Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 4.8.2009

Pozvánka

P o z v á n k a

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

27. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

v stredu – 5. augusta 2009 o 14.00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.


P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Riešenie nepriaznivého vývoja rozpočtu mesta na rok 2009
4. Schválenie uznesenia
5. Záver 

 


Ing. Ján M o k o š
primátor

 

 

O Z N Á M E N I E


o zmene termínu 27. mimoriadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách

 

Z dôvodu účasti primátora na zasadnutí Rady ZMOS-u, ktoré sa uskutoční 5. 8. 2009 v Bratislave, sa mení termín 27. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách z 5. 8. 2009 na 4. 8. 2009.

Zasadnutie 27. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách sa uskutoční

v utorok – 4. augusta 2009 o 14.00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

 


Ing. Ján M o k o š
primátor

 

 

 

Vysoké Tatry 3. 8. 2009

 

Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách


Uznesenie č. 27/2009

z 27. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
vo Vysokých Tatrách zo 4. augusta 2009

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 

schvaľuje

 1. úpravu rozpočtu mesta na rok 2009 podľa predloženého návrhu
 2. predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Úprava a rekonštrukcia verejných priestranstiev v meste Vysoké Tatry“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
 3. zabezpečenie realizácie projektu „Úprava a rekonštrukcia verejných priestranstiev v meste Vysoké Tatry“ mestom po schválení žiadosti o NFP
 4. financovanie projektu „Úprava a rekonštrukcia verejných priestranstiev v meste Vysoké Tatry“ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 50 000 €
 5. prijatie investičného úveru vo výške 137 000 € z Dexia banky Slovensko, a.s. na financovanie prípravných a projektových prác pre vydanie územného rozhodnutia I. a II. etapy výstavby bytových domov v Tatranskej Lomnici
 6. prijatie bezúčelového kontokorentného úveru vo výške 100 000 € z Dexia banky Slovensko, a.s.
   

 

 

 

                                                                         Ing. Ján M o k o š
                                                                               primátor
 

Hlasovanie

Dochádzka

Daniela KordováNeprítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH

 

 

 


Z Á P I S N I C A

Z 27. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 4. augusta2009

 

 

 


Zahájenie: 14.00 hod.
Ukončenie: 16.30 hod.

 

 


Prítomní:
Poslanci: 10
Ostatní: 10

 

 Ospravedlnená: Daniela Kordová

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Riešenie nepriaznivého vývoja rozpočtu mesta na rok 2009
 4. Projekt „Úprava a rekonštrukcia verejných priestranstiev v meste Vysoké Tatry“
 5. Návrh na schválenie úverov
 6. Schválenie uznesenia
 7. Záver

1.Otvorenie
Ing. Ján Mokoš
– otvoril 27. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Konštatoval, že na zasadnutí je z 11 poslancov prítomných 9 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. /Ing. Líška prišiel 14.25 hod. – bolo prítomných 10 poslancov/
Ešte pred schválením programu predložil tieto návrhy na doplnenie programu
- zaradiť do programu rokovania ako bod 4 materiál Projekt „Úprava a rekonštrukcia verejných priestranstiev v meste Vysoké Tatry“
Hlasovanie: za 9 poslancov

- zaradiť do programu rokovania ako bod 5 materiál Návrh na schválenie úverov
Hlasovanie: za 9 poslancov

Po schválených doplnkoch, primátor predložil na schválenie návrh programu mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie: za 10 poslancov.

2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli schválení: Ing. Jozef Janiga, Ing. Renáta Olekšáková, Pavol Stano

Za overovateľov zápisnice boli určení Milan Maník a Jozef Grivalský

3.Riešenie nepriaznivého vývoja rozpočtu mesta na rok 2009
Ing. Fábryová
– informovala poslancov o tom , aký je rozdiel v materiáli, ktorý dostali pôvodne a teraz pri prezentácii.
Na zasadnutí finančnej komisie bol vypustený program 8 – Zdravotníctvo a potom bola doplnená úprava v kapitálovom rozpočte v programe správa mesta bol doplnený podprogram – informačné technológie , aktualizácia softwéru a nákup a údržba výpočtovej techniky. V tej súvislosti je požiadavka na zvýšenie bežných výdavkov, ako je to uvedené v návrhu.
Ing. Mokoš – úprava materiálu bola na základe záverov finančnej komisie.
P. Stano – zhrnutie problému – /čítal zo zápisnice finančnej komisie, ktorá tvorí prílohu materiálov MZ/ po všetkých úpravách, ktoré sú dnes navrhované a ktoré by sa schválili očakáva sa schodok rozpočtu asi 360 tis. Eur. Zdá sa nám smerujeme k tomu, očakávame podiel na dani z príjmy – výpadok 200 tis. Eur, daň z nehnuteľnosti – tam očakávame prepad, zároveň s porovnaním s minulým rokom máme nižší výber, pravdepodobne je to spôsobené s tým že Eurocamp je vo výstavbe a tam je daň z nehnuteľnosti. Problematická je daň za ubytovanie, je tu pokles návštevnosti, myslíme si, že tento problém by sa mal riešiť aj v rámci posudzovania podpory CR, pretože optický nie je viditeľné na turistických chodníkoch, že by bol prepad návštevnosti, sú rovnako plné, ale hostia sa menej ubytovávajú ale iba prechádzajú. Možno tento fenomén bolo vidieť v zime, keď sa neupravoval Hrebienok, hostia prešli do okolia nie do Lomnice, ako si myslel prevádzkovateľ. Podporu CR by bolo potrebné prehodnotiť. Zvážiť prečo sa veci vyvíjajú tak. Má to na svedomí kríza ale sú aj hlbšie príčiny.
Úprava rozpočtu bežných výdavkov sa týka tiež Štrbského Plesa, zastavujeme všetky investičné akcie, až kým by nedošlo k lepšiemu čerpaniu rozpočtu. Mesto nemôže mať schodkový rozpočet. Ak by sme zvládli všetky tieto úpravy, tak aj tak by sme potrebovali predať majetok mesta asi za 400 tis. Eur, aby sme nemali schodkový rozpočet na konci roka. Je to taký vážny zásah, inokedy sa vždy odpredaj musel investovať do rozvoja, je to prvý rok, že je povolená výnimka. Preto sme sa usilovali o zvolanie tohto dnešného MZ. K záverom finančnej komisie, boli na nej prijaté niektoré závery.
- všetky investičné akcie, ktoré sa navrhujú vybrať z rozpočtu by prešli do zásobníka, ktoré by sa opätovne vyberali v prípade zlepšenia situácie. Isté rezervy vidíme vo vyrubovaní dane z nehnuteľností – rozostavané a rekonštruované objekty, kde sa predlžuje stavebné povolenie a stavba zostáva v rozostavanosti a vidíme taj aj ďalšie rezervy – penále a pod. Prehodnotiť zmluva na verejné osvetlenie – hlavne Št. Plesa – úprava nákladov – bude to predmetom rokovaní s obcou Štrba. Na finančnej komisii sme odporučili MZ predložiť podrobnejšiu informáciu o plnení všetkých kapitalových výdavkov, nemal som so sebou dokumenty, ktoré sme mali už k dispozícií – projektová dokumentácia, rekonštrukcia vila Alica, bytový dom Nový Smokovec, rekonštrukcia kotolní – splátky investícií, ÚPD, rekonštrukcia ZŠ. D. Smokovec, Aktualizácia technickej mapy mesta, aktualizácia software a nákup výpočtovej techniky a pod.
Odporučili sme predložiť MZ informáciu, ako sa pokračuje s výberom pozemkov z lesného pôdneho fondu na ďalšiu individuálnu bytovú výstavbu – pozemky v Tatranskej Lomnici, ktoré mesto na IBV získalo zámenou pozemkov z TLD. FK odporúča zaviazať prednostu MsÚ prijať opatrenia, aby sa neprekročil rozpočet bežných výdavkov podľa jednotlivých programov a aby sa nevytvárali záväzky pre budúci rok /neuhradené faktúry po termíne splatnosti/.
Nebude to ľahké, bude to na hrane splniteľnosti, ale nemáme inú možnosť, nemali by sme vytvárať záväzky. Ak sa schváli zníženie príspevku pre ZCR predložiť na septembrové MsZ dodatok k zmluve medzi mestom Vysoké Tatry a ZCR. FK odporúča pripraviť na septembrové MZ návrh na úpravu Zásad o prevodoch vlastníctva a Zásad o prenájme nebytových priestorov, tak, aby boli v súlade s novelizovaným zákonom o majetku obcí. Ďalej odporučila zaviazať prednostu predložiť septembrovému MZ návrh novej organizačnej štruktúry MsÚ, ktorá by zodpovedala finančným možnostiam mesta Vysoké Tatry a ktorá by nadobudla platnosť od 1.1.2010. FK odporúča zaviazať prednostu MsÚ zabezpečiť taký návrh rozpočtu na rok 2010, v ktorom by nebol umelo navyšovaný odhad jeho príjmovej časti, a ktorý by zároveň v medziach možnosti pokrýval všetky samosprávne funkcie mesta.
Ing. Plučinský – ja by som chcel bližšie vyšpecifikovať rozdiel, ktorý vznikol v súvislosti s výstavbou bytovky v Novom Smokovci.
Ing. Fábryová – nie je to súčasť materiálu, ale dostali to poslanci na základe požiadavky finančnej komisie.
Ing. Novák – písomne predložíme odpoveď.
Stano – dali sme to preto do záznamu fin. komisie, pretože tam neboli vedúci oddelení a mysleli sme, že budú vedieť odpovedať a reagovať.
Ing. Fábryová – chcela by som doplniť vystúpenie p. Stana – bolo povedané – príjmy kapitálové - navýšili, radšej by sme ich mali nechať v prebytku na budúci rok – vyrubovanie penále – tie vyrubujeme. Pokuty za neplnenie nepeňažných povinností – tiež dávame.
Ing. Mokoš – situácia je vážna, zložitá, preto aj ZMOS zvolal zasadnutie Rady aby sme našli spôsob na riešenie nepriaznivej situácie v mestách a obciach.

4. Projekt - Úprava a rekonštrukcia verejných priestranstiev v meste Vysoké Tatry
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

5. Návrh na schválenie úverov
Ing. Plučinský – požiadal by som Ing. Fábryovú o zdôvodnenie vhodnosti návrhu uznesenia, ktoré je navrhované, čo nám to prinesie.
Ing. Fábryová – takéto sú ponuky bánk, mohli by sme ručiť majetkom mesta, ale to by sme museli vypracovať znalecký posudok, nepredpokladám, že by došlo k tomu, že by mesto nebolo možné splácať úver. Ja si myslím, že táto forma je vhodná.
5

Ing. Plučinský – nemôžem sa s tým stotožniť, nebude to mať negatívny dopad na mesto.
Stano – hovoríme o dvoch úveroch – 1. úver – príprava pozemkov na výstavbu na bytových domov a 2. úver je na isté preklenutie nepriaznivej finančnej situácii vo vývoji rozpočtu a v septembri sa očakáva vyššie plnenie – ide o preklenutie obdobie, ak sa nevyčerpá teraz, tak preklenutia obdobia do konca roka.
Ing. Janiga – chcem upozorniť na to, že ak sa nenaplnia kapitálové príjmy budú problémy a preto treba intenzívne pracovať na návrhoch finančnej komisie.
Ing. Kalinčíková – 3 mil. úver je na akú dobu?
Ing. Fábryová – tento úver je len na preklenutie situácie, musí byť do konca roka vyrovnaný.
Ing. Hudáč – prvý úver je na bytovú výstavbu, druhý úver je na preklenutie situácie.
Ing. Plučinský – vedenie mesta keď vypracovalo tento návrh, nerozmýšľalo o fin. prostriedkoch z predaja pozemkov? Máme pozemky na výstavbu rodinných domov a nespomína sa ich odpredaj. Ak chceme predávať, treba to pripraviť.
Ing. Hudáč – v budúcnosti nám nič nebráni zaoberať sa aj touto otázkou.
Ing. Janiga – 409 tis. € treba dostať do príjmu rozpočtu a dá sa to odpredajom
Pozemkov ale pred tým vyňať z LPF.
Ing. Kalinčíková – 12 mil. z predaja majetku bude financované na čo?
p. Stano – deficit rozpočtu – bežné príjmy budú o 360 tis. € nižšie ako výdavky, bude na bežné výdavky na prevádzku mesta. Teraz sa to nedá inak riešiť ako takto.
Ing. Líška – vyhrala Dexia, od kedy bude splácanie a na akú dobu to bude a máme to z čoho pokryť? Ručíme zmenkou – pri prvom neplatení je obchodovateľná, čo ak to niekto kúpi, ak sa dostaneme do problému.
Ing. Hudáč – nie je to taká suma, by sme to nezvládli.
Ing. Fábryová – splácanie je na 4 roky a začneme splácať budúci rok.
Ing. Mokoš – situácia nie je dobrá, niektoré veci obmedzujeme, ale ľudia majú problémy s bývaním a preto prvé dve etapy výstavby by sa mali rozbehnúť.

Navrhol poslancom, že či môžu vystúpiť aj keď nie je diskusia v programe pani Majanová a p. Olekšák.
Hlasovanie: poslanci súhlasili.
p. Majanová – prečo nie sme v návrhu na pridelenie bytu v novej bytovke. 20 rokov som diskriminovaní, nemali sme možnosť si byty odkúpiť a mať pokoj v starobe. Stále žijeme v strese, že nemáme strechu nad hlavou. Preto žiadame o nájomné byty, za pomoci majiteľa objektu, ktorý sa obáva, že sa niečo stane. Ponúkol Vám pomoc a vy to odmietate. Mesto je asi na tom dosť dobre, keď to nepotrebuje. Jednali ste o tom aj s p. Gantnerovou, ktorej ste to sľúbili. Keď sa rozdeľovali byty v Dolnom Smokovci, nedostali sme, teraz znova sa to opakuje. Majiteľ objektu má strach, že sa niečo stane, vzhľadom na stav budovy. P. Stano, vy ste poslanec za náš obvod, povedzte, čo ste pre nás urobili? Ja viem, že aj tí ostatní čakajú na byty, ale náš majiteľ chce mestu pomôcť a vy to odmietate. Pred troma rokmi ste mali dohodu s Kúpeľmi, pretriasalo sa to v médiách a nakoniec tá pani byt dostala – nebudem ju menovať, a tiež to bol zamestnanecký byt. Ja neviem, asi aj my sa budeme musieť na niekoho obrátiť. Vláda a parlament navrhujú, aby sa riešilo bývanie aj tých ľudí, ktorých sa dotkla reštitúcia. Sami sme si to nezavinili. Štát dáva príspevok na nájomné byty, prečo neriešite aj nás. Pán majiteľ chce prispieť mestu 100 tis. €, ktoré by sa mohli použiť na výstavbu ďalšej bytovky. My sme tu odpracovali pre toto mesto 50 rokov a teraz sa nemá o nás kto postarať. Cítime sa ukrivdení.
p. Olekšák – pred týždňom som poslal sťažnosť, na základe informácii, ktoré som dostal ohľadne prideľovania nájomných bytov.
Vila Alica – plánuje sa aj s parkoviskom za ňou a to asi preto, aby ste to mohli využívať na komerčné účely. Majiteľ vila Zlatica, chodí do Tatier 2 razy do roka, on to parkovisko nebude využívať. Mesto uvažuje o prijatí zákona o Vysokých Tatrách, treba to urýchliť a dať schváliť do parlamentu takýto zákon, mesto by tak dostalo niekoľko stotisíc eur ročne. Páni poslanci a poslankyne, nepremárnite takúto šancu.
Ing. Hudáč – reagujem na vystúpenie diskutujúcim – vyjadrím sa k p. Markovej, bol som riaditeľ Kúpeľov a preto nedávajte sa na túto úroveň, z jej strany to išlo o špekuláciu a neznižujte sa tak. Ako prednosta MsÚ chcem povedať – vyzývam poslancom, aby vyhoveli žiadosti týchto dvoch občanov.
P. Stano – chcem vyjadriť ľútosť, že sa nám nepodarilo vyriešiť všetky žiadosti, množstvo osudov, prípadov. Na 186 žiadosti sme mali 27 bytov, za každou žiadosťou bol životný osud. Vila Vlasta, za mnou bol p. Olekšák a povedal mi, že majiteľ je ochotný podporiť ďalšiu bytovú výstavbu. Nevedel som na to reagovať inak, obrátil som sa na p. Gantnerovu, neodpovedala nám, až teraz. Na porade predsedov MsV na konci porady povedal primátor, že je taká možnosť, že sa obrátil p. majiteľ Vlasty že je ochotný poskytnúť financie. Do ukončenia práce komisie sme nemali takúto informáciu potvrdenú. Komisia svoju činnosť musela ukončiť, lebo sa blížila kolaudácia. Nevedeli sme o tom nič, len od primátora. Ja som sa v rámci limitu pre našu m.č. snažil presadiť tie najurgentnejšie prípady, kde sa mi zdalo, že títo spoluobčania nemajú inú možnosť. Je mi to ľúto, bez toho, aby som Vašu situáciu zľahčoval. Žiadna dohoda nebola, p. Gantnerová nikdy neodpovedala na mail, ktorý som jej písal. Je mi ľúto, že sme mnohých občanov, ktorých bytová situácia je zložitá, sme ich nedokázali riešiť. Verím, že ďalším rokovaním nájdeme dohodu a Váš problém bude vyriešený. Keďže obyvatelia bytovky videli dôvody na odvolanie, bolo zdržanie a mohla stať aj bytovka Zdravie II a vyriešilo by sa viac žiadosti.

6. Schválenie uznesenia
Po prerokovaní všetkých bodov rokovania MZ, poslanci prijali uznesenie č. 27/2009, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

7. Záver
Po schválení uznesenia, primátor Ing. Ján Mokoš sa poďakoval za účasť a 27. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.


Zapísala: A. Jurečková

 

       Ing. Ján M o k o š                                                  Ing. Juraj H u d á č 
             primátor                                                                 prednosta

 


Overovatelia zápisnice:

Milan Maník ..............................................

Jozef Grivalský...........................................
 

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka