Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 15.10.2009

Pozvánka

 P o z v á n k a

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

29. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 15. októbra 2009 o 14.00 hodine

v malej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.


 

 

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Zriadenie predkupného práva k zmluve o nájme pozemkov na parc. č. 48 o výmere 1493 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvorie v k.ú. Tatranská Lomnica v prospech Petra Simčáka – SIMI Tatranská Lomnica
 4. Schválenie uznesenia
 5. Záver

   

 

 

 


                                                                          Ing. Ján M o k o š 
                                                                                primátor
 

Uznesenie

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o vo Vysokých Tatrách


Uznesenie č. 29/2009

z 29. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
vo Vysokých Tatrách z 15. októbra 2009

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách


schvaľuje

 1. nájom pozemkov v k. ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica pre Petra Simčáka – SIMI Tatranská Lomnica do r. 2022: parcely KN-C č. 47/3, ostatné plochy o výmere 278 m2, 48/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 676 m2, 48/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 260 m2, 48/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 701 m2, 47/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1, za cenu 0,13 €/m2/rok       (4,-Sk/m2/rok ), t. j. celkovo 1957 m2 za cenu vo výške 254,50,-€ (7.667,- Sk); parc. č. 48/1 o výmere 149 m2, t. j. za cenu 1,-€/m2/rok (30,126 Sk/m2/rok), t. j. za cenu 1493 € (44.978,12 Sk); spolu za cenu 1747,50 € (52.645,- Sk)
 2. zriadenie predkupného práva na dobu 5-tich rokov k zmluve o nájme pozemku na parc. č. 48/1 o výmere 1493 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Tatranská Lomnica zapísaná na liste vlastníctva č. 1 v prospech Petra Simčáka – SIMI Tatranská Lomnica

   


 


                                                                           Ing. Ján M o k o š
                                                                                   primátor
 

Hlasovanie

Dochádzka

Daniela KordováNeprítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýNeprítomný
Ing. Jozef JanigaNeprítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH


Z á p i s n i c a

Z 29. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 15. 10. 2009


Zahájenie: 14.00 hod.
Ukončenie:14.45 hod.

 

 

Prítomní:
- poslanci: 8
- ostatní: 7

 

 
Ospravedlnení: Ing. Janiga, Ing. Plučinský, Kordová

 

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Zriadenie predkupného práva k zmluve o nájme pozemkov na parc. č. 48 o výmere 1493 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvorie v k.ú. Tatranská Lomnica v prospech Petra Simčáka – SIMI Tatranská Lomnica
 4. Schválenie uznesenia
 5. Záver

 

1. Otvorenie

Ing. Mokoš – privítal všetkých prítomnách na 29. mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Konštatoval, že na dnešnom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva je z 11 poslancov prítomných 7 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Predložil na schválenie návrh programu dnešného mimoriadneho mestského zastupiteľstva
– hlasovanie o programe: z prítomných 7 poslancov bolo za 7 poslancov.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice


Do návrhovej komisie boli zvolení: Pavol Stano, Ing. Reníta Olekšáková a Ján Bogačík
– hlasovanie: z prítomných 7 bolo za 7 poslancov

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Dr. Anna Spišiaková a Ing. Peter Líška

3. Zriadenie predkupného práva k zmluve o nájme pozemkov na parc. č. 48 o výmere 1493 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvorie v k.ú. Tatranská Lomnica v prospech Petra Simčáka – SIMI Tatranská Lomnica

P. Stano – chcem len vysvetliť, prečo je dnes mimoriadne zasadnutie MZ. V utorok nám bol predložený návrh, že p. Simčák žiada o dodatok k zmluve o nájme pozemkov, z dôvodu aktualizácie parciel, na základe listu vlastníctva a zápis predkupného práva na parcely do katastra nehnuteľností, z dôvodu čerpania nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ. Nakoľko sa uchádza o finančné prostriedky na projekt, ktoré chce investovať do rekonštrukcie tenisovej haly, ktorou táto získa multifunkčný charakter a je v časovej tiesni podania žiadosti. Diskutovali sme o tom a záver tohto stretnutia bol taký že ak p. Simčák bude súhlasiť s podmienkami, bude pozvaný naMsÚ a potom sa zvolá MZ. Nad rámec dohody je v návrhu na uznesenie vsunutá alt. 1. Na základe čoho sa to dostalo do návrhu? Ak to bude v návrhu uznesenia, potom chcem stanovisko komisie a MsV – lebo tak dohoda nebola. Netreba vnášať zbytočné konflikty.
K nájmom – pri príprave návrhu rozpočtu na budúci rok sme narazili na problém, tento rok musíme predajom majetku pokryť rozdiel v rozpočte – tak to nemôže fungovať. Budeme sa musieť pozerať na nájmy trochu inak. Keď sme v utorok diskutovali o žiadosti, narazili sme na problém ceny nájmu – p. Simčák má zmluvu o nájme na nepodnikaeľskú činnosť – je to nekorektné. Vtedy to bolo na 20 rokov, bez rozhodnutia MZ a pod. Snažili sme sa nájsť východisko, aby bolo to prijateľné. Dohodli sme sa – rokovať keď pôjde o inú cenu –iba o pozemku na ktorom sa projekt má realizovať – t.j. 8/1. Potom cenu o prenájme – 1 Euro za m2.Keď poskytne mestu, že tam budú chodiť zadarmo občania,mesto mu dá úľavu. Keby sme dali nízku cenu a potom by sme chceli úľavu – nemuseli by sme ju dostať.
Osobne sme sa tam boli pozrieť, dohodli sme sa, že bude mimoriadne zastupiteľstvo.
Ing. Mokoš –ceny nájmov – nevidím to ružové, nie je veľký záujem
o prenájmy, tento konkrétny prípad - mali by sme to napraviť, aby to bolo
v prospech občanov a návštevníkov.
Ing. Hudáč – upozornil na niekoľko faktov, z ktorých sme vychádzali pri návrhu na uznesenie – 1.pozemky o ktorých sa rokuje sa nedajú použiť na nič iné, 2. vec – máme platnú zmluvu s p. Simčákom do roku 2022, 3. vec – špekulovať o tom či je tam podnikateľská, alebo nepodnikateľská činnosť nám to neprináleží posudzovať. Športové aktivity p. Simčáka sú prospešné pre našu mládež a obyvateľov a návštevníkov. V utorok sme sa rozchádzali s tým – vyčleníme parcelu – ktorej sa týka projekt, vyčlení pán Simčák akcie na ktoré budú mať občania zľavu. Stretli sme sa na druhý deň s p.Simčákom - my potrebujeme starú zmluvu zrušiť a vystaviť novú. Preto sme predložili 2 alt. – 1-pôvodná cena, prepočítaná na eura, 2. alt. – návrh z rokovania s poslancami.
P. Stano – v prípade nájmu – podujatia nad rámec pre deti a mesto – či je možná úľava v zmysle platných zásad? A či je možné naopak – za pôvodnú cenu v roku 2002 – či má mesto možnosti, alebo je to na dobrej vôli.
Dr.Nvoroľníková – bol preposlaný nový návrh zásad a je možné tento konkrétny prípad zapracovať do podmienok. Z tých rokovaní vyplynulo, že p. Simčák poskytne priestory pre mesto na usporiadanie rôznych akcií, nie pre občanov.

P. Simčák – v návrhu na uznesenie sú preto 2. alternatívy , lebo som o to ja žiadal. Chcem len podotknúť, že na 80 % využívajú tieto športoviská deti do 18 rokov, zatiaľ. Hala by sa mala premeniť a bola by viacúčelová. Takéto zariadenia vlastnia vo svete združenia a mestá. Ja som kúpil budovu od TJ aj kurty ako stavbu. Bol som už majiteľom a keby som dostal zmluvu na prenájom vyššiu, tak by som to už neprevádzkoval. Ja chcem ísť do projektu, možno ho nedostanem. Chcem len upozorniť na to, že Základná škola v Tatranskej Lomnici a mala zadarmo klzisko počas zimy. Ja som navrhol 1. alt. – že možno presvedčím poslancom – mne nejde o 40 tis., ja viac investujem do detí.


4. Schválenie uznesenia

Po prerokovaní materiálu, návrhová komisia predložila na schválenie uznesenie č. 29/2009

Hlasovanie o 1. alternatíve
 

Prítomných 8 poslancov
1. alternatíva 8 poslancov
Za: 4 /Maník, Líška, Bogačík, Spišiaková/
Proti: 2 –/Stano, Olekšáková/
Zdržal sa: 2 /Kalinčíková, Grivalský/


Hlasovanie o 2. alternatíve

Za: 7 /Stano, Maník, Bogačík, Spišiaková, Olekšáková, Kalinčíková, Grivalský
Proti: 1 /Ing. Líška/
Zdražal: 0

Bola prijatá alternatíva č. 2

Hlasovanie o bode 2
 

Prítomní: 7 poslancov
Za: 8 poslancov /všetci prítomní/

5. Záver
Po prijatí uznesenia, primátor Ing. Ján Mokoš sa poďakoval za účasť a 29. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.


Zapísala: Anna Jurečková

 

 

        Ing. Ján M o k o š                                                Ing. Juraj H u d á č
              primátor                                                              prednosta

 

 

Overovatelia zápisnice:

Ing.Peter L í š k a .......................................

PaedDr. Anna Spišiaková ....................................
 

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka