Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 16.12.2009

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
v stredu – 16. decembra 2009 o 14. 00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Návrh rozpočtu mesta na rok 2010 – 2012
 5. Rozpis použitia finančných prostriedkov z príspevku mesta pre ZCR na rok 2010
 6. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2010
 7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2010 
 8. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za II. polrok 2009
 9. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2009
 10. Návrhy nariadení
 11. Prevody vlastníctva
 12. Výstavba 22 b.j. Lipa v Tatranskej Lomnici
 13. Výstavba 29 b.j. Zdravie v Hornom Smokovci
 14. Návrh na odpis majetku mesta
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia
 17. Schválenie uznesenia
 18. Záver

 

 

 

                                                                  Ing. Ján M o k o š 
                                                                         primátor
 

Uznesenie

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 31/2009

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
zo 16. decembra 2009


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách


A/ berie na vedomie

 1. kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 2. výhľadový rozpočet Mesta Vysoké Tatry na roky 2011 – 2012 podľa predloženého návrhu
 3. výhľadový rozpočet Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec na roky 2011 – 2012 podľa predloženého návrhu
 4. výhľadový rozpočet Základnej školy Tatranská Lomnica na roky 2011 – 2012 podľa predloženého návrhu
 5. výhľadový rozpočet Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica na roky 2011 – 2012 podľa predloženého návrhu
 6. správu o stavebnej činnosti na území mesta za II. polrok 2009
 7. správu o výstavbe 22 nájomných bytov v bytovom dome „LIPA“ Tatranská Lomnica v r. 2010 
 8. správu o výstavbe 29 nájomných bytov v bytovom dome „Zdravie II.“ Horný Smokovec v r. 2010
 9. oboznámenie sa s integrovanou stratégiou rozvoja územia v pôsobnosti
  verejno-súkromného partnerstva občianske združenie „Tatry – Pieniny LAG“


B/ súhlasí

 1. aby sa nájom pozemkov parc. č. 281 o výmere 4 955 m2 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 283 o výmere 23 142 m2 – druh pozemku ostatná plocha /spolu 28 097 m2/, v k.ú. Tatranská Lomnica, medzi Mestom Vysoké Tatry a FK Starý Smokovec Vysoké Tatry na dobu 25 rokov, za cenu 188 000,- € /5 663 688,- Sk/, realizoval v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 2. so zrušením predkupného práva na pozemky parc. č. 3693/2 o výmere 113 m2, druh pozemku ostatná plocha a parc. č. 3693/3 o výmere 120 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Štrba vo výlučnom vlastníctve A.V.PLUS, s.r.o. Prešov
 3. aby sa prevod majetku – svetelné body verejného osvetlenia v k.ú. Štrba z vlastníctva Mesta Vysoké Tatry do vlastníctva Obce Štrba za 1,- € realizoval v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
 4. s predložením žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania za účelom
  požiadania úveru na výstavbu nájomného bytového domu s 22
  bytovými jednotkami „LIPA“ v Tatranskej Lomnici
 5. s predložením žiadosti o dotáciu na rozvoj bývania - obstaranie
  nájomných bytov na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
  k výstavbe nájomného bytového domu „LIPA“ s 22 bytovými
  jednotkami v Tatranskej Lomnici
 6. s predložením žiadosti o dotáciu na obstaranie technickej vybavenosti
  na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR k výstavbe nájomného bytového domu „LIPA“ s 22 bytovými jednotkami v Tatranskej Lomnici
 7. s prijatím dlhodobého úveru od ŠFRB vo výške 75% z obstarávacej ceny bytov t.j. Eur 832 980 / Sk 25,094 355,48 na výstavbu 22 bytových jednotiek v bytovom dome „LIPA“ v Tatranskej Lomnici v celkovom rozpočtovom náklade EUR 1,273 946,08 / Sk 38,378 899,61 pri splnení podmienok stanovených Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia vlády SR 432/2007 Z.z. a neskorších zmien o druhoch a výškach poskytovaných podpôr z prostriedkov ŠFRB
 8. s požiadaním o dotáciu na rozvoj bývania vo výške 25 % obstarávacích
  nákladov bytov t.j. EUR 280 550 / Sk 8,451 849,30 od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v súvislosti s obstarávaním 22 nájomných bytov v bytovom dome „LIPA“ v Tatranskej Lomnici s celkovým rozpočtovým nákladom EUR 1,273 946,08 / Sk 38,378 899,61 pri splnení podmienok stanovených Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia vlády SR 432/2007 Z.z. a neskorších zmien o druhoch a výškach poskytovaných podpôr z prostriedkov ŠFRB
 9. s požiadaním o dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti vo výške
  Eur 27 640 / Sk 832 682,64 od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a to nasledovne:
  - na realizáciu rozvodov verejného vodovodu Eur 1 630 / Sk 49 105,38
  - na realizáciu rozvodov verejnej kanalizácie Eur 2 120 / Sk 63 867,12
  - na realizáciu a rozšírenie miestnej komunikácie vrátane verejného
  osvetlenia Eur 23 890 / Sk 719 710,14
  v súvislosti s obstarávaním 22 nájomných bytov v bytovom dome
  „LIPA“ v Tatranskej Lomnici s celkovým rozpočtovým nákladom
  EUR 1,273 946,08 / Sk 38,378 899,61 pri splnení podmienok stanovených Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia vlády SR 432/2007 Z.z. a neskorších zmien o druhoch a výškach poskytovaných podpôr z prostriedkov ŠFRB
 10.  s vyčlenením vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške Eur 132 776,08 / Sk 4,000 012,19 a to:
  - na výstavbu bytov EUR 8 677 / Sk 261 403,30
  - na výstavbu technickej vybavenosti EUR 43 912,82 /
  Sk 1,322 917,60
  - a ostatných objektov EUR 80 186,26 / Sk 2,415 691,20 v zmysle
  Zmluvy o dielo, na ktoré nie je možné požiadať o úver ŠFRB, resp.
  dotácie od MVRR SR,
  v súvislosti s obstarávaním 22 nájomných bytov v bytovom dome
  „LIPA“ v Tatranskej Lomnici s celkovým rozpočtovým nákladom
  EUR 1,273 946,08 / Sk 38,378 899,61 pri splnení podmienok stanovených Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia vlády SR 432/2007 Z.z. a neskorších zmien o druhoch a výškach poskytovaných podpôr z prostriedkov ŠFRB
 11. so zachovaním nájomného charakteru 22 nájomných bytov v bytovom dome „LIPA“ v Tatranskej Lomnici, najmenej po dobu 30 rokov v súlade s Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov
 12. s ocenením nehnuteľností a s predmetom záložného práva za
  úver od ŠFRB a to objektu Centrum služieb v katastrálnom území
  Starý Smokovec súp. č. 86, parc. 55/9
  a objektu Budova (Penzión Devín), v katastrálnom území Starý
  Smokovec súp. č. 6, parc. 76/1
 13. s predložením žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania za účelom
  ziadania úveru na výstavbu nájomného bytového domu s 29
  bytovými jednotkami „Zdravie II.“ v Hornom Smokovci
 14. s predložením žiadosti o dotáciu na rozvoj bývania - obstaranie
  nájomných bytov na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR k výstavbe nájomného bytového domu s 29 bytovými jednotkami „Zdravie II.“ v Hornom Smokovci
 15. s predložením žiadosti o dotáciu na obstaranie technickej vybavenosti
  na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR k výstavbe nájomného bytového domu s 29 bytovými jednotkami „Zdravie II.“ v Hornom Smokovci
 16. s prijatím dlhodobého úveru od ŠFRB vo výške 75% z obstarávacej
  ceny bytov t.j. Eur/988 290 Sk/29,773 224 na výstavbu 29 nájomných bytov „Zdravie II. “ v Hornom Smokovci v celkovom rozpočtovom náklade Eur 1,600 548,80, t.j. Sk 48,218 133 pri splnení podmienok stanovených Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia vlády SR 432/2007 Z.z. a neskorších zmien o druhoch a výškach poskytovaných podpôr z prostriedkov ŠFRB
 17. s požiadaním o dotáciu na rozvoj bývania vo výške 25 % obstarávacích
  nákladov bytov t.j. EUR 330 700 Sk/9,962 668 a požiadaním príspevku na bezbariérovosť vo výške Eur 3 830, t.j. Sk/115 383 z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v súvislosti s obstarávaním 29 nájomných bytov „Zdravie II.“ v Hornom Smokovci v celkovým rozpočtovým nákladom Eur 1,600 548,80, t.j. Sk 48,218 133 pri splnení podmienok stanovených Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia vlády SR 432/2007 Z.z. a neskorších zmien o druhoch a výškach poskytovaných podpôr z prostriedkov ŠFRB
 18. s požiadaním o dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti vo výške
  Eur/37 190 t.j. Sk/1,120 386 z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a to nasledovne:
  - na realizáciu rozvodov verejného vodovodu Eur 3 950, t.j. Sk 118 998
  - na realizáciu rozvodov verejnej kanalizácie Eur 1 750, t.j. Sk 52 720,
  - na realizáciu a rozšírenie miestnej komunikácie vrátane verejného
  osvetlenia Eur 31 490, t.j. Sk/ 948 668
  v súvislosti s obstarávaním 29 nájomných bytov „Zdravie II.“
  v Hornom Smokovci v celkovým rozpočtovým nákladom
  Eur 1,600 548,80 Sk 48,218 133,- pri splnení podmienok stanovených
  Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-
  1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších
  predpisov a v zmysle Nariadenia vlády SR 432/2007 Z.z. a neskorších
  zmien o druhoch a výškach poskytovaných podpôr z prostriedkov
  ŠFRB
 19. s vyčlenením vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo
  výške Eur 240 538,80, t.j. Sk 7,246 472 ,- a to:
  - na výstavbu bytov po zaokrúhlení EUR 8,40 , t.j. Sk 253,-
  - na výstavbu technickej vybavenosti EUR 42 354, t.j. Sk 1,275 957,-
  - a ostatných objektov v zmysle Zmluvy o dielo, na ktoré nie je možné
  požiadať o úver ŠFRB, resp. dotácie MVRR SR a to:
  EUR 198 176,40, t.j. Sk 5,970 262,-
  v súvislosti s obstarávaním 29 nájomných bytov „Zdravie II.“
  v Hornom Smokovci v celkovým rozpočtovým nákladom Eur
  1,600 548,80, t.j. Sk 48,218 133 pri splnení podmienok stanovených
  Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-
  1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších
  predpisov a v zmysle Nariadenia vlády SR 432/2007 Z.z. a neskorších
  zmien o druhoch a výškach poskytovaných podpôr z prostriedkov
  ŠFRB
 20. so zachovaním nájomného charakteru 29 bytov „Zdravie II.“
  v Hornom Smokovci, najmenej po dobu 30 rokov v súlade s Výnosom
  Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2006
  o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov
 21. s ocenením nehnuteľností a s predmetom záložného práva za
  úver od ŠFRB a to objektu Mestské kultúrne stredisko Tatranská Lomnica súp. č. 65 ,parc. č. 292, Centrum obchodu a služieb Tatranská Lomnica súp. č. 101, parc. č. 127/1 v k.ú. Tatranská Lomnica
 22. s podnájmom nehnuteľného majetku odovzdaného VPS Vysoké Tatry,
  s.r.o. do nájmu na základe zmlúv o nájme medzi Mestom Vysoké
  Tatry a VPS Vysoké Tatry, s.r.o. počas dohodnutej doby nájmu
 23. s postupom pri príprave nájmu nebytových priestorov v objekte
  Materská škola Nový Smokovec pre Prešovský samosprávny kraj za
  účelom zriadenia Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých
  Tatier ako prípad osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/
  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


C/ schvaľuje

 1. rozpočet Mesta Vysoké Tatry na rok 2010 s doplnením Podprogramu 9.7 Neštátne školské zariadenia 09608 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Dolný Smokovec položka 640 50 472 € a zvýšenie bežných príjmov – podiel na dani z príjmov fyzických osôb 50 472 € a s úpravou Podprogramu 11.2 Kiná zámer podprogramu, ktorý znie: „Zachovanie funkčnosti kina TATRY v Tatranskej Lomnici s celoročnou prevádzkou a premietacím profilom prispôsobeným letnej a zimnej sezóne, resp. iným prázdninovým dňom a predĺženým víkendom“
 2. rozpočet Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec na rok 2010 podľa predloženého návrhu
 3. rozpočet Základnej školy Tatranská Lomnica na rok 2010 podľa predloženého návrhu
 4. rozpočet Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica na rok 2010 podľa predloženého návrhu
 5. prijatie bezúčelového kontokorentného úveru vo výške 100 000,- € v roku 2010
 6. rozpis použitia finančných prostriedkov Mesta Vysoké Tatry pre Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry na rok 2010
 7. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách na rok 2010
 8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2010
 9. zmluvu o nájme pozemkov parc. č.281 o výmere 4 955 m2 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 283 o výmere 23 142 m2 – druh pozemku ostatná plocha /spolu 28 097 m2/, v k.ú. Tatranská Lomnica, medzi Mestom Vysoké Tatry a FK Starý Smokovec Vysoké Tatry na dobu 25 rokov, za cenu 188 000,- € /5 663 688,- Sk/ s doplnením odseku 4 v čl. V., ktorý znie: „4. V prípade ukončenia nájmu pred uplynutím dohodnutej doby nájmu výpoveďou z dôvodov na strane nájomcu, prenajímateľ nie je povinný vrátiť nájomcovi pomernú časť nájmu.“
 10. úpravu rozpočtu mesta na rok 2009 podľa predloženého návrhu
 11. prevod majetku – svetelné body verejného osvetlenia v k.ú. Štrba z vlastníctva Mesta Vysoké Tatry do vlastníctva Obce Štrba za 1,- €
 12. aktualizáciu rozvoja bývania na území Mesta Vysoké Tatry
 13. investičný zámer výstavby nájomného bytového domu „LIPA“ v Tatranskej Lomnici
 14. spôsob financovania výstavby nájomného bytového domu „LIPA“ v Tatranskej Lomnici
 15.  investičný zámer výstavby nájomného bytového domu „Zdravie II.“ v Hornom Smokovci
 16. spôsob financovania výstavby nájomného bytového domu „Zdravie II.“ v Hornom Smokovci
 17. odpis dlhodobého hmotného majetku mesta v obstaraní
  - Projektová dokumentácia Obchodná ulička Starý Smokovec vo výške
  9 925,51 € /299 016 Sk/
  - Projektová dokumentácia úprava plôch OD Toliar a TEŽ Štrbské
  Pleso vo výške 4 779,59 € /143 990 Sk/
 18. vstup Mesta Vysoké Tatry, ako zakladajúceho člena združenia
  cestovného ruchu – Klaster Tatry za účelom podpory a rozvoja
  cestovného ruchu
 19. primátora Mesta Vysoké Tatry Ing. Jána Mokoša za člena
  Predstavenstva združenia cestovného ruchu – Klaster Tatry
 20. ukončenie členstva Mesta Vysoké Tatry v Združení miest a obcí Spiša
  k 31. 12. 2009

   


D/ zaväzuje sa

 1. po priznaní dotácie a úveru v súvislosti s výstavbou nájomného bytového domu „LIPA“ v Tatranskej Lomnici prehodnotiť a vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky na splácanie úveru (istiny + úroku), t.j. vyčleniť prostriedky na rozvoj bývania vo výške mesačných splátok požadovaného úveru v príslušnom roku a zabezpečiť ich pravidelné splácanie počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB
 2. po priznaní dotácie a úveru v súvislosti s výstavbou nájomného bytového domu „Zdravie II.“ v Hornom Smokovci prehodnotiť a vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky na splácanie úveru (istiny + úroku), t.j. vyčleniť prostriedky na rozvoj bývania vo výške mesačných splátok požadovaného úveru v príslušnom roku a zabezpečiť ich pravidelné splácanie počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB


E/ žiada

 1. prednostu mestského úradu aby do konca marca 2010 predložilmestskému zastupiteľstvu návrh na také hospodárenie s majetkom mesta, aby bežné príjmy z prenájmu nebytových priestorov a pozemkov pokrývali výdavky Podprogramu 2.1 „Prevádzka a údržba budov“ okrem výdavkov na projekty ZŠ Tatranská Lomnica a ZŠ s MŠ Dolný Smokovec /prípadne iné projekty/
 2. prednostu mestského úradu v spolupráci s riaditeľom VPS Vysoké
  Tatry, s.r.o. aby do konca marca 2010 predložili mestskému zastupiteľstvu návrh na poskytovanie zľavneného parkovania na parkoviskách mesta a VPS platcom miestnej dane z ubytovania
 3. primátora zabezpečiť aby stanovy združenia cestovného ruchu – Klaster Tatry umožňovali prípadné čerpanie dotácií v zmysle pripravovaného zákona o turizme a zohľadnili existenciu ZCR Vysoké Tatry vo vzťahu k financovaniu a členskej základni
   


                                                                        Ing. Ján M o k o š
                                                                              primátor
 

Hlasovanie

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaNeprítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

 1. Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

 2. Návrh rozpočtu mesta na rok 2010 Prednosta MsÚ

03

 3. Návrh zasadnutí MZ na rok 2010 Prednosta MsÚ

04

 4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2010 Hlavný kontrolór

05

 5. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za II. polrok 2009 Prednosta MsÚ

06

 6. Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

07

 7. Prevody vlastníctva Prednosta MsÚ

08

 8. Príprava prevodov vlastníctva Prednosta MsÚ

Materiály k MZ

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka