Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 23.4.2009

Pozvánka

P o z v á n k a

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

23. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 23. apríla 2009 o 16.00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

P r o g r a m :

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  3. Riešenie dopadu hospodárskej krízy
  4. Schválenie uznesenia
  5. Záver

Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 

Uznesenie č. 23/2009

z 23. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
vo Vysokých Tatrách z 23. apríla 2009

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 

s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k.ú. Štrba, ktorého vlastníkom je Mesto Vysoké Tatry, do výlučného vlastníctva VPS Vysoké Tatry, s.r.o. podľa príloh č. 1, 2, 3

 

 

 


                                                                                  Ing. Ján M o k o š
                                                                                        primátor
 

Hlasovanie

Hlasovanie

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováNeprítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH

 

 

 

 


Z Á P I S N I C A

Z 23. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 23. apríla 2009

 

 


Zahájenie: 16.00 hod
Ukončenie:17.00 hod.

 

 

 

 

Prítomní:
• Podľa prezenčnej listiny

 

 


 

Ospravedlnený: Ing. Líška Peter

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  3. Riešenie dopadu hospodárskej krízy
  4. Schválenie uznesenia
  5. Záver


1. Otvorenie


Ing. Ján Mokoš, privítal prítomných na 23. mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konštatoval, že na dnešnom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva je z 11 poslancov prítomných 10 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Predložil na schválenie program dnešného mimoriadneho mestského zastupiteľstva
– hlasovanie: z prítomných 10 poslancov bolo za 10 poslancov.
Program bol schválený.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice


Do návrhovej komisie boli zvolení : Daniela Kordová, Ing. Igor
Plučinský, Ing. Renáta Olekšáková
– hlasovanie: z prítomných 10 poslancov bolo „za“ 10 poslancov.

Za overovateľov zápisnice boli určení: Pavol Stano a Dr. Anna Spišiaková


 

 

3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice


Do návrhovej komisie navrhujem schváliť týchto poslancov: Danielu Kordovú, Ing. Igora Plučinského, Ing. Renatu Olekšákovú – hlasovanie
Hlasovanie: z 10 bolo 9 za, 1 sa zdržal hlasovania.,

Za overovateľov zápisnice určujem poslancov Pavla Stana a Dr. Annu Spišiakovú

4. Riešenie dopadu hospodárskej krízy


Ing. Hudáč
– snažili sme sa dopracovať materiál, ktorý bol predložený na minulom MZ – riešenie dopadu krízy, vytypovali sme majetok, ktorý si myslíme, že by bolo dobré predať. Pôvodne sme chceli odpredať aj ZS, ale je tam zmluva z FNM.
Mali sme vytypované pozemky pod centrálnym parkoviskom, ale pozemky sú v štádiu takom, že je tam veľký projekt, pokúsime sa to čo najskôr vyriešiť.
Ing. Janiga – požiadal prednostu, aby pripravil zmenu Stanov VPS, vzhľadom na nakladanie s majetkom.
Ing. Danko – je to tam ošetrené.
Ing. Hudáč - ide nám o posilnenie kompetencií valného zhromaždenia VPS.

 

5. Schválenie uznesenia

D. Kordová – predniesla návrh uznesenia č. 23/2009. Uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie za prijatie uznesenia: z prítomných 10 poslancov bolo za 10 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.

 

6. Záver


Ing. Ján Mokoš
poďakoval všetkým prítomným za účasť a 23. zasadnutie MZ ukončil.

 

Zapísala: A. Jurečková

 

Ing. Ján Mokoš                                                      Ing. Juraj H u d á č
   Primátor                                                                  prednosta
 

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka