Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 4.11.2009

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
v stredu – 4. novembra 2009 o 14. 00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

P r o g r a m :

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o plnení rozpočtu mesta k 30. 9. 2009
 5. Informácia o použití príspevku ZCR k 30. 9. 2009
 6. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2009
 7. Príprava na zimnú turistickú sezónu 2009/2010
 8. Správa o poskytnutých dotáciách za III. štvrťrok 2009
 9. Návrhy nariadení
 10. Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 11. Operačný plán zimnej údržby
 12. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2009
 13. Prevody vlastníctva
 14. Predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte č. 26 v časti Podbanské
 15. Správa o vykonaní mimoriadnej inventarizácie majetku mesta
 16. Informácia o postupe prípravy rekonštrukcie Domu služieb v Starom Smokovci
 17. Interpelácie poslancov
 18. Diskusia
 19. Schválenie uznesenia
 20. Záver

 

 

                                                                    Ing. Ján M o k o š 
                                                                          primátor
 

Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 30/2009

z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
zo 4. novembra 2009


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

A/ b e r i e n a v e d o m i e

1. kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
2. plnenie rozpočtu mesta k 30. 9. 2009
3. informáciu o použití príspevku mesta pre ZCR k 30. 9. 2009
4. vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2009
5. prípravu na zimnú turistickú sezónu 2009/2010
6. správu o poskytnutých dotáciách za III. štvrťrok 2009
7. správu o vykonaní mimoriadnej inventarizácie majetku mesta
8. informáciu o prípravných a projektových prácach stavby Rekonštrukcia Domu služieb v Starom Smokovci na polyfunkčný objekt

B/ s ú h l a s í

1. s prípravou prevodu pozemku parc. č. 564/67 o výmere 49 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nová Polianka, pre účely výstavby garáže formou priameho predaja
2. aby sa prevod vlastníctva pozemku parc. č. 191/7 o výmere 1 278 m2,
druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Miroslava Almana a manželky MUDr. Dariny Almanovej realizoval v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa
3. aby sa prevod vlastníctva pozemku parc. č. 191/8 o výmere 1 040 m2,
druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Petra Ištvana a manželky Boženy Ištvanovej realizoval v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa
4. aby sa prevod vlastníctva pozemku parc. č. 191/5 o výmere 750 m2,
druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica, do výlučného vlastníctva Evy Sulírovej, realizoval v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa
5. aby sa prevod vlastníctva pozemku parc. č. 191/9 o výmere 750 m2,
druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica, do bezpodielového spoluvlastníctva RNDr. Vojtecha Rušina a manželky Anny Rušinovej, realizoval v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa

C/ s c h v a ľ u j e

1. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vysoké Tatry podľa predloženého poslaneckého návrhu doplneného v čl. 9 o nový ods. 6, ktorý znie:
„6. V prípadoch prevodov nehnuteľností hodných osobitného zreteľa sa zriadi vecné bremeno na spätný prevod za rovnakých podmienok na dobu 10 rokov.“ ; ďalšie odseky sa prečíslujú
2. Operačný plán zimnej údržby pre Mesto Vysoké Tatry v zimnej sezóne 2009/2010 doplnený o požiadavky Mestských výborov Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Dolný Smokovec
3. prevod vlastníctva stavby verejného osvetlenia v k.ú. Starý Smokovec, časť Dolný Smokovec do majetku Mesta Vysoké Tatry za cenu 1 €
4. prevod nehnuteľností – miestnych komunikácií v k.ú. Štrba z vlastníctva VPS Vysoké Tatry, s.r.o. do vlastníctva Mesta Vysoké Tatry bezodplatne podľa predloženého návrhu
5. prevod vlastníctva pozemkov parc. č. 165/6 o výmere 190 m2, druh pozemku zastavané plocha a nádvoria, parc. č. 164/8 o výmere 43 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 164/13 o výmere 26 m2,druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Horný Smokovec, zapísané na liste vlastníctva č. 1, do výlučného vlastníctva Literárneho fondu Bratislava za cenu 30 €/m2 /904,- Sk/m2/, t.j. celkovo 259 m2 za cenu 7 770 €
/234 079,- Sk/
6. prevod vlastníctva pozemkov parc. č. 281 o výmere 4 955m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 283 o výmere 23 142 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísané na liste vlastníctva č. 476 v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica, z vlastníctva Slovenského futbalového zväzu Bratislava do vlastníctva Mesta Vysoké Tatry za cenu 188 000 € /5 663 688,- Sk/
7. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 191/7 o výmere 1 278 m2, druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Miroslava Almana a manželky MUDr. Dariny Almanovej za cenu 55 €/m2 /1 657,- Sk/m2/, t.j. celkovo za cenu 70 290 € /2 117 556,50 Sk
8. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 191/5 o výmere 750 m2, druh
pozemku ostatná plocha, v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica, do výlučného vlastníctva Evy Sulírovej za cenu 137 €/m2 /4 127,- Sk/m2/, t.j. celkovo za cenu 102 750 € /3 095 446,50
Sk/
9. prevod vlastníctva pozemku parc č. 191/9 o výmere 750 m2, druh
pozemku ostatná plocha, v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva RNDr. Vojtecha Rušina a manželky Anny Rušinovej za cenu 137 €/m2 /4 127,- Sk/m2/, t.j. celkovo za cenu 102 750 € /3 095 446,50 Sk/
10.prevod nehnuteľností – miestnych komunikácií v k.ú. Štrba
z vlastníctva Mesta Vysoké Tatry do vlastníctva Obce Štrba za 1 €
podľa predloženého návrhu
11.úpravu rozpočtu mesta na rok 2009 podľa predloženého návrhu
12.predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte s.č. 26 Podbanské
na 10 rokov Miroslavovi Miškovičovi
13.prijatie terminovaného úveru do výšky podľa sumy vygenerovanej
z verejného obstarávania na zhotovenie projektu na stavebné konanie
/podľa zhotovenej štúdie/ na stavbu Rekonštrukcia Domu služieb
v Starom Smokovci na polyfunkčný objekt

D/ z r u š u j e

bod 13 písm. C/ v uznesení č. 13/2008 a bod 6 písm. B/ v uznesení č. 14/2008

E/ ž i a d a

spracovateľa návrhu Územného plánu Mesta Vysoké Tatry vykonať v návrhu územného plánu zmenu
1. kódu funkčného využitia regulačného bloku S 45 z „cestovný ruch“ na
„dopravná vybavenosť cestná“ a „občianska vybavenosť“, indexu zastavaných plôch z 0,4 na 0,1 a maximálnej podlažnosti z 3+1 na 1
2. kódu funkčného využitia regulačného bloku S 78 z „cestovný ruch“ na
bývanie v rodinných domoch“, indexu zastavaných plôch z 0,25 na 0,2 a podlažnosti z 3+1 na 2+1

 

Ing. Ján M o k o š
primátor
 

Hlasovanie

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováNeprítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH

 

 


Z á p i s n i c a

Z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 4.11.2009

 

 

 
Zahájenie: 14.00 hod.
Ukončenie: 19:00 hod.

 

Ospravedlnená: Ing. Kalinčíková

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o plnení rozpočtu mesta k 30. 9. 2009
 5. Informácia o použití príspevku ZCR k 30. 9. 2009
 6. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2009
 7. Príprava na zimnú turistickú sezónu 2009/2010
 8. Správa o poskytnutých dotáciách za III. tvrťrok 2009
 9. Návrhy nariadení
 10. Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 11. Operačný plán zimnej údržby
 12. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2009
 13. Prevody vlastníctva
 14. Predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte č. 26 v časti Podbanské
 15. Správa o vykonaní mimoriadnej inventarizácie majetku mesta
 16. Informácia o postupe prípravy rekonštrukcie Domu služieb v Starom Smokovci
 17. Interpelácie poslancov
 18. Diskusia
 19. Schválenie uznesenia
 20. Záver

 

1. Otvorenie


Ing. Mokoš – privíta všetkých na 30. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konštatoval, že na dnešnom zasadnutí je z 11 poslancov prítomných 10 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Ešte pred schválením programu dnešného mestského zastupiteľstva predložil tieto návrhy:

- navrhujem zmeniť poradie bodov 12 a 13 v návrhu programu, t.j.
navrhovaný bod 13 schváliť ako bod 12 a navrhovaný bod 12 ako bod 13,
túto zmenu navrhujem z dôvodu, že navrhovaná úprava rozpočtu mesta v časti
kapitálový rozpočet závisí od schválenia navrhovaných prevodov vlastníctva –

hlasovanie o zmene poradia bodov 12 a 13
z prítomných 10 za 10

- ďalej navrhol zaradiť do programu rokovania materiál – Prevod
nehnuteľností – miestnych komunikácií v k.ú. Štrba z vlastníctva Mesta
Vysoké Tatry do vlastníctva Obce Štrba, materiál ste dostali pri prezentácii
a navrhujem jeho zaradenie do programu ako bod 12/i
– hlasovanie o zaradení do programu z prítomných 10 bolo za 10.

Predložil na schválenie návrh programu mestského zastupiteľstva vrátane odsúhlasených zmien
– hlasovanie o programe: z prítomných 10 bolo za 10 poslancov


2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice


Do návrhovej komisie navrhujem schváliť poslancov: Danielu Kordovú, Pavla Stana a Ing. Igora Plučinského
– hlasovanie: z prítomných 10 bolo za: 8, 2 sa zdržali

Za overovateľov zápisnice určujem poslancov Ing. Jozefa Janigu a Milana Maníka

3. Kontrola plnenia uznesení MZ


Materiál prerokovaný bez pripomienok.

4. Správa o plnení rozpočtu mesta k 30. 9. 2009


P. Stano – vývoj bežného rozpočtu nie je dobrý, je horší, ako sme očakávali v auguste t.r. Vlastné bežné príjmy – podielové a miestne dane nám nepokrývajú náklady na výkon samosprávy, to sa bude musieť uhradiť z kap. Príjmov. Sústredili sme sa na koncepčnejšie opatrenia v rozpočte na rok 2010, kde sme sa snažili pripraviť reálny návrh bežných príjmov. Dohodli sme sa že to nebudeme riešiť navyšovaním a hľadať možnosti, ako ušetriť vo výdavkovej časti. Návrh nie je v definitívnej podobe a zrejme aj budúci rok budú bežné príjmy nižšie ako výdavky. Musíme nájsť také riešenia, aby tá situácia nepokračovala. Lebo predajom majetku sa to riešiť nedá. Odhadujem, že rozdiel bude na úrovni 500-600 tis. Eur. Z toho je treba povedať že 100 tis.Eur sú výdavky na Št. Pleso – v prvej polovici roku 2009, čo nám bude refundované splátkovým kalendárom. Budeme musieť tento nepriaznivý vývoj zvrátiť a dostať sa do vyrovnanej bilancie rozpočtu.
Ing. Janiga – pridám sa k p. Stanovi, vnímam súčasný stav rozpočtu ako vážny. Mesto dokázalo urobiť opatrenia, aby sa schodok znížil, tak ako som na začiatku leta predpokladal zhruba mil. eur, tak sme na úrovni 600 tis. Takže opatrenia boli účinné.
Ing. Hudáč – rozdelím môj príspevok na 2 časti – po prvé – v plnení rozpočtu sme boli ovplyvnení aj hlasovaním mestského zastupitieľstva, ktoré sa týkalo koncepcie škôl, organizačnej štrúktúry MsÚ. Berieme to ako fakt a museli sme to rešpektovať. Po druhá – súhlasím čo povedal p . Stano – prebieha diskusia a verím, že nájdeme riešenie pre tento rozpočet aj pre rozpočet na budúci rok.
Ing. Fábryová – chcela by som informácie dať na pravú mieru – z akých podkladov vychádzate, že nebudú plnené príjmy, máme plnenie na 88 % - aj podielové dane by sme mali dostať, mali by byť naplnené. Mierny pokles bude – nedaňové príjmy – nájomného ale bude prekročené dotácie. Výdavky – opatrenia boli urobené, zamestnanci ktorí spravujú financie boli na to upozornení.
Ing. Mokoš – situácia je vážna, a nepríjemná , na ZMOSe o tom neustále rokujeme, každé mesto a obec majú problémy. Hľadáme možnosti, kde ušetriť. Bol by som rád, keby sme sa bavili o funkčnosti mestského úradu, nielen o prepúšťaní.

 

5. Informácia o použití príspevku ZCR k 30. 9. 2009

Materiál prerokovaný bez pripomienok.

 

6. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2009

Materiál prerokovaný bez pripomienok.

7. Príprava na zimnú turistickú sezónu 2009/2010


Ing. Plučinský
– ako sa bude parkovať počas sezóny?
Ing. Mokoš – rokovanie sa ešte neukončilo s prevádzkovateľmi lanoviek a vlekov, ani s podnikateľmi. Ak nedôjde k dohode, budeme vyberať parkovné na parkoviskách. 2. vec je že treba – už rok máme podaný zákon o Vysokých Tatrách, kde sme navrhovali zhruba 50 mil. Sk – keby nám prispel štát za to, čo robíme pre všetkých, tak určite by nebol problém schváliť pri rokovaniach bezplatné parkovanie. Nie je zatiaľ vôľa, aby takýto zákon bol prijatý.
Ing. Hudáč –len pre informáciu, bol som na pracovnej ceste v Bratislave a zaplatil som parkovné za 15 min. pri ObÚ Bratislava 2 €, druhá vec je tá, že cestovný ruch by mala byť priorita. Mali by sme zvýhodniť aspoň tých hostí, ktorí sú v Tatrách ubytovaní.
P. Stano – usilujeme sa o to, už niekoľko rokov, že kto je V Tatrách ubytovaný, nech má aj úľavy.
Ing. Janiga – letná sezóna ukázala, že tu bolo veľa ľudí, ale k večeru odišli preč. V jednom balíku výhody by pomohlo dostať ľudí naspäť

 

8. Správa o poskytnutých dotáciách za III. štvrťrok 2009


Materiál prerokovaný bez pripomienok.

9. Návrhy nariadení

a/ Návrh nariadenia, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských výchovno-vzdelávacích zariadení v meste Vysoké Tatry

Materiál prerokovaný bez pripomienok

Hlasovanie: z prítomných 10 poslancov bolo za 10 poslancov

b/Návrh nariadenia Mesta Vysoké Tatry č. 7/2009 o miestnej dani z nehnuteľnosti
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

Hlasovanie: z prítomných 10 poslancov bolo za 10 poslancov

 

10.Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta


P. Stano
- poslanecký návrh na zaradenie do návrhu uznesenia aj alternatívy. Na tomto poslaneckom návrhu spolupracovalo väčšina poslancov, finančná komisia, ako aj v spolupráci s vedením mesta. Tento návrh bol všetkým poslancom rozoslaný mailom, zmien bolo veľa – zmeny sú vyznačené modrou farbou, verejnosť sa mala možnosť oboznámiť so zmenami v zápisnici zo spoločného rokovania finančnej a majetkovej komisie, ktorá je zverejnená na internete..
Dávam poslanecký návrh, zaradiť tento alternatívny návrh.
Hlasovanie: z prítomných 10 poslancov bolo „za“ 10 poslancov.
Ing. Janiga – som rád, že tento materiál vznikol, hovorí komplexne o nakladaní s majetkom mesta. Dávam poslanecký návrh – v čl. 9 vložiť ods. 6 v prípade osobitného zreteľa sa zriaďuje vecné bremeno na dobu 10 rokov a ďalšie odseky prečíslovať.
JUDr. Novoroľníková – ako budeme posudzovať prípady, ktoré nastanú v praxi, či by nebolo vhodné – aby pri hlasovaní 3/5 väčšinou sa zriadilo vecné bremeno.
Ing. Janiga, ak to tam niekto nebude chcieť mať, nech dá žiadosť na MZ.
Hlasovanie: z 10 prítomných 10 „za“
 

11.Operačný plán zimnej údržby


Ing. Novák
– opraviť v rámci bod 4, ods. 1 – značka opraviť A 34
Ing. Líška – poslanecký návrh - pri pripomienkovom konaní sme navrhli doplniť liečebné ústavy, ktorým bude poskytnutý príspevok na pluhovanie. Neviem, z akého dôvodu sa tu nedostal LÚ Nová Polianka, pričom by to bolo radikálne riešenie a počas roka sa zmenila situácia vo vlastníctve bytových domov, všetky cesty, ktoré vedú k bytovkám slúžia občanom. Ústav zabezpečoval pluhovanie v okolí garáží, jedná sa o 1 tis. Eur.
Poslanecký návrh – doplniť LÚ Nová Polianka
P. Stano – táto suma je nepodstatná, to by sme vedeli doplniť, buď by to bolo cez VPS, alebo ústavy. Navrhujem však doplniť do zimnej údržby aj chodník od cesty Dagmara spojnica v Hornom Smokovci k bytovke Zdravie.
Ing. Mokoš – nie sú to veľké položky, ale budeme sa musieť zamyslieť, čo škrtať.
Hlasovanie o návrhu p. Líšku – 10 poslancov bolo „za“.
Ing. Plučinský – doplniť pluhovanie ku ZŠ – trojuholník, ktorý je nad školou, jamy – k RD,
Či cesta ku práčovni je mestskou komunikáciou? Pri hoteli Odborár – parkovisko – nie je to hradené z rozpočtu mesta, robí sa to na objednávku. Stará cesta ku lanovka – je to na objednávku.
J. Bogačík – chodník – cesta popred škôlku a Klub dôchodcov, popri reštauráciu Hučava, chodník od Požiarnej zbrojnici ku chate Jednota, cesta popred bytovku Kriváň, chodník ku Krišandovi, cesta na ihrisko k p. Kočovej, a chodník do Starej Kotliny.
Ing. Novák – znížujú sa náklady o 15 % - a na druhej strane sa navyšujú fin. prostriedky.
Dr. Spišiaková – žiadala som doplniť tento materiál aj areál Liečebný ústav D. Smokovec. Dnes sme dostali materiál, že sa bude robiť údržba aj v tejto lokalite. Chcem aby to tam bolo oficiálne doplnené.
Ing.Novák – je to tam už zakomponované.

 

12.Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2009
 

P. Stano – nakoľko úprava rozpočtu sa týka aj DHZ je tu pán Šproch, preto navrhujem, aby sme mu umožnili vystúpiť
P. Šproch riaditeľ hasičského a zachraného zboru v Poprade – informoval o požiarnej bezpečnosti v Tatrách, ktorá je po kalamite zlá. S primátorom sme hľadali riešenie, ktoré by Tatrám prospelo. V rámci Ministerstva vnútra došlo k navýšeniu počtu staníc. Zo strany mesta by bolo dobré vytvoriť podmienky, aby to mohli vykonávať. 30,. 10 podpísal minister návrh, ktorý rozdeľuje stavy až budú podmienky, je vôľa, aby tu tá stanica bola. Bude tu aj technika, ktorú garantuje štát. Preto som Vás oslovil a navrhli sme riešenie zatiaľ sme uvažovali o objekte na VPS, stavebné úpravy by boli podľa odhadov maximálne 200 tis. Eur.
Ing. Mokoš – zamestnancov a techniku bude financovať štát, ako aj náklady na prevádzku.
Dr. Spišiaková – je to reálne, že investujeme do VPS a potom sa presťahujete na staré technické služby?
P.Šproch – bude snaha dotiahnuť finančné prostriedky do mesta, ale za rok to asi ťažko bude. Teraz sa rozdeľujú početné stavy, teraz môžeme z toho získať.
P. Stano – ak by ste boli umiestnení na VPS a v budúcnosti by neschválili prostriedky , malo by to dopad na fungovanie stanice vo Vysokých Tatrách.
P. Šproch – budeme hľadať prostriedky aby to fungovalo.

 

13.Prevody vlastníctva


a/ Návrh prevodu vlastníctva stavby verejného osvetlenia v k.ú. Starý Smokovec, časť Dolný Smokovec do majetku mesta Vysoké Tary
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

b/Prevod nehnuteľností – miestnych komunikácií v k.ú. Štrba z vlastníctva VPS Vysoké Tatry, s.r.o do vlastníctva Mesta Vysoké Tatry
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

c/Súhlas s prípravou prevodu pozemku parc. č. 564/67 o výmere 49 m2, druh pozemku zastavaná plocha v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nová Polianka, pre účely výstavby garáže a určenie spôsobu predaja
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

d/ Prevod vlastníctva pozemkov v k.ú. Starý Smokovec, časť Horný Smokovec do výlučného vlastníctva Literárneho fondu Bratislava

Ing. Plučinský –v danej lokalite sa nachádza ďalší náš majetok?
Mgr. Mazureková – mesto v okolí žiadne pozemky nemá

e/ Návrh na prevod vlastníctva pozemkov parc. č. 281 o výmere 4 955 m2 v k.ú Tatranská Lomnica z vlastníctva SFZ Bratislava do vlastníctva Mesta Vysoké Tatry
Pavol Stano – toto je len súhlas s prípravou toho odkúpenia, to nie je zaradené do rozpočtu, nie je povedaný ani spôsob financovania. Malo by to byť zaradené v decembri, ak bude doriešený spôsob financovania, nebude to ani z prostriedkov mesta. Pred tým, ako sa to zaradí do návrhu rozpočtu, preštudujeme príslušnu zmluvu a podmienky za ktorých sa bude transakcia realizovať.
Ing. Plučinský – na rozdiel od p. Stana –ja som toho názoru, že mali by sme zobrať úver a kúpiť to, je to prínos pre mesto.
Ing. Hudáč – nachádzame sa v etape finančnej krízy a úver je slušne úročená záležitosť.
P. Stano – poslanecký návrh – v uznesení uviesť, že schvaľuje prípravu prevodu vlastníctva
Ing. Hudáč – SFZ uznesením schválilo predaj pozemku mestu Vysoké Tatry. Oni chcú uznesenie, že to schvaľujete, aby sme mali niečo o čo by sme sa mohli oprieť pri rokovaní.
Ing. Janiga – ak by bol poslanecký návrh, že „prípravu“ to nič nerieši. Musíme sa vyjadriť áno, alebo nie.
Ing. Mokoš – ja som vysvetlil aj FK Tatr. Lomnica presne o krokoch, ktoré budú nasledovať. Ja som za to, aby takéto zariadenia išli do majetku mesta.

f/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica manželom Almanovým
Ing. Janiga – včera ma oslovila rodina a objasnila ma so situáciou, v akej sa nachádza. Ide len o kúpu 1 parcely, na ďalšej si musia garáž zbúrať a vystaviť novú garáž.
Dávam poslanecký návrh – rozšíriť bod 2 o alt. c/ kde bude cena pozemku za m2 vo výške.45 € .
Hlasovanie:za 6, proti 0, zdržali sa 4 – alternatíva bude zakomponovaná do návrhu na uznesenie.


g/ Návrh na prevod vlastnictva pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica pre Ing. Petra Ištvána s manželkou
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

h/Návrh na prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica o vlastníctva –Evy Sulírovej
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

ch/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica do vlastníctva manželov Rušínových
Materiál prerokovaný bez pripomienok..

i/Prevod nehnuteľností – miestnych komunikácií v k.ú. Štrba z vlastníctva Mesta Vysoké Tatry do vlastníctva Obce Štrba
Ing. Janiga – nie je možné zriadiť na to vecné bremeno?
I. Mazureková – táto zmluva bude medzi obcou Štrba a V.Tatry a nepôjde to do katastra.
JUDr.Novoroľníková – bude to zakotvené v zmluve.

 

14.Predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte č. 26 v časti Podbanské

Prerokované bez pripomienok.

 

15.Správa o vykonaní mimoriadnej inventarizácie majetku mesta
 

Materiál prerokovaný bez pripomienok.

 

16.Informácia o postupe prípravy rekonštrukcie Domu služieb v Starom Smokovci


Ing. Plučinský – aký je to termínovaný úver?
Ing. Fábryová – bude predčasne splatený – investorom
Ing. Plučinský – v komisii vystúpil záujemca na rekonštrukciu a ten povedal že netreba fin. prostriedky len požiadavky od mesta na priestory. Treba dobre zvážiť túto formu, keď nám bolo prezentované aj niečo iné.
Ing. Janiga- ako chceme urobiť verejné obstarávanie?
P. Stano – predstava bola taká, že bude ho postupne rekonštruovať z nájomného. V tom prípade by sme museli pridať 30 tis. Eur, čo bude ďalšia strata, ktorú vyrobí Dom služieb. V zápisnici z fin. komisie pod bodom b/ je uvedené podmieniť čerpanie úveru
S domom služieb treba niečo robiť. Na to nemáme prostriedky z mesta, musíme hľadať iný spôsob. Výber realizátora projektovej dokumentácie musí byť robený verejným konaním aj výber investora.
Ing. Mokoš – projektová štúdia bude súčasťou podmienok.

 

17.Interpelácie poslancov


Ing Janiga – interpeloval prednostu – dostal som odpoveď na interpeláciu z minulého MZ, prosím reakciu a odpoveď od prednostu písomne. /odovzdal odpoveď prednostovi MsÚ/

 

18.Diskusia

P. Stano – pri prejednávaní pripomienok k návrhu ÚP sme sa stretli s problémami, ktoré som už viackrát spomínal, zhotovitelia územného plánu mi odporúčili, aby som k dvom sporným prípadom podal poslanecké návrhy, že ak ich MZ schváli, tak o možnostiach ich akceptovania budú diskutovať s Krajským stavebným úradom, ktorý na zhotovovanie územného plánu dohliada.
1. Prvá vec sa týka pozemku pod Plesnivcom v Starom Smokovci, na ktorom stojí Zedóniyho altánok. Pri predaji pozemku pod týmto altánkom sme boli informovaní, že s tam budú stavať podzemné garáže, prípade s nejakými prízemnými stavbami na nejaké obchodíky . V dovtedajšej ÚPD aj vo vtedy aktuálnom návrhu ÚP tam mala byť funkcia verejná zeleň. Teraz je tam navrhnutá funkcia cestovný ruch s podlažnosťou 3+1 a koeficientom zastavanosti 0,4 – a vraj sa s tým už nedá nič robiť, lebo vo veci už bolo rozhodnuté. Keďže ale MZ takúto zmenu neschválilo, požiadal som prokuratúru o prešetrenie, či vydaním záväzného staoviska v tomto zmysle nebola mestskému zastupiteľstvu odobratá jeho kompetencia schvaľovať územný plán. Okresná prokuratúra mi oznámila, že vec z dôvodu vecnej príslušnosti postúpila na šetrenie Krajskej prokuratúre – a tá to zatiaľ neuzavrela. Ale ak schválime návrh územného plánu tak, ako je predložený, potom bude celé šetrenie zbytočné. Preto dávam poslanecký návrh na zmenu kódu funkčného využitia regulačného bloku S45 z „cestovný ruch“ na „dopravná vybavenosť cestná“ a „občianska vybavenosť“, index zastavaných plôch z 0,4 na 0,1 a maximálna podlažnosť z 3+1 na 1.
Uvedomujem si, že naša šanca vrátiť veci tam, kde boli pri schvaľovaní predaja pozemku pod altánkom, je veľmi malá, ale nemali by sme sa jej zriekať. Už len preto, aby sme v budúcnosti neboli takto zavádzaní.

2. Druhým problémom je regulačný blok S78 – rekreačné objekty Reviva, kde rovnako bez súhlasu MZ bola zmenená funkcia „bývanie v rodinných domoch“ na funkciu „cestovný ruch“, zmena koeficientu zastavanosti 0,2 na 0,25 a podlažnosť z 2+1 na 3+1. Považujem za potrebné pripomenúť, že občania mesta svojim podpismi vyjadrili nesúhlas s takoutozmenou, že náš MsV v niekoľkých zýpisniciach namietal nevhodnosť takéhoto riešenia, že v doterajšej ÚPD i v pôvodnom návrhu ÚP z roku 2005 sa tu uvažovalo s funkciou rodinné domy. Keďže aj tu už vo veci malo byť rozhodnuté, požiadal som prokuratúru o rovnaké prešetrenie ako v predchádzajúcom prípade. Prokuratúra vec odložila, pretože KSÚ vydané stavebné rozhodnutie z iného dôvodu zrušil, investor sa proti tomu odvolal a vo veci zatiaľ nebolo rozhodnuté. Ale aj tu ak schválime návrh územného plánu tak, ako je predložený, už nebude o čom rozhodovať. Dávam teda poslanecký návrh na zmenu kódu funkčného využitia regulačného bloku S78 z „cestovný ruch“ na „bývanie v rodinných domoch“, zmenu indexu zastavaných plôch z 0,25 na 0,2 a zmenu podlažnosti 3+1 na 2+1 . V tomto prípade vidím šancu uviesť veci do pôvodného stavu o trochu lepšie, ako v predchádzajúcom prípade.
Ešte chcem pripomenúť, že tretím príkladom na porušenie už spomínanej kompetencie MZ, ktorý som predložil prokuratúre, bola už realizovaná zástavba za liečebňou Palace. V tomto prípade okresný prokurátor konštatoval porušenie zákona ale nie tak, ako som ho namietal, ale v tom zmysle, že ak mesto je súčasne aj stavebným úradom, tak mu neprislúcha v zastúpení primátorom vydávať záväzné stanoviská k investičnej výstavbe pre účely správnych konaní. V tomto zmysle malo Mesto Vysoké Tatry dostať upozornenie prokurátora – ale nemám informáciu, či sa tak naozaj stalo.
V spore som mohol pokračovať a požiadať o nové prešetrenie, či stavebný úrad a teda nie mesto Vysoké Tatry vydaním svojho záväzného stanoviska – takouto zmenou ÚPD neporušil kompetencie MZ. Vzhľadomna to, že s týmto územím sa už prakticky nedá nič robiť, som vo veci nepokračoval. Ale vyššie spomínané prípade by sme mali doviesť do konca, aby vo veci bolo jasno, pokladám to za veľmi dôležité pre ďalšie fungovanie našej samosprávy. Aj preto predkladám uvedené poslanecké návrhy.
Ing. Novák – ale na to sú už pravoplatné stavebné rozhodnutie a povolenia – garáže, to už nie je možné. Reviva nebola námietka k funkcii, ale blízosť objektov k vodným tokom.
Ing. Mokoš – hlasovanie o návrhu zaradiť do uznesenia
1. návrh - Hlasovanie: z prítomných 10 bolo za 8, zdrž. 2
2. návrh - hlasovanie – z 10 poslancov bolo za 10
Ing. Janiga
1. skupina mladých ľudí z Tatr. Lomnice, ktorí sa zaoberajú skeytbordingom ma požiadali o vytvarenie skeytparku v Tatranskej Lomnici – nájsť miesto, množstvo vecí by si urobili pomocne, v budúcnosti by sa to mohlo riešiť z eurofondov a môžu zohnať aj sponzorov. Majú viac ako 200 občanov, ktorí sú tomu naklonení. Odovzdám celý spis p. prednostovi.
2.– na sídlisku v Tatranskej Lomnici je pieskovisko, ktorého ohradenie je rozbité, trčia železné rekonštrukcie, pekne prosím VPS, či by to neopravili.
3. požiadala ma riaditeľka MŠ z Tatranskej Lomnice či by sa nedali vyčleniť finančné prostriedky na nákup vysávača
4. schválené projekty na školské zariadenia, máme to zahrnuté v rozpočte, ak nie, musíme to urobiť, aby sme neprekročili položky.
Ing. Fábryová – máme to vnávrhu rozpočtu na budúci rok.
Ing.Olekšáková – na minulom MZ som žiadala o osadenie zábradlia na schodišti pred budovou Centra služieb vchod do Sintry
Ing. Kručay – p. Gál žiadal o to Sintru, preveríme dáme odpoveď.
Ing. Plučinský – v minulosti som žiadal o osadenie lampy verejného osvetlenia pri Obuve, ako to vyzerá s odvodnením trojuholníka pri ZŠ a ako prebiehajú práce na stavebnej uzávere.
Ing. Hudáč – do konca týždňa dáme odpoveď
Ing. Novák - k stavebnej uzávere – územný plán bol prerokovaný, KÚ odporučil stiahnutie stavebnej uzávery. Osvetlenie – dali sme 2 sv. body v Tatr. Kotline a nemáme už finančné prostriedky , realizácia prichádza do úvahy až na budúci rok.
P. Turjanik – minulý rok som interploval p. Plučinského a sľúbil, že mi odpovie písomne a dodnes som to nedostal. Chcem požiadať poslancov, aby prehodnotil prevody odpredaja pozemkov. Dnes sa má predávať pozemky na RD bolo viacero poradovníkov, ten čo bol V Tatr. Lomnici – sa zrušil, v terajšom nefigurujeme, bola verejná súťaž, ktorú mesto zrušilo a nikto nepovedal kľúč. Ako občan som diskriminovaný. Je kríza – nedostatok prostriedok a od poslancov som počul, že treba odpredať pozemky, aby mesto získalo prostriedky. Nech sa urobí transparentnosť a ja mestu poskytnem pôžičku na pokrytie výdavkov.
P. Stano – P. Turjanik bol na komisii, vtedy sa jednalo o zámenu pozemku. Ak máte nové skutočnosti, pozvem Vás.
P,. Turjaník – mne sa jedná o poradovník na výstavbu rodinných domov, neviem, prečo som vypadol, máme najstaršiu žiadosť, argumentom bolo to, že nám už bolo niečo predané, ale viacerým bolo už viackrát niečo predané a sú tam.
Ing. Mokoš – to čo sa pokladalo za poradovník je podanie žiadosti podľa termínu. Poslanci sa rozhodli koho zaradiť a koho nie.
p. Prokeš – som zo zakladateľov Futbalového klubu v Tatranskej Lomnici. Som veľmi rád, že som sa dožil, že budete rozhodovať o odkúpení majetku. Chceme poďakovať primátorovi o jeho úsilie, získať futbalové ihriska. My sme boli užívateľom tohto pozemku. Som presvedčený že viete o význame a histórii tohto pozemku, a že dáte svoje hlasy „za“.. Chceme figurovať v budúcnosti ako užívatelia tohto majetku.
Ing. Mokoš – dostatočne som to vysvetlil, ak mesto bude vlastník, my budeme rozhodovať o tom, komu dáme do nájmu, kto tam bude, pri každom rokovaní bude mesto Vysoké Tatry so všetkými klubmi. Chceme umožniť všetkým využívať toto ihrisko.Musíme nájsť niekoho, kto sa bude o to starať. V krátkej dobe by mali byť uzatvorené zmluvy, aby to schválilo MZ.
R. Chodníček – predseda FK T. Lomnica – podporujeme návrh na uznesenie, chceme sa poďakovať primátorovi a poslancom, že to dospelo k takému štádiu – po schválení tohto uznesenia FK T. Lomnica ako užívateľ, nájomník, správca a prevádzkovateľ od roku 1995 má právo a chce byť zahrnutý do rokovania a spolupráce s mesto Vysoké Tatry ako prioritný partner a subjekt pri rozvoji akýchkoľvek športových aktivít, činností a projektov týkajúcich sa pozemkov na parc. č. 281 a 283. Sme si vedomí situácie, že naši priatelia z FK Vysoké Tatry Starý Smokovec majú problém, týkajúci sa futbalového ihriska v Novom Smokovci aj preto z našej pozície sme ochotní a otvorení do budúcnosti ohľadne ihriska v Tatranskej Lomnici spolupracovať. Stretli sme sa predstaviteľmi FK Vysoké Tatry.
Ing. Janiga – ja sa prihováram aj za Lyžiarsky klub Tatranská Lomnica v lete tam majú tréningy.
P. Brabec – škola v prírode 1. máj – je vo vlastníctve mesta? Nie je v zásadách. Za koľko je prenájom?
2. pozemky, ktoré boli predané podľa osobitného zreteľa? Aká bolá cena za m2 ?
Ing. Hudáč 137 Eur
P. Brabec – ÚP bol schvaľovaní v roku 1997 je platný a porušuje ho, pretože nie je nový.
Pod Plesnivcom to bude ťažké, lebo si môže nárokovať škodu. Ku kríze – plánovaná rekonštrukcia Domu služieb v St. Smokovci – je to zaujímavé o pár tisíc Eur .- sa používa kríza, ale keď hovoríme o 10 mil. za projektovú dokumentáciu – kríza sa nespomína. Štúdia je strašne drahá, tá cena je v Tatrách obvyklá vo výške 30 %. Analýza ekonomická, ktorá bola predložená nevychádza z predpokladu, čísla boli vypočítané na základe nereálnych cien .
P. Stano – povedali sme na komisii že do návrhu cien za nájom, ktoré sú minimálne, sme sa v časovej tiesni nedostali, keď sa bude rozoberať ekonomika objektov, tak sa k problému vrátime a budeme posudzovať.
Ing Hudáč – je pravda, že mapa nájmov – treba ju opraviť . Škola v prírode – dostali sme sa do pozície na našom majetku bola zriadené škola v prírode, uzavreli sme symbolickú nájomnú zmluvu. Chcú ukončiť nájomný vzťah.
Ing. Mokoš – dal som si vytiahnuť ekonomiku školy v prírode 1. máj , maximálne zisk 50 tis. Ešte Sk. Bolo to z účtovníctva.

 

19.Schválenie uznesenia

Po prerokovaní všetkých bodov rokovania, návrhová komisia predložila na schválenie uznesenie č. 30/2009, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

20.Záver
 

Po schválení uznesenia primátor sa poďakoval za účasť a 30. zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.
 

Zapísala: Anna Jurečková


           Ing. Ján M o k o š                                              Ing. Juraj H u d á č 
                 primátor                                                           prednosta

 

Overovatelia zápisnice:
 

Ing. Jozef J a n i g a ...............................
Milan M a n í k ...................................
 

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

 Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

 Správa o plnení rozpočtu mesta k 30.9.2009 Prednosta MsÚ

03

 Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 30.9.2009 Predseda ZCR

04

 Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2009 Predseda kom CR a MV

05

 Príprava na zimnú turistickú sezónu 2009/2010 Predseda kom CR a MV

06

 Správa o poskytnutých dotáciách za III. štvrťrok 2009 Prednosta MsÚ

07

 Návrhy nariadení o miestnych daniach Prednosta MsÚ

08

 Operačný plán zimnej údržby na rok 2010 Prednosta MsÚ

09

 Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

10

 Prevody vlastníctva Prednosta MsÚ

11

 Príprava prevodov vlastníctva Prednosta MsÚ

Materiály k MZ

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka