Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 10.9.2009

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 10. septembra 2009 o 14. 00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2009
 5. Správa o plnení rozpočtu mesta k 30. 6. 2009
 6. Správy o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30. 6. 2009
 7. Informácia o použití príspevku ZCR k 30. 6. 2009
 8. Prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2009
 9. Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2009
 10. Návrh na úpravu rozpočtu
 11. Prevody vlastníctva
 12. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry mestského úradu
 13. Interpelácie poslancov
 14. Diskusia
 15. Schválenie uznesenia
 16. Záver
   

                                                                Ing. Ján M o k o š 
                                                                      primátor

Uznesenie

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 28/2009

z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 10. septembra 2009


 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 

 1. berie na vedomie
  1. kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  2. správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2009
  3. plnenie rozpočtu mesta k 30. 6. 2009
  4. správu o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Dolný Smokovec k 30. 6. 2009
  5. správu o plnení rozpočtu ZŠ Tatranská Lomnica k 30. 6. 2009
  6. správu o plnení rozpočtu ZUŠ Tatranská Lomnica k 30. 6. 2009
  7. informáciu o použití príspevku mesta pre ZCR k 30. 6. 2009
  8. prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2009
  9. správu o činnosti mestskej polície za I. polrok 2009
  10. vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Územného plánu mesta Vysoké Tatry 2008
  11. informáciu o prebiehajúcich rokovaniach Mesta Vysoké Tatry s Obcou Štrba o finančnom vysporiadaní správy územia Štrbské Pleso za obdobie od 1. 1. 2009 do 31. 5. 2009
 2. schvaľuje
  1. prevod vlastníctva obytnej miestnosti č. 1 nachádzajúcej sa v objekte „Ubytovňa a garáže“ s.č. 553 Tatranská Lomnica, k tomu prislúchajúci podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach za cenu 5 746,60 € a podiel na pozemku parc. č. 238/6 v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica, o výmere 9,14 m2 za cenu 784,21 €, spolu po zaokrúhlení 6 500 € do výlučného vlastníctva Márie Vatahovej
  2. prevod vlastníctva pozemku parc. KN-C č. 259/53 o výmere 40 m2, druh pozemku ostatná plocha v k,ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do výlučného vlastníctva Lis anker, spol. s r.o. Bratislava, za cenu 83 €/m2, t.j. celkovo za cenu 3 320 €
  3. prevod vlastníctva pozemkov parc. KN-E č. 4585/301 diel 2 o výmere 68 m2, druh pozemku vodná plocha, parc. KN-E č. 4785/17, diel 3 o výmere 19 m2, druh pozemku vodná plocha, parc. KN-C 233/5 diel 4 o výmere 48 m2, druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do výlučného vlastníctva Práčovne a čistiarne Tatry, s.r.o. Tatranská Lomnica, zastúpenej konateľom spoločnosti Alexyom Marchenkom, za cenu 83 €/m2, t.j. celkovo 11 205 € za 135 m2
  4. nájom pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Kotlina od Mesta Spišská Belá, za účelom „Vybudovanie záchytného parkoviska v Tatranskej Kotline“ na dobu 20 rokov za 1 €
  5. celkové výdavky na projekt „Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Veľký Slavkov“ vo výške 485 897,04 €
  6. celkové oprávnené výdavky na projekt „Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Veľký Slavkov“ vo výške 485 897,04 €
  7. nenávratný finančný príspevok projektu „Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Veľký Slavkov“ v požadovanej výške 461 602,19 €
  8. spolufinancovanie projektu „Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Veľký Slavkov“ Mestom Vysoké Tatry vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 24 294,85 € z vlastných zdrojov
  9. Dodatok č. 1 k Zmluve medzi Mestom Vysoké Tatry a Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry na roky 2009 – 2010 – 2011
   10. Rozpis finančných prostriedkov poskytnutých Mestom Vysoké Tatry Združeniu cestovného ruchu Vysoké Tatry
 3. súhlasí
  1. s rozšírením účelu čerpania úveru prípravných prác kľúčových
   rozvojových zámerov mesta podľa predloženého návrhu
  2. s ročným nájmom nebytových priestorov a inventára elokovanej triedy Materskej školy Nový Smokovec na Štrbskom Plese pre účely zriadenia elokovanej triedy Materskej školy Štrba na Štrbskom Plese za 1 €
 4. zrušuje
  1. bod 5 písmena B/ v uznesení č. 21/2005
  2. bod 9 písmena A/ a bod 9 písmena C/ v uznesení č. 26/2009
  3. dve pracovné miesta na Mestskej polícii Vysoké Tatry s účinnosťou od 1. 1. 2010
 5. ukladá

prednostovi mestského úradu, predsedovi Mestského výboru Tatranská Lomnica, riaditeľovi ZCR a poslancom, zastupujúcim mesto v orgánoch ZCR, posúdiť možnosť a potrebu vytvorenia Kancelárie prvého kontaktu s občanom Mesta Vysoké Tatry v Tatranskej Lomnici, spôsob jej financovania a personálneho obsadenia

Zodpovední: Ing. Juraj Hudáč, Ing. Igor Plučinský, Ing. Peter Chudý,
Daniela Kordová, Ing. Jana Kalinčíková, Pavol Stano
Termín: 5. 11. 2009

 

 


                                                                                 Ing. Ján M o k o š
                                                                                       primátor
 

Hlasovanie

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováNeprítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýNeprítomný
Ing. Igor PlučinskýNeprítomný
Ing. Jozef JanigaNeprítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH

 

 

Z á p i s n i c a

Z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 10. septembra 2009

 

 

 
Zahájenie: 14. 00 hod.
Ukončenie: 17.00 hod.

 

 
Prítomní:
- poslanci: 7
- ostatní: 12

 

 Ospravedlnení: Ing. Kalinčíková, Ing. Plučinský, Ing. Janiga, J. Grivalský


Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2009
 5. Správa o plnení rozpočtu mesta k 30. 6. 2009
 6. Správy o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30. 6. 2009
 7. Informácia o použití príspevku ZCR k 30. 6. 2009
 8. Prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2009
 9. Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2009
 10. Prevody vlastníctva
 11. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry mesta
 12. Rozšírenie účelu čerpania úveru prípravných prác kľúčových rozvojových zámerov mesta
  12/b – Nájom pozemku v k.ú. Tatranská
  Lomnica, mestská časť Tatranská Kotlina od mesta Spišská Belá za
  účelom „Vybudovanie záchytného parkoviska v Tatranskej Kotline“ na
  dobu 20 rokov;
 13. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ÚPN mesta Vysoké Tatry
 14. Informácia o prebiehajúcich rokovaniach Mesta Vysoké Tatry s Obcou Štrba o finančnom vysporiadaní správy územia Štrbského Plesa za obdobie od 1. 1. 2009 do 31. 5. 2009ň
 15. Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Veľký Slavkov
 16. Dodatok č. 1 k zmluve medzi mestom a ZCR na roky 2009 – 2010 – 2011
 17. Interpelácie poslancov
 18. Diskusia
 19. Schválenie uznesenia
 20. Záver

 

 

1.Otvorenie

Ing. Ján Mokoš – privítal všetkých na 28. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konštatoval, že na dnešnom zasadnutí je z 11 poslancov prítomných 7 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Ešte pred schválením programu dnešného mestského zastupiteľstva predložil tieto návrhy:

- navrhol bod 12 – Rozšírenie účelu čerpania úveru prípravných prác
kľúčových rozvojových zámerov mesta označiť ako bod 12/a zároveň
navrhujem doplniť program o bod 12/b – Nájom pozemku v k.ú. Tatranská
Lomnica, mestská časť Tatranská Kotlina od mesta Spišská Belá za
účelom „Vybudovanie záchytného parkoviska v Tatranskej Kotline“ na
dobu 20 rokov; financovanie projektovej dokumentácie na uvedený zámer
bude možné len v prípade uzavretia zmluvy o dlhodobom nájme na pozemok
pod parkoviskom: tento materiál ste dostali pri prezentácii
– hlasovanie o zaradení do programu : z prítomných 7 poslancov bolo „za 6 poslancov. Návrh bol prijatý.

- ďalej navrhol zaradiť do programu rokovania ako bod 15 materiál –
Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Veľký Slavkov, materiál ste dostali
pri prezentácii
– hlasovanie o zaradení do programu: z prítomných 7 poslancov bolo „za“ 7. Návrh bol prijatý.

- do programu rokovania navrhujem tiež zaradiť ako bod 16 – Dodatok č. 1
k zmluve medzi mestom a ZCR na roky 2009 – 2010 – 2011, ktorý ste
dostali pri prezentácii
– hlasovanie o zaradení do programu: z prítomných 7 poslancov bolo „za 7 poslancov.

Pani poslankyne, páni poslanci predkladám Vám na schválenie návrh programu mestského zastupiteľstva vrátane odsúhlasených zmien
– hlasovanie o programe aj s doplnkami: z prítomných 7 poslancov bolo „za“ 7 poslancov.

 

Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie navrhujem schváliť poslancov: Danielu Kordovú, Dr. Annu Spišiakovú, Jána Bogačíka
– hlasovanie: z prítomných 7 poslancov bolo „za“7 poslancov.

Za overovateľov zápisnice určujem poslancov Pavla Stana a Ing. Renátu Olekšákovú

3. Kontrola plnenia uznesení MZ
Ing. Smejkal
– informoval o tom, že ide o posúdenie systému vnútornej kontroly, zaoberal som sa tým, MsÚ má spracované všetky smernice a doklady na systém vnútornej kontroly, ich účinnosť sa ukáže podľa jednotlivých kontrol.

4. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2009
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

5. Správa o plnení rozpočtu mesta k 30. 6. 2009
P. Stano
– na finančnej komisii sme dostali výsledky za júl, máme schodok 350 tis. Eur. Vývoj v júli ukazuje, že bude lepšie plnenie u dani z nehnuteľnosti a u dani za ubytovanie, na druhej strane veľkým rizikom je refundácia nákladov na výkon samosprávnych funkcií do 15. mája na Št. Plese, s čím sa počítalo v príjmoch. Výdavky v bežnom rozpočte –napätie môže vzniknúť na správe mesta – energie , komunikácie – nevieme kedy príde sneh. Treba pripomenúť, že fungovanie VPS, ktoré sú s.r.o, so 100 %-nou účasťou mesta a rastom záväzkov mesta – neuhrádzaniu faktúr dostávajú do zložitej situácie a nemali by sme sa tváriť, že sa nás to netýka. Pokles na parkoviskách je 100 tis. Eur. Môžu sa dostať do vážnych problémov. Ďalej mali by sme pristúpiť k zodpovednej príprave rozpočtu na rok 2010 – fin,. komisia by mala zasadať koncom septembra aby sa zreálnili príjmy a adekvátne k tomu aj upraviť rozpočtovanie výdavkov, lebo na dlh sa dlhodobo nedá existovať.
Ing. Fábryová - tých príjmov – máme výsledky za august – u dani za ubytovanie kde je výnos vyšší oproti minulému roku, takže deficit sa zastavil. Daň z nehnuteľnosti, to uvidíme k 30. 9. lebo vtedy je druhá splátka. Výdavky – u VPS nemožno povedať, že je nárast, ale pokles záväzkov, schválili ste preklenovací úver a niečo sme uhradili, čo sa týka rizikový rozpočet na majetku mesta a správe mesta – energie – dnes mi doniesol riaditeľ Tatry-teplo analýzu v predpríprave rozpočtu na budúci rok a čerpanie na tento rok. Porovnáme, či budeme vedieť pokryť hroziaci deficit, či sa bude upravovať rozpočet. Rozpočet na rok 2010, prvý návrh je skoro hotový, prvé stretnutie je v stredu 16.9.2009, pošlem Vám ho, aby sme sa mohli stretnúť.
Ing. Mokoš – situácia je zlá, na vedení sa tým stále zaoberáme, vláda odložila o mesiac informácie do ZMOSu, mali tam byť aj stanoviská pre tento rok. Máme pozastavené investičné akcie, denne sa musíme zaoberať s tým, ako výdavky skresať.

6/a Správa o plnení rozpočtu / ZŠ s MŠ Dolný Smokovec
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

6/b Správa o plnení rozpočtu ZŠ Tatranská Lomnica
p. Stano
– požiadavka, aby vlastné príjmy školy sa bez redukcie aby sa vracali späť ZŠ. Podľa informácie vedúcej odd. sa všetko vracia späť do rozpočtu.

6/c Správa o plnení rozpočtu ZUŠ Tatranská Lomnica
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

7. Informácia o použití príspevku ZCR k 30. 6. 2009
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

8. Prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2009
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

9. Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2009
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

10.Prevody vlastníctva
a/ Prevod vlastníctva obytnej miestnosti č. 1 v objekte „Ubytovňa a garáže“ s.č. 533 Tatranská Lomnica – do výlučného vlastníctva Márie Vatahovej

Materiál prerokovaný bez pripomienok.

b/ Prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica do výlučného vlastníctva Lis anker spol s.r.o. Bratislava

P. Stano – požiadal má pán poslanec Plučinský, aby sme preverili 2 veci pred schválením prevodu a to, či výťah nezasahuje do chodníka a či mesto nebude musieť urobiť prístupový chodník k výťahu. Boli sme ubezpečený, že do chodníka to nezasahuje, a nový chodník nebude potrebný.


c/ Prevod vlastníctva pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica do výlučného vlastníctva Práčovne a čistiarne Tatry, s.r.o Tatranská Lomnica

Materiál prerokovaný bez pripomienok.


11.Návrh na zmenu organizačnej štruktúry mesta
Ing. Hudáč
– v dôvodovej správe, v bode c je návrh na vytvorenie kancelárie služieb a Kancelárie prvého kontaktu s občanom mesta Vysoké Tatry - tento návrh som dal na základe úlohy, ktorú mi uložil p. primátor, upozorňujem, že bavíme sa o vytvorení kancelárie, nie o konkrétnych osobách.
D. Kordová – na porade predsedov sme sa konštatovali , že materiál v bode c/ neprešiel rokovaním komisie CR, zasahuje do činnosti ZCR, preto chcem aby to prešlo rokovaním predstavenstva. Dohodli sme sa, že návrh bude v znení – zrušuje 2miesta na MsP, bod b, c, nemajú symbiózu, pretože to neprešlo rokovaním v komisii. Nie sú tu Lomničania, ich vyjadrenia už boli ku kancelárii, ktorá existovala v Tatranskej Lomnici, aká bola využitá a pod..
Navrhujem zmeniť návrh uznesenia – ponechať len ruší 2 miesta na MsP.
Ing. Mokoš – vytvorenie kancelárie bolo na základe požiadaviek od občanov Tatranskej Lomnici. Má to spojitosť, hľadali sme miesto a priestor a prostriedky, kde ušetriť, aby sme vyriešili požiadavku našich občanov.
Ing. Hudáč –na porade s predsedami MsV sme sa dohodli, že návrh pôjde aj v bode ukladá.
D. Kordová – upravujem návrh – ukladá zaoberať sa touto úlohou a ruší 2 miesta.
P. Stano –dohodli sme sa že v návrhu na uznesenie sa vypustí bol „súhlasí“ a bod ukladá bude znieť – „posúdiť možnosť vytvorenia kancelárie služieb a Kancelárie prvého kontaktu s občanom mesta Vysoké Tatry .Chceli sme, aby sa pred tým, aby sa posúdila finančná náročnosť projektu, či by išlo o prostriedky, ktoré dáva ZCR na TIK alebo iné, mal by byť komplexnejší spracovaný.
Hlasovanie o návrhu – p. Stana /p. Kordová sa stotožnila/ - 7 bolo „za“ návrh bol prijatý.


12/a Rozšírenie účelu čerpania úveru prípravných prác kľúčových rozvojových zámerov mesta
P. Stano – na finančnej komisii sme nedali stanovisko, pretože sa nám zdalo, že nemáme dostatok informácii
Ing. Mokoš – ak idete v lete cez Tatranskú Kotlinu, je to životu nebezpečné. Autá parkujú po obidvoch stranách vozovky. Máme podklady z Belianskej jaskyne o návštevnosti , a návrh bol na väčšie parkovisko, plánujú sa tam aj voľné časové aktivity. Mali sme veľa rokovaní, bol seriózny prístup aj od riaditeľa Sanatória, ako aj pokrytie po finančnej stránke. Rokovali sme aj s pracovníkmi mesta Spišská Belá. Ten zámer je správny.
Ing. Hudáč – chcem upozorniť na to, že sme zápasili s problémami, kým sme sa dostali do tohto stavu. Hľadali sme vhodného zahraničného partnera, ktorý by bol vážny a nemá veľké nároky na svoj projekt. Podarilo sa nám to, Zakopané bude projektovať skejtpark a ihriska. Vojdeme do stropu, a sme lídrom v tomto projekte. Vzťah s mestom Sp. Belá. Žiadateľom budeme my a nie mesto Sp. Belá. Pripomienky – boli za občanov Tatr. Kotliny – prístupový chodník mal viesť v blízkosti obytnej zóny – dohodli sme sa že toto bude inak vyriešené. Boli výhrady zo strany p. Plučinského – prešli sme to s architektom. Zostal 1 detail a to je , že celé by to malo byť podmienené medzi mesto Sp. Belou a nami. Do dnešného dňa nie je táto zmluva uzatvorená, je tu časový problém a navrhujeme to riešiť lebo potrebujeme kladné stanovisko MZ.
Ing. Líška – navrhujem, či je možné zmeniť poradie v hlasovaní – 12 b – pojednáva o prenájme pozemku, ak bude schválený, potom môžeme hovoriť o schvaľovaní budu 12/a.
Dávam návrh – rokovať o 12/b a potom 12/a, aby bola logika.
Hlasovanie: za 7 poslancov.

12/b Nájom pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Kotlina od
mesta Spišská Belá za účelom „Vybudovanie záchytného parkoviska v Tatranskej
Kotline“ na dobu 20 rokov

Ing. Líška – už máme materiál, v ktorom chceme schváliť nájom pozemku, nie je nám známa cena nájmu, a zaujímal by ma vzhľadom na nájom a druh pozemku – les- platenie štátu za odstránenie lesa – na určitý podnikateľský zámer a jeho finančné vyhodnotenie zo strany mesta, predpokladané tržby, návratnosť.
Môžeme odsúhlasiť, že sa bude jednať o nájme pozemku, ak nebudeme mať cenu.
Ing. Mokoš – neviem prečo to tam nie je, ale hovorilo sa o nájme 1 Eur. Vyjmutie si bude riešiť mesto Sp. Belá a je podpísané Memorandum so Sp. Belou, kde sme akceptovali požiadavku, že prostriedky z parkoviska budeme dávať do rozvoja tejto m.č. Ja môžem povedať, že v týchto rokovaniach som sa zúčastňoval, a boli veľmi korektné.
Ing. Mazureková – mesto Vysoké Tatry pripravuje podklady na projektový zámer, návrh nájomnej zmluvy – som zaslala na MsÚ Sp. Belá a oni ma požiadali, aby som tam nedala sumu. A zmluva bude platná od schválenia žiadosti.
Ing. Hudáč – možno doplniť návrh uznesenia – ak to Sp. Belá odsúhlasí, aby sme sa k tomu nevracali, aby sme si nezatvorili dvere. Musíme im dať symbolicky cenu podľa zákona.
Ing. Mokoš – k tomu zámeru je zložité niečo riešiť - ich bude pozemok, naša stavba ďalšie kroky sa dojednajú.

13.Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ÚPN mesta Vysoké Tatry
P. Stano - je dobré že sa ÚP blíži k schvaľovacej fáze. Niektoré pripomienky sa akceptovali, niektoré nie. Pri pripomienkovom konaní sme narážali na pripomienky, na ktoré sa odpovedalo, že o nich nemožno rokovať, lebo už o nich bolo rozhodnuté. Vec má rozmer právny a občiansky. Právny – bolo by dobré vedieť aj pre budúcnosť, či v národnom parku môže nastať situácia, kedy vlastne nič neplatí a rozhodnutia sú závislé na vôli investorov, vlastníkov pozemkov, nemusia byť v súlade s chválenými zámermi rozvojovými mesta. Ak je taká situácia, musíme hľadať možnosť, ako to zmeniť. Na čo sú paragrafy, ktoré sa nemusia akceptovať. Občiansky rozmer – prijali sme rozhodnutia – a za ne si nesieme zodpovednosť. Hlasovaním o ÚP mi zoberieme zodpovednosť aj za to, čo sme nemohli ovplyvniť.
A nemohli sme sa k tomu vyjadriť.
Ing. Mokoš – pripomínam, že sa nebude hlasovať o územnom pláne, chce sa, aby sa vzalo na vedomie, či sa vyhodnocovali pripomienky – tie boli a boli vyhodnocované.
P. Novák – tím spracovateľov ÚP sa riadi odborným prístupom. Navrhuje sa ďalší rozvoj mesta Vysoké Tatry a ten bol zahrnutý do návrh. Toto je odborný dokument, jeden zo základných dokumentov.

14.Informácia o prebiehajúcich rokovaniach Mesta Vysoké Tatry s Obcou Štrba
o finančnom vysporiadaní správy územia Štrbského Plesa za obdobie od 1. 1. 2009 do 31. 5. 2009
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

15. Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Veľký Slavkov

Prerokované bez pripomienok


16. Dodatok č. 1 k zmluve medzi mestom a ZCR na roky 2009 – 2010 – 2011
P. Stano
- ide o aplikovanie toho, čo sme schválili na minulom MZ.

17. Interpelácie poslancov
Dr. Spišiaková
– interpelujem vedenie mesta – prednostu MsÚ a prosím o písomnú odpoveď.
Dostala som list od občanov Dolného Smokovca, citujem:
„Vážená pani poslankyňa, podpísaní občania mestskej časti Dolný Smokovec mesta Vysoké Tatry, si dovoľujú obrátiť sa na Vás o pomoc pri riešení problémov v nasledovných záležitostiach:
1. osvetlenie mestskej časti Dolný Smokovec je vo veľmi zlom technickom stave. V minulosti sa o toto zariadenie staral Šrobárov ústav, zabezpečoval jeho funkčnosť. Postupne však predal všetky obytné objekty v areáli Dolného Smokovca a o údržbu tohto zariadenia sa prestal starať. Osvetlenie mestskej časti Dolný Smokovec zabezpečuje už len zopár ešte funkčných lámp. Sú veľké úseky, ktoré sú neosvetlené a preto pohyb vo večerných hodinách na týchto úsekoch je veľmi nebezpečný. Popísaný stav trvá už dlhšie obdobie. Na urgencie občanov na opravu Šrobárov ústav nereaguje.
2. ďalším problémom je údržba trávnatých plôch v mestskej časti Dolný Smokovec. Kosenie časti areálu zabezpečuje Šrobárov ústav, časť zabezpečujú Štátne lesy TANAPu, avšak zostávajú plochy, ktoré neboli ešte od jari pokosené.
Veríme, že s Vašou pomocou sa nám podarí tieto problémy vyriešiť“

Ing. Novák – bolo ná ponuknuté verejné osvetlenie za 1 eur. Celý areál musí ísť do rekonštrukcie je tam 40 svietidiel, je spracovaný projekt pre požiadavku na eurofondy, uvažuje sa o tom, že sa zníži počet svetelných bodov. Nie je doriešené, čo do úspešnosti projektu, kto to zatiať bude udržiavať tento systém, je nefunkčný, stále vypadáva, musí sa to s ústavom prerokovať . V prípade neúspešnosti tohto projektu kto bude realizovať verejné osvetlenie v tejto lokalite, aj na to musíme myslieť.
Ing. Mokoš – zorganizovať stretnutie s p. Kotrom, s tým, že nech sa prejdú aj plochy, aj úseky, ktoré je nutné, aby svietili – naplánovať aj za účasti poslankýň tejto mestskej časti.

18. Diskusia
Pavol Stano – požiadal má Ing. Janiga, o prečítanie stanoviska k žiadosti, ktorú sme dostali o výmaz informácie z finančnej komisie. Nebudem to teraz rozoberať.
Druhá vec – cesta na Hrebienok – poslankyňa Kalinčíková to mala predniesť na MZ, žiaľ zo zdravotného dôvodu sa nezúčastnila zasadania – chatári a prevádzkovatelia zariadení chcú požiadať, že keď sa budú viesť rokovania aby sa dôsledne zvážili následky, aby prevádzky chát boli zabezpečené. Ak by mesto mohlo mať postavenie pri organizácii správy tejto ceste.
Ing. Mokoš - čo sa týka cesty na Hrebienok – nič nie je uzavreté, bežia trojstranné rokovania, ktoré sú seriózne. Bolo to s cieľom urobiť režim, systém, poriadok na tejto
komunikácii. Snažili sme sa s pracovníkmi, pozývali sme všetkých, ktorých sa to týkalo – chatári, hotel, TLD, ŠL. Pri prvých rokovaniach sme mali kópiu karty, kde máme zaznamenaný majetok, potom sa našla originál karta. Keď sme boli na RZ TaPO – v súlade so zákonom o vysporiadaní majetku obcí, takmer všetky obce a mestá urobili ten krok, kedy to prešlo z MsNV formou delimitácie. V súčasnej dobe nie sú ukončené rokovania a aby sa nič nepredbiehalo, keď nie sú závery. My máme s tou cestou len problémy.
Ing. Líška – prišli nám povinnosti zo zákona. Nikto nechce nikoho obmedzovať, ani ohrozovať, ide o tom, aby sa tam urobil poriadok, je to viacfunkčná cesta – chodci, mamičky s kočíkmi, autá, cyklisti, vozičkári a pod. Rokujeme korektne, bez nejakých sporov, chceme dorokovať a hlavne urobiť poriadok. Nikto nechce obmedzovať chatárov, ale chceme, aby tam bol režím.
P. Gallová Júlia – poďakovala primátorovi a poslancom za poskytnutie priestorov v Dolnom Smokovci na zdravotnú ambulanciu, nielen mne, ale aj ostatným to veľmi uľahčilo – nemusia cestovať a byť dlho mimo domu. Informovala o možnosti náhrdeľníka pomoci pre nás už viacročných a chorých, ktorý občan nosí na krku a v prípade pomoci stlačí gombík a pomoc je v jej byte za 15 minút. Stojí to mesačne 10 Eur, ale je to na nezaplatenia, aj príbuzní sú spokojní, že mám pomoc na blízku. Opatrovateľka stojí mesto veľa – pomôžu, ale čo z toho, že odíde po určitej dobe a mne príde zle. Odporúčam to každému, kto má v rodine takéto problémy.
p. Gallik – mám 2 otázky – v TD vyšla informácia o verejno-obchodnej súťaži – pozemky pod rodinné domy, osobne si myslím, že je to akcia, ktorá podrazila trochu občanov Vysokých Tatier, touto súťažou sa dostávajú do celého diania, aj ľudia, ktorí na to viac majú z iných miest a pokúpia si pozemky, na ktoré majú občania V.Tatier dlhoročné žiadosti.
Prečo sa to stalo – k zásadám prenájmu – žiadali sme na komisii, aby sme počkali na výklad zákona, ktorý má byť teraz v septembri. Aké je hospodárenie mesta, keď všetko predávame, iste boli investované peniaze aj do investičných zámerov ale mesto nemá rezervný fond, aby riešilo situáciu, ktorá vznikla v celej republike. Predávame pozemky preto, aby boli na platy zamestnancov mesta. Predávame pozemky, ktoré patria občanom mesta. K bodu – vyhodnocovanie prípomienok územného plánu – som toho názoru, že nebolo splnené to, čo bolo prezentované na predošlých zasadnutiach. Všetci občania mali byť predvolaní, s ktorými mali byť pripomienky prerokované, mám informáciu, že neboli.
K ceste na Hrebienok – nie že mesto z toho nemá nič len starosti – to áno, ale má aj kúpeľný poplatok, ktoré platia turisti, ktorí chodia touto cestou. Aj hotel Hrebienok nie je bezvýznamný, ktorý využíva túto cestu.
Ing. Mokoš – cesta na Hrebienok – rokovania nie sú dokončené a dnes je zavčasu hovoriť o predbežných návrhoch. Súhlasím s tým, že tá služba tam bude zachovaná – voľnočasová, tu ide o to, že mesto má problémy, že veľa záujemcov má rôzne požiadavky. Mesto bude hájiť tieto aktivity, ktoré podporujú spokojnosť návštevníkov. Sú tu otázky opravy a údržby, režim a osvetlenie cesty.
Ing. Hudáč –verejná súťaž na predaj pozemkov – chcem Vás uistiť, že to bolo vyhlásené presne v súlade so zákonom. Využijeme všetky možnosti, ktoré zákon dáva samospráve, aby to bolo tak, ako si myslíte. Ďalšia diskusia by spôsobila opačný efekt, to čo vy nechcete.
Hospodárenie mesta – dávam si záležať pri predkladaní záverečného účtu – 2 roky som hodnotil hospodárenie ako veľmi dobré – majetok mesta sa zvyšuje. Bolo to dané zákonom, lebo zákon stanovoval, že bežné výdavky sa dali čerpať z bežných príjmov. Z predaja majetku sa tržby nemohli „prejesť: Teraz zákon dáva výnimku a som proti tomu aby sa využíli kapitálové príjmy na bežné výdavky.

Platy zamestnancov – v apríli som navrhoval zmenu organizačnej štruktúry – poslanci neschvalili, teraz išiel nový materiál, máme prijaté ďalšie opatrenia na zlepšenie hospodárnosti.
P. Stano – k odpredaju pozemkov – od 1. júla vstúpila do platnosti novela zákona ktorá obmedzila možnosti odpredaja ale ponecháva niekoľko možností. A potom platí zákon o obecnom zriadení.
K rozpočtu – tá možnosť používať kapitálové príjmy na bežné výdavky bola daná preto, že boli zmenené pravidlá hry v priebehu roka. Podieľové dane boli znížené o 200 tis. Eur. My máme problém, že u nás tvoria podielové dane len cca 35 % - čo je nízke a nepostačujúce.
Ing. Fábryová – rezervný fond – stav na konci roka bude 8.250 Eur – zostatok z predchádzajúcich rokov.
Ing. Novák - k pripomienkovému konaniu územného plánu– až teraz nastane ten proces prizívania.
p. Dzurillová – ďalšia sezóna prešla a stále máme problém, s tým, že na parkoviskách stoja ľudia, ktorí nám lákajú hostí do Starej Lesnej, nakoľko robíme aj ubytovací servis, nie je nám to jedno, mestu unikajú peniaze, treba s tým niečo robiť.
Ďalej chcem sa poďakovať touto cestou občanom Tatranskej Lomnice , MsP, Horskej službe, ktorí pomohli pri záchrane života p. Hrčeka. Ďakujem aj médiam, ktorí nám pomohli.

19. Schválenie uznesenia
Po prerokovaní všetkých bodov rokovania, poslanci MZ prijali uznesenie č. 28/2009, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

20.Záver
Po schválení uznesenia primátor Ing. Ján Mokoš sa poďakoval za účasť a 28. zasadnutie ukončil.


Zapísala: Anna Jurečková

 

 

 

 

   Ing. Ján M o k o š                                                       Ing. Juraj Hudáč
          primátor                                                                   prednosta


Overovatelia zápisnice:

Pavol Stano ...............................................

Ing. Renáta Olekšáková...........................
 

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

 Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

 Správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2009 Prednosta MsÚ

03

 Správa o plnení rozpočtu škôl s pr. subjektivitou k 30.6.2009 Riaditelia ZŠ a ZUŠ

04

 Informácia o použití príspevku ZCR k 30.6.2009 Predseda ZCR

05

 Prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2009 Prednosta MsÚ

06

 Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2009 Náčelník MsP

07

 Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

08

 Prevody vlastníctva Prednosta MsÚ

09

 Príprava prevodov vlastníctva Prednosta MsÚ

Materiály k MZ

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka