Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 4.2.2010

Pozvánka

 P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m
32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 4. februára 2010 o 14. 00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2009
 5. Správa o vybavovaní sťažností za II. polrok 2009
 6. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2009
 7. Správa o poskytnutých dotáciách za IV. štvrťrok 2009
 8. Žiadosti o poskytnutí dotácií na kultúru a šport
 9. Udelenie ceny mesta za celoživotné dielo pre rok 2009
 10. Prehľad o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2009
 11. Návrh Územného plánu Mesta Vysoké Tatry
 12. Návrh nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Vysoké Tatry
 13. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2010
 14. Prevody vlastníctva
 15. Doplnenie prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Vysoké Tatry
 16. Schválenie dlhodobého nájmu pozemku a stavby v k.ú. Tatranská Lomnica spoločnosti CEHACE, s.r.o.
 17. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR na vybraný projekt a o prijatých opatreniach
 18. Návrh na zriadenie denných centier v Meste Vysoké Tatry
 19. Interpelácie poslancov
 20. Diskusia
 21. Schválenie uznesenia
 22. Záver
   

                                                                             Ing. Ján M o k o š 
                                                                                     primátor

Uznesenie

Mestsk é  zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e   č. 32/2010

z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
zo 4. februára 2010

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách


A/ berie na vedomie

 1. kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 2. správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2009
 3. správu o vybavovaní sťažností za II. polrok 2009
 4. správu o činnosti Mestskej polície Vysoké Tatry za rok 2009
 5. správu o poskytnutých dotáciách v IV. štvrťroku 2009
 6. prehľad o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2009
 7. informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR na vybraný projekt a o prijatých opatreniach

 

B/ zrušuje

 1. bod 3 písm. B/ v uznesení č. 30/2009
 2. bod 4 písm. B/ v uznesení č. 30/2009
 3. bod 4 písm. C/ v uznesení č. 30/2009
 4. bod 23 písm. B/ v uznesení č. 31/2009
 5. body 1 a 2 písm. E/ v uznesení č. 30/2009


C/ súhlasí

 1. so zmenou navrhnutou poslancom Pavlom Stanom k vyhodnoteniu stanovísk a pripomienok uplatnených k návrhu územného plánu Mesta Vysoké Tatry pre regulačný blok S 78 na maximálnu podlažnosť 2+1
 2. s vyhodnotením stanovísk a pripomienok uplatnených k návrhu územného plánu Mesta Vysoké Tatry
 3. aby sa prevod vlastníctva nebytových priestorov v objekte Tatranské kultúrne centrum s.č. 65, parc. č. 292 v k.ú. Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva Waltera Marxa a manželky Petry Marx realizoval v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
 4. aby sa prevod vlastníctva stavby – Autobusová čakáreň Podbanské s. č.1509 postavenej na parc. č. 11256 v k.ú. Pribylina realizoval v súlade s § 9a ods. 1 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to priamym predajom za cenu podľa znaleckého posudku
 5. aby sa prevod vlastníctva pozemku parc. č. 191/8 o výmere 1040 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva Róberta Turjaníka a manželky Márie Turjaníkovej, rod. Rosinovej realizoval v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. aby sa prevod vlastníctva pozemku parc. č. 191/5 o výmere 750 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Jany Gajanovej rod. Ištvanovej a manžela Mgr. Jána Gajana realizoval v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. aby sa prenájom objektu s.č. 6 v Dolnom Smokovci, parc. č. 76/1, 76/3, 75/6 v k. ú. Starý Smokovec realizoval v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa


D/ konštatuje, že

 1. návrh územného plánu mesta Vysoké Tatry bol v zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov dohodnutý s dotknutými orgánmi štátnej správy
 2. návrh územného plánu Mesta Vysoké Tatry preskúmal a posúdil Krajský stavebný úrad v Prešove, ktorý podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vydal k nemu súhlasné stanovisko
 3. do územnoplánovacej dokumentácie boli premietnuté vydané právoplatné územné a stavebné rozhodnutia bez súhlasu mestského zastupiteľstva, ktoré musí akceptovať existujúci stav, pretože by vystavilo mesto riziku právnych a finančných následkov; z rovnakého dôvodu mestské zastupiteľstvo musí akceptovať aj tie rozhodnutia o námietkach a pripomienkach, ktorých sa takto vytvorený stav dotýka

 

E/ odvoláva

 1. Ing. Jána Mokoša z členstva v Predstavenstve spoločnosti Letisko Poprad – Tatry, a.s.
 2. Ing. Adriana Janíčka z členstva v Dozornej rade spoločnosti Letisko Poprad – Tatry, a.s.


F/ schvaľuje

 1. poskytnutie dotácie Telovýchovnej jednote Vysoké Tatry na projekt „TJ Vysoké Tatry – reprezentácia Mesta Vysoké Tatry“ vo výške 1 550 €
 2. poskytnutie dotácie Lyžiarskemu klubu Tatranská Lomnica na projekt „Ďalšia etapa rozvoja športových aktivít detí a mládeže zameraná na lyžovanie v Lyžiarskom klube Tatranská Lomnica“ vo výške 1 500 €
 3. poskytnutie dotácie Futbalovému klubu Vysoké Tatry na projekt „Podpora činnosti FK Vysoké Tatry v roku 2010“ v celkovej výške 3 800 €, z čoho je účelovo určená dotácia vo výške 2 656 € na kosenie ihriska
 4. poskytnutie dotácie Futbalovému klubu Tatranská Lomnica na projekt „Príspevok na činnosť FK Tatranská Lomnica“ v celkovej výške 2 800 €, z čoho je účelovo určená dotácia vo výške 1 992 € na kosenie ihriska
 5. poskytnutie dotácie Telovýchovnej jednote Slovan Tatranská Kotlina na projekt „Činnosť futbalového klubu v roku 2010“ v celkovej výške 1 700 €, z čoho je účelovo určená dotácia vo výške 1 328 € na kosenie ihriska
 6. preradenie žiadosti Organizačného výboru VCS s projektom „55. ročník VCS v zjazdovom lyžovaní“ do kategórie malých projektov s maximálnou možnosťou poskytnutia dotácie do 1 000 € na základe rozhodnutia primátora
 7. poskytnutia dotácie neziskovej organizácii Vysoké Tatry – Horse area Tatranská Lomnica, n.o. na projekt „Memoriál Ing. Ž. Bornemiszu – Majstrovstvá Slovenska v military“ vo výške 1 500 €
 8. poskytnutie dotácie Rastislavovi Pistrákovi – RAP-ART na projekt „Festival mládežníckych orchestrov a zborov Shengenský poludník – Eurorchestries Slovakia 2010“ vo výške 1 100 €
 9. udelenie Ceny Mesta Vysoké Tatry za celoživotné dielo prof. Ing. Ivanovi Vološčukovi, DrSc.
 10. udelenie mimoriadnej ceny Mesta Vysoké Tatry posádke vrtuľníka pri príležitosti 30. výročia leteckej tragédie v Mlynickej doline
 11. územný plán Mesta Vysoké Tatry podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov so zmenou podlažnosti v regulačnom bloku S 78 na maximálnu podlažnosť 2+1 a technickou opravou v regulačnom bloku S 25
 12. úpravu rozpočtu mesta na rok 2010 podľa predloženého návrhu
 13. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 191/8 o výmere 1040 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva Róberta Turjaníka a manželky Márie Turjaníkovej, rod. Rosinovej za cenu 137 €/m2 /4127 Sk/m2/, t.j. celkovo za cenu 142 480 € /4 292 352,50 Sk/
 14. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 191/5 o výmere 750 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Jany Gajanovej rod. Ištvanovej a manžela Mgr. Jána Gajana za cenu 137 €/m2 /4 127 Sk/m2/, t.j. celkovo za cenu 102 750 € /3 095 446,50 Sk/
 15. prevod nehnuteľností – miestnych komunikácií v k.ú. Štrba z vlastníctva VPS Vysoké Tatry, s.r.o. do vlastníctva Mesta Vysoké Tatry za cenu 7056,83 € /212 594 Sk/ podľa prílohy
 16. doplnenie prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Vysoké Tatry
 17. Ing. Jána Mokoša za člena Predstavenstva v spoločnosti Letisko Poprad – Tatry, a.s.
 18. Ing. Romana Smejkala za člena Dozornej rady v spoločnosti Letisko Poprad – Tatry, a.s.


G/ zriaďuje

v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. 1. 2010
1. Denné centrum Nový Smokovec
2. Denné centrum Dolný Smokovec
3. Denné centrum Tatranská Lomnica
4. Denné centrum Tatranská Kotlina


H/ ukladá prednostovi mestského úradu

 1. zabezpečiť zverejnenie záväznej časti územného plánu Mesta Vysoké Tatry vyvesením na úradnej tabuli mesta, ako aj iným v meste obvyklým spôsobom po dobu 30 dní a doručenie dotknutým orgánom štátnej správy

Zodpovedný: Ing. Juraj Hudáč

Termín: 15. 2. 2010

 1. zabezpečiť, aby územný plán Mesta Vysoké Tatry bol opatrený schvaľovacou doložkou

Zodpovedný: Ing. Juraj Hudáč
Termín: do 3 mesiacov od schválenia

 

 
Ing. Ján M o k o š
primátor

 

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH

 


Z á p i s n i c a

Z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 4. februára 2010

 

 

 

Zahájenie: 14.00 hod.
Ukončenie: 17.30 hod.

 

 
Prítomní:
Poslanci: 11

 

 
Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2009
 5. Správa o vybavovaní sťažností za II. polrok 2009
 6. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2009
 7. Správa o poskytnutých dotáciách za IV. Štvrťrok 2009
 8. Žiadosti o poskytnutí dotácií na kultúru a šport
 9. Udelenie ceny mesta za celoživotné dielo pre rok 2009
 10. Prehľad o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2009
 11. Návrh Územného plánu Mesta Vysoké Tatry
 12. Návrh nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Vysoké Tatry
 13. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2010
 14. Prevody vlastníctva
 15. Doplnenie prílohy č. 1 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Vysoké Tatry
 16. Schválenie dlhodobého nájmu pozemku a stavby v k.ú. Tatranská Lomnica spoločnosti CEHACE, s.r.o
 17. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR na vybraný projekt a o prijatých opatreniach
 18. Návrh na zriadenie denných centier v Meste Vysoké Tatry
 19. Interpelácie poslancov
 20. Diskusia
 21. Schválenie uznesenia
 22. Záver

1. Otvorenie
Ing. Ján Mokoš - privítal všetkých prítomných na 32. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konštatoval, že na dnešnom zasadnutí je z 11 poslancov prítomných 11 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Ešte pred schválením programu dnešného mestského zastupiteľstva predložil tento návrh:

- navrhol bod 16 – Dlhodobý nájom pozemku parc. č. 4409/52 o výmere 30 879 m2 v k.ú. Tatranská Lomnica a na ňom postavenej stavby s.č. 267 Eurocamp Tatranská Lomnica spoločnosti CEHACE, s.r.o. označiť ako bod 16/a zároveň navrhujem doplniť program o bod 16/b – Návrh na spôsob prenájmu objektu s.č. 76/1, 76/3, 75/6 v k.ú. Starý Smokovec pre Prešovský samosprávny kraj – tento materiál ste dostali pri prezentácii – hlasovanie o zaradení do programu z prítomných 11 bolo za 11 poslancov.

Predložil na schválenie návrh programu mestského zastupiteľstva vrátane schváleného návrhu
– hlasovanie o programe: z prítomných 11 poslancov bolo za: 11 poslancov


2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli schválení títo poslanci: Daniela Kordová, Dr. Anna Spišiaková, Ing. Jozef Janiga
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Pavol Stano a Ján Bogačík

3. Kontrola plnenia uznesení MZ
Prerokované bez pripomienok.

4. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2009
Prerokované bez pripomienok.

5. Správa o vybavovaní sťažností za II. polrok 2009
Prerokované bez pripomienok.

6. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2009
Prerokované bez pripomienok.

7. Správa o poskytnutých dotáciách za IV. štvrťrok 2009
Prerokované bez pripomienok.

8. Žiadosti o poskytnutí dotácií na kultúru a šport
a/ TJ Vysoké Tatry na projekt „TJ Vysoké Tatry – reprezentácia mesta Vysoké Tatry“
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

b/ Lyžiarsky klub Tatranská Lomnica na projekt „Ďalšia etapa rozvoja športovýchaktivít detí a mládeže zameraná na lyžovanie v LK Tatranská Lomnica
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

c/ Futbalový klub Vysoké Tatry na projekt „Podpora činnosti FK Vysoké Tatry v oku 2010“
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

d/ Futbalový klub Tatranská Lomnica na projekt „Príspevok na činnosť FK Tatranská Lomnica
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

e/TJ Slovan Tatranská Kotlina na projekt „činnosť futbalového klubu v roku 2010“
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

f/ OV VCS – 55. ročník VCS v zjazdovom lyžovaní“
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

g/ Neziskovej organizácii Vysoké Tatry – Horse area Tatranská Lomnica, n.o. na projekt „Memoriál Ing. Ž. Bornemiszu – Majstrovstvá Slovenska v military“
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

h/ Rastislavovi Pistrákovi – RAP-ART na projekt „Festival mládežníckych orchestrov azborov Shengenský poludník – Eurorchestries Slovakia 2010“
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

9/a Udelenie ceny mesta Vysoké Tatry za celoživotné dielo
Prerokované bez pripomienok.

9/b Udelenie mimoriadneho ocenenia mesta Vysoké Tatry
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

10.Prehľad o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2009
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

11.Návrh Územného plánu Mesta Vysoké Tatry
Ing. Novák – doplniť do uznesenia jedná sa o technickú ú chyba v regulačnom bloku S 25
P. Stano .- ide schvaľovanie významného dokumentu mesta, aj keď mnohokrát sme to prediskutovávali, je prirodzené, že na niektoré veci nemáme rovnaký názor – dlho sme akceptovali argumentáciu, ktorá nám bola dávaná – najprv schváliť zonáciu, potom ÚP. Vývoj ukázal, že sa mohol predložiť aj keď nebola zonácia, 2. vec – víchrica pred 5 rokmi, bol dôvod prehodnotiť následky víchrice a celkový vývoj. Výsledkom bolo – PHSR a 2. dokument štúdia trvalo uživateľného rozvoja, ktorý darovala vláda SR. Bola takým vyjadrením akým smerom vývoj budú usmerňovať orgány št. správy. Dovtedy sme používali ÚP zón schválené v r.l997-98. Potom došlo k zlému výkladu stavebného zákona, že mesto začalo považovať tento ÚP za neplatný, neskôr za platný a nezáväzný, i keď dnes som presvedčený, že tieto ÚP sú stále platné. Vychádzam z toho uzáveru, že v žiadnom území by nemala nastať situácia, že tam nič neplatí a tobôž nie v národnom parku. Dlho sme tejto argumentácii verili a aj rozhodnutia MZ boli prijaté s vedomím, že taký stav je. Dnes som presvedčený, že to bol mýlny výklad stavebného poriaku. Ďalší vývoj pokračoval tak, že nám stavebný úrad hovoril, že sa nedá nič robiť, že musíme rešpektovať požiadavky vlastníkov územia. Stratili sme kontrolu nad vývojom tohto územia. Tzv. pásma tatranských osád si dlho budovali svoju symbiózu. Dnes si trúfam povedať, že porušenie symbiózy prinesie zvrat a aj úpadok tomuto mestu. Hľadali sme možnosti, ako tomu vývoju zabrániť. Chceli sme vyhlásiť v r. 2007 stavebnú uzáveru. Prednosť dostali zámery veľkých investorov. Hovorím o tom, čo bolo do dnešného dňa rozhodnuté. Dnes sa ma pýtajú, či sa dalo tomu zabrániť. . Apartmánové byty – nebudem to rozoberať, mesto nemá prínos je to fiasko. Tým čo sa stalo v tomto období, poškodíme podnikateľské prostredie – ktoré tvorí časť kúpeľného poplatku a to prinesie zárodok pre budúci úpadok tohto mesta. Na problém tohto nesúladu som upozornil prokuratúry, ministerstvá , KSÚ, márne, ani jeden orgán konať nezačal, tak si to vysvetľujem, že nebol porušený zákon. Inak by boli povinní začať konať. Konštatujem, že zrejme je veľmi pravdepodobné, že neexistuje žiadny nástroj, ako následky týchto konaní zrušiť a nič na tom by nezmenilo ani neprijatia ÚP. Všetky tieto rozhodnutia sú už platné a dajú sa zmeniť iba cestou súdu. Na základe komunikácie s úradmi som o tom presvedčení. Stojím dnes pred ťažkým rozhodnutím – či schváliť to, čo sme nemohli ovplyvniť, alebo predložený návrh nepodporiť. Je to ťažké rozhodovanie, preto prosím všetkých, aby individuálne rozhodnutie posudzovali v kontexte s existujúcou situáciou a so stavom, do akého sme sa dostali a už to nemôžeme zmeniť.
Na novembrovom MZ sme prijali 2 uznesenia v súvislosti s návrhom územného plánu. Predložím 3 poslanecké návrhy, ktoré nie sú nové k predkladanému územnému plánu, ale týkajúce sa uznesenia, ktoré bolo prijaté na novembrovom MZ.- aby neostali tieto uznesenia tzv.: „visieť vo vzduchu“. Konzultovali sme to s Ing. Novákom, prednostom MsÚ a takáto formulácia je prijateľná, nakoľko nejde o nový návrh zmien.
Dávam návrh zaradiť do návrhu uznesenia
1. MZ konštatuje, že do územnoplánovacej dokumentácie boli premietnuté vydané právoplatné územné a stavebné rozhodnutia bez súhlasu mestského zastupiteľstva, ktoré musí akceptovať existujúci stav, pretože by vystavilo mesto riziku právnych a finančných následkov; z rovnakého dôvodu mestské zastupiteľstvo musí akceptovať aj tie rozhodnutia o námietkach a pripomienkach, ktorých sa takto vytvorený stav dotýka
2.MZ schvaľuje územný plán Mesta Vysoké Tatry podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov so zmenou podlažnosti v regulačnom bloku S 78 na maximálnu podlažnosť 2+1 a technickou opravou v regulačnom bloku S 25 .............so zmenou podlažnosti v bloku ...............
3. MZ zrušuje body 1 a 2 písm. E/ v uznesení č. 30/2009
Poslanecký návrh o zaradenie do návrhu na uznesenie:
Hlasovanie č. 4: návrh 1 – 11 za
Hlasovanie č. 5 návrh 2 – za 11 poslancov
Hlasovanie č. 6 návrh 3 – za 11 poslancov
Ing. Janiga – podporujem myšlienku p. Stana – materiál ktorý sme dostali – veľa nedostatkov, ale stojíme pred kompromisom . Určiť pravidlá, alebo sa vrátiť do minulosti. Ďalší bod 12 je návrh nariadenia, o ktorom by sme mali hlasovať hneď, ale nebolo by správne, keby sme obmedzili verejnosť aby sa mohli vyjadriť. A hlasovať hneď po prerokovaní ÚP o jeho schválení
Dávam návrh – umožniť občanom diskutovať k danému bodu – podľa rokovacieho poriadku 2 minúty
Hlasovanie: č. 7 – za 11 poslancov

p. Gallik – svoje stanovisko k ÚP- jednak ako občan a ako člen komisie som podal v riadnom termíne pripomienku, bol som predvolaný na prediskutovanie. Žiaľ nič z toho, čo som podal nebolo akceptované, a všetci veľkí podnikatelia, ktorí podávali návrhy – ich prešli.- Vidím v tom diskrimináciu malých podnikateľov. To čo sa udialo sa neudialo zákonne a dnes nevieme nájsť vinníka a majú byť legalizované veci, ktoré boli urobené protizákonne.
Ing. Novák – p. Gallik podal priopomienky –a riešil pozemky, na ktoré nemá vlastnícke právo ani iný nárok, my sme riešili s tými, komu pozemky patria. Nesúhlasím s tým, že sa vychádzalo v ústrety veľkým finančným skupinám. Časť bola akceptovaná, je súlad a kompromis využitia územia či už z pohľadu orgánov št. správy a verejnosti.
Ing. Mokoš – bolo vyjdené v ústrety v Tatranskej Lomnici – celá plocha pod Sintrou nad ZŠ, nebolo vyjdené v ústrety čo sa týka „Jakubková lúka“ a pod. Poslanci z MsV boli na rokovaniach a sú informovaní, komu sa vyhovelo, komu nie.
p. Brabec – ďakujem za možnosť sa vyjadriť. Je to posun oproti predchádzajúcemu MZ, kde diskusia nebola daná a dnes nám je to umožnené, za čo ďakujem. V septembri 2008 sme dostali „nový“ ÚP a boli sme prekvapení, že nemá nič spoločné s predchádzajúcim. Ako môže byť tvorený bez verejnosti? Sme tu, ide sa schvaľovať. Máte právo ho zmeniť podľa stavebného zákona. Vyzývam Vás, aby ste tento ÚP zmenili – k lepšiemu. Je súčasťou vašej dokumentáciu Návrh na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach.
P. Stano – poslanecké návrhy hlasovať ešte pred schválením ÚP
Ing. Hudáč – k vyjadreniam p. Brabca čo sa týka diskusie – v každom programe MZ je bod diskusia. 2. poznámka – účasť verejnosti v celom procese schvaľovania ÚP bola podľa zákona dodržaná.
P. Stano – v uznesení je ten paragraf stavebného zákona zapracovaný.
Ing. Novák – pripomienkovanie ÚP – jeho obstarávanie – postupovalo sa podľa zákona, lehoty sa dodržali, máme súhlas KSÚ –
Ing. Janiga – netrúfam si ho zmeniť bez stanovísk orgánov ochrany prírody a štátnych orgánov. Ak sa schváli, môžeme začať jeho zmenami, aby sme ho dostali do normálnej podoby.
D. Krebs – žijem 40 rokov v T. Lomnici, a keby 90 % obyvateľov bolo „Za“ tak Vy p. Brabec by ste to kritizovali, až je to nápadné a účelové. Príďte radšej poliať ihrisko do T. Lomnice a urobíte dobrý skutok.
P. Stano – p. Brabec má právo na svoj názor. Osobné kritiky by sme si mohli odpustiť. U niekoho prevládne pocit zodpovednosti . podporiť budúcnosť, iní čo v minulosti pre nich nebolo urobené.
Ing. Kalinčíková – mám dotaz, či sú vyvíjané tlaky aj teraz od tých majiteľov a že sa nemáte čím brániť? . Máte také prípady? Ak by sme územný plán neschválili mali by ste sa čím brániť?
Ing. Novák – stavebný úrad je tu od toho aby stavby povoľoval, nie zakazoval. Ak príde žiadosť, musí konať. Rozvojové aktivity v rámci územia trvali a budú trvať. ÚP reguluje plochu na ďalší rozvoj mesta. Rozširovali sme územie v minimálnom rozsahu. Robilo nám to problémy pri údržbe pozemkov a pod.
Ing. Mokoš – ak by bol ÚP prijatý – nastolia sa podmienky a je to jedno či malý alebo veľký podnikateľ.
Ing. Janiga predniesol návrh uznesenia , ktoré sa týka územnému plánu:
/príloha zápisnice – uznesenie č. 32/2010
Hlasovanie č 8 – súhlasí/ 1 : za 11 poslancov
Hlasovanie č. 9 – súhlasí/2: za 8, 3 zdržali
Hlasovanie č. 10 – konštatuje: 1 – za 9, 2 sa zdržali
Hlasovanie č. 11 – konštatuje: 2 -. 10 za, zdržal 1
Hlasovanie č. 12 – konštatuje: 3 za 10 zdržal 1
Hlasovanie č. 13 .- schvaľuje ÚP -. Za 8, 2 proti, zdržal sa 1
Hlasovanie č. 14 – zrušuje – za 10 poslancov, 1 zdržal
Hlasovanie č. 15 – ukladá 1 – za 9,
Hlasovanie č. 16 – ukladá 2 – za 11

 

12.Návrh nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Vysoké Tatry
Bez pripomienok.

Hlasovanie č. 17 – za 8 / Bogačík Grivalský, Janiga, Kordová, Líška, Manik, Olekšáková, Spišiaková/ , 2 proti / Stano, Kalinčíková/ , 1 sa zdržal /Plučinský/

13.Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2010
Prerokované bez pripomienok.

14.Prevody vlastníctva

a/Návrh na spôsob prevodu vlastníctva nebytových priestorov do výlučného vlastníctva manželov Petry a Waltera Marxa
Prerokované bez pripomienok.

b/Návrh na spôsob prevodu vlastníctva stavby – Autobusová čakáreň Podbanské

Materiál prerokovaný bez pripomienok.

c/ Návrh na zrušenie uznesenia – prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

d/Návrh na prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica /Turjaník/
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

e/ Návrh na zrušenie uznesenia – prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica /Eva Sulírová/
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

f/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Tatr. Lomnica /manželov Gajanových/
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

g/ Prevod nehnuteľostí – miestnych komunikácií v k.ú. Štrba z vlastníctva VPS Vysoké Tatry, s.r.o do vlastníctva Mesta Vysoké Tatry

Materiál prerokovaný bez pripomienok.


15. Doplnenie prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Vysoké Tatry
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

16 a/Schválenie dlhodobého nájmu pozemku a stavby v k.ú. Tatranská Lomnica spoločnosti CEHACE, s.r.o.
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

16/b Návrh na spôsob prenájmu objektu s.č. 76/1, 76/3, 75/6 v k.ú. Starý Smokovec pre
Prešovský samosprávny kraj
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

17.Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR na vybraný projekt a o prijatých opatreniach
Materiál prerokovaný bez pripomienok.


18.Návrh na zriadenie denných centier v Meste Vysoké Tatry
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

19.Interpelácie poslancov
P. Stano
- v rámci prejednávania návrhu zonácie TANAPu malo mesto požiadať o vybratie cca 450 ha plôch z národného parku (teda do zóny D), i keď návrh územného plánu v uvedených priestoroch nepočíta so žiadnymi aktivitami, ktoré by sa nedali realizovať na území v treťom stupni ochrany (teda budúcej zóny C). Napríklad, ako vieme, rekreačné lesy možno vytvárať i v budúcej zóne „C“. Nevieme, kto v mene mesta takýto návrh podal, keď v § 11 odsek 4 písmeno c sa hovorí: „Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené schvaľovať koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta“.
Predpokladám, že každý z nás vyňatie takej rozsiahlej rozlohy mesta z národného parku (mimo terajších intravilánov) iste považuje medzi takéto základné otázky života nášho mesta – veď ak by nie tak by sme popierali zmysel jeho existencie
Chcem sa preto opýtať, ako je možné, že takýto návrh bol bez predloženia MsZ v mene mesta podaný – žiadam, aby sa nám poskytol prehľad, ktorých pozemkov sa uvedený návrh dotýka, kto sú ich vlastníci, kto a z akých dôvodov mesto o takýto návrh požiadal, kým bol návrh posúdený a podaný.
Zároveň informujem, že som Ministerstvo životného prostredia ako poslanec MsZ informoval, že takýto návrh mestské zastupiteľstvo neschválilo, i keď to podľa nášho názoru patrí do jeho kompetencií.
Ďalšou interpeláciou – asi na pána primátora, je otázka vytváraného Klastra Tatry.
Tento návrh nám na minulom MsZ bol podaný takpovediac v zrýchlenom rokovaní, medzi argumenty podporujúce potrebu založenia tohto klastra patril aj pripravovaný zákon o turizme – a teda hlavne možnosti príspevku štátu na fungovanie klastra.
Návrh zákona o turizme sa ale ešte pred jeho prerokovaním v parlamente zmenil – podľa súčasného návrhu zákona už možný príspevok štátu na dofinancovanie nebude vo výške príspevkov všetkých členov klastra, ale iba vo vžške príspevkov od samosprávy. To podstatne mení našu východiskovú situáciu a k celému návrhu sa budeme musieť vrátiť.
My sme zatiaľ neschválili sme výšku nášho príspevku, chcem teda interpelovať pána primátora, ktorý by nás mal vo vznikajúcom klastry zastupovať – ako sa zmena návrhu tohto zákona prejavila v príprave stanov klastra – či teda bude príspevok ostatných členov – mimo tých zo samosprávy – zdvojnásobený, alebo či bude príspevok samospráv znížený o polovicu.
Ďalšou doteraz nezodpovedanou otázkou je, aké funkcie, ktoré teraz pre podporu CR v meste robí ZCR, dá klaster

Ing. Mokoš – spracovanie zonácie neprináleží nám, ale Ministerstvu životného prostredia - po odsúhlasení s min. pôdohospodárstva. Neviem o aké parcely sa týka. Bola pozastavená zonácia. Z iniciatívy mesta Vysoké Tatry, ja osobne som cestoval s Ing. Jablonskou do Bystrice, kedy min.ŽP akceptoval našu žiadosť, lebo sa tvorili zonácie tak, ako sa tvoril park. Nikto sa nepýtal ako majú byť hranice národného parku. Prvý krát nás pripustili k tomu, aby sme sa mohli vyjadrovať – pred 6 rokmi. Nebol to jednoduchý proces, podporil to minister hospodárstva, vtedy sa to rozbehlo. 450 ha – musím vedieť v ktorom priestore alebo parcely. Ale je to vec MŽP.
2. Klaster – na ZMOSe sme sa tým zaoberali, avšak po zmenách, ktoré urobilo Ministerstvo financií je to demotivujúce voči podnikateľom – pripravili sme návrh v súčinnosti s OZ, podnikateľmi, združeniami, ministerstvo to vyškrtol – pripomienkovali sme to. Máme radu ZMOS a robíme všetko pre to, aby bol aktualizovaný , tak ako sme ho mi predložili.

Ing. Líška – zonácia TANAPu v r. 2008 bolo podané mestom Vysoké tatry vylúčenie takejto plochy – s odôvodnením – rozvoja stavebnej činnosti a developerských aktivít – značná časť bola na št. lesných pozemkov v 3-4 stupni ochrany prírody. Ak je potrebné dodať materiály, viem ich dodať. Na dokončenie zonácie – doporučujem zvážiť aby tento návrh , ktorý bol predložený – bol stiahnutý od MŽP ako tvorcu zonácie, nakoľko návrh je v rozpore so základnými dokumentami ÚP a PHSR. Ten
návrh ktorý bol predložený mestom – doložiť stavebnému úradu, aby mali možnosť ho prehodnotiť a tú časť, ktorá je v rozpore stiahnuť.
Ing. Mokoš .- stretneme sa dnes neviem povedať, ktorá je to parcela, či je to veľa, či málo
Ing. Plučinský – ako pokračuje práca na ceste medzi T. Lomnicou a St. Smokovcom .- Horný Smokovec
Ing. Novák – bola riešená stabilizácia cesty a po zime dorieša celkovú rekonštrukciu.
Ing. Mokoš .- bolo to zahrnuté do 2 etapy .- budeme sa dotazovať p. Kozáka, aké majú časové horizonty.

20.Diskusia
Ing. Kordová - na základe žiadosti p. Herkelovej , riaditeľky Letiska Poprad – Tatry a.sl, z dôvodov prípravy mimoriadneho VZ spoločnosti, ktoré sa uskutoční vo februári /po zasadnuti MZ Vysoké Tatry/ v súvislosti so zmenou podielov jednotlivých akcionárov,je potrebné vykonať zmenu v obsadení orgánov spoločnosti.
Preto dávam poslanecký návrh na odvolanie člena predstavenstva spoločnosti p. Ing. Jána Mokoša a člena dozornej rady p. Ing. Adriána Janička anavrhujem do týchto orgánov za mesto Vysoké Tatry schváliť za člena predstavenstva p. Ing. Jána Mokoša, primátora mesta a za člena dozornej rady Ing. Romana Smejkala, hlavného kontrolóra.
Hlasovanie: . o zapracovanie návrhu do uznesenia – za 10
P. Stano – chcem stručne informovať, že keďže náš mestský výbor so znepokojením pozoruje zhoršovania podnikateľského prostredia, v ktorom sa vytvára podstatná časť nášho kúpeľného poplatku, teda najmä zimnej sezóny, pozvali sme prostredníctvom ZCR poskytovateľov služieb na diskusiu, ako by sme touto úpadku mohli zabrániť, alebo ho aspoň zmierniť.
Nepozvali sme TLD, pretože sme sa obávali príliš kategorických vyjadrení či vyhlásení z jednej alebo druhej strany, ktoré by mohli zahatať tak potrebnú diskusiu. Pokúsime sa námety z tohto stretnutia spracovať a pripraviť nejaké návrhy, ako by to mohlo lepšie fungovať.
Samozrejme – my ako mestský výbor nemôžeme existujúce problémy vyriešiť, mali by sme to robiť spoločne – mestský úrad, poslanci, menší i veľkí poskytovatelia služieb. Ale niečo robiť treba, pretože inak na to všetci doplatíme.
Z nášho stretnutia robíme záznam, pokúsime sa pomenovať hlavné problémy i načrtnúť východiska. Možno sa nám to nepodarí, neviem, ale považovali sme za povinnosť sa o to aspoň pokúsiť.
Gallik – chcel by som informáci, čo myslel p. primátor tým, keď pri schvaľovaní ÚP podotkol o Jakubkovej lúke.
Ing. Mokoš – Jakubková lúka mohla byť predlžená, rozširená – ale priority sa stali Lomnica a Jasná.
Ing. Hudáč – chcem podať informáciu o projekte – na ktorom pracuje projektový tím – ide o projekt nakupu 3 malých autobusov - preprava Vysoké Tatry – Zakopane – využívanie na vlastné účely – školské a pod. 3 podmienky sme definovali – 5 % spoluúčasť – zabezpečíme z fondov, 2. podmienka – aby sme neprišli o peniaze, ak neuspejeme, a náklady aby boli hradené, až keď bude projekt úspešný. O ďalších postupoch budeme MsV informovať.

21.Schválenie uznesenia
Návrhová komisia predložila na schválenie uznesenie, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

22.Záver
Po schválení uznesenia, primátor Ing. Ján Mokoš poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala: A. Jurečková


         Ing. Ján M o k o š                                              Ing. Juraj H u d á č
               primátor                                                            prednosta

 

Overovatelia zápisnice:
Ján Bogačík ..................................
Pavol Stano .................................
 

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2009 Hlavný kontrolór

03

Správa o vybavovaní sťažnosti za II. polrok 2009 Hlavný kontrolór

04

Správa o činnosti mestskej polície za rok 2009 Náčelník MsP

05

Správa o poskytnutých dotáciách za IV. štvrťrok 2009 Prednosta MsÚ

06

Žiadosti o poskytnutí dotácií na kultúru a šport Prednosta MsÚ

07

Udelenie Ceny mesta za celoživotné dielo pre rok 2009 Vedúci redaktor TD

08

Prehľad o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2009 Prednosta MsÚ

09

Návrh Územného plánu Mesta Vysoké Tatry Prednosta MsÚ

10

Návrh nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Vysoké Tatry Prednosta MsÚ

11

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

12 

Prevody vlastníctva Prednosta MsÚ

 

Materiály k zasadnutiu

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka