Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 28.5.2009

Pozvánka

 P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m
24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 28. mája 2009 o 14. 00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Správa o plnení rozpočtu mesta k 31. 3. 2009 
 4. Informácia o čerpaní príspevku mesta pre ZCR k 31. 3. 2009
 5. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2008/2009
 6. Príprava na letnú turistickú sezónu 2009 
 7. Správa o poskytnutých dotáciách za I. štvrťrok 2009 
 8. Správa o hospodárení TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2008
 9. Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2008
 10. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2009
 11. Prevody vlastníctva
 12. Informácia o príprave projektu „Úprava a rekonštrukcia verejných priestranstiev v Meste Vysoké Tatry
 13. Žiadosti o poskytnutie dotácie
 14. Návrh na zmenu zásad odmeňovania poslancov a členov komisií mestského zastupiteľstva
 15. Návrhy zásad zabezpečovania obradov a odmeňovania účinkujúcich
 16. Informácia o možnostiach financovania Domu služieb v Starom Smokovci
 17. Návrh Memoranda o budúcej spolupráci Mesta Vysoké Tatry s Mestom Talisay republiky Filipíny
 18. Voľba hlavného kontrolóra
 19. Interpelácie poslancov
 20. Diskusia
 21. Schválenie uznesenia
 22. Záver

 

                                                                         Ing. Ján M o k o š 
                                                                                primátor
 

Uznesenie

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 24/2009

z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 28. mája 2009

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 1. berie na vedomie
  1. správu o plnení rozpočtu mesta k 31. 3. 2009
  2. informáciu o čerpaní príspevku mesta pre ZCR k 31. 3. 2009
  3. správu o vyhodnotení zimnej turistickej sezóny 2008/2009
  4. správu o príprave na letnú turistickú sezónu 2009
  5. správu o poskytnutých dotáciách v I. štvrťroku 2009
  6. správu o výsledkoch hospodárenia TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2008
  7. správu o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2008
  8. informáciu o príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP – 4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Úprava a rekonštrukcia verejných priestranstiev v Meste Vysoké Tatry“
  9. informáciu o Memorande o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Vysoké Tatry, Slovenská republika a samosprávou Talisay, Batangas, Filipíny
  10. informáciu o stave prípravy a potrebách pre prípravu a organizáciu 17. zimných deaflympijských hier 2011 vo Vysokých Tatrách
 2. súhlasí
  1. so vstupom mesta Vysoké Tatry, ako usporiadateľa 17. zimných
   deaflympijských hier 2011, do konzorcia investorov pre výstavbu a rekonštrukcie objektov infraštruktúry a športovísk v Meste Vysoké Tatry a dejiskách 17. zimných deaflympijských hier realizovaním konkrétnych projektov
  2. s postavením Mesta Vysoké Tatry, ako nezávislého kontrolného
   orgánu v konzorciu dohliadajúceho spoločne s vybraným bankovým domom na transparentnosť a účelovosť využívania investičných prostriedkov na prípravu a organizáciu 17. zimných deaflympijských hier 2011
 3. deleguje
  1. primátora Mesta Vysoké Tatry do konzorcia investorov
 4. poveruje primátora
  1. rokovať o zmluve o vytvorení konzorcia investorov a predložiť ju na schválenie mestskému zastupiteľstvu
 5. schvaľuje
  1. úpravu rozpočtu mesta na rok 2009 s vypustením bodu 5 a 6 a s touto úpravou bodu 7:
   PROGRAM 11: Kultúra
   PODPROGRAM 11.2 Kiná
   0810 – Nájomné-položka 630 -2,00 tis. € /60 tis. Sk/
   Zníženie bežných príjmov-daň za ubytovanie -79,98 tis.€ /2409 tis. Sk/
  2. odkúpenie pozemku parc. č. 472/3 o výmere 151 m2, druh pozemku zastavaná plocha, zapísaného na LV č. 425 v k.ú. Starý Smokovec, vlastníkom ktorého je jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR, do výlučného vlastníctva Mesta Vysoké Tatry za cenu 3,32 €/m2 /100,- Sk/m2/, t.j. celkovo za cenu 501,32 €
  3. prevod pozemkov vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry, parc. č. 3693/2 o výmere 113 m2, druh pozemku ostatná plocha a parc. č. 3693/3 o výmere 120 m2, druh pozemku ostatná plocha v k. ú. Štrba do výlučného vlastníctva A.V.PLUS, s.r.o. Prešov, za cenu 85,- € /m2 /2.561,- Sk/m2/, t. j. 233 m2 celkovo za cenu 19.805,- € /596.645,- Sk/
  4. poskytnutie dotácie Horskému internetovému klubu, o.z. na projekt „HORALFEST 2009“ vo výške 2 000 €
  5. Zmenu zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
  6. Zásady zabezpečovania obradov uzavretia manželstva v matričnom obvode Mesta Vysoké Tatry
  7. Zásady odmeňovania a poskytovania paušálneho príspevku účinkujúcim na občianskych obradoch a slávnostiach
  8. Zmenu a doplnok č. 2 Zásad pre prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve mesta
  9. zmenu Zásad prenájmu nebytových priestorov, objektov a určenie minimálnych cien za ich prenájom nasledovne:
   o článok 2 odsek 1:Záujemca o prenájom nebytových priestorov alebo objektov mesta predloží písomnú žiadosť na Mestský úrad Vysoké Tatry v Starom Smokovci (ďalej len „mestský úrad“). Mesto je povinné zverejniť voľné nebytové priestory vhodné na prenájom. Príslušné oddelenie mestského úradu pripraví návrh nájomnej zmluvy a po písomnom prerokovaní s právnikom a ekonomickým oddelením mesta a po schválení mestským zastupiteľstvom ho predloží primátorovi na podpis.
   o článok 2 odsek 2:Ak sa o nebytové priestory alebo objekty uchádza viac záujemcov, uskutoční sa výber nájomcu. Na výber nájomcu vymenuje MsZ komisiu, ktorá určí podmienky výberu. Členom výberovej komisie je aj delegovaný zástupca príslušného MsV. Komisia vyhotoví o priebehu výberu nájomcu zápisnicu a určí poradie záujemcov o prenájom nebytových priestorov alebo objektov Následne sa postupuje podľa bodu 1 (pripraví sa návrh nájomnej zmluvy s každým záujemcom)
   o článok 2 odsek 5:Ak je objekt daný do nájmu jednému nájomcovi (a minimálna cena za prenájom je stanovená za celý objekt na rok), ten je povinný vykonávať jeho správu a údržbu bez nároku na odpočet z nájmu. Primátor môže rozhodnúť, že vynaložené náklady na údržbu budú odpočítané z nájmu napr. v prípade vykonaných revízií elektrického a plynového zariadenia, výmeny okien a údržby fasády objektu.
   o Článok 5 odsek 1: O nižšej cene nájmu môže rozhodnúť primátor mesta na základe písomnej žiadosti nájomcu a odporúčania MsV
  10. zmenu Zásad prenájmu pozemkov a určenie minimálnych cien za ich prenájom nasledovne:
   o článok 2 odsek 1: Záujemca o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta predloží písomnú žiadost' na Mestský úrad Vysoké Tatry v Starom Smokovci /ďalej len „mestský úrad“/. Mesto je povinné zverejniť pozemky vhodné na prenájom / v meste obvyklým spôsobom /. Príslušné oddelenie mestského úradu pripraví návrh nájomnej zmluvy a po písomnom prerokovaní s právnikom a ekonomickým oddelením mesta a po schválení MsZ ho predloží primátorovi na podpis
   o článok 2 odsek 2: Ak sa o prenájom pozemkov uchádza viac záujemcov s rovnakým alebo podobným podnikatel'ským zámerom, uskutoční sa výber nájomcu. Na výber nájomcu vymenuje MsZ komisiu, ktorá určí podmienky výberu. Členom výberovej komisie je i delegovaný zástupca príslušného MsV. Komisia vyhotoví o priebehu výberu nájomcu zápisnicu a určí poradie záujemcov o prenájom pozemku. Následne sa postupuje podľa bodu 1
  11. zmenu Zásad hospodárenia s majetkom mesta:
   o článok 8 odsek 4: Mestský úrad predkladá polročne mestskému zastupiteľstvu informáciu o uzatvorených a ukončených nájmoch, a o voľných priestoroch a objektoch vhodných na prenájom.
 6. volí
  1. Ing. Romana Smejkala za hlavného kontrolóra
 7. ukladá
  1. prednostovi MsÚ zostaviť zoznam záväzných stanovísk mesta, ktoré
   neboli v súlade s poslednou schválenou územno-plánovacou dokumentáciou mesta a schválenou koncepciou rozvoja mesta
   Termín: do predloženia Návrhu územného plánu na schválenie
  2. prednostovi MsÚ urobiť všetky potrebné kroky k zrušeniu zmluvy č.137/2008 na nájom Relax jazierka Tatranská Lomnica.
   Termín: do 30.6.2009
  3. prednostovi MsÚ dať všetky nájomné zmluvy do súladu so schválenými zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Termín: 31.8.2009
  4. hlavnému kontrolórovi posúdiť účinnosť a dodržiavanie systému vnútornej kontroly Mesta Vysoké Tatry
   Termín: priebežne, informovať na najbližšom MsZ
  5. hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu spätného prenajatia priestrov pre mesto v objekte Švajčiarsky dom za vyššiu sumu, ako ho samo prenajalo a na základe výsledkov kontroly navrhnúť opatrenia
   Termín: do 30.6.2009

 

 


                                                                            Ing. Ján M o k o š
                                                                                  primátor
 

Hlasovanie

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 

  

Z á p i s n i c a

Z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 28.5.5009

 

  

Zahájenie: 14.00 hod.
Ukončenie: 21.00 hod.

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

  

 1. Program:
  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  3. Správa o plnení rozpočtu mesta k 31. 3. 2009 
  4. Informácia o čerpaní príspevku mesta pre ZCR k 31. 3. 2009
  5. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2008/2009
  6. Príprava na letnú turistickú sezónu 2009 
  7. Správa o poskytnutých dotáciách za I. štvrťrok 2009 
  8. Správa o hospodárení TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2008
  9. Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2008
  10. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2009
  11. Prevody vlastníctva
  12. Informácia o príprave projektu „Úprava a rekonštrukcia verejných priestranstiev v Meste Vysoké Tatry
  13. Žiadosti o poskytnutie dotácie
  14. Návrh na zmenu zásad odmeňovania poslancov a členov komisií mestského zastupiteľstva
  15. Návrhy zásad zabezpečovania obradov a odmeňovania účinkujúcich
  16. Zásady
  17. Návrh Memoranda o budúcej spolupráci Mesta Vysoké Tatry s Mestom Talisay republiky Filipíny
  18. Voľba hlavného kontrolóra
  19. Interpelácie poslancov
  20. Diskusia
  21. Schválenie uznesenia
  22. Záver

2.   Otvorenie
24. zasadnutie MZ otvoril a viedol primátor Ing. Ján Mokoš.
Privítal prítomných na 24. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konštatoval, že na zasadnutí je z 11 poslancov prítomných 9 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
/Neboli prítomní Grivalský, Ing. Líška – prišli neskôr/
Pani poslankyne, páni poslanci, ešte pred schválením programu dnešného mestského zastupiteľstva Vám predkladám tieto návrhy:

- navrhujem stiahnuť z rokovania materiál uvedený pod bodom 16 – Informácia
o možnosti financovania Domu služieb v Starom Smokovci
– hlasovanie o stiahnutí: z prítomných 9 poslancov bolo „za“9 poslancov. Materiál bol stiahnutý z rokovania.

- ďalej predkladám návrh zaradiť do programu materiál, ktorý ste dostali pri
prezentácii – Zmena a doplnok č. 2 Zásad pre prideľovanie nájomných
bytov vo vlastníctve mesta, navrhujem zaradiť ako bod 16
– hlasovanie o zaradení do programu: z prítomných 9 poslancov bolo „za“ 9
- predkladám návrh na zaradenie do programu ako bod 11/b materiál – prevod
pozemkov v k. ú. Štrba do vlastníctva spoločnosti A.V.PLUS – materiál ste
dostali pri prezentácii
– hlasovanie o zaradení do programu: z prítomných 9 poslancov bolo „za“ 9 poslancov

- na požiadanie prezidenta Slovenského deaflympijského výboru pána Ruda
navrhujem zaradiť do programu informáciu o príprave 17. deaflympijských
hier vo Vysokých Tatrách ako bod 3
– hlasovanie o zaradení: z prítomných 9 poslancov bolo „za“ 9 poslancov.

P. Stano – poslanecký návrh – bod č. 18 - voľba hlavného kontrolóra rozdeliť na vystúpenie kandidátov a samotnú voľbu – posunúť až po diskusii aby sa mohla vyjadriť aj verejnosť.
- hlasovanie o návrhu: z prítomných 9 poslancov bolo „za“ 9 poslancov. Návrh bol prijatý.

Pani poslankyne, páni poslanci predkladám Vám na schválenie návrh programu mestského zastupiteľstva vrátane schválených zmien
– hlasovanie o programe: z prítomných 9 poslancov bolo „za“9 poslancov. Program bol schválený.

 

2.   Voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie navrhujem schváliť poslancov: Pavla Stana, Dr. Annu Spišiakovú, Ing. Jozefa Janigu
– hlasovanie: z prítomných 9 poslancov boli za“8, 1 sa zdržal.

Do volebnej komisie navrhujem schváliť poslancov: Danielu Kordovú, Ing. Renátu Olekšákovú a Ing. Igora Plučinského
– hlasovanie: z prítomných 9 poslancov bolo „za“ 7, l sa zdržal, 1 nehlasoval.

Za overovateľov zápisnice určujem poslancov Milana Maníka a Jána Bogačíka


3.   Informácia o „Deaflympijských hrách“ vo Vysokých Tatrách

p. Ruda – po získaní úspešnej kandidatúry Vám podám informáciu, čo sa doposiaľ udialo. Boli uzatvorené zmluvy s investormi, mali sme podporu MOV ale aj nedostatky, ktoré vyústili, do takej situácie, že sme požiadali primátora aby bol garantom, z hľadiska morálneho, kontroly, transparentnosti využívania . Prosíme Vám, aby ste nám vyhoveli, časová tieseň je termínová ale aj finančná, aby sme zmiernili ten sklz.
P. Stano – my si vážime úsilie pri príprave týchto hier, sme radi, že budú vo Vysokých Tatrách, bude to dobrá propagácia nielen Št.Plesa ale aj V.Tatier, ale máme problém s tým, že podklady zmluvám sme dostali včera večer a nemali sme možnosť ich posúdiť. Máme zavedený režim obehu dokumentov, komisie. Bude problémom, aby sa navrhované uznesenia prijali, čo keby sa to odložilo na ďalšie MZ 9. júla?
p. Ruda – ja osobne musím povedať, to by mohlo ohroziť vzťahy s dodávateľmi. Boli sme garantom, my sme ich oslovili. Poznal som konateľov, predsedov predstavenstva, dali do toho svoje prostriedky a naďalej nám napomáhajú. Ak by s to o jeden mesiac posunulo – bude to ťažké pre mňa aj pre naších dodávateľov. Pozval som Ing.arch.Kuvíka, aby nám to objasnil, prečo sme sa ponáhľali, na čom to stálo, kde bola chyba. Cieľom je rýchlo napredovať, to čo
sme zameškali, aj mojou vinou a svojou naivitou. Oslovil som Vysoké Tatry, lebo my sme získali tú kandidáturu, a Vy ste nám to schválili. Žiadam Vás, aby ste ešte aj dnes rozhodli o tom.
Ing. Mokoš – nejde dnes o schválenie návrhu zmluvy, ide len o prehlásenie – tá prvá časť, aby to čo bolo pri sedení s predsedami – mesto bude mať úlohu hlavného dozorcu nad tým, kam idú peniaze, kam sa bude stavať a pod.
Ing. Hudáč – text iba toho uznesenia – aby sme sa nezaoberali návrhom zmluvy, formulácie boli tak, aby toto uznesenia mesto k ničomu nezaväzovalo – finančne.
Ing. Plučinský – prosím prezidenta, má tu niekoho, kto priblíži priebeh výstavby, bolo by vhodné, aby to predniesli.
Arch. Kuvík – stručne oboznámil s priebehom prác – areál Št. Pleso – bola vypracovaná štúdia, ktorá zahrňa potreby vytvoriť športoviská na hry. Bola odsúhlasená na všetkých úrovniach a ďalej sa pracovalo na čiastkovej zmene a doplnku rekonštrukcie areálu na Št. Plese. Zmena územného plánu zóny nám umožnila vypracovať dokument - v štádiu územného rozhodnutia a na všetky stavby bolo vydané rozhodnutie že sú verejnoprospešné. Nedochádza do budúcna k problém s vlastníkmi pozemkov ani budov. Všetko je pripravené tak, že môžu začať práce tak o mesiac. Vieme vybaviť priamo stavebné povolenie. Nestojí nám nič v ceste. Máme všetky dokumenty, ktoré Vám môžeme nechať alebo vysvetliť.
Ing. Mokoš – je prísľub, že týmto našim uznesením, ktoré nás morálne zaväzuje, dáva nám tú možnosť aby sme vstúpili ako kandidát do všetkých výstavieb. Bol prísľub, na výstavbu viacúčelovej haly v Tatranskej Lomnici. Hlavné fin.prostriedky pôjdu na Štrbské Pleso. Robili sa projekty v Lipt.Mikuláši, v Demänovskej doline a urobila by sa rekonštrukcia hokejových štadiónov v Porade a Kežmarku. Mali by sme dať poslednú šancu, v januári má prísť kontrola, či tie hry budú, alebo nie.
P. Ruda – Štrbské Pleso bude deaflympijská dedina. Dnešný deň verím, že to čo sme predniesli je tým, že vo výkonnej rade nepočujúcich sme viac odsúhlasili, ako mesto má. Aj nemovitosti budú vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry. My nemôžeme podnikať, ani mať príjem. To všetko bude v zmluve a investor s tým súhlasí.
Ing. Plučinský – na základe toho, čo bolo povedané chcem sa opýtať – finančné prostriedky pôjdu cez účet mesta?
-nie, prídu na účet DOV .
Ing. Plučinský- kontrolný mechanizmus sme nedostali – bude vypracovaný?
- ralizácia športovísk bude realizovaná na Štrbskom Plese, Hlavný usporiadateľ nemá právomoc stavebného úradu a právomoc na Štr. Plese.
Ing. Mokoš – mesto nie je usporiadateľ, je kandidát usporiadania hier a združujeme mestá, Poprad, Lipt. Mikuláš,
Ing. Plučinský – vzťahy medzi mestom a Štrbou nie sú na najvyššej priateľskej úrovni a v prípade, že tam vzniknú pnutia pri realizácii toho, čo chcete začať budúci mesiac, či mesto ako hlavný usporiadateľ sa nedostane do problému.
p. Stano – neberte to tak, že Vám chceme hádzať polena pod nohy, my budeme schvaľovať, že súhlasíme so vstupom mesta a poverím primátora podpíspať zmluvu a zároveň nám hovoríte, že si ju nemáme všímať. Ale v tej zmluve mám jediný problém v bode 7 – podiel mesta . Sme na Slovensku – mesto by sa na doplatku malo podieľať.
Ing. Hudáč – včera sme dostali návrh zmluvy a prvé čo sme pripomienkovali – a navrhli vypustiť čl. 7.
Dr. Gálfyová – urobili sme korekciu uznesenia ten návrh bude trochu zmenený.

Ing Kuvík – mesto čo z toho bude mať – keď bude žiadať o stavebné povolenie – kto vysporiada pozemky ten bude vlastník – areál má 9 % benefitom, môže tam mať časť na ziskoch, ktoré bude areál vynášať.
Ing. Kalinčíková – ide o veľa peňazí – malo by byť jednanie na úrovni poslancov.
Ing. Mokoš – bolo my potvrdené, že nás to k ničomu nezaväzuje.
p.Ruda – len naštartujeme celý proces – finančný tok, ktorý sa očakáva – partneri, aby sa ukľudnili. Blížisa v Číne kongres a tam sa musí preukázať, koľko sme začali míňať. Sídlo OV je v Mikuláši ale ľudom som nezaplatil. Som tlačený časovo. Uznesenie je len forma, ktorá nás podporí z morálneho hľadiska.
P. Stano – ak v uznesení bude uvedené, že sa k tomu my vyjadrime ako poslanci, potom to schválim.
p. Ruda – ďakujem za možnosť vystúpiť a želám úspešné rokovanie s úspešným koncom.

 

4.   Správa o plnení rozpočtu mesta k 31. 3. 2009

P. Stano - finančná komisia požiadala o výsledky za apríl – zatiaľ vývoj nie je zlý, v apríli bol prebytok príjmov nad výdavkami. Mesiace máj a jún nám ukážu ako to bude s daňou z nehnuteľností. Vzniká nám dlh na komunikáciách.
Ing. Plučinský – na Alicu je koľko celkový rozpočet?
Ing. Fábryová – spolu 19 mil.
Ing. Zamišková – strata 2,5 mil. musí ju uhradiť mesto

 

5 .   Informácia o čerpaní príspevku mesta pre ZCR k 31. 3. 2009
Prerokované bez pripomienok.

 

6.   Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2008/2009

P. Stano - táto sezóna nám naznačila, že systém podpory CR v meste potrebuje dôkladné vyhodnotenie a možno aj zásah. Začiatkom marca sme na FK navrhli zvolať spoločné zasadanie komisie s predstavenstvom ZCR, komisia CR.
Najvhodnejší čas bol okolo veľkej noci, ale nekonalo sa to.

 

7.   Príprava na letnú turistickú sezónu 2009
Prerokované bez pripomienok.

 

8.   Správa o poskytnutých dotáciách za I. štvrťrok 2009
Prerokované bez pripomienok.

 

9.   Správa o hospodárení TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2008
Prerokované bez pripomienok.

 

10.   Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2008
Prerokované bez pripomienok.

 

11.  Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2009

P. Stano – budeme po jednotlivých bodov – k bodu 7 – Kultúra – je návrh o zníženie o 31 tis. Eur – nájomné za kiná. Rozobrali sme problém, a vychádzame z toho, že hosťom Tatier by
sme mali ponúkať kultúru. Pri znížení rozpočtu o 31 tis.€ sa nebude premietať v kine do
konca roka a bol by pokles aj tržieb, takže úspora by bola11 tis. Eur. Ak by sme zanechali premietanie – júl, august , december – úspora by bola o O,6 tis. Eur menšia, ako pri návrhu na úplné zastavenie premietania.
Dávam poslanecký návrh, - pri bode 7 zapracovala poslanecký návrh – zníženie o 2 tis. Eur.
Hlasovanie o zaradenie : z prítomných 11 poslancov bolo za 11 „za“
Spišiaková – bod 5 – zdravotníctvo – odobratie čiastky LSPP – prerokovali sme to na našej komisii, komisia navrhuje zatiaľ to ponechať.
Plučinský – komunikácie, zeleň –sme kúpeľné miesto a zeleň by mala byť priorita
Ing. Líška – je nutné urobiť krátenie, je ťažká doba, ale moje vystúpenie sa týka príspevku , ktoré dáva mesto LÚ v Tatr. A Novej Polianke na zimnú údržbu ciest. Boli odpredané bytovky a občania zaplatili dane mestu, aby sa nestalo, že ústav bude pluhovať len svoje komunikácie. Aby som bol ubezpečený že také krátenie sa nedeje.
Ing. Fábryová – celý príspevok pre liečebné ústavy som dala vypustiť
Ing. Mokoš – stále je to vo vašich rukách, keď navrhnete tak, tak to bude.
Toto bude problém, ktorý budeme musieť doriešiť.Sú to majetky štátu, ak nám to dajú do majetku mesta za 1 € potom to môžeme riešiť.
Ing. Líška – toto je dobrý návrh, ak by sa našli určité zdroje, aby sa pamätalo na niektoré činnosti, prehodnotili sa a pod.
Ing. Novák – týka sa to zimnej údržby a v priebehu roka uvidíme, ako na tom stojíme.
Ing. Janiga – treba si uvedomiť, že rozpočet je deficitný, s odkladaním problémov sa bude zvyšovať. Požiadali sme plnenie na ďalšie MZ aby sme ho nastavili tak, aby sme prežili koniec roka.

 

12.  Prevody vlastníctva
a/Odkúpenie pozemku parc. Č. 472/3 o výmere 151 m2, druh pozemku zastavaná plocha v k.ú. Starý Smokovec, vlastníkom ktorého je Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR, do výlučného vlastníctva Mesta Vysoké Tatry
P. Stano – dôležité je to či sa združia prostriedky na úpravu – o tej ceste v Kúpeľoch sa už hovorilo už v minulom volebnom období. Prístup k Detskej liečebni je v zlom stave a nemôžeme hľadať spôsob ako ju združovať. Sú rokovania s vlastníkmi okolitých objektov o prípadnej rekultivácie cesty.
Ing. Mokoš – možno sa združia prostriedky a investície ktoré prídu na Deaflympijské hry, nebude problém opraviť všetky cesty.
Ing. Novák – chceme aby tá komunikácia bola riešená z hlavnej cesty.

b/Prevod pozemkov vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry v k.ú. Štrba do výlučného vlastníctva A.V.PLUS, s.r.o Prešov
P. Stano – finančná komisia – odporúča MZ schváliť prevod vlastníctva uvedených pozemkov v k.ú. Štr. Pleso
Kordová – v tomto prípade som v konflikte záujmov, som riaditeľka hotelu Borovica.

 

13.  Informácia o príprave projektu „Úprava a rekonštrukcia verejných priestranstiev v Meste Vysoké Tatry
Prerokované bez pripomienok.

 

14.Žiadosti o poskytnutie dotácie
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

 

15.Návrh na zmenu zásad odmeňovania poslancov a členov komisií mestského zastupiteľstva
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

 

16.
a/Návrhy zásad zabezpečovania obradov a odmeňovania účinkujúcich

Materiál prerokovaný bez pripomienok.

b/ Zásady odmeňovania a poskytovania paušálneho príspevku účinkujúcim na občianskych obradoch a slávnostiach
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

17.   Zmena a doplnok č. 2 zásad pre prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

18.  Návrh Memoranda o budúcej spolupráci Mesta Vysoké Tatry s Mestom Talisay republiky Filipíny
P. Stano – k časti 6 – my ako MZ neschvaľujeme zahraničné cesty, ak sa to schváli, budeme o tom rozhodovať?
Ing.Žembová- to nerieši memorandum, je to primátorova záležitosť.

 

19. Vystúpenie kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra s prezentáciou
– voľba hlavného kontrolóra

- dovoľujem si pripomenúť, že mestské zastupiteľstvo požiadalo kandidátov na
funkciu hlavného kontrolóra o 3 minútovú prezentáciu svojej predstavy výkonu
funkcie hlavného kontrolóra;

- prosím jednotlivých kandidátov o ich prezentáciu – v abecednom poradí:
- Ing. Beňuška
- Ing. Fáber,
- Ing. Janičko,
- Ing. Smejkal

- ďakujem kandidátom za prezentáciu

 

20.Interpelácie poslancov
Pavol Stano – interpeloval primátora mesta
Svojimi interpeláciami by som sa chcel hľadať príčiny šírenia sa akéhosi vírusu, ktorý čoraz viac napáda riadne schválené dokumenty mestského zastupiteľstva a robí z nich dokumenty ktoré síce sú platné, ale zároveň majú byť pre vedenie mesta nezáväzné. Problém považujem za veľmi vážny, obávam sa, že v konečnom dôsledku môže paralyzovať systém samosprávy, niečo sme už uviedli v zápisnici z ostatného zasadania MsV Starý Smokovec. Keďže ide o pomerne komplikované problémy, prosím o trpezlivost, keď budem hovoriť trochu zoširoka.

1. Začnem Štrbským Plesom. Bol som prekvapený, že v čase intenzívnej mediálnej vojny s obcou Štrba nikto nehovoril o dôvodoch, pre ktoré vzniklo Mesto Vysoké Tatry, že sa k veci nevyjadroval temer nikto z tých, čo rozvoju mesta zasvätili svoj aktívny život. Tak som si povedal, že skúsim napísať čosi sám – ale nepodarilo sa mi to. Uvedomil som si, že vývoj na Štrbskom Plese sa v posledných rokoch výrazne odklonil od toho ako by si to tí, čo zakladali toto mesto, predstavovali. Ich snahou bolo, aby sme sa k tomuto územiu správali s úctou, aby sme dôsledne zvažovali každý zásah ktorý môže narušiť jeho genius loci, aby sme zabránili snahám vyťažiť z neho čo najviac bez ohľadu na následky. Štrbské Pleso malo byť predovšetkým kúpeľnou osadou so zázemím pre športové aktivity súvisiace s týmto prostredím, i s hotelovými zariadeniami vysokého štandardu. Dnes tam kúpeľná liečba už neexistuje – i keď kúpeľné zariadenia v iných častiach mesta nezanikli, zázemie pre športové aktivity je v takom stave, že lepšie o tom nehovoriť, hotelové zariadenia sa stávajú trpeným príveskom apartmánových bytov a ich majitelia zvažujú, či aspoň časť z nich nepremeniť na apartmánové byty. Občas sa stretnem s bývalým poslancom Jožkom Huberom a rozprávame, ako sa to mohlo stať, keď sme ako poslanci nikdy s takým vývojom nesúhlasili, keď sme naopak v zmysle zákona o obecnom zriadení schválili úplne inú koncepciu pre rozvoj tohoto územia. Ale pre vedenie mesta vraj táto komcepcia nebola záväznou.

Pán primátor, chcem sa teda opýtať, prečo nie je schválená koncepcia rozvoja mesta pre jeho vedenie záväzná ? Kto a na základe akého právneho predpisu zobral mestskému zastupiteľstvu túto kompetenciu a začal rozhodovať ako sa mu zapáčilo či ako mu diktovali investori a vlastníci pozemkov a objektov ? A to na tak citlivom a vzácnom území. Stalo sa to nielen na Štrbskom Plese ale aj v Smokovci a a v iných mestských častiach. Dnes je zrejme, že naša samospráva tým stratila kontrolu nad vývojom v spravovanom území. Ale ak o vývoji na ňom začali rozhodovať investori tak sa obávam, že hlavné dôvody pre jeho jednotnú správu pominuli. Dokonca sa objavila výzva na vybratie zastavaného územia z národného parku, čím by sa celkom stratil zmysel existencie tohoto mesta – je naozaj veľmi znepokojujúce, že sme na takúto výzvu ani nereagovali.

Toto nehovorím len za seba, ale najmä za tých, čo majú o pár rokov viac ako ja, čo pre Tatry pracovali celý život. Veľmi sa ich dotklo nekorektné rozhodnutie súdov vo veci Štrbského Plesa, ale sú aj rozčarovaní z vývoja na Štrbskom Plese a v celých Tatrách. Počúvajme ich hlas, netvárme sa, že všetko vieme najlepšie, že ich názor už do dnešného sveta nepatrí.

Dnes sa pripravuje na schválenie návrh územného plánu, v ktorom sú zapracované aj rozhodnutia, s ktorými sme ako poslanci nesúhlasili, proti ktorým sme aj aktívne

vystupovali. Pýtam sa, kto a akým spôsobom preberie zodpovednosť za tieto rozhodnutia ? Veľmi dobre vieme, že kontrolu nad spravovaným územím bez schválenia územného plánu nazpäť nezískame. Ale my sme tento problém nevyrobili, ak jeho neriešenie ostane prekážkou pre schválenie územného plánu, tak potom zodpovednosť za dôsledky neprenášajte na poslancov.

2. Ďalšie moje otázky v rámci interpelácií sa týkajú porušovania zásad narábania s majetkom mesta, ktoré boli mestským zastupiteľstvom schválené v zmysle zákona o obecnom zriadení. Zistili sme závažné porušovania týchto zásad. Požiadali sme vedenie mesta o stanovisko, či tým nebol porušený zákon – odpoveď bola že nie, že zásady majú iba charakter vnútorného predpisu, že ich nedodržanie či opomenutie nemožno striktne označiť za porušenia zákona. Obrátil som sa na gesčné ministerstva so žiadosťou o výklad príslušných zákonov, aj na okresnú prokuratúru, aby preverila správnosť postupu mesta pri nedodržiavaní zásad schválených uznesením mestského zastupiteľstva.

Nemám ešte odpovede ale skúsim sa opýtať ešte raz a verejne – je dodržiavanie zásad schválených uznesením mestského zastupiteľstva záväzné ? Ak áno, tak aké sankcie možno vyvodiť pri ich porušovaní ? A sú zmluvy, ktoré sú v rozpore s takýmito zásadami ale sú podpísané štatutárom mesta platné ?

Občiansky zákonník hovorí, že predkupné právo je vedľajším dojednaním kúpnej zmluvy, zákon o majetku obcí zase, že každý prevod vlastníctva je výhradnou kompetenciou mestského zastupiteľstva. Ukazuje sa, že aj tieto ustanovenia sú pre mesto platné, ale iba nezáväzné. V nájomnej zmluve č.137 z roku 2008 na nájom Relax jazierka Tatranská Lomnica mesto bez súhlasu mestského zastupiteľstva zriadilo predkupné právo, pričom tam uviedlo, že cena – teda nie samotný predaj ale iba cena, podlieha schváleniu MsZ, ktoré o nej rozhodne v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti zo strany nájomcu. Moje otázky teda sú. Moja otázka k tomu znie - ak nájomca využije toto ustanovenie nájomnej zmluvy a MsZ sa do 30 dní nebude jeho žiadosťou zaoberať – kto uhradí prípadné následky porušenia tejto zmluvy ?

Trpkým dovetkom k týmto otázkam je, že mestský úrad celkom nedávno požiadal mestské výbory a komisie, aby sa vyjadrili k žiadosti iného záujemcu o tieto objekty – i keď vedel, že už niet o čom rozhodovať. Rovnako teraz v novom svetle vidíme mlčanie k otázkam, ktoré k problémom okolo Relax jazierka Tatranská Lomnica niekoľkokrát predniesol predseda MsV Tatranská Lomnica p.Plučinský.

3. No a tretím okruhom mojich otázok sú podivné okolnosti okolo hospodárenia s majetkom mesta. Dali sme do prenájmu Švajčiarsky dom - pôvodne za 180 tis Sk ročne, vedenie mesta v rozpore s platnými zásadami prenajímania mestského majetku povolilo nájomcovi ďalší podnájom, a po tom si zpätne na dobu 165 dní prenajalo polovicu vlastného objektu. Kým nájomca za tých 165 dní za polovicu objektu v prepočte mestu zaplatil 40685 korún, mesto podnájomníkovi nájomcu zaplatilo 330 tis Sk – teda osemkrát viac, a k tomu ešte prevádzkové náklady vo výške 650.- Sk na deň – len pripomeniem, že ide o prevádzkové náklady na plochu maximálne 115 m2. Keďže išlo o prostriedky z Európskeho sociálneho fondu na Tatranskú školu regionálneho rozvoja opýtal som sa vedenia mesta, či si uvedomuje možné následky spolupráce pri príprave a realizácií projektu s nekorektným partnerom, ktorý za takouto pochybnou transakciou stál. Mesto mi odpovedalo, že vedomosť o takto označenom partnerovi nemá. Tak potom neviem, ako sa to mohlostať – moja otázka v rámci interpelácií teda znie: má MsZ po takýchto zisteniach inú možnosť, ako uložiť hlavnému kontrolórovi dať to prešetriť kompetetným orgánom – napríklad Najvyššiemu kontrólnemu orgánu ?

Ešte dodám, že v polovici apríla sme opätovne zaznamenali pokus o podobné hospodárenie s majetkom mesta – tentokrát mala byť cena za deň 660 eur, a že teda ak z tohoto prípadu nevyvodíme adekvátne dôsledky, tak si do budúcna vyrobíme omnoho väčší problém, ako máme teraz.

Po meste sa už dlhšie šíria chýry, že firmy pracujúce pre mesto si majú pri fakturácií navýšiť svoje náklady a rozdiel potom vrátiť do akýchsi nešpecifikovaných a nekontrolovateľných fondov mesta. Vždy som sa takéto obvinenia odmietal, že je to iba ohováranie, že sú to iba plané reči – ale po spomenutom prípade si už tým nie som taký istý. Myslím, že bude preto nevyhnutné nového hlavného kontrolóra poveriť úlohou posúdiť účinnosť a dodržiavanie systému vnútropodnikovej kontroly.

Ing. Mokoš – chceme od investorov aby nám nahradili niektoré vyvolané investície v okolí, je to bežné, robíme to oficiálne. Dostali sme tak na Polikliniku. To sú vážne obvinenia, povedzte na koho, asi členov komisie.
Predošlí poslanci z Vyšných Hágov, Št. Plesa – jednanie rozvoja Št. Plesa p. Huber bol pri všetkých rokovaniach. Všetci ste prišli k prvému rokovaniu ÚP. Prekvapuje ma to, že to z MsV nevedeli. V čom sú príčiny, že kúpeľné mesta dopadli tak, ako dopadli. My sme chceli zakotviť, aby kúpeľná liečba bola zachovaná. Každý z nás bol, aby Št. Pleso bolo zrenovované, ale je to aj vinou politiky štátu, ako donútite vlastníka zachovať kúpeľnú liečbu, keď mu to nejde. V Lomnici sú 3 objekty chátrajúce, čo môžeme urobiť, aby sme ich donútili. Prekvapuje ma to, že ty si chodil a robili sme kroky, aby zostali zachované lôžka. Urobili sme, čo sme mohli. Na Št. Plese vtedajší poslanci boli vždy prítomní a boli informovaní o tom.
Porušovanie zásad o prenájmu majetku: z toho projektu v prospech mesta sme mali viac ako 1 mil. Sk. Rekonštrukcia vo Švajčiarskom doma bola prevedená – choďte sa pozrieť? Školiace miestnosti – zariadenie za 600 tis. Hovorím, čo sme získali.
Ak niekde bola chyba tak ju napravme. So Švajčiarskym domom sa hospodárilo rozumne. Plnili svoju službu a robia to v poriadku. Prevzali sme také zásady a skúsenosti ako boli v minulosti. Poznám prácu úradníkov a snažia sa robiť zodpovedne. Ak sa stala chyba prídite a nájdime iný spôsob.
Ing. Novák – k ÚP narážame na to že 96 a 97 boli schválené zóny. Plátila právna úprava, ktorá to riešila, V 98 došlo k zmene stavebného zákona. Narážame na 1. problém – bola vyhlásená UPD VÚC, ktorá nebola v súlade s ÚP zón. V tom čase mesto spracovala návrh, stavebný úrad posúdilo ako plán, ktorý sa nemôže schváliť, dopracovával sa návrh ÚP ,ktorý ste mali možnosť vidieť v roku 2008. Od roku 2005 do 2008 sa stále menila legislatíva, museli sme ísť v súlade so zákonmi. ÚP zón – na základe listu KSÚ je povedané že ÚP zón boli vyhlasované v roku 97 a sú v rozpore s vyššou – a teraz zákon hovorí, že obec je povinná každé 4 roky prehodnocovať, v našom meste je zaujímavé územie – dochádza ku kolíziám, kde nebolo možné územný plán dokončiť. 2. vec – čo sa týka výstavby – stavebné veci – stavebný úrad je prenesený výkon štátnej správy – kde sú účastníci konania. Ak príde podanie
na mesto V.Tatry, stavebný úrad musí začať stavebné konanie. Ja osobne som nesúhlasil s odpredajom majetku, aj napriek tomu sa to schválilo, preto sme museli s Vami rokovať.
Ing. Hudáč – Relax Jazierko – mesto má 132 nájomných uzatvorených zmlúv – a to sú problémy a situácie ktoré si vyžadujú odborné riešenia aj pod tlakom času a môže sa stať chyba. V rámci nás všetkých sme boli upozornení na to, že zmluva č. 137 je niečo, čo by tam nemalo byť. Urobili sme jedinú rozumnú a férovú vec. Vyvolali sme rokovanie s prenájomcom a podpisom dodatku určité body vypustiť.
A na poznámku – že poslanec Plučinský nedostal odpoveď – vždy dostal, ale že nebol spokojný, to bola jeho vec.

- na Švajčiarsky dom – nie som právnik ale viem, vyzývam Vás aby ste to vnímali – povráva sa po meste, že sú také praktiky – trestný zákon hovorí, že ak občan má informáciu o tom, že bol spáchaný trestný čin, má povinnosť podať trestné podanie.
- konkrétne na Švajčiarsky dom – dáme písomnú odpoveď.
P. Stano – aj v Smokovci sa stávajú zmeny funkcie pozemkov, proti ktorým sme protestovali, stalo sa, chceme schváliť ÚP, ale chceme aby to bolo zapísané, že sa to stalo bez nášho vedomia. Je to nekorektná otázka.
Ing.Novák – prosím o zoznam pozemkov, ktorých sa táto interpelácia týka, potom odpovedám.
Ing. Kalinčíková – investori tlačili – mohli ste urobiť postup – ÚP zón – zmenenie funkcie - malo to ísť cez MZ, čím ste to nahradili?
Ing. Novák – predali sa pozemky, ktorých funkcia nebola na výstavbu a bola ako výstavba. ÚP Źon sú stále platné, ale nie sú pre nás záväzné, z dôvodu, že nedošlo k aktualizácii v zmysle zákona, lebo sa majú prehodnocovať každé 4 roky a my sme spracovávali novú ÚPD, ktorá stále nebola schválená v MZ.
D. Kordová – k prvej interpelácii zareagujem – zastupujem obč. Št. Plesa, moje obdobie volebné bolo ťažké. Prečo teraz plačeme, keď ho strácame. Niečo poopravím – kúpeľná liečba sama som v tomto rezorte pracovala, nesúhlasím, že samospráva je vinná. Liečebnou Helios – strata 7 mil. ročne. Rozhodli sa zatvoriť ho. V Solisku som rok bojovala za zachovanie licencie. Vina je vo vláde, ktorá to nepodporila a dodnes sa o prevenciu a starostlivosť občanov nestará. Nedalo sa finančne nijako zazmluvniť, dotovali sme ju, aby sme ju zachovali. Solisko je zatvorené, a verím, že ho nenechajú v tom stave, v akom je. Nový Smokovec – zamestnanci by mali byť na 45 %. Otáča sa to na komerkciu. To že pán Huber bol pritom, keď sa odsuhlasovali projekty – budova Krokus – my si naňho zvykneme ale turista nie. Kempinský je to nádherný hotel – perla, p. architekt – zakrvavili ho apartmánmi po stranách – ďalšie 2 boli zastavené. Koliba na brehu jazera je pekná, zapadla do prostredia. Pošta – nikdy nebola pekná. Materská škôlka – stará bola hygienicky nevyhovujúca, nové priestory sú vynikajúce. Išla by som tým smerom – aby stánky – boli dôstojnejšie.
Pán primátor a prednosta razili teóriu, že silnejši majú ťahať slabších. Na Št. Pleso sa nevrátilo veľa, čo zarobili. Prispeli sme 17 mil.a to:
MsV Smokovci v mínuse 14 mil. D.S. – 7 mil, T. Lomnica - 3 mil. Podbanské, Popradské Pleso , Nová, Tatranská Polianka , Horný Smokovec – chcela som poopraviť kritické slová smerom na samosprávu. Stojíme pred obdobím, že nám Štrba ukáže ako sa o Št. Pleso postará.
P. Stano – ľudia, ktorí sú odo mňa starší, ktorých veľmi mrzí, že sme prišli o Št. Plese, sú rozčarovaní, ako vývoj na Št. Plese išlo, a preto som si to považoval za povinnosť to predniesť.
Ing. Mokoš – čo sa týka rozpočtu – vy robíte rozpočet. Keď som nastúpil do funkcie, sám som to určil, aby to šlo cez MsV
Ing. Janiga – písomná odpoveď od Ing. Nováka – čo platí – starý územný plán, alebo platia schválené plány zóny, alebo či platí pracovný plán ÚP, ktorý sme schválili na tomto MZ v roku 2006 a sme zaviazali MsÚ ho dodržiavať, alebo platí súčasný navrhovaný územný plán. A Územný plán vyššieho územného celku. Uznesenie z roku 2006, kde sme zaviazali MsÚ pri vyjadrovaní sa k zámerom postupovať v súlade s pracovným plánom, ktorý tu bol predložený v roku 2006.
Ing.Novák – pracovný návrh nebol schválený.

Ing. Plučinský
- Interpelujem primátora– prepadajúca sa cesta medzi Horným Smkovcom a Tatranskou Lomnicou, terajší stav to nerieši – v lete tam budú kolóny.
– chodník Tatr. Matliare – dostal som písomné stanovisko a doporučuje sa to rozšírením cesty o chodník. Vermím, že pri tomto riešení niekto zistil, že tá cesta je naša? Potom vyňať to dočasne.
- pitná vody – bol som na rokovaní a nie som spokojný. Pretože ak niekto povie, že tu nie sú hostia a zatiaľ postačuje, ale my musíme myslieť na to, že budú. Riešenie bolo povedané, že potrebuje vodojem, ale tlmočili, že na to nemajú fin. prostriedky.
- Jazerko v Tatranskej Lomnici – ako sa bude postupovať?
Ing. Mokoš – v Matliaroch nemáme nič, musíme to vyňať, musíme rokovať so ŠL TANApu
Čo sa týka vody v Tatr.Lomnici – bude rokovanie a sú dané aj časové horizonty. Jazierko – do kedy zasadá – ak nebude zabezp. Zákon o V.Tatrách vypíšeme verejnú súťaž.
Ing. Hudáč – mestský projekt – jazierko – nie je predpoklad, aby v blízkej dobe mesto malo vlastné fin. zdroje ani z eurofondov, lebo na takýto projekt nie je výzva. Mestský projekt je nereálny. Ďalšie projekty ktoré tam boli – zo stavebného hľadiska – zámery p. Kulangu a p. Grivalského – toto posudzuje stavebný úrad. Návrh 2 – vznik obchodných spoločností s účasťou mesta, ktoré sme postúpili odborným komisiám a MsV
Ing. Mokoš – cesta Horný Smokovec Tatr. Lomnica – bolo rokovanie, prišiel aj predseda VÚC, nie sú prostriedky aby bola riešená, nekúpi sa 1 posypovač pre popradský okres – to je 8 mil. Sk, lebo na to bude treba 12 mil. Snažili sme sa aby aspoň do zimnej sezóny to bolo. Budeme to sledovať.
Ing. RenátaOlekšáková Interpelovala primátora
1. riešiť bezpečnosť prechodu obyv. D. Smokovec – Starý Smokovec na Poprad pri Reimundovi – smerom ku Hájenke
2. prechod pre chodcov Starý Smokovec – pri novinovou stánku a pri Poliklinike - nie sú namaľované prechody a sú frekventované - urýchliť
3. vchod do budovy Sintry v Dolnom Smokovci – chodí tam veľa dôchodcov a –dať zábradlie a zlepšiť prístup
4. Dolný Smokovec – úprava zelene okolo chodníka D. Smokovec – je to v majetku ŠL Tanapu, je to zarastené, nekosí sa to a pod. hľadať riešenie, je to jediný chodník, ktorý spája tieto 2 časti
5. na Ing. Kručay – riešiť znečisťovanie živ.prostredia v kotolni v Dolnom Smokovci, je fotodokumentácia a bola doručená Ing. Novákovi

Ing. Mokoš –k bodu 4 - kosenie – je to v právomoci vás poslancov – ak nájdeme peniaze, pokosíme, ale musia si uvedomiť občania, že sme v národnom parku.
Ing. Olekšáková
– časť sídliska sa kosí obyvateľmi takže náklady tam nie sú.

Ing. Líška – uvažujte trochu tak, keď sú pozemky ŠL TANAPu – ak niekto na vašom pozemku zriadí zariadenie, a potom sa snaží nútiť Vás do toho, aby ste sa o to starali. Organizácia to toleruje len preto, že aj my tu žijeme. Držme zákon a princípy

21.Diskusia
Janiga
- poukažem na 1 problém – tabule medzi T. Lomnicou a Peknou vyhliatkou – prezentácia – 36 tabúľ – 7 infotabule, 14 tabule na subjekty na našom území a 15, ktoré sa

nevykonávajú na území mesta Rôznorodosť, nariadenie mesta – upravuje reklamné plochy a z toho je menší výber za reklamu ako by mohol ísť.
Navrhujem, vypracovať návrh, ako má vyzerať systém informácie popri ceste Slobody – je tam problém financií a 2 varianta – navrhnúť aké, kde a za akých podmienok majú byť postavené. Tento stav sa mi nepáči, na tak krátkom úseku toľko tabúľ.

Ing. Mokoš – MsP – urobili sme kontrolu tabúľ, či bola urobená dôsledne, ťažko preveriť. Mali skontrolovať, ktoré sú oficiálne a ktoré nie – to je parketa mestskej polície.
Ing. Hudáč – vo vedení mesta sme dali úlohu – dáme písomnú informáciu, čo sa urobilo v tejto agende a dáme písomne. Stotožňujem sa s tým, čo povedal Ing. Janiga
D. Kordová – mohli by sme vyvolať rokovanie – bilbordy z Popradu do Tatier – to je hanba.
Ing. Líška – proces hľadania rezerv v časti náklady bude pokračovať. Upozorním na okruh – dotačné prostriedky – tie väčšie – čo schvaľuje MZ – keď si postavím priority – tak pre mňa je prioritou starostlivosť o občana a vypluhovať cestu ako mi je horský internetový klub alebo orchesterfest. Doporučil by som túto tému aj kolegom z finančnej komisie, preto to hovorím, lebo budem aj tak hlasovať.
P. Stano – máme predstavu , ktorou by sme limitovali prípravu rozpočtu pre ďalší rok, kedy každý výdavok bude odstupňovaní od príjmu.
Ing. Plučinský – na stretnutí s predsedami boli sme informovaní, že sa započalo so stavebnou uzáverou v meste Vysoké Tatry.
Ing. Novák – začne konanie o stavebnej uzávere z dôvodu, že ÚPD je spracovaná do takého štádia, že ďalší priebeh by ju ovplyvňoval, zákon umožňuje, vyhlásiť stavebnú uzáveru na území mesta, že bez prijatia tejto uzávery hrozí, že sa oddiali schvaľovanie ÚPD. Z toho dôvodu sme pristúpili k tomu riešeniu. Začínajú sa kopiť projekty, kde sa žiada schválený ÚPD a ten nemáme, projekty z EF. Je to podmienené s tým, že do prijatia ÚP. Je to v právomoci stavebného úradu, nie MZ.
P. Stano – poslanecký návrh, aby sa návrh uznesenia doplnil o niektoré body
1.zmenu Zásad prenájmu nebytových priestorov, objektov a určenie minimálnych cien za ich prenájom nasledovne:
- článok 2 odsek 1:Záujemca o prenájom nebytových priestorov alebo objektov mesta predloží písomnú žiadosť na Mestský úrad Vysoké Tatry v Starom Smokovci (ďalej len „mestský úrad“). Mesto je povinné zverejniť voľné nebytové priestory vhodné na prenájom. Príslušné oddelenie mestského úradu pripraví návrh nájomnej zmluvy a po písomnom prerokovaní s právnikom a ekonomickým oddelením mesta a po schválení mestským zastupiteľstvom ho predloží primátorovi na podpis.
- článok 2 odsek 2:Ak sa o nebytové priestory alebo objekty uchádza viac záujemcov, uskutoční sa výber nájomcu. Na výber nájomcu vymenuje MsZ komisiu, ktorá určí podmienky výberu. Členom výberovej komisie je aj delegovaný zástupca príslušného MsV. Komisia vyhotoví o priebehu výberu nájomcu zápisnicu a určí poradie záujemcov o prenájom nebytových priestorov alebo objektov Následne sa postupuje podľa bodu 1 (pripraví sa návrh
nájomnej zmluvy s každým záujemcom)
- článok 2 odsek 5:Ak je objekt daný do nájmu jednému nájomcovi (a minimálna cena za prenájom je stanovená za celý objekt na rok), ten je povinný vykonávať jeho správu a údržbu bez nároku na odpočet z nájmu. Primátor môže rozhodnúť, že vynaložené náklady na údržbu budú odpočítané z nájmu napr. v prípade vykonaných revízií elektrického a plynového zariadenia, výmeny okien a údržby fasády objektu.
- Článok 5 odsek 1: O nižšej cene nájmu môže rozhodnúť primátor mesta na základe písomnej žiadosti nájomcu a odporúčania MsV
2.zmenu Zásad prenájmu pozemkov a určenie minimálnych cien za ich prenájom nasledovne:
- článok 2 odsek 1: Záujemca o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta predloží písomnú žiadost' na Mestský úrad Vysoké Tatry v Starom Smokovci /ďalej len „mestský úrad“/. Mesto je povinné zverejniť pozemky vhodné na prenájom / v meste obvyklým spôsobom /. Príslušné oddelenie mestského úradu pripraví návrh nájomnej zmluvy a po písomnom prerokovaní s právnikom a ekonomickým oddelením mesta a po schválení MsZ ho predloží primátorovi na podpis
- článok 2 odsek 2: Ak sa o prenájom pozemkov uchádza viac záujemcov s rovnakým alebo podobným podnikatel'ským zámerom, uskutoční sa výber nájomcu. Na výber nájomcu vymenuje MsZ komisiu, ktorá určí podmienky výberu. Členom výberovej komisie je i delegovaný zástupca príslušného MsV. Komisia vyhotoví o priebehu výberu nájomcu zápisnicu a určí poradie záujemcov o prenájom pozemku. Následne sa postupuje podľa bodu 1
3.zmenu Zásad hospodárenia s majetkom mesta:
- článok 8 odsek 4: Mestský úrad predkladá polročne mestskému zastupiteľstvu informáciu o uzatvorených a ukončených nájmoch, a o voľných priestoroch a objektoch vhodných na prenájom.
Ing. Mokoš – to sú tak závažné zmeny, mali by sa k tomu vyjadriť aj zamestnanci a dať to novelou do MZ. Určite to skomplikuje celý proces.
P.Stano – zápis MsV o problémoch s nájomnými zmluvami sme poslali 6. mája, dnes je 28. mája a nedostali sme odpoveď. Potom sme požiadali o stanovisko MsÚ k týmto problémom. Dostali sme písomné stanovisko, stretli sme sa. Záver bol ten, že nebol predložený návrh, ako ten, že si tie zmluvy zoberte. Tu je len vložené to, že doteraz od 5 rokov schvaľovalo MZ, teraz bude aj do 5 rokov. Osobne vidím – pripraviť všeobecnú zmluvu, tú by podpisoval primátor a o akejkoľkvek odchýlke by rozhodovalo MZ. Poslanci to mali na posúdenie, po pripomienkovaní som to poslal na MsÚ.
Ing. Mokoš - vzorová zmluva bola daná p. právničke, ak je chyba nie je problém dať to do poriadku. Ukáž zmluvu, kde sme poškodili mesto. Vypracujte vzorovú zmluvu, ale takýto zásadny zásah – je nezmysel.
Ing. Hudáč – v 2 ods. celého návrhu sa hovorí o tom, že zmluva 137 je v rozpore so zásadami. V tejto chvíli nie je v rozpore so zásadami. Odsek 8, a 10 bol dodatkom vypustený. Mali sme posledné stretnutie kde sme sa Vám snažili dať veľmi narýchlo naše stanovisko k návrhu – upozorňovali sme na to, že mesto má 132 náj. Zmlúv, do ktorých sa často zasahuje a ponúkli sme k nahliadnutiu agendu komisie – budeme sa musieť schádzať častejšie – neviem či sme na to pripravený. Asi budeme jediné mesto ktoré berie právomoci primátorovi.

Ing. Janiga – jedno z riešení – prikloním sa k návrhu – čo sa týka problematiky doplnkov – zastavme na mesiac nájmy problematické veci – majú mesiac na to aby dali návrh – pozastaviť prenájmy a predaje.
P. Stano – doložiť 1 vetu zabudol prednosta – stačilo povedať jedno, keď sme boli v kancelárii „stala sa chyba“.
JUDr. Gálfyová – z legislatívneho hľadiska – návrh ktorý bol prednesený, znamená závažnú zmenu zásad – neviem, či by si všetci uvedomili zmenu a dôsledky, ide o riešenie závažných vecí mesta , nakladanie s majetkom mesta, prenájmy – zaslúži si to vypracovanie nových zásad, spracované MsÚ, poslanci, mal by prejsť cez pripomienkovanie – MsV, komisie. Koľkí poslanci si pôvodné a návrh na novelizáciu porovnali. Obraciam sa na Vás spracovať nové zásady v súlade so zákonom o obecnom zriadení a potom ich schvaľte, aby ste o mesiac nezistili, že treba znovu novelizovať. Do konca roka je čas na to, aby sa novelizovali v súvislosti s prechodom na euromenu.
Ing. Novák – požiadavka p. Stana – všetky stanoviská zosumarizovať – polročne je správa o činnosti stavebného oddelenia.
Primátor dal hlasovať o zapracovanie návrhu do uznesenia a zároveň požiadal aby takéto rozsiahle návrhy boli dané písomne.

22.   Voľba kontrolóra
- podľa zákona o obecnom zriadení je na zvolenie hlavného kontrolóra potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov; ak ani jeden z kandidátov
takú väčšinu nezíska, je potrebné ešte na tejto schôdzi uskutočniť druhé kolo
volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov,
v prípade rovnosti postúpia všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov;
v druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov;
v prípade rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom

- prosím volebnú komisiu o vykonanie volieb a po ich vykonaní o vyhlásenie
výsledkov
Ing. Plučinský – zúčastnili sa 11 poslancov, všetky lístky boli platné a výsledky:
Beňuška – 0, Fáber 2, Ing. Janičko 3 hlasy, Ing. Smejkal Roman 6 hlasov.
Za hlavného kontrolóra bol zvolený Ing. Roman Smejkal.

 

23.   Schválenie uznesenia
Po prerokovaní všetkých bodov rokovania mestského zastupiteľstva, bolo prijaté uznesenie č. 24/2009, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

24.   Záver
Po schválení uznesenia primátor Ing. Ján Mokoš 24. zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Anna Jurečková


Ing. Ján M o k o š                                                        Ing. Juraj H u d á č
      Primátor                                                                     prednosta

 

Overovatelia zápisnice:
Milan Maník .............................
Ján Bogačík .............................
 

Predkladané Správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

 Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

 Správa o plnení rozpočtu mesta k 31.3.2009 Prednosta MsÚ

03

 Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 31.3.2009 Predseda ZCR

04

 Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2008/2009 Predseda kom CR a MV

05

 Príprava na letnú turistickú sezónu 2009 Predseda kom CR a MV

06

 Správa o poskytnutých dotáciách za I. štvrťrok 2009 Prednosta MsÚ

07

 Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2008 Konateľ Tatry-Teplo

08

 Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO 2008 Konateľ Tatry-Teplo

09

 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2009 Hlavný kontrolór

10

 Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

11

 Prevody vlastníctva Prednosta MsÚ

12 

 Príprava prevodov vlastníctva Prednosta MsÚ

Materály k MZ

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka