľka nechodila a nesnorila na úrade. Pozvali sme riaditeľku na rokovanie – kde bola vedúca odd. , Dr. Spišiaková, J. Gál, p. Macková – a ja. Hľadali sme riešenie, aby sme zabránili katastrofe a dôsledkom. Ja som osobne navrhol manželom aby si dali žiadosť na nájomný byt. Snažme sa hľadať pravdu a neobviňovať sa z nejakých intríg.
P. Stano – boli sme vo Vyšných Hágoch, ostali nedoriešené otázky, preto sme ten návrh zatiaľ nemohli podporiť.
p. Balogh – nedá mi to sa k tomu vyjadriť. V Tatrach žijeme a pracujeme 20 rokov a robím . Tú su žiadosti na byt mám celý fascikel a ty p. poslanec bývaš tam, kde som mohol bývať ja.
90 % boli odpredané byty a nám to nie je umožnené. Ja som nechodil za nikým na úrade osobne. Ale čo ty robíš vo Vyšných Hágoch? Čo som Ti ja urobil, čo ty robíš, je to na trest, vraj si to už predal – máš na to oprávnenie od primátora, keď tu on nebol? Ja som neprišiel za tým, že chcem kúpiť škôlku, nebudem proti zlúčeniu, ale musí sa vyriešiť moja bytová situácia.
Ing. Mokoš –navrhujem zvolať stretnutie s občanmi.
M.Maník – dostalo sa mi do uši, že sa niečo chce predať za súdnoznalecký posudok neviem za koľko a bol aj na byt p. riaditeľky – vraj tam vrazila 320 tis. A to malo byť odrátavaných z predajnej ceny.
J. Grivalský – na p.prednostu – čo ďalej z materiálnym zabezpečením, čo bolo pre Tatranskú školu – počítače a pod.?
Ing. Hudáč – majetok je na meste – výpočtová technika pre poslancov – máme návrh, ak úpravy rozpočtu nechajú v takom stave – kúpime 11 nootbuckov pre poslancov – lebo tie čo sa kúpilo sú zastaralé a je ich málo.

 

17.Schválenie uznesenia


P. Stano predniesol návrh uznesenia č. 21/2009. Schválené uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.

18.Záver


Po schválení uznesenia, primátor sa poďakoval za účasť a 21. zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.


Zapísala: A. Jurečková

 

Ing. Ján M o k o š                                                        Ing. Juraj H u d á č
        primátor                                                                        prednosta

 

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jana Kalinčíková ......................

Jozef Grivalský ................................
 

Predkladané Správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

 Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

 Záverečný účet mesta za rok 2008 Prednosta MsÚ

03

 Správa o hospodárení VPS za rok 2008 Riaditeľ VPS

04

 Správa o hospodárení škôl s právnou subjektivitou Riaditelia ZŠ a ZUŠ

05

 Informácia o čerpaní príspevku mesta pre ZCR za rok 2008 Predseda ZCR

06

 Správa o priebehu a výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prednosta MsÚ

07

 Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

08

 Prevody vlastníctva Prednosta MsÚ

09

 Príprava prevodov vlastníctva Prednosta MsÚ

Materiály k MZ

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka