Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 9.7.2009

Pozvánka

 P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m
26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 9. júla 2009 o 14. 00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Informácia o rozhodnutí Najvyššieho súdu vo veci Štrbského Plesa 
 4. Kontrola plnenia uznesení MZ
 5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2009
 6. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2009
 7. Správa o poskytnutých dotáciách za II. štvrťrok 2009
 8. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2009
 9. Informácia o právnych sporoch mesta
 10. Stav aktualizácie PHSR
 11. Informácia o pôsobení mesta v obchodných spoločnostiach
 12. Rozšírenie čerpania úveru prípravných prác kľúčových rozvojových zámerov mesta
 13. Projekt – Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec
 14. Projekt – Rekonštrukcia Základnej školy Tatranská Lomnica
 15. Projekt – Rekultivácia skládky Veľký Slavkov
 16. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Centre služieb Dolný Smokovec
 17. Návrh na Zmenu Štatútu mesta
 18. Informácia o pripravovanej rekonštrukcii Domu Služieb v Starom Smokovci
 19. Schválenie pokračovania bytovej výstavby v Tatranskej Lomnici
 20. Interpelácie poslancov
 21. Diskusia
 22. Schválenie uznesenia
 23. Záver

 

                                                                     Ing. Ján M o k o š 
                                                                           primátor
 

Uznesenie

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 26/2009

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 9. júla 2009

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 

 1. berie na vedomie
  1. informáciu o rozhodnutí Najvyššieho súdu SR vo veci Štrbského Plesa
  2. kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  3. plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2009
  4. správu o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2009
  5. správu o poskytnutých dotáciách v II. štvrťroku 2009
  6. informáciu o právnych sporoch mesta
  7. informáciu o stave aktualizácie PHSR
  8. informáciu o pôsobení mesta v spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta
  9. informáciu o rozpočte projektu „Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Veľký Slavkov“, ktorého výška celkových výdavkov je 487 737,30 Eur; výška celkových oprávnených výdavkov je 487 737,30 Eur
  10. informáciu o pripravovanej rekonštrukcii Domu služieb v Starom Smokovci na polyfunkčný objekt s nadstavbou bytov a občianskou vybavenosťou
 2. súhlasí
  1. s rozšírením účelu čerpania úveru prípravných prác kľúčových rozvojových zámerov mesta s vypustením bodu č. 7
  2. s ďalším postupom – výber ekonomicky najvýhodnejšieho finančného modelu pripravovanej rekonštrukcie Domu služieb v Starom Smokovci
  3. s viazaním finančných prostriedkov vo výške 20 tis. € /602 520,- Sk/, z odpredaja pozemku na Štrbskom Plese, na vybudovanie zvodidiel v mestskej časti Vyšné Hágy
 3. schvaľuje
  1. úpravu rozpočtu mesta na rok 2009 podľa predloženého návrhu
  2. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Stavebné úpravy, ZŠ a MŠ Dolný Smokovec“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Vysoké Tatry, na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
  3. zabezpečenie realizácie projektu „Stavebné úpravy, ZŠ a MŠ Dolný Smokovec“ po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
  4. financovanie projektu „Stavebné úpravy, ZŠ a MŠ Dolný Smokovec“ vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 27 634 Eur
  5. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Tatranská Lomnica“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Vysoké Tatry, na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
  6. zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Tatranská Lomnica“ po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
  7. financovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Tatranská Lomnica“ vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 18 937 Eur
  8. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OP Životné prostredie Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo za účelom realizácie projektu „Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Veľký Slavkov“ na Ministerstvo životného prostredia SR
  9. financovanie projektu „Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Veľký Slavkov“ vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 24 386,86 Eur
  10. nájom pozemkov v k. ú. Veľký Slavkov od Slovenského pozemkového fondu Bratislava, pre účely Uzavretia a rekultivácie skládky TKO Veľký Slavkov na dobu 25 rokov 
  11. predĺženie nájmu nebytových priestorov v Centre služieb Dolný Smokovec na 10 rokov Márii Hojnošovej – Melody Tatry s možnosťou vypovedania zmluvy v prípade rekonštrukcie objektu
  12. Zmenu č. 2 Štatútu mesta Vysoké Tatry 
  13. zabezpečenie prípravnej a projektovej činnosti na výstavbu bytov v Tatranskej Lomnici – Čukotke
  14. realizáciu výstavby inžinierskych sietí a bytov v Tatranskej Lomnici – Čukotke – variant B v dvoch etapách – I. etapa výstavba jedného bytového domu v roku 2010 s podlažnosťou 4 + 1, ďalšie dva bytové
   domy I. etapy a II. etapu výstavby dvoch bytových domov v ďalších
   rokoch
  15. financovanie prípravných a projektových prác pre vydanie územného rozhodnutia I. a II. etapy výstavby bytových domov v Tatranskej Lomnici a financovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a realizácie jedného bytového domu v roku 2010 zo získaného úveru vo výške 137 000 €
  16. Koncepciu rozvoja informačných systémov v meste Vysoké Tatry
 4. nesúhlasí
  1. s III. etapou výstavby 3 bytových domov v Tatranskej Lomnici na parcele č. 260/4
 5. zrušuje
  1. Elokovanú triedu Materskej školy Nový Smokovec na Štrbskom Plese s účinnosťou od 1.10. 2009
 6. žiada primátora
  1. o zvolanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva, najneskoršie do 7. 8. 2009 za účelom riešenia nepriaznivého vývoja rozpočtu mesta na rok 2009
 7. poveruje primátora
  1. aby zabezpečil vykonanie všetkých potrebných úkonov, ktoré by mohli viesť k zmene rozhodnutia Najvyššieho súdu SR v ďalšom konaní v kauze Štrbské Pleso
 8. splnomocňuje
  1. advokáta JUDr. Antona Blahu, IČO: 31 787 584, Mickiewiczova 6,
   811 07 Bratislava, reg. v SAK č. 0003, v právnej veci týkajúcej sa zmeny priebehu hraníc medzi Obcou Štrba a k.ú. Štrba na jednej strane a Mestom
   Vysoké Tatry a k.ú. Štrbské Pleso na strane druhej, na vypracovanieústavnej sťažnosti Ústavnému súdu Slovenskej republiky podľa Čl. 127 a 127a Ústavy Slovenskej republiky proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, č.k. 3Sžp 23/2009 (4SžoKS 21/2006), zo dňa 16.4.2009, ktorým bol potvrdený rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, na podanie ústavnej sťažnosti v určenej lehote, vrátane podávania doplnení, vyjadrení a nových dôkazov a na zastupovanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky v konaní o tejto veci; súhlasí, aby si splnomocnený advokát ustanovil za seba zástupcu
 9. ukladá
  1. prednostovi mestského úradu, pri tvorbe rozpočtu mesta na rok 2010
   a ďalšie roky, zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov na plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja informačných systémov v meste Vysoké Tatry
   Zodpovedný: Ing. Juraj Hudáč
   Termín: podľa Harmonogramu prípravy rozpočtu na príslušný rok
  2. prednostovi mestského úradu pripraviť návrh na odpredaj autobusovej zastávky na Podbanskom na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva
   Zodpovedný: Ing. Juraj Hudáč
   Termín: 10. 9. 2009

 

 


                                                                                Ing. Ján M o k o š
                                                                                       primátor
 

Hlasovanie

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýNeprítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

Predkladané Správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

 Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

 Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2009 Prednosta MsÚ

03

 Správa o poskytnutých dotáciách za II. štvrťrok 2009 Prednosta MsÚ

04

 Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

05

 Informácia o právnych sporoch mesta Prednosta MsÚ

06

 Stav aktualizácie PHSR Prednosta MsÚ

07

 Informácia o pôsobení mesta v obchodných spoločnostiach Prednosta MsÚ

08

 Prevody vlastníctva Prednosta MsÚ

09

 Príprava prevodov vlastníctva Prednosta MsÚ

Materiály k MZ

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka