Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 8.6.2009

Pozvánka

 P o z v á n k a

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

25. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

v pondelok – 8. júna 2009 o 15.00 hodine

v malej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.


 

 

P r o g r a m :

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Zmluva o spolupráci medzi Slovenským deaflympijským výborom a Mestom Vysoké Tatry
 4. Rôzne
 5. Schválenie uznesenia
 6. Záver

 

 

 


                                                                         Ing. Ján M o k o š 
                                                                               primátor
 

Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 

Uznesenie č. 25/2009

z 25. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
vo Vysokých Tatrách z 8. júna 2009

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách


schvaľuje

 1. Zmluvu o spolupráci medzi Slovenským deaflympijským výborom a Mestom Vysoké Tatry
 2. úpravu rozpočtu mesta na rok 2009 takto: zvyšujú sa bežné príjmy – daň za ubytovanie o 3,2 tis. € /100 tis. Sk/
 3. Zásady prenájmu pozemkov a určenie minimálnych cien za ich
  prenájom
 4. zásady prenájmu nebytových priestorov, objektov a určenie minimálnych cien za ich prenájom
 5. poskytnutie dotácie Rastislavovi Pistrákovi – RAP-ART vo výške
  2 187 € /65886,- Sk/ na projekt EURORCHESTRIES SLOVAKIA 2009 vo Vysokých Tatrách
   

 

 


                                                                              Ing. Ján M o k o š
                                                                                    primátor
 

Hlasovanie

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaNeprítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováNeprítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH

 


Z á p i s n i c a
Z 25. mimoriadneho zasadnutia MZ vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 8. júna 2009

  

Zahájenie: 15.00 hod.
Ukončenie:17.00 hod.

 

 

 

Prítomní:
- poslanci: 9
- ostatní: 12

 

  

Ospravedlnený: Ing. Líška, Ing. Kalinčíková

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Zmluva o spolupráci medzi Slovenským deaflympijským výborom a Mestom Vysoké Tatry
 4. Rôzne
 5. Schválenie uznesenia
 6. Záver

1. Otvorenie
Ing. Ján Mokoš
– otvoril mimoriadne zasadnutie MZ. Prítomných 9 poslancov, MZ je uznášaniaschopné.
Dal na schválenie program rokovania.
Hlasovanie: z prítomných 9 poslancov bolo „za“ 9 poslancov.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie navrhujem: Dr. Spišiaková, Daniela Kordová, Ing. Jozef Janiga
Hlasovanie: z prítomných 9 poslancov bolo za 8, zdržal sa 1

Za overovateľov zápisnice: boli určení Ing. Renáta Olekšáková, Pavol Stano

3. Zmluva o spolupráci medzi Slovenským deaflympijským výborom a Mestom Vysoké Tatry
Na zasadnutí bol prítomný prezident Deaflympijského výboru p. Ruda.
Ing. Mokoš – záruka bolo to, čo ste schválili. Teraz ide o schválenie zmluvy o spolupráci, kde je záruka mesta v tom, aby boli uvoľnené fin., prostriedky.
Navrhujem v bode 5 ..... v rokoch 2009-2O12 .....posledných 25 % - doplniť prvá splátka bude vyplatená mestu Vysoké Tatry do 30 dní.
Ing. Janiga – 30 dní od kedy?
Ing. Mokoš – od podpísania zmluvy. Je tam napísané do konca roku 2009.
D. Kordová – spýtam sa právničky – k čomu nás táto zmluva zaväzuje.
Dr. Novoľníková – ako deklarácia mesta o tom, že mesto v roku 2004 schválilo kandidatúru . Je to zmluva, ktorá deklaruje to, že mesto chce prispieť k tomu, aby sa olympiáda zrealizovala, formulujú sa tu potreby nevyhnutnej rekonštrukcie, je zabezpečená účasť zahraničného investora a spomína sa aj vznik konzorcia investorov, ktoré bude mať poslanie a cez jeho kontrolné orgány, bude mesto ako dohľad.

Ing. Hudáč – v roku 2004 mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, kde podporilo Slovenska - citoval z uznesenia. Od vtedy MZ nerokovalo k tejto veci a toto je len potvrdenie toho, čo ste odsúhlasili.
P. Stano – bolo by to nadštardatne ak by sa doplnila o text : že táto zmluva nezaväzuje mesto, že sa bude podielať na prípadnom schodku hospodárenia? Nebude sa podieľať na financovaní a dofinancovaní výstavby ani inej činnosti. V bode 5 ........mesto nebude niesť následky ak vytvorený kontrolny systém neodhalí príp. finančné nezrovnalosti. Nedávam to ako poslanecký návrh, len či to tam môže byť.
Ing. Janiga – to by malo byť predmetom zmluvy konzorcie investorov.
Ing. Mokoš – bod 6 tam ani pôvodne nebol.
Ing. Plučinský – v 6 sa hovorí o tom že 25 % z dotácie bude ..... ak majú byť účelné využité, mali byť elokované v inom čase, počas konania hier už aby bolo vidieť prínos.
Ing. Mokoš – 150 mil. ročne preinvestovať pre mesto je pekná čiastka. To ostatné pôjde na Št. Pleso, do T. Lomnice a do Smokovca – to sa bude riešiť po dohode s olympijským výborom. Mesto za to, že kandidovalo bude mať prednostné právo vyberať si z toho čo sa bude budovať do majetku mesta.
Celá olympiáda sa robí s tým cieľom, že niekedy v budúcnosti tu môžeme mať svetové podujatia. Len oni vedia koľko príde a v ktorom roku.
Dr. Spišiaková – čo sa stane ak deaflympijský výbor nesplní záväzok voči nám.
Ing. Mokoš – ak sa konzorcium nevytvorí, neprídu peniaze. A bude sa robiť zmluva a pôjde cez MZ, je to len podporný medzistupeň.
Prezident DOV – p. Ruda
K bodu 5 – návrhu p. Stana
P. Ruda – v ďalšej zmluve to bude ošetrené. Mesto sa pod faktúry nepodpisuje – výberové konania. Kontrolný mechanizmus je spojený s bankovým domom. Účty v Tatrabanke – poskytne informácie len tým, ktorý budú mať podpísanú konzorčnú zmluvu. Je to štandardný proces. Na vašu otázku – neodporúčal by som to dávať do tejto zmluvy. Túto klauzulu dať do ostrej zmluvy, ktorá bude na podpis.
P. Stano – ja mám pripravený návrh, s ktorým sa nemusia kolegovia stotožniť. Ale aby som ho mohol predložiť, musím poznať Váš názor.
Ing.Janiga – ten kontrolný systém nie je kontr.syst. mesta, ale konzorcia, ak zlyhá, je to ich problém. Skôr mi tam chýba
....doplniť v ods. 5 – prvá veta pred bodkou „konzorcia investorov“ ....doplniť
P. Ruda – k bodu 6 – či by nemali ísť prostriedky skôr do doby zahájenia DOH
Myslím si, že táto postupnosť spomalí proces urýchlenia v iných regionov. – napr. Štr. Pleso – je do deaflympijská dedina. Niektoré stavebné pozície neskončíme do roku 2011 preto som požiadal partnerov na možnosť posunutia termínov, lebo sú reálne len počas DOV. Napr. Skokanský mostík bude tam otvárací a zatvárací ceremoniál – ale nebudú na ňom súťažiť ale pre Tatry je to potrebné. Navrhujem 30 %.
Ing. Mokoš - dajme minimálne 20 %
P. Ruda – rád by som Vám vyhovel, ale už som opatrnejší – o týchto splátkach vedia partneri. Môžeme dať 40 %, ale viac nemôžeme dať.
Ing. Plučinský – 1. splátka 40 % a potom po 20 %.
Ing. Mokoš – je to vo vašej kompetencii do 30 dní?
p. Ruda – môžeme dať do 30 dní od účinnosti zmluvy konzorcia.
Ing. Plučinský – kto je zahraničný investor?
p. Ruda – v zmluvnom vzťahu bude uvedený investor. Nie tento mandát nemám. Ide o spoluinvestora a ten bude jediný a ten bude uvedený.

4. Rôzne

4/a – Návrh zásad prenájmu nebytových priestorov objektov a určenia minimálnych cien za ich prenájom

P.Stano – poslanci sú informovaní – na MZ som pripravil návrh zmeny zásad, po dohode s poslancami a vzhľadom na isté problémy, mesto vytýkali, že systém by bol nepružný. Mesto pripravilo iný návrh, ktorý po pripomienkovaní spĺňa to, čo sme chceli zmenou dosiahnuť, aby poslanci mali právo rozhodnúť. Do budúcna by sme mohli uvažovať s tým,že by mohli byť zverejnené na internete platné zmluvy.
Tento návrh spĺňa to, čo sme chceli.
Ing. Janiga – v bode 3, čls. 2, bod 3 – končí .....čl. 6 a 7 zásad – a tam nie sú tie články.
Ing. Hudáč – má tam byť čl. 4 a 6

4/b Návrh Zásad prenájmu pozemkov a určenia minimálnych cien za ich prenájom

Ing. Plučinský – v cene nájmu sú navrhnuté aj spoločné priestory
Ing. Hudáč – čl. 2 ods. 3 opraviť odkaz na čl. 4 – opraviť

4/c návrh na úpravu rozpočtu
Ing. Fábryová - do uznesenia návrh na úpravu rozpočtu príjmovej časti, lebo minule sa neakceptovala moja pripomienka, aby sa znížili príjmy, vznikol schodkový rozpočet a ten nie je prípustný. Navrhujem zvýšiť bežné príjmy – daň za ubytovanie o 3, 2 tis. €

Dr. Spišiaková – schválili sme pre oddelenie kultúry a športu rozpočet na dotácie – projekty týkajúce sa kultúry a športu. Bolo to odsúhlasené v komisii. Doposiaľ sa nám podarilo schváliť a minúť 1 540 tis. Ostalo posledných 63 tis. Sk, ktoré sme minule mali prispieť na usporiadanie 2. kultúrnej akcie Eurofest Slovakia. Športových akcií a dotácií je veľa a minulo bol schválený Horalfest a druhá akcia neprešla. Nechala som ešte raz materiál, aby si to pozreli poslanci. Nahrádza to ročníky – p. Dvorský, potom to bolo ako Open fest, podarilo sa v spolupráci medzi 3 mestami Miškolc, Košice a Krosno zabezpečiť orchestre so svojimi vytúpeniami a keď odsúhlasimi túto sumu, čo je 2,5 % a v júli by boli organizované koncerty v 5 m.č. Japonci , Ukrajinci a pod. Bola by to top akcia vo V. Tatrách nielen pre turistov ale aj našich občanov. Mali by sme sa k tomu vrátiť.
Dávam poslanecký návrh, aby bola schválená dotácia na usporiadanie Eurofiest vo výške 2 187 €, ktoré sú schválené v rozpočte.
P. Stano – kto chodil na záverečné koncerty vie, že tam bolo plno ľudí.
J. Bendík – podarilo sa nám to zohnať za málo peňazí.
Hlasovanie o návrhu poslankyne: za“ 8, 1 /Grivalský/ sa zdržal hlasovania.

Ing. Plučinský – v zastúpení p. Gerdelána z aprílového MZ.

p. Brabec – chcem vystúpiť v diskusii, prečo mi to nie je umožnené?
Ing. Mokoš – v programe mimoriadneho MZ nebola schválená diskusia.

5. Schválenie uznesenia z 25. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách z 8. júna 2009
Návrh na schválenie – predniesla Dr. Anna Spišiaková
Prítomní: 9 poslancov, ospravedlnený Ing. Líška, Ing. Kalinčíková

Hlasovanie podľa jednotlivých bodov:
S c h v a ľ u j e
1. Zmluvu o spolupráci medzi SDV a Mestom Vysoké Tatry
Hlasovanie: 6 „za“, proti 0, zdržali sa 3 /stano. Plučinský, Olekšáková
2. úpravu rozpočtu mesta na rok 2009 takto: zvyšujú sa bežné príjmy – daň za ubytovanie o 3,2 tis. €
hlasovanie: „za“ – 9 poslancov
3. Zásady prenájmu pozemkov a určenie minimálnych cien za ich prenájom
Hlasovanie: „za“ 9
4. Zásady prenájmu nebytových priestorov, objektov a určenie minimlnych cien za ich prenáhom
Hlasovanie: „za“ 9
5. poskytnutie dotácie Rastislavovi Pistrákovi – RAP-ART vo výške 2 187 € na projekt Eurorchestries Slovakia 2009 vo Vysokých Tatrách
hlasovanie: „za“ 9

Uznesenie č. 25/2998 tvorí prílohu tejto zápisnice.

6. Záver
Po schválení uznesenia primátor Ing. Ján Mokoš sa poďakoval za účasť a 25. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.


Zapísala: Anna Jurečková

 

Ing. Ján M o k o š                                                        Ing. Juraj H u d á č
       primátor                                                                    prednosta


Overovatelia zápisnice:

Ing. Renáta Olekšáková .........................
Pavol Stano .............................................
 

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka