Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 18.3.2010

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 18. marca 2010 o 14. 00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o priebehu a výsledkoch inventarizácie majetku mesta
 5. Správa o hospodárení s nájomnými bytmi mesta
 6. Prehľad pozemkov určených na funkciu bývania v rodinných domoch, bytových domoch a na výstavbu garáží k 31. 1. 2010
 7. Prevody vlastníctva
 8. Návrh Zásad o zriaďovaní a činnosti denných centier v Meste Vysoké Tatry
 9. Návrh na vymenovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru v Tatranskej Kotline a na zvolenie člena Komisie požiarnej ochrany
 10. Žiadosť o poskytnutie dotácie
 11. Informatívna správa o príprave výstavby Centra sociálnych služieb v Dolnom Smokovci
 12. Zriadenie odplatného vecného bremena
 13. Interpelácie poslancov
 14. Diskusia
 15. Schválenie uznesenia
 16. Záver

 

 

                                                          Ing. Ján M o k o š 
                                                               primátor
 

Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

Uznesenie č. 33/2010

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 18. marca 2010

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách


A/ berie na vedomie

 1. kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 2. správu o vykonaní inventarizácie majetku mesta k 31. 12. 2009
 3. správu o hospodárení s nájomnými bytmi mesta
 4. prehľad pozemkov určených na funkciu bývania v rodinných domoch, bytových domoch a na výstavbu garáží
 5. informatívnu správu o príprave výstavby sociálneho zariadenia Mesta Vysoké Tatry „Centrum sociálnych služieb“ Dolný Smokovec

B/ súhlasí

s vypracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Vysoké Tatry

C/ schvaľuje

 1. prevod vlastníctva dlhodobého hmotného majetku mesta do vlastníctva VPS Vysoké Tatry, s.r.o. za cenu 150 000 €, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad osobitného zreteľa
 2. Zásady o zriaďovaní a činnosti denných centier v meste Vysoké Tatr
 3. preradenie žiadosti Františka Pitka, Sport Service Poprad s projektom „Tatry Tour“ do kategórie malých projektov s maximálnou možnosťou poskytnutia dotácie do 1 000 € na základe rozhodnutia primátora
 4. predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky v rámci výzvy ROP-2.1c-2010/02 ROP za účelom realizácie projektu „Prestavba, prístavba, nadstavba DJ na Centrum sociálnych služieb Dolný Smokovec“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
 5. zabezpečenie realizácie projektu „Prestavba, prístavba, nadstavba DJ na Centrum sociálnych služieb Dolný Smokovec“ po schválení žiadosti o nenávratné finančné prostriedky
 6. financovanie projektu „Prestavba, prístavba, nadstavba DJ na Centrum sociálnych služieb Dolný Smokovec“ vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške minimálne 72 900 EUR
 7. zriadenie odplatného vecného bremena pre SPP – distribúcia, a.s. Bratislava pre účely rekonštrukcie jestvujúceho MP STL Starý Smokovec, v k.ú. Starý Smokovec, na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry, podľa Zmluvy a budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, za cenu 33 € za 1 m2
 8. zriadenie odplatného vecného bremena pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Košice pre umiestnenie a uloženie podzemného elektrického vedenia v rámci stavby „Rekonštrukcia časti VN kábla MTR PALACE – MTR PARK a rozšírenie NN siete – II. etapa“ v k. ú. Starý Smokovec na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry, podľa Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, za cenu 33 € za 1 m2
 9. zriadenie odplatného vecného bremena pre MISBOR, a.s. Bratislava pre účely uloženia podzemnej kanalizačnej a plynovej prípojky v rámci stavby „Penzión Vila MIMO, Starý Smokovec“ na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry, v k.ú. Starý Smokovec, podľa Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, za cenu 33 € za 1 m2
 10. členstvo Mesta Vysoké Tatry v záujmovom združení právnických osôb podľa § 20f a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, pod názvom „Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier“
 11. Danielu Kordovú do Správnej rady „Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier“ za Mesto Vysoké Tatry
 12. Ing. Máriu Fábryovú do Dozornej rady „Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier“ za Mesto Vysoké Tatry

D/ zrušuje

 1. bod 15 písm. B/ v uznesení č. 11/2007, bod 21 písm. B/ v uznesení č. 12/2008 a bod 4 písm. C/ v uznesení č. 17/2008
 2. bod 5 písm. B/ a bod 9 písm. C/ v uznesení č. 30/2009

 

 

E/ odvoláva

 1. Štefana Krigovského z funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Tatranská Kotlina
 2. Štefana Krigovského z komisie požiarnej ochrany

F/ vymenúva

Ing. Juraja Chovanca za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Tatranská Kotlina

G/ volí

Ing. Juraja Chovanca za člena komisie požiarnej ochrany
 

                                                                   Ing. Ján M o k o š
                                                                          primátor
 

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH

 

 

 

 

Z á p i s n i c a

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 18. marca 2010

 


Zahájenie: 14.00 hod.
Ukončenie: 16:30 hod.

 

  


Prítomní:
- podľa prezenčnej listiny

 

 


Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o priebehu a výsledkoch inventarizácie majetku mesta
 5. Správa o hospodárení s nájomnými bytmi mesta
 6. Prehľad pozemkov určených na funkciu bývania v rodinných domoch, bytových domoch a na výstavbu garáží k 31. 1. 2010
 7. Prevody vlastníctva
 8. Návrh Zásad o zriaďovaní a činnosti denných centier v Meste Vysoké Tatry
 9. Návrh na vymenovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru v Tatranskej Kotline a na zvolenie člena Komisie požiarnej ochrany
 10. Žiadosť o poskytnutie dotácie
 11. Informatívna správa o príprave výstavby Centra sociálnych služieb v Dolnom Smokovci
 12. Zriadenie odplatného vecného bremena
 13. Návrh na schválenie členstva Mesta Vysoké Tatry v „Centre rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier“
 14. Interpelácie poslancov
 15. Diskusia
 16. Schválenie uznesenia
 17. Záver


1.Otvorenie

Ešte pred zasadnutím vystúpil p. Kulla - samozavlažovacie kvetináče na verejné osvetlenie.

vítam Vás na 33. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konštatujem, že na dnešnom zasadnutí je z 11 poslancov prítomných 11 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Pani poslankyne, páni poslanci, ešte pred schválením programu dnešného mestského zastupiteľstva Vám predkladám tento návrh:

- navrhujem doplniť program o bod 13 – Návrh na schválenie členstva Mesta
Vysoké Tatry v „Centre rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier“ – tento materiál ste dostali pri prezentácii
– hlasovanie o zaradení do programu z prítomných 11 bolo za 11 poslancov.


Pani poslankyne, páni poslanci predkladám Vám na schválenie návrh programu mestského zastupiteľstva vrátane schváleného návrhu
– hlasovanie o programe: z prítomných 11 bolo za 11 poslancov.


2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie navrhujem schváliť poslancov: Ing. Petra Líšku, Ing. Renátu Olekšákovú, Ing. Igora Plučinského – hlasovanie


Za overovateľov zápisnice určujem poslancov Danielu Kordovú a Dr. Spišiakovú

3. Kontrola plnenia uznesení MZ

Prerokované bez pripomienok.

4. Správa o priebehu a výsledkoch inventarizácie majetku mesta

Prerokované bez pripomienok.

5. Správa o hospodárení s nájomnými bytmi mesta

Prerokované bez pripomienok.

6. Prehľad pozemkov určených na funkciu bývania v rodinných domoch, bytových domoch a na výstavbu garáží k 31. 1. 2010

Materiál prerokovaný bez pripomienok.

7. Prevody vlastníctva

a/ Prevod vlastníctva dlhodobého hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta do vlastníctva VPS Vysoké Tatry s.r.o
Prerokované bez pripomienok.

b/ Zrušenie bodu 5, písm. B/ a bodu 9, písm. C/ v uznesení č. 30/2009 zo dňa 4.11.2010 – manželia Rušinoví
Prerokované bez pripomienok.

8. Návrh Zásad o zriaďovaní a činnosti denných centier v Meste Vysoké Tatry
Prerokované bez pripomienok.

9. Návrh na vymenovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru v Tatranskej Kotline a na zvolenie člena Komisie požiarnej ochrany
Prerokované bez pripomienok.

10.Žiadosť o poskytnutie dotácie

Prerokované bez pripomienok.

11.Informatívna správa o príprave výstavby Centra sociálnych služieb v Dolnom Smokovci

Prerokovanie bez pripomienok.

12.Zriadenie odplatného vecného bremena

a/ Zriadenie odplatného vecného bremena pre SPP – distribúcia a.s. Bratislava
Prerokované bez pripomienok.

b/ Zriadenie odplatného vecného bremena pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Košice
Prerokované bez pripomienok.

c/ Zriadenie odplatného vecného bremena
Prerokované bez pripomienok.

13. Návrh na schválenie členstva Mesta Vysoké Tatry v „Centre rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier“

Mgr. Janoško , vedúci odd. CR PSK– uviedol do problematiky založenia Centra rozvoja turizmu v PSK
P. Stano – mám dotaz, či investičné prostriedky od vlády budú postačovať na rekonštrukciu objektu , povedali ste že Tatry sú perlou – to nejako necítime, a nie som si istý, či budeme môcť podporovať samostatnými príspevkami na tú činnosť.
Janoško – ten prídel financií by mal postačovať – nie všetko pôjde na rekonštrukciu.

14.Interpelácie poslancov

Na tomto MZ poslanci nepodali žiadne interpelácie.

15.Diskusia

Ing. Plučinský – prosím o informáciu, v akom štádiu sa nachádzajú prípravy rekonštrukcii Domu služieb v Starom Smokovci a ako pokračuje príprava výstavby chodníky pre občanov v Tatranských Matliaroch
Ing. Hudáč – minulý týždeň sa uskutočnila prezentácia celého projektu Rekonštrukcie Domu služieb, na ktorej sa zúčastnili žiadatelia a boli pozvaní aj terajší nájomníci prevádzok. Momentálne beží fáza uvoľňovania priestorov nájomníkmi, majú zmluvy platné do 30. 6. 2010. Komerčné priestory sú zatiaľ v ponuke, ľudia sa môžu hlásiť. Výberové konanie na projektovú dokumentáciu bolo dokončené vyhrala to firma STIX Banská Bystrica.
Ing. Novák – chodník pre občanov – Tatranské Matliare – 1 etapa – spevnenie a 2. etapa pokrytie – malo by sa to začať realizovať koncom jari a dokončenie 30.6.2010
Ing. Janiga – blížia sa voľby do MZ – pred minulými voľbami som navrhoval 1 volebný obvod. Je to citlivá vec, chcem poprosiť aby kompetentní pracovníci nám pripravili možnosti - alternatívy – výhody,nevýhody – aby sa to dostalo medzi poslancov, aby mohli o tom diskutovať.
Dr. Gálfyová – ešte nie sú vyhlásené komunálne voľby ,ale pravdepodobne v septembrovom MZ by mali byť schválené volebné obvody.
P. Stano – po prvé: chcem v mene svojom, ale aj za obyvateľov sa poďakovať vedeniu mesta a p. Bendíkovi za prípravu „Dňa mesta“.
Po druhé – cestovný ruch v našom meste sa dostal do najzložitejšieho obdobia, že k dvom mimo sezónam – jar a jeseň, pribudla zimná sezóna, stráca sa viazanosť ubytoných hostí na lyžovanie. V pondelok som stretol p. Tona Mareca a povedal, že Tatry skončia ako Revúca, Jelšava a Smolník –prosperovali vďaka prírode, potom prišla snaha o ekonomické zhodnotenie a takto dopadli. Naše bohatstvo je nevyčerpateľné a nemôže sa minúť. Bohatstvom pásma tatranských osád – bola symbióza prírody s urbanizmom, blízkosť končiarov, priateľská atmosféra malých zariadení. Zdá sa mi, že od víchrice 2004 toto bohatstvo stráca hodnotu. Klesá nám kúpeľný poplatok, ale najhoršie je, že sa stráca viera obyvateľov v jeho budúcu prosperitu. Strácajú motiváciu, aby tu žili a pracovali. Pomaly sa končí volebné obdobie, mali by sme sa nad tým zamyslieť a hľadať riešenia, ako dať silnejší impulz turizmu. Začali sme v Smokovci s väčšou diskusiou s obyvateľmi, podnikateľmi a mestom, mali by sme viac diskutovať, hľadať riešenia. Aby ten náš potenciálny hosť sa cítil tak, že opäť že prichádza ako vítaný hosť do tohto prostredia. Mali by sme sa zamerať na to, ako tomu pomôcť.

Ing. Mokoš - zase tak veľa sa nepostavilo – súhlasím s tým, aby zásah bol citlivý – ale rozšírenie zjazdoviek je potrebné, nezastávam názor poprepájať ich , ale existujúce zjazdovky urobiť, tak aby to vyhovovalo.
p. Chobotová – v roku 2003 som si podala žiadosť o pozemok, bolo mi odpísané, že nie je zhotovený ÚP. Bola som aj na zasadnutí MsV – kde som sa dozvedela, že z toho poradovníka dostali pozemky – tí, ktorí boli za mnou v poradovníku. Ako je to možné, že títo dostali pozemok ešte pred schválením ÚP? Aké sú kritéria, pretože som nebola vybratá. P.Plučinský – v Korzári ste sa vyjadrili – že je množstvo tatranských občanov, ktorí nemajú kde bývať. ÚP je pre nich – chceme zabezpečiť túto možnosť – ale tá cena za 133,-eur m2, kde na to vezmú? Však sa zadĺžia 2 generácie – predtým dostali pozemky Chodníček, Hadnagy a pod. za 1600,-Sk, a nebol schválený ÚP. Prosím písomnú odpoveď.
- K udeľovaniu „ceny mesta“ – za čo dostal p. Ing. Vološčuk? – chcem písomne odpoveď. Tú cenu som mohla ja dostať, zachránila som 55 hláv – v súvislosti s odpredajom majetku JMF – bytov kde títo ľudia bývali. Aké sú vlastne kritéria. P Gerdelán by si to zaslúžil – viac urobil pre Tatry, ako Vološčuk , ktorý rozbil Tanap.
Ďalšia moja pripomienka je na spoje – T. Lomnica – Štrbské Pleso – sú hodinové intervaly.
Ing. Mokoš – prosím zodpovedných, aby písomne odpovedali
P. Stano – najprv sa podávajú návrhy na udelenie cien – je to zverejnené, komisia potom vyberá. Na p. Vološčuka podal návrh Klub Tatrancov – môžete dostať kópiu. Boli navrhnutí 3 občania..
Ing. Plučinský – cena pozemku – je v rámci súťaže, ktorú ukladá zákon. Toto sú ľudia v Tatrách, ktorí sú ochotní zaplatiť. Informáciu ktorú sme vám podávali, že nie sú pripravené pozemky na výstavbu – to nám dali úradníci, a tak sme to Vám odovzdali.
Ing. Mokoš – jednotlivým mestským výborom boli dané z MsÚ k dispozícii plochy, kde môže byť domová výstavba. Čo sa týka dopravy a intervaly odchodov električiek - už 2. rok rokujeme s Ministerstvom dopravy. TEŽ sú stratový podnik - prosili sme ich, aby štát viac dotoval, okrem iného žiadali sme výstavbu nových zastávok – odpoveď – nemajú financie.

16.Schválenie uznesenia

Návrhová komisia predložila na schválenie uznesenie č. 33/2010, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

17.Záver

Po schválení uznesenia primátor poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

 

Zapísala: A. Jurečková

 

         

         Ing. Ján M o k o š                                            Ing. Juraj H u d á č 
                primátor                                                           prednosta


Overovatelia zápisnice:

PaedDr. Anna Spišiaková .............................

Daniela Kordová ..........................................
 

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZHlavný kontrolór

02

Správa o priebehu a výsledkoch inventarizácie majetku mestaPrednosta MsÚ

03

Správa o hospodárení s nájomnými bytmi mestaKonateľ Tatry-Teplo

04

Prehľad pozemkov určených na funkciu bývania v rodinných domoch, bytových domoch a na výstavbu garáží k 31. 1. 2010Prednosta MsÚ

05

Návrh na úpravu rozpočtuPrednosta MsÚ

06

Prevody vlastníctvaPrednosta MsÚ

 

Materiály k zasadnutiu

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka