Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 22.4.2010

Pozvánka


P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 22. apríla 2010 o 14. 00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

P r o g r a m :

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Záverečný účet mesta za rok 2009
 5. Správa o poskytnutých dotáciách za I. štvrťrok 2010
 6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta 
 7. Prevody vlastníctva
 8. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Vysoké Tatry
 9. Návrh nariadenia, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok Mesta Vysoké Tatry
 10. Zriadenie odplatného vecného bremena v k.ú. Starý Smokovec pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Košice
 11. Návrh na voľbu prísediacich trestných senátov Okresného súdu Poprad
 12. Interpelácie poslancov
 13. Diskusia
 14. Schválenie uznesenia
 15. Záver

 

 

                                                       Ing. Ján M o k o š 
                                                              primátor
 

Uznesenie

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 34/2010

z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 22. apríla 2010


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 

A/ berie na vedomie

 1. kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 2. správu o plnení rozpočtu Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec k 31.12.2009
 3. správu o plnení rozpočtu Základnej školy Tatranská Lomnica k 31.12.2009
 4. správu o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica k 31.12.2009
 5. informáciu o použití príspevku mesta pre ZCR k 31.12.2009
 6. správu o poskytnutých dotáciách v I. štvrťroku 2010
 7. informáciu o hospodárení vydavateľského družstva Podtatranské noviny
 8. informáciu vo veci podanej sťažnosti na Ústavný súd SR proti rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. Zn. 3Sžp 23/09 zo dňa 16. 4. 2009

 

B/ súhlasí

 

 1. aby sa prevod vlastníctva pozemku parc. č. 191/9 o výmere 750 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica, do výlučného vlastníctva Petra Hoholíka, realizoval v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 2. aby sa prevod vlastníctva pozemku parc. č. 66/4 o výmere 868 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica, do výlučného vlastníctva GRAFOBAL GROUP, a.s. Bratislava, realizoval v súlade s § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 3. so zaradením Centra voľného času v Meste Vysoké Tatry do siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR
 4. s doplnením bodu 22 písm. B v uznesení č. 31/2009 takto: „pokiaľ táto suma v ročnom súčte neprekročí 1 000,-€“

 

C/ schvaľuje

 1. záverečný účet mesta za rok 2009 s výrokom: Celoročné hospodárenie mesta bez výhrad
 2. vysporiadanie schodku hospodárenia mesta za rok 2009 nasledovne:
  - z príjmov minulých rokov vo výške 9 850 €
  - z rezervného fondu vo výške 172 638 €
  - z návratných zdrojov financovania vo výške 606 838 €
 3. úpravu rozpočtu mesta na rok 2010 podľa predloženého návrhu
 4. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 191/9 o výmere 750 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica, do výlučného vlastníctva Petra Hoholíka, za cenu 137,-€/m2, t.j. celkovo za cenu 102 750,-€
 5. prevod vlastníctva pozemku pozemku parc. č. 66/4 o výmere 868 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, mestská časť Tatranská Lomnica, do výlučného vlastníctva GRAFOBAL GROUP, a.s. Bratislava, za cenu 166,-€/m2, t.j. celkovo za cenu 144 088,-€
 6. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 564/67 o výmere 49 m2, druh pozemku zastavaná plocha v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nová Polianka, do výlučného vlastníctva Dominika Zábojníka, za cenu 30,- €/m2, t.j. celkovo za cenu 1 400,-€
 7. zámenu katastrálneho územia Tatranská Lomnica za katastrálne územie Mlynčeky na základe geometrického plánu č. 06/2009, overeného Správou katastra Poprad pod č. G1 834109
 8. Komunitný plán sociálnych služieb v Meste Vysoké Tatry
 9. zriadenie odplatného vecného bremena pre Východoslovenskú energetiku, a.s. Košice pre účely stavby „Smokovce – rekonštrukcia NN kábelovej siete“ v k.ú. Starý Smokovec na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry, podľa Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, za cenu 33 €/m2
 10. zriadenie odplatného vecného bremena pre Magdalénu Starinskú, pre účely práva prechodu a vjazdu osobnými motorovými vozidlami oprávnenej, po pozemku vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry, podľa zmluvy o zriadení vecného bremena a geometrického plánu č. 43/2010, za jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva vo výške 300,- €
 11. predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2010/01 ROP za účelom realizácie projektu Úprava a rekonštrukcia verejných priestranstiev v meste Vysoké Tatry, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
 12. zabezpečenie realizácie projektu Úprava a rekonštrukcia verejných priestranstiev v meste Vysoké Tatry mestom po schválení žiadosti o NFP
 13. financovanie projektu Úprava a rekonštrukcia verejných priestranstiev v meste Vysoké Tatry vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 50 000 €
 14. vykrytie straty vydavateľského družstva Podtatranské noviny vo výške 234,57 EUR
 15. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 191/7 o výmere 1 278 m2, druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Miroslava Almana a manželky MUDr. Dariny Almanovej za cenu 45 €/m2 , t.j. celkovo za cenu 57 510,- €

D/ volí

Boženu Šramkovú, Ing. Janu Blahovú, Annu Vargovú, Jána Kováča za prísediacich trestných senátov Okresného súdu Poprad na obdobie rokov 2010-2014

E/ poveruje

primátora Ing. Jána Mokoša, aby zabezpečil vypracovanie a podanie sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva v mene obyvateľov Mesta Vysoké Tatry a doplnenie už podanej sťažnosti poslankyňou mestského zastupiteľstva Danielou Kordovou, prostredníctvom Advokátskej kancelárie JUDr. Anton Blaha, CSc. Bratislava

F/ zrušuje

bod 7 písm. C/ v uznesení č. 30/2009

G/ žiada

prednostu mestského úradu v spolupráci s riaditeľom VPS, s.r.o. Vysoké Tatry predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh, na základe ktorého by spoločnosť, ktorá bude vykonávať údržbu Štrbského Plesa, mohla využívať hospodársky dvor VPS na Štrbskom Plese


                                                                   Ing. Ján M o k o š
                                                                           primátor
 

Hlasovanie

Dochádzka

Daniela KordováNeprítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaNeprítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováNeprítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýNeprítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a

z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 22. 4. 2010

 

 


Zahájenie: 14.00 hod.
Ukončenie:17.00 hod.

 

 

 

Prítomní:

- poslanci: 7
- ostatní: 11

 


Ospravedlnení: D. Kordová, Ing. Kalinčíková, Ing. Líška

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Záverečný účet mesta za rok 2009
 5. Správa o poskytnutých dotáciách za I. štvrťrok 2010
 6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta 
 7. Prevody vlastníctva
 8. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Vysoké Tatry
 9. Návrh nariadenia, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok Mesta Vysoké Tatry
 10. a /Zriadenie odplatného vecného bremena v k.ú. Starý Smokovec pre Východoslovenskú
  distribučnú, a.s. Košice
  b / Zriadenie odplatného vecného bremena pre Magdalénu Starinskú
 11. Návrh na voľbu prísediacich trestných senátov Okresného súdu Poprad
 12. Projekt „Úprava a Rekonštrukcia verejných priestranstiev v Meste Vysoké Tatry
 13. Návrh na zaradenie Centra voľného času do siete škôl
 14. Informácia o hospodárení vydavateľského družstva Podtatranské noviny
 15. Informácia vo veci podanej sťažnosti na Ústavný súd SR proti rozsudku Najvyššieho súdu SR
 16. Interpelácie poslancov
 17. Diskusia
 18. Schválenie uznesenia
 19. Záver

1. Otvorenie
Ing. Janiga,
viceprimátor - privítal všetkých prítomných na 34. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konštatoval, že na dnešnom zasadnutí je z 11 poslancov prítomných 7pslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Ešte pred schválením programu dnešného mestského zastupiteľstva predložil tieto návrhy:

- navrhol bod 10 – Zriadenie odplatného vecného bremena pre
Východoslovenskú energetiku, a.s. Košice označiť ako bod 10/a; zároveň
navrhujem doplniť program o bod 10/b – Zriadenie odplatného vecného
bremena pre Magdalénu Starinskú – materiál ste dostali pri prezentácii –
hlasovanie o zaradení do programu: z prítomných 7 bolo „za“ 7

- ďalej navrhol doplniť program o bod 12 – Projekt „Úprava a
Rekonštrukcia verejných priestranstiev v Meste Vysoké Tatry – tento
materiál Vám bol doručený dodatočne – hlasovanie o zaradení do
programu : z prítomných 7 poslancov bolo za 7 poslancov

- program rokovania navrhujem doplniť o bod 13 – Návrh na zaradenie
Centra voľného času do siete škôl – aj tento materiál Vám bol doručený
dodatočne – hlasovanie o zaradení do programu: z prítomných 7 bolo za 7

- navrhujem doplniť program o bod 14 – Informácia o hospodárení
vydavateľského družstva Podtatranské noviny – materiál Vám bol doručený
dodatočne – hlasovanie o zaradení do programu z prítomných 7 bolo „za 7

- program rokovania navrhujem doplniť tiež o bod 15 – Informácia vo veci
podanej sťažnosti na Ústavný súd SR proti rozsudku Najvyššieho súdu SR
– aj tento materiál Vám bol doručený dodatočne – hlasovanie o zaradení do
programu : z prítomných 7 bolo za 7 poslancov


Pani poslankyne, páni poslanci predkladám Vám na schválenie návrh programu mestského zastupiteľstva vrátane zaradených doplnkov – hlasovanie o programe
Z prítomných 7 poslancov bolo za 7 poslancov

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie navrhujem schváliť poslancov: Ing. Renátu Olekšákovú , Dr. Spišiakovú a Pavla Stana – hlasovanie: 7 za

Za overovateľov zápisnice určujem poslancov: Jozefa Grivalského a Jána Bogačíka


3. Kontrola plnenia uznesení MZ

P. Stano –chcem sa vyjadriť k 2 uzneseniam, ktoré boli prijaté 16.12.2009 a to predloženie návrhu na zavedenie zľavneného parkovania pre platcov kúpeľného poplatku v meste, kde bol termín do konca marca – na finančnú komisii bol predložený návrh, ako by parkovací lístok vyzeral, s tým, že by sa to zaviedlo skúšobne na mesiac máj a jún. Bolo by dobré vstúpiť do rokovania s nájomcom parkoviska na Št.Plese. Mám dotaz, či to bude tak, ako sme sa dohodli?
2. uznesenie kde bol termín do konca marca –znelo: aby prednosta mestského úradu predložil mestskému zastupiteľstvu návrh na také hospodárenie s majetkom mesta, aby bežné príjmy z prenájmu nebytových priestorov a pozemkov pokrývali výdavky Podprogramu 2.1 „Prevádzka a údržba budov“ okrem výdavkov na projekty ZŠ Tatranská Lomnica a ZŠ a MŠ Dolný Smokovec /prípadne iné projekty“. Dostali sme k tomu materiál, ale vzhľadom na závažnosť problému sme sa dohodli, že sa najbližší utorok stretneme a povieme si čo by mali podklady obsahovať. Chcem len pripomenúť závažnosť uznesenia, vývoj nie je dobrý.
Ing. Smejkal – v plnení som to uviedol, tak, ako to bolo aktuálne, pretože materiál bol skôr spracovaný, ako zasadala finančná komisia.
Ing. Janiga – som rád, že budeme rokovať v utorok.
Ing. Hudáč – na plnení uznesenia robí na tom ekonomické odd. s VPS – parkovanie, a k 2. uzneseniu – v utorok sa k tomu stretneme a že urobíme nejaký záver.

4. Záverečný účet mesta za rok 2009

Ing. Stano – Obyvatelia sa ma pýtajú – ako to teda s hospodárením mesta je, či nám príjmy pokrývajú výdavky, či nevyrábame mestu sekeru, ktorú bude treba zaplatiť predajom majetku. Odpoveď nie je taká jednoduchá, ako by sa zdalo, záleží od toho, ako informácie zo záverečného účtu vyhodnotíme.
Sám za podstatné považujem vyhodnocovanie bežného rozpočtu – a ak zoberiem do úvahy záväzky, ktoré nám po minulom roku ostali, a aj časť pohľadávok, ktorých vymožiteľnosť považujem za reálnu, a ak do príjmov nezapočítam 25 ročný nájom za futbalové ihrisko v TL, ktorý sme použili na zakúpenie tohto ihriska – tak mi vychádza, že sme pri bežnej starostlivosti o mesto vyrobili schodok okolo 300 – 320 tis eur, ktorý budeme musieť uhradiť z predaja majetku mesta. A to nemôžeme považovať za dobré hospodárenie.
Aj keď sme takýto výsledok sme očakávali už v polovici minulého roku, nepodarilo sa nám nájsť prostriedky na jeho podstatné zníženie, a tak sme sa sústredili na zvrátenie takéhoto vývoja v tomto roku. Očakávaný schodok sme znížili na sumu okolo 25 tis eur, mala to byť daň za zachovanie siete základných a materských škôl, i udržanie LSPP v meste. Pritom sme si pomohli ešte jednou barličkou, o ktorú dnešným návrhom na úpravu rozpočtu prichádzame, takže sa nám ten očakávaný schodok opäť zvýši na sumu niekde okolo 100 tis eur.
Situácia je teda veľmi vážna, možno ešte vážnejšia, ako sme ju v polovici minulého roka predpovedali. Iste – je možné, že avizovaný doplatok k podielovým daniam príde, ale na to by sme sa spoliehať nemali. Ani na ďalšie zvyšovanie miestnych daní a poplatkov, ani na zvyšovanie príjmov za odpredaj majetku. V rozpočte na tento rok už počítame z odpredajom majetku cez jeden milión eur – a pritom kapitálové výdavky idú temer výhradne na spolufinancovanie grantov, ak všetko pôjde tak, ako očakávame, tak by nám tento milión mal priniesť zhodnotenie majetku mesta a temer 5 miliónov eur, čo by nebola zlá investícia.
Ale ak sa nám nepodarí zastaviť dofinancovanie bežných výdavkov na správu a údržbu mesta príjmami z odpredaja majetku – tak o dobrom hospodárení nemôžeme hovoriť.

Ing. Hudáč – chcem povedať občanom , že každoročne konštatujeme , že majetok mesta v účtovnej hodnote narastá, čiže hospodárenie nie je také zlé. Nevidím nič zlé, keď sa odpredá majetok, ktorý je nevyhovujúci, alebo vyrába stratu.
Ing. Janiga – som rád, že sa prijali opatrenia. .

5. Správa o poskytnutých dotáciách za I. štvrťrok 2010

Materiál prerokovaný bez pripomienok.

6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta

Materiál prerokovaný bez pripomienok.

7. Prevody vlastníctva

a/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica do výlučného vlastníctva Petra Hoholíka
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

b/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica do výlučného vlastníctva GRAFOBAL GROUP, a.s. Bratislava
Ing. Hudáč - na stretnutí s predsedami MsV sme dostali za úlohu preveriť správnosť údajov, včera boli v teréne a dospeli k záveru, že výmera je v poriadku, len slovo terasa nebolo správne ale má byť „zastavaná plocha“.
P. Stano – chcem pripomenúť, minimálna cena pozemkov na komerčné účely je neprimeraná k odpredaji na rodinné domy – netýka sa to toho prípadu, pretože je to pod zastavanou plochou a treba to doriešiť.

 

c/ Prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Starý Smokovec, časť Nová Polianka, do výlučného vlastníctva Dominika Zábojníka
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

d/Zámena katastrálneho územia Tatranská Lomnica za katastrálne územie Mlynčeky na základe geometrického plánu
Ing. Janiga – tento materiál pred rokom sa neprijal, lebo chceli dôvod, a aké má príjmy mesto z toho – či nedochádza k zásahom do rozpočtu. Máme nové skutočnosti?
Ing. Hudáč – nová skutočnosť je tá, my sme sa nevedeli dohodnúť v minulosti s obcou Mlynčeky, teraz to urobili na svoje náklady, nás to nestojí nič, ide len o to, aby to malo logiku.
Ing. Fábryová – je tam niekoľko chát, daň nie je vysoká, ale my by sme im mali urobiť ďalšie služby – investovať do cesty, osvetlenie a pod.
Ing. Mokoš – starostlivosť tam nie je, obec chce získať fondy a keď to nie je ich, nemôžu,
Ing. Smejkal – na finančnej komisii som spomínal, že sa jedná o cca 100,-Eur.
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

8. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Vysoké Tatry

Ing. Mokoš – je to rozsiahly materiál, ďakujem poradcom a spracovateľom
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

9. Návrh nariadenia, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok Mesta Vysoké Tatry

A.Čechová – čl. 19 bod 2 – nadobúda účinnosť 1. 6. 2010
Hlasovanie č. 8 – z prítomných 7 poslancov -. Všetci 7 za /Bogačík, Grivalský, Stano, Olekšáková, Spišiaková, Maník, Janiga/

10.

a/Zriadenie odplatného vecného bremena v k.ú. Starý Smokovec pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Košice
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

b / Zriadenie odplatného vecného bremena pre Magdalénu Starinskú
Materiál prerokovaný bez pripomienok.

11. Návrh na voľbu prísediacich trestných senátov Okresného súdu Poprad

Materiál prerokovaný bez pripomienok.

12. Projekt „Úprava a Rekonštrukcia verejných priestranstiev v Meste Vysoké Tatry

Materiál prerokovaný bez pripomienok.

13. Návrh na zaradenie Centra voľného času do siete škôl

Dr. Spišiaková .- je to dobrá myšlienka, chýbajú mi tu stanoviská kompetentných komisií, ale vysvetlili sme si to.
Požiadala ma riaditeľka ZŠ Tatranská Lomnica, ktorá sa dnes nemohla zúčastniť MZ, aby som prečítala jej stanovisko: „ V súvislosti so spomínaným návrhom navrhujeme predložiť najskôr konkrétnu predstavu, resp. projekt, čo by toto centrum prinieslo Mestu Vysoké Tatry. Doposiaľ sme v našej pôsobnosti poskytovali a poskytujeme záujmové vzdelávanie našim žiakom a sme prístupní poskytovať ho i žiakom iných škôl prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Ak je možné v budúcnosti túto činnosť organizovať, tak, že to bude prospešné i pre nás /napr. zriadením CVČ/, je potrebné tieto možnosti vysvetliť, poinformovať nás, aby tento návrh bol podporený čo najširším okruhom zainteresovaných. Neviem o tom, že by takáto diskusia prebehla. Radi sa ku konkrétnym veciam – projektu – vyjadríme.
Mokoš - toto je prvý krok, potom bude nasledovať príprava projektu. Čo keď nám to ministerstvo neodobrí, škoda peňazí na projekt. Ale môj názor je, že mali by sme to skúsiť.

14. Informácia o hospodárení vydavateľského družstva Podtatranské noviny

Materiál prerokovaný bez pripomienok.

15. Informácia vo veci podanej sťažnosti na Ústavný súd SR proti rozsudku Najvyššieho súdu SR

Materiál prerokovaný bez pripomienok.

16.Interpelácie poslancov

Pavol Stano - Ako vyplynulo zo zasadaní MsV Starý Smokovec i finančnej a majetkovej komisie, sme znepkojení vývojom okolo prípravy rekonštrukcie Domu služieb Starý Smokovec. Pri mnohých rokovaniach sme boli ubezpečení, že cena za projekt sa vygeneruje zo súťaže ponúk viacerých subjektov, že tá uvádzaná v štúdií je len orientačná.
Napokon sa tak nestalo, pre výber bola použitá metóda rokovacieho konania bez oslovenia verejnosti z dôvodu, že spoločnosti, u ktorej si mesto objednalo zhotovenie štúdie, boli zmluvou ponechané autorské práva na zhotovenú štúdiu Keď sme sa pýtali, ako sa to mohlo stať, tak sme od msÚ dostali odpoveď, že to nevyplynulo zo spomínanej zmluvy, ale z autorského zákona.
Potom sme ale zistili, že dotyčná spoločnosť, u ktorej si mesto štúdiu objednalo, nebola jej zhotoviteľom, ale si ju objednala u ďalšieho subdodávateľa. To naše pochybnosti o príprave rekonštrukcie ešte znásobilo, teraz nevieme, čo z informácií mesta o tom, ako je celá rekonštrukcia pripravená, je pravdivé, a čo má iba takú hodnotu, ako bola informácia o generovaní ceny za projekt verejnou súťažou.
Pokiaľ viem, tak k rekonštrukcií je ešte potrebný jeden krok mestského zastupiteľstva – schválenie predaja časti objektu. Ak to pre tieto pochybnosti nebude schválené – tak prosím aby ste vinu nepripisovali poslancom, ale aby verejnosti bolo jasne povedané, že to spôsobila nedobrá príprava projektu.
Teraz k samotným otázkam interpelácie – prosím o písomné odpovede:
1. z akého dôvodu boli spoločnosti Styx, ktorá nebola zhotoviteľom štúdie, ponechané autorské práva na túto štúdiu
2. prečo boli poslanci a komisie informované, že cena za zhotovenie projektu bude vygenerovaná verejnou súťažou
3. aké sú záruky, že ďalšie fázy rekonštrukcie prebehnú tak, ako je deklarované, že mesto s ňou nebude mať žiadne výdavky, že bude realizovaná v stanovenom časovom horizonte, že vytvorené byty budú obyvateľom mesta ponúkané za dnes deklarovaných podmienok. Že – v krajnom prípade – mesto o objekt napokon nepríde.
4. Aké sú záruky, že už nebudú uprednostňované záujmy súkromnej spoločnosti pred záujmami mesta ?
5. Vykonáva spoločnosť Styx, ktorej záujmy tu boli uprednostnené, ďalšie práce či služby pre mesto ? Ak áno – kedy a na základe čoho s ňou boli podpísané zmluvy,
nachádza sa aj v týchto zmluvách podobné pre mesto nevýhodné ustanovenie ?
6. Na základe akého poverenia vstupoval pán Šimo do projektu rekonštrukcie a do rokovania s potencionálnymi nájomcami či kupcami bytov
ešte pripomeniem, že v ostatnom čase sme generovanie ceny použili v minimálne dvoch prípadoch – v jednom sa to týkalo obyvateľov – pri stanovovaní ceny za pozemky na výstavbu rodinných domov, v druhom prípade na stanovenie ceny za spomínaný projekt. V jednom prípade sa všetko pripravilo tak, aby to bolo čo najvýhodnejšie pre mesto, v druhom prípade sa ale všetko podriadilo tomu, aby to bolo čo najvýhodnejšie pre súkromnú spoločnosť. Myslím, že takto to nie je správne.

Ing. Mokoš – u tohto projektu som nebol – je to vaše „dieťa“. Návrh bol rozumní, treba niečo s tým objektom robiť. Vy ste oslovili dotyčného človeka, a navrhli ste rekonštrukciu objektu. Stále určitá skupina ľudí vnáša pochybnosti na prácu úradníkov. Bol dodržaný zákon, bol oslovený úrad pre verejné obstarávanie.
Ale odpovieme písomne.
Ing. Hudáč – 3 veci ktoré sú zásadné – 1. vec – odpovieme písomne, 2. – preveroval to úrad pre verejné obstarávanie – záznam je k dispozícii a výsledok je pozitívny. 3. vec – pri všetkých dohodách s investorom a bankou boli dohody a to platí, že všetky náklady budú investorom refundované.
P. Stano – ten „pán“ nás oslovil, že či by sme nechceli rekonštruovať Dom služieb. Čo sa týka materiálov, dostali sme ich na komisiu a nebol som tam sám, čo sme videli.

17.Diskusia

P. Stano – kolegyňa Kordová, ktorá je chorá, ma požiadala, aby som predložil poslanecký návrh – (na žiadosť p. Kordovej) Dávam poslanecký návrh, aby návrhová komisia do návrhu uznesenia zapracovala tento text :
1. poslanecký návrh : Mestské zastupiteľstvo žiada prednostu MsÚ a konateľa VPS s.r.o. Vysoké Tatry p. Danka, aby najbližšiemu MsZ predložila návrh, na základe ktorého by spoločnosť, ktorá bude vykonávať údržbu Štrbského Plesa, mohla využívať terajší hospodársky dvor VPS na Štrbskom Plese
Hlasovanie: o zaradení do uznesenia.....z prítomných 7 poslancov bolo za 7 poslancov

2.poslanecký návrh, aby návrhová komisia do návrhu uznesenia zapracovala tento text : mestské zastupiteľstvo schvaľuje doplnok k svojmu uznesenie číslo B-22 zo dňa 16.12.2009 o text"...pokiaľ táto suma v ročnom súčte neprekročí 1000 eur". Na upresnenie dodávam, že celý text uznesenia potom bude znieť takto: "Mestské zastupiteľstvo súhlasí s podnájmom nehnuteľného majetku odovzdaného VPS Vysoké Tatry s.r.o. do nájmu na základe zmlúv o nájme medzi Mestom Vysoké Tatry a VPS Vysoké Tatry s.r.o. počas dohodnutej doby nájmu, pokiaľ táto suma v ročnom súčte neprekročí 1000.- eur"
Hlasovanie: o zaradení do návrhu na uznesenie: 7 poslancov „za“

Ing. Janiga – na 30. zasadnutí MZ schválilo prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica do vlastníctva manželov Almanových..Po schválení v MZ a po následnom zistení určitých náležitostí, nás požiadal riešiť problém, ktorý nastal. 1. problém je ten, že Almanovci žiadali odpredaj toho pozemku už v roku 2000 a nebolo im to umožnené a to z dôvodu, že nebola parcelizácia a potom ÚP. Minulý rok došlo k parcelizácii a došlo k odčleneniu zastavanej plochy, ďalšiemu kupcovi bola odpredaná parcela, kde majú garáž za ktorú platia daň. Došlo k narušeniu odpredaja k p. Turjaníkovi. Dá sa to riešiť viacerými spôsobmi. Preto Navrhujem znížiť predajnú cenu o 10 Eur za m2 . P. A
Dávam návrh zaradiť do uznesenia: prevod vlastníctva pozemku parc. č. 191/7 o výmere 1278 m2, druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Tatranská Lomnica do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Miroslava Almana a manželky MUDr. Dariny Almanovej za cenu 45 €/m2, t.j. celkovo za cenu 57 510
Hlasovanie: z prítomných 7 poslancov bolo za

P. Diča –ešte než začnejm, pohoršuje má nízka účasť poslancov, za odmeny, ktoré si schválili.
Ďalej diskutoval k výsledku hlasovania poslancov, kde ste schválili odmenu za celoživotné dielo p. Vološčukovi – čo je to za celoživotné dielo, keď dotyčný ocenený tu pracoval 3,5 roka a dokonca nebol ani do 1.3. 1993 občanom mesta. Páni poslanci, keď chodíte medzi ľudí, pozeráte sa im do očí?.. Stretávam ľudí, ktorí robia v rôznych oblastiach. Ja keby som bol poslancom, nezdvihnem za to ruku. Nechcem aby ste menili rozhodnutie, ale takýmto niečim môžete veľmi ublížiť. Prečo nemáte zásobník osôb, ktorí sa pričinili za celý život či už v oblasti kultúry,športu a pod.?
P. Stano – v tomto volebnom období nebola úprava odmien poslancom . Cena za celoživotné dielo – prišiel jediný návrh /to nenavrhlo mestské zastupiteľstvo . MZ vyberalo z návrhov. Prečo ste p. Diča –niekoho nenavrhli, ak poznáte ľudí vo svojom okolí?
P. Stano – zásobník je dobrý nápad a p. Bendík a p. Spišiaková by malo na to myslieť pre budúcnosť,
Ing. Michelčík - akým spôsobom mesto vystupuje k určitým krokom, ktoré sa týkajú nášho mesta? Mám na mysli – zhoršovanie prírodného prostredia v Tatrách. Mesto sa hlási že park je na území mesta Sledujete, čo sa deje v smrekovom pásme, ak áno, aké výzvy dalo k tomu mesto, zatiaľ ste dali stanovisko k zonácii – a to vo vzťahu k CR – nepatrí tam aj zelená zóna, ktorá tam červenie? Očakával som, že sa začne hodnotiť, prečo sa rozpočet nenapĺňa, asi nie je záujem návštevníkov. Neevidujete to? Sústreďujeme sa len na rozvojovú zónu D, ktorá zásluhou developerských skupín ktorí láka hostí , ale sú to len jednodňoví. Tratí sa z náših hôr tá klientela, ktorá tu chodila kvôli prírode a lesom. Očakávam , že budete hodnotiť aj krok, ktorý sa týka osoby p. Vološčuka a aj ľudí, ktorí sú zdpovední za jav, ktorí tu vyvolali.
Ing. Mokoš – súhlasím, že niektoré prístupy ochranárov sú neštandartné a dostali v priebehu 30 rokov také právomoci, že sa povyšujú nad všetky zákony. Zákon o ochrane prírody, snažíme sa ho rešpektovať. Poslanci a ja .- sú zodpovední za stav a rozvoj mesta.. V tichej doline boli vlastníci pozemkov a boli za aby sa ťažilo. Mesto sa postavilo za tie názory, ktoré malo vedenie ŠL TANAPu. Boli sme iniciátorom, aby aspoň okolo turistických chodníkoch sa odpratávali kalamitou zničené stromy. Jednotlivé ministerstvá vyčlenili finančné prostriedky. Vtedy boli odhady ešte v SK .- 60-70 mil. Sk. Nesúhlasilisme s tým, aby to šlo po častiach. Aj pri schvaľovaní zákona o CR sme dávali návrhy . K zonácii .- sme zohrali úlohu viac pozitívnu, ako negatívnu.
Ing. Janiga – som rád že sa táto otázka znova otvorila , je to rozdiskutované so ŠL a hasičmi. Ak začnú padať stromy a horieť les – jediná možnosť ako chrániť všetkých – bude nutnosť uzavrieť lokality, čo si neviem predstaviť, aký to bude mať dopad na mesto, a podhorie.
Požiadali sme príslušné ministerstvá – nikto to nechce riešiť. Je na mieste, aby sa zvýšil tlak -. Mali by sme dať spolu sily – samospráva a ďalšie inštitúcie, aby sme zamedzili katastrófe, čo môže byť budúci rok aj reálne.
Ing. Michalčík – ak nezačne tlak od našich obyvateľov, začnú to robiť cudzí a kto bude potom vinný. V Čechách sa podávajú trestné oznámenia, lebo na Šumave ide ku katastrófe a u nás je to 3-krát horšie. Preto chcem, aby mesto zaujalo stanovisko. Kto to zapríčinil, nech sa hľadá vinník.
Ing. Janiga – pripraviť vyhlásenie na MZ, podpísať jednotlivými inštitúciami v meste a poslať to.

18.Schválenie uznesenia

Po prerokovaní všetkých bodov návrhová komisia predložila na schválenie uznesenie č. 34/2010, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

19.Záver

Po schválení uznesenia primátor Ing. Ján Mokoš poďakoval všetkým za účasť a 34. zasadnutie MZ ukončil.

 

Zapísala: A. Jurečková

 

 

         Ing. Ján M o k o š                         Ing. Juraj H u d á č
               primátor                                       prednosta

 


Overovatelia zápisnice:

Ján Bogačík ........................................

Jozef Grivalský ....................................
 

Prekladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZHlavný kontrolór

02

Záverečný účet mesta za rok 2009Prednosta MsÚ

03

Správa o hospodárení škôl s pr. subjektivitou za rok 2009Riaditelia ZŠ a ZUŠ

04

Informácia o čerpaní príspevku mesta pre ZCR za rok 2009Predseda ZCR

05

Správa o poskytnutých dotáciách za I. štvrťrok 2010Prednosta MsÚ

06

Návrh na úpravu rozpočtuPrednosta MsÚ

07

Prevody vlastníctvaPrednosta MsÚ

 

Materiály k MZ

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka